1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде"

Препис

1 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 9.1. Национална сигурност /Организация и управление извън сферата на материалното производство /Защита на културното наследство//, обнародван в ДВ бр. 103 от г. за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър. Разработил: Доцент д-р Енчо Енчев Костов, на работа във ВСУ Черноризец Храбър, професионално направление 9.1. Национална сигурност /Организация и управление извън сферата на материалното производство /Обществен ред и сигурност//. Становището е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ Черноризец Храбър /ДВ бр.103 от г.,/ и на интернет - страницата на университета за нуждите на катедра Сигурност и безопасност към Юридически факултет. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАС и Инструкция 6 към Наредба 3 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 1. Общо представяне на получените материали За участие в обявения конкурс е подал документи един единствен кандидат - гл. ас. д-р Галина Великова Милева от ВСУ Черноризец Храбър. За участие в конкурса гл. асистент д-р Галина Великова Милева е представила списък от общо пет заглавия, в т. ч. публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми - една монография и четири статии. Представени са и документи относно трудовата дейност и педагогическата практика на кандидата, както и списък на научните публикации, с които той участва в конкурса. Приложени са също: копия на научните публикации; справка за научните приноси; справка за цитиранията; сертификати, свързани с участия в процедурата. 2. Данни за кандидата

2 2 Гл. асистент д-р Галина Великова Милева е магистър по специалност международен туризъм с професионална квалификация магистър по туризъм. От г. е доктор по научната специалност Организация и управление извън материалното производство /национална сигурност/ въз основа на защитена дисертация на тема: Организация и управление на защитата от пожари на недвижимите паметници на културата. Преподавателската дейност на кандидата се реализира основно в четири дисциплини /Теория на риска и безопасността; Защита на информационните системи; Основи на информационно-аналитичната дейност; Защита на културното наследство/ от учебните планове на ОКС бакалавър. Общата аудиторна заетост на кандидата надхвърля значително нормативните изисквания за наличието на самостоятелен щат за длъжността. 3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата В списъка на научните трудове, разработки и публикации са посочени общо 39 заглавия /1141 стр./. След присъждане на образователната и научна степен Доктор са представени 11 заглавия, от които за рецензиране са приложени 5 заглавия /369 стр./. Те са насочени към изследване на различни аспекти от организацията и управлението на националната сигурност. Монография: Изследване на сигурността на недвижимото културно наследство /методически основи на студентското научно практическо проучване/. - Монографията е посветена на опазването и защитата на културното наследство, както и на методическите основи на студентското научнопрактическо проучване. - Ясно и точно са очертани актуалността и целта на изследването, както и задачите, които трябва да бъдат изпълнени. В съдържателната част на изследването авторът коректно използва цитати, както и бележки под линията. Посочването на използвана литература, нормативни актове, както и приложенията е положителна страна на разработката. - Компетентно и на добро теоретично равнище е изложението относно културните ценности като особен обект на защита и това по глава втора - Опасности, рискове и заплахи за културното наследство. - Предметно и задълбочено са разгледани методологията и методиката на студентското научно практическо проучване. Очертаните изисквания към разработването на курсов проект по защита на културното наследство имат приложен характер и могат да бъдат използвани в учебния процес.

3 3 - Като структура, съдържание и оформление монографията отговаря на изискванията за академична публикация, в подкрепа на което говори и факта, че изследването е рецензирано положително от двама професори, изявени учени от професионалното направление по обявения конкурс. Статии: На брой четири, публикувани в български и чуждестранни издания. Като съдържание изясняват отделни аспекти от основния обект на изследване недвижимото културно наследство като стратегически ресурс за развитие на културния туризъм в България. 4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата. След спечелен конкурс за редовен асистент по дисциплината Информационно-аналитично осигуряване на защитата на националната сигурност до настоящия момент гл. асистент Галина Великова Милева води семинарни и практически занятия с учебна натовареност над нормативно изискуемата. Освен това води лекционни курсове по следните учебни дисциплини: Теория на риска и безопасността; Основи на информационно-аналитичната дейност; Защита на информационните системи; Защита на културното наследство. Във връзка с обучението на студенти по програма Еразъм във ВСУ Черноризец Храбър е разработила програма и провела курсове по учебната дисциплина Управление на риска на английски език за студентите от други университети, избрали тази дисциплина / год./. Взела е участие в университетска работна група по обсъждане на документацията за университетската ECTS система за трансфер на кредити. По същата система е координатор на катедра Сигурност и безопасност и на магистърска програма Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи. Извършва методическо ръководство на студенти от катедра Сигурност и безопасност за обучение в университетския проект Обучение на две скорости. Участва активно в организиране и провеждане на учебни стажове със студенти у нас и в чужбина. Под ръководството на гл. ас. Галина Великова Милева студентката Десислава Димитрова Богданова разработва доклад и участва в VІІ-те Национални студентски четения Европейско културно-историческо наследство. Личните ми впечатления са, че гл. ас. д-р Галина Великова Милева е изграден преподавател, коректна е в отношенията с обучаемите и колегите, ползва се с тяхното уважение. Трудно може да се определи кое е доминиращото научно-изследователската, научно-приложната или педагогическата дейност на кандидата, но анализът и на трите показва, че

4 4 гл. асистент д-р Галина Великова Милева е перспективен учен и преподавател. 5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата Приносите на кандидата основно се съдържат в монографията: Изследване на сигурността на недвижимото културно наследство /методически основи на студентското научно-практическо проучване/. Изцяло подкрепям и считам за доказани научните и приложните приноси в научно-изследователската дейност на гл. ас. Галина Великова Милева така както са отразени в справката от материалите за участие в процедурата за доцент. Не е случайно, че изданията на гл. асистент д-р Галина Великова Милева са цитирани в повече от 40 разработки от различни автори. 6. Бележки и препоръки В монографията Изследване на сигурността на недвижимото културно наследство /методически основи на студентското научнопрактическо проучване/ се изследват такива понятия като принципи, подходи, методи и средства за въздействие, които са елементи от съдържанието на по-общото понятие държавна политика. В този смисъл, ако приемем, че тя /държавната политика/ е правно нормирана съвкупност от принципи, научни подходи, методи и средства за въздействие, чрез които се постига законосъобразност и ефективност при опазване и защита на недвижимото културно наследство, следва въпрос: Защо не е взето отношение дали има такава политика у нас, какво е нейното състояние, перспективи и пр. или това ще е предмет на друго изследване? ЗАКЛЮЧЕНИЕ Кандидатът за заемане на академичната длъжност доцент отговаря на изискванията: 1. да е придобил образователна и научна степен доктор. 2. не по-малко от две години да е заемал академична длъжност асистент или главен асистент. 3. да е представил публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания. След запознаване с предоставените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни и научно приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ Черноризец Храбър да избере Главен асистент Галина Великова Милева

5 5 да заеме академичната длъжност доцент в професионално направление 9.1. Национална сигурност /Организация и управление извън сферата на материалното производство /Защита на културното наследство// г. Изготвил становището: /доц. д-р Е. Костов/

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_P_Hristov

Microsoft Word - stanovishte_P_Hristov СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Петър Георгиев Христов, Юридически факултет на ВСУ Черноризец Храбър, Адрес: 9007 Варна, к.к. Чайка, тел. 052 359 557 по конкурс за академичната длъжност доцент по Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно