ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих"

Препис

1 ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност труда Общо Приходи и доходи от собственост Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция Приходи от наем на имущество Приходи от ноем на земя други неданъчни приходи Внесен данък върху доходите от стопанска дейност Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) Остатък в левове по сметки от предходния период (+) Наличност в левове по сметки в края на периода (-) ОБЩО: ІІ.Разходи Наименование на параграфи на Разходи Общинска Разходи Общинска Дофинан- параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност сиране труда Общо Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала За персонала по извънтрудови правоотношения Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение Други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели Осигурителни вноски от работодател за ДОО Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% Здравно-осигурителни вноски от работодател Вноски за допълно задължително осигуряване

2 Издръжка : Храна Медикаменти Постелен инвентар иоблекло Учебни и НИ разходи и книги Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Текущ ремонт Командировки в страната Разходи за застраховки Глоби и неустойки подпараграфи Платени данъци, такси и адм.санкции платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции Основен ремонт на ДМА Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени ОБЩО:

3 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - ОДК ГР. КУБРАТ Общо Приходи и доходи от собственост Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) Единен разходен стандарт Остатък в левове по сметки от предходния период (+) Наличност в левове по сметки в края на периода (-) ОБЩО: ІІ.Разходи Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени параграф ДД приходи Общо ДД приходи Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране Общо Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала За персонала по извънтрудови правоотношения Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение Задължителни осигурителни вноски от работодатели Осигурителни вноски от работодател за ДОО Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% Здравно-осигурителни вноски от работодател Вноски за допълно задължително осигуряване Издръжка :

4 Постелен инвентар иоблекло Учебни и НИ разходи и книги Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Текущ ремонт Командировки в страната Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Глоби и неустойки подпараграфи подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ Платени данъци, такси и адм.санкции платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции Стипендии Основен ремонт на ДМА Придобиване на ДМА ОБЩО:

5 ОТЧЕТ 2018 към г. на СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. КУБРАТ І.Приходи Уточнен план Отчет Приходи и доходи от собственост Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция Приходи от наем на имущество Приходи от ноем на земя Трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост Получени трансфери (+) реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) Внесен данък върху доходите от стопанска дейност текущи помощи и дарения от страната Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) Остатък в левове по сметки от предходния период (+) Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) Наличност в левове по сметки в края на периода (-) Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) ОБЩО: ІІ.Разходи 0 Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект Еразъм + Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект Еразъм + Проект ЦОУП Училищни Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения

6 За персонала по извънтрудови правоотношения Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение Задължителни осигурителни вноски от работодатели Осигурителни вноски от работодател за ДОО Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% Здравно-осигурителни вноски от работодател Вноски за допълно задължително осигуряване Издръжка : Храна Медикаменти Постелен инвентар иоблекло Учебни и НИ разходи и книги Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Текущ ремонт Командировки в страната Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Глоби и неустойки подпараграфи подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ Платени данъци, такси и адм.санкции платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции административни санкции Стипендии Основен ремонт на ДМА Придобиване на ДМА Придобиване на компютри и хардуер Придобиване на машини, съоръжения и оборудване ОБЩО:

7 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР. КУБРАТ Уточнен план Отчет Приходи и доходи от собственост , ,80 0, Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,00 0, Приходи от наем на имущество ,00 Приходи от ноем на земя , ,80 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност , ,36 Получени трансфери (+) ,00 Трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост ,24 736,24 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , Остатък в левове по сметки от предходния период (+) , , , ,09 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 0,00 0, , Наличност в левове по сметки в края на периода (-) , ,70 0, , , ,94 ІІ.Разходи ОБЩО: , ,50 0, , , ,75 0,00 0, ,85 Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,05 708,00 0,00 0, ,46 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , , ,46 Други възнаграждения и плащания за персонала ,56 За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения , ,18 За персонала по извънтрудови правоотношения ,38 29,38 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр , , ,00 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение ,00 Други плащания и възнаграждения ,00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,74 0,00 0,00 296, ,66 158,10 0,00 0,00 894,60 Осигурителни вноски от работодател за ДОО ,09 217, ,08 79,59 668,83 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% , ,40 27,36 Здравно-осигурителни вноски от работодател ,09 78, ,02 34,00 225,77 Вноски за допълно задължително осигуряване , ,16 17,15 Издръжка : ,35 798,00 0,00 0, , ,65 0,00 0, ,50 Храна , ,93 Медикаменти ,12 94,12 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги , ,84 132,6

8 Материали ,78 429, ,05 853,01 Вода, горива, енергия , , ,92 Разходи за външни услуги ,92 798, ,92 976,32 Текущ ремонт ,00 Командировки в страната ,74 415,74 Разходи за застраховки ,00 325,00 383,25 Други разходи за СБКО ,00 Глоби и неустойки ,13 119,13 подпараграфи ,00 подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 Норматив ресурсно подпомагане (недостиг - средствата ще постъпят след служебна актуализация на бюджета с ФО) ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,18 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0, ,29 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции , ,00 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции , ,18 112,29 ОБЩО: , ,50 0, , , ,75 0,00 0, ,85

9 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - КУБРАТ Уточнен план Приходи и доходи от собственост ,00 107,45 0,00 0,00 107,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,45 107,45 Полуени застрахователни обезщетения ,63 301,63 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност ,38-62,38 Получени трансфери (+) , ,00 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) , ,79 Отчет Наличност в левове по сметки в края на периода (-) , ,36 получени от общини целеви трансф.(субс.) за капиталови разходи - за капитоливи разходи - плащане чрез СЕБРА от ПРБ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) , , ,39 ОБЩО: ,04 346,70 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 ІІ.Разходи Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,91 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , , ,00 Други възнаграждения и плащания за персонала ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 За персонала по извънтрудови правоотношения ,00 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр ,00 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение ,00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,23 0,00 0,00 0, ,23 613,40 0,00 0,00 0,00 Осигурителни вноски от работодател за ДОО , ,38 303,43 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% , ,51 107,69 Здравно-осигурителни вноски от работодател , ,67 131,15 Вноски за допълно задължително осигуряване ,67 836,67 71,13 Издръжка : ,90 346,70 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 Медикаменти ,66 157,66 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги ,00 Материали ,75 189, , ,99

10 Вода, горива, енергия , ,55 Разходи за външни услуги , ,25 Текущ ремонт ,00 Командировки в страната ,35 361,35 Разходи за застраховки ,00 подпараграфи ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,00 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции , ,00 Стипендии , ,00 Основен ремонт на ДМА ,00 Придобиване на ДМА ,00 Придобиване настопански инвентар ,00 ОБЩО: ,04 346,70 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00

11 ОТЧЕТ към г. на Център за личностна подкрепа и развитие - УО "Максим Горки" гр. Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени параграф ДД приходи Общо ДД приходи труда Общо Приходи и доходи от собственост , ,30 0,00 0, ,30 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,00 Приходи от наем на имущество , ,30 Приходи от ноем на земя ,00 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност ,44-968,44 Трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост ,98 752,98 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , , ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) , ,63 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) , ,61-24,72 ІІ.Разходи ОБЩО: , , , , ,75 Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,91 0, ,10 0, ,01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , , ,01 Други възнаграждения и плащания за персонала ,98 257,03 0, , ,67 За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения , ,66 За персонала по извънтрудови правоотношения ,86 257, ,89 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр ,08 517,08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение ,00

12 Други плащания и възнаграждения ,04 856,04 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,78 19,94 0,00 312, ,67 Осигурителни вноски от работодател за ДОО ,86 10,36 186, ,96 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% ,79 732,79 Здравно-осигурителни вноски от работодател ,16 6,05 79, ,92 Вноски за допълно задължително осигуряване ,97 3,53 46,50 778,00 Издръжка : , , ,90 0, ,40 Храна ,00 Медикаменти ,00 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги ,00 Материали , , ,00 Вода, горива, енергия , ,39 Разходи за външни услуги ,52 56,00 806,52 Текущ ремонт , ,60 Командировки в страната ,00 Разходи за застраховки ,00 Други разходи за СБКО ,00 Глоби и неустойки ,89 10,89 Платени данъци, такси и адм.санкции ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 Основен ремонт на ДМА ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБЩО: , , , , ,75

13 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. БЕЛОВЕЦ Уточнен план Приходи и доходи от собственост , ,50 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,50 57,50 Приходи от наем на имущество ,00 Приходи от ноем на земя , ,00 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност , ,00 Трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост ,27 713,27 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) , , ,48 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) труда , ,74 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ , ,01 Отчет Наличност в левове по сметки в края на периода (-) , ,99 ІІ.Разходи ОБЩО: , ,60 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,11 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , , ,43 Други възнаграждения и плащания за персонала ,04 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения , ,68 За персонала по извънтрудови правоотношения ,00 672,00 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр ,04 995,04 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,50 0,00 0,00 297, ,83 475,98 0,00 0,00 0,00 Осигурителни вноски от работодател за ДОО ,68 177, ,10 229,40 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% , ,70 89,10 Здравно-осигурителни вноски от работодател ,88 75, ,62 99,46 Вноски за допълно задължително осигуряване ,24 44, ,41 58,02 Издръжка : , ,60 0,00 0, ,32 631,61 0,00 0,00 0,00 Храна , ,63 Медикаменти ,00 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги , ,87 Материали , , ,07 631,61 Вода, горива, енергия , ,40 Разходи за външни услуги , ,35 Текущ ремонт ,00 240,00

14 Командировки в страната ,00 50,00 167,00 Разходи за застраховки ,00 Други разходи за СБКО ,00 подпараграфи ,00 подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 административни санкции ,00 Придобиване на ДМА ,00 ОБЩО: , ,60 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 0

15 І.Приходи Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,52 0, ,00 0, ,52 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , , ,52 Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Приходи и доходи от собственост ,00 0, ,72 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,00 0,00 Приходи от наем на имущество ,00 0,00 Приходи от ноем на земя , , ,72 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност ,93-851,93 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , , , ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) ,00-405,44-405,44 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ , ,32 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) , ,20 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 ІІ.Разходи ОТЧЕТ към г. на ОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Бисерци Уточнен план ОБЩО: , , ,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Други възнаграждения и плащания за персонала ,09 0,00 0,00 0, ,09 За персонала по извънтрудови правоотношения ,00 540,00 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр ,09 536,09 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение ,00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,66 0,00 0,00 0, ,66 Осигурителни вноски от работодател за ДОО , ,73 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% , ,18 Здравно-осигурителни вноски от работодател , ,04 Вноски за допълно задължително осигуряване ,71 505,71 Издръжка : , ,59 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Храна ,00 535,00 Медикаменти ,00 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги ,50 173,50 Материали ,85 408,00 461,85 Вода, горива, енергия , , ,17 Разходи за външни услуги , ,98 Текущ ремонт ,00 Командировки в страната ,00 Командировки в чужбина ,00 60,00 Разходи за застраховки ,00 Глоби и неустойки ,83 4,83 Отчет

16 подпараграфи ,00 подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,29 0,00 0,00 0,00 925,29 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,29 925,29 ОБЩО: , , ,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00

17 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" С. Равно Уточнен план Приходи и доходи от собственост ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,00 0,00 0,00 0,00 Отчет Приходи от наем на имущество ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Приходи от ноем на земя ,00 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност ,95-74,95 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната , ,00 0,00 0, ,00 Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната , ,00 Получени трансфери (+) ,00 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) ,00 517, ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) ,87 88, ,70 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ , , ,11 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) ,30 43,89 0,00 0, ,41-827,47 0, ,11 ІІ.Разходи ОБЩО: , ,11 517,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,17 0,00 517,00 0, ,17 760,00 0,00 0,00 0,00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения ,17 517, ,17 760,00 Други възнаграждения и плащания за персонала ,26 0,00 0,00 0,00 954,26 За персонала по извънтрудови правоотношения ,00 540,00 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр ,26 414,26 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение ,00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,92 0,00 0,00 0, ,92 174,78 0,00 0,00 0,00 Осигурителни вноски от работодател за ДОО , ,53 84,40 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% ,13 929,13 32,66 Здравно-осигурителни вноски от работодател , ,35 36,46 Вноски за допълно задължително осигуряване ,91 424,91 21,26 Издръжка : , ,11 0,00 0, ,59 751,68 0,00 0,00 0,00 Храна ,94 134, ,34 Медикаменти ,00 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги ,85 58,85 620,88 Материали ,80 152,80 130,80

18 Вода, горива, енергия , , ,96 Разходи за външни услуги ,34 28, ,14 Текущ ремонт ,00 Командировки в страната ,00 28,00 Разходи за застраховки ,00 Други разходи за СБКО ,00 Глоби и неустойки ,50 0,50 подпараграфи ,00 подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 ОБЩО: , ,11 517,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00

19 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" С. СЕВАР Уточнен план Приходи и доходи от собственост ,00 128,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,00 Приходи от наем на имущество ,00 128,00 Приходи от ноем на земя ,00 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност ,96-928,96 Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната ,00 37,00 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) ,30 869,30 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) ,12 888,62 0,00 0,00-275,50 ОБЩО: ,88 993,96 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 ІІ.Разходи Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,66 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , ,66 Други възнаграждения и плащания за персонала ,33 250,00 0,00 0, ,33 За персонала по извънтрудови правоотношения ,06 250, ,06 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр , ,97 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение , ,30 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,95 29,66 0,00 0, ,61 Осигурителни вноски от работодател за ДОО ,12 15, ,53 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% , ,21 Здравно-осигурителни вноски от работодател ,14 9, ,14 Вноски за допълно задължително осигуряване ,48 5, ,73 Издръжка : ,94 714,30 0,00 0, ,24 Храна ,50 875,50 Медикаменти ,75 60,75 Постелен инвентар иоблекло ,00 600,00 Учебни и НИ разходи и книги ,00 Материали ,99 517, ,29 Вода, горива, енергия , ,30 Разходи за външни услуги ,09 64, ,09 Текущ ремонт ,00 Командировки в страната ,31 133,00 314,31

20 Разходи за застраховки ,00 Други разходи за СБКО ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 ОБЩО: ,88 993,96 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00

21 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" С. Сеслав Уточнен план Приходи и доходи от собственост ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,00 Приходи от наем на имущество ,00 Приходи от ноем на земя ,00 Внесен данък върху доходите от стопанска дейност ,38-934,38 Получени трансфери (+) ,00 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) , ,14 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ , ,86 Отчет Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС ,65 0,00 0, , ,65 0,00 0 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) , , ,57 ІІ.Разходи ОБЩО: ,54 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят чпроект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят чпроект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,35 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , , ,00 Други възнаграждения и плащания за персонала ,67 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 За персонала по извънтрудови правоотношения , ,96 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр , ,71 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение ,00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,91 0,00 0,00 0, ,91 673,43 0,00 0,00 0,00 Осигурителни вноски от работодател за ДОО , ,86 327,39 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% , ,35 125,04 Здравно-осигурителни вноски от работодател , ,73 139,58 Вноски за допълно задължително осигуряване ,97 826,97 81,42 Издръжка : ,61 0,00 0,00 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 Храна ,50 927,50 Медикаменти ,00 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги ,00 117,00 973,32 Материали ,17 870,17 491,76 Вода, горива, енергия , ,43

22 Разходи за външни услуги , ,60 Текущ ремонт ,00 Командировки в страната ,91 451,91 Разходи за застраховки ,00 Други разходи за СБКО ,00 Глоби и неустойки ,00 подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 ОБЩО: ,54 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00

23 ОТЧЕТ към г. на ОУ "СВ. КЛИМЕНТ" С. ЮПЕР І.Приходи Уточнен план Отчет Приходи и доходи от собственост ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ,00 105,00 Приходи от наем на имущество ,00 Приходи от ноем на земя ,00 Получени трансфери (+) ,00 Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) , , ,00 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) , , ,82 Остатък в левове по сметки от предходния период (+) по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ , ,87 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) , ,88 0,00 0, , , ІІ.Разходи ОБЩО: , ,84 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,20 Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Наименование на параграфи на Разходи Собствени Разходи Собствени Дофинан- параграф ДД приходи Общо ДД приходи сиране труда Общо Проект "Твоят час" Проект ПРДЛР Проект ЦОУП Училищни автобуси Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения ,08 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, ,20 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения , , , ,20 Други възнаграждения и плащания за персонала ,09 0,00 0,00 0,00 757,09 За персонала по извънтрудови правоотношения ,00 360,00 Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр ,09 397,09 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение ,00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели ,59 0,00 0,00 0, ,59 255,82 0,00 0,00 237,25 Осигурителни вноски от работодател за ДОО , ,89 130,09 175,56 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% ,76 737,76 41,06 Здравно-осигурителни вноски от работодател , ,97 57,93 61,69 Вноски за допълно задължително осигуряване ,97 421,97 26,74 Издръжка : ,28 560,84 0,00 0, , ,09 0,00 0, ,86 Храна , ,13 Медикаменти ,00 Постелен инвентар иоблекло ,00 Учебни и НИ разходи и книги ,86 509,86 212,59 Материали ,00 114,55 209, ,50 747,64 Вода, горива, енергия , , ,09 Разходи за външни услуги ,79 226, , ,04 Текущ ремонт ,00 Командировки в страната ,00 220,00 15,00 Разходи за застраховки ,00 630,09 Други разходи за СБКО ,00

24 Глоби и неустойки ,00 подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,00 Платени данъци, такси и адм.санкции ,00 0,00 0,00 0,00 536,00 0,00 0,00 0,00 868,99 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 808,00 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,00 536,00 60,99 Придобиване на ДМА ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Придобиване на машини, съоръжения и оборудване , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБЩО: , ,84 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,30

25 І.Приходи ОТЧЕТ към г. на ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО Наименование на параграфи на Приходи за Собствени Приходи за Собствени Общинска параграф ДД приходи отговорност Общо ДД приходи Общинска отговорност Общо Приходи и доходи от собственост Вътрешни трансфери в рамките на ПРБК (+/-) Единен разходен стандарт Наличност в левове по сметки в края на периода (-) ІІ.Разходи ОБЩО: Наименование на параграфи на Разходи Собствени Общинска Разходи Собствени Общинска параграф ДД приходи отговорност Общо ДД приходи отговорност Общо Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала За персонала по извънтрудови правоотношения Изплатени суми от СБКО с характер на възнагр Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение Задължителни осигурителни вноски от работодатели Осигурителни вноски от работодател за ДОО Осигурителни вноски от работодател за УПФ 4,3% Здравно-осигурителни вноски от работодател Вноски за допълно задължително осигуряване Издръжка : Постелен инвентар иоблекло Учебни и НИ разходи и книги

26 Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Текущ ремонт Командировки в страната Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Глоби и неустойки подпараграфи подпараграфи по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ Платени данъци, такси и адм.санкции платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции Стипендии Основен ремонт на ДМА Придобиване на ДМА ОБЩО:

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

1.pdf

1.pdf За месец Септември 21В ДГ 79 "Слънчице" Приход МД МД Наименование на параграфасумарн % % % % 24 Приходи и доходи от 24 431 25 969 16.2 24 431 25 969 16.2 244 нетни приходи от продажби на 24 431 25 969

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) 1.1.214 г. 31.12.214 г. IH СС "ЗЛАТНА НИВА" ГР.АЙТОС код : Код на сметка :Н I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. САМУИЛОВО 01.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. САМУИЛОВО 01. г. т. код: 73 1. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 214 финансиране Общо 1 (1) (2) (3) (4) (5) 24- Приходи и ходи от собственост 24 13 193 13 193 24-6 приходи от пае.чи на (сми 24

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на допълнителните средства" Функция Образ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика За средищни училища - вид на допълнителните средства Функция Образ Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на " Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите година 218 Варна (наименование иа първостепенния разпоредител с бюджет) декември код по ЕБК: 535 код от регистъра на бюджетните ор1анизаиии в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. под- НАИМЕНОВАНИЕ 1.ПРИХДИ,

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 219 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.1 от 219г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 219 - ПРИХОДИ местни

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за то на делегирания бюджет на училището към 3.9.219 г. Към 31.9.219 год. училището има утвърден бюджет в лева 2454796 Към 31.9.219 г. училището

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225909 92266 2 Разходи Държавни дейности 225909 92266

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУСВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-30.09.2018 Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната бюджетна класификация дейност 117- Държ. и общ. служби

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно