ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл."

Препис

1 ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/ по конкурса за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ за цивилен служител в област на висшето образование 5 Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, обявен в Държавен вестник, бр. 53/ г., с кандидат Д-Р ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ КОЛЕВ, главен асистент в дирекция Развитие на системите С4I на Института по отбрана 1

2 1. Обща характеристика на научно-изследователската, научноприложната и педагогическата дейност на кандидата За участие в конкурса са постъпили документите на единствения кандидат д-р инж. Александър Асенов Колев от Института по отбрана. Представените научни трудове и документи отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в република България и обективно отразяват дългогодишното научно развитие и професионална дейност на кандидата. Като научен работник, какъвто е през по-голямата част от творческата си дейност, кандидатът участва в много научно-приложни разработки, главно за нуждите на отбраната и сигурността. Научно-изследователската дейност на д-р инж. Александър Колев е в областта на автоматизираните системи за управление, съвременните информационни технологии, географските информационни системи с военно предназначение, WEB-базираните информационни платформи в сигурността и отбраната. От приложените документи е видно, че той участва и в цялостното разработване и научно съпровождане на специализирани информационни системи за нуждите на отбраната, както и в международни и национални научноизследователски проекти в тези научни области. Педагогическата дейност на д-р инж. Александър Колев е свързана с предметната област по специалността на конкурса и е представена с общ обем от над 120 часа в 4 лекционни курса във висши цивилни и военни учебни заведения, за което са приложени съответни доказателствени документи. От представените материали личи личния стил на изложение на кандидата, а голяма част от новостите в тях са приложени на практика при реализирането на автоматизирани информационни системи. 2. Оценка на специалната подготовка и дейност на кандидата Д-р инж. Александър Колев завършва висшето си образование в Технически университет София през 1986 г. След дипломирането си, той 2

3 работи като научен сътрудник в научно-изследователски институт до 1993 г., до 1996 г. като програмист, а след това в структури на Министерството на отбраната. Във Военен научно-изследователски институт към ГЩ на МО кандидатът започва като научен сътрудник III I степен, а след това е главен асистент в Института за перспективни изследвания за отбраната и в Института по отбрана. През 2004 г. защитава успешно дисертационен труд на тема: Информационен модел чрез метабаза от данни в среда на географска информационна система, която е в областта на научната специалност на обявения конкурс. Справката за трудовете на д-р инж. Александър Асенов Колев включва 104 заглавия с общ обем от 1679 стр., като 49 от тях, с обем от 463 стр., са представени за рецензиране. От тях, публикациите на български език са 42, а на английски език 7. Почти половината от представените трудове за рецензиране (22 броя) са самостоятелни работи на кандидата, а от съвместните в 18 той е на първо място. Познавам д-р инж. Александър Колев от 1997 г. и в своята дейност той е задълбочен и последователен научен работник с много добра теоретична и практическа подготовка и с натрупан над 15 годишен опит в областта на автоматизираните системи за обработка на информацията. Има внедрени редица научно-приложни разработки и участия в проекти за нуждите на отбраната. Участвал е в два научни проекта на НАТО и в един национален проект към фонд Научни изследвания на Р. България. Съавтор е в едно внедрено в практиката изобретение, което е признато от Института за изобретения и рационализации (сега Патентно ведомство на Р. България). 3. Основни научни резултати и приноси Представените научни трудове и публикации за становище обхващат три основни области на изследване: Автоматизирани системи за обработка на информацията, свързани със 3

4 сигурността и отбраната; Географски информационни системи за военни цели; WEB-базирани информационни системи за сигурността и отбраната. Приносите на автора в областта на автоматизираните системи за управление са главно в: създаване на концепция и функционален модел за автоматизирана кодификационна система на БА (представен в научен труд [3.4]), разработване на архитектури на автоматизирани информационни системи, методи и алгоритми за извличане на информация от текстови документи [2.20], обработка на хидроакустична информация и др. В публикация [2.33] са предложени подходи за класификация и интегриране на информационни системи за командване и управление, а в [2.14] са анализирани възможностите за изграждане на автоматизирана система за обработка на информация при управление на боя на малки бойни формирования. В публикации [3.7] и [4.12] е анализирано приложението на географски информационни системи за военни цели и е предложена структура на обектноориентирани библиотеки от класове за управление на данни при работа с оперативна обстановка. В [2.7] е разгледана системна архитектура на географска информационна система за представяне на цифрови данни за релефа на местността като виртуална реалност. В трудове [2.11], [2.12], [2.13], [2.32] се предлагат модели, алгоритми и решения за приложение на географски информационни системи при визуализация на оперативни данни и навигация. В няколко труда [2.25], [2.27] се представят анализи на софтуерни инструменти за създаване на WEB-базирани информационни системи, изследват се заплахи и се систематизират видовете противодействия, анализират се проблемите, които съществуват в този вид платформи ([2.19]). Представените за рецензиране работи са написани на професионален език, с използване на характерни похвати и стил на писане, от което съдя че те са лично дело на кандидата. Натрупаният опит в научни организации, дава 4

5 положително отражение на начина на систематизиране и представяне на извършените изследвания в предложените трудове за рецензиране. 4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката Научно-изследователската и приложна дейност на д-р инж. Александър Колев са насочени главно към внедряване на постиженията на информационните технологии в автоматизирани информационни системи. Приносите в трудовете на кандидата са актуални, а голяма част от научноприложните резултати са внедрени в Министерството на отбраната и в Българската армия, за което има приложени съответни документи. Някои от предложените модели, методи и алгоритми могат да се използват при изграждане на по-ефективни компютърни системи и за по-пълна интеграция на информация от различни източници върху електронна географска карта на бойното поле. От анализа на публикациите и разработките на д-р Александър Колев е видно, че той е последователен изследовател и учен, със свой подход на търсене и внедряване на научните достижения в практиката. 5. Критични бележки и препоръки за представените трудове Нямам съществени критични бележки върху предложените за рецензиране трудове. Препоръчително е в бъдещата си дейност д-р инж. Александър Колев да насочи вниманието си към публикуване на трудове в повече специализрани издания с импакт-фактор и да оформи резултатите от досегашната си работа в монографичен труд. Също така е желателно изложението в бъдещи публикации да бъде в по-достъпен вид, за да се популяризират по-лесно идеите представени в тях към по-широк кръг научни специалисти. 5

6 6. Заключение Цялостната ми оценка за научно-приложната и приложна дейност на д-р инж. Александър Асенов Колев е положителна. Имайки предвид гореизложеното, както и факта, че кандидатът удовлетворява необходимите изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРЗАД на Института по отбрана, предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса, д-р инж. Александър Асенов Колев да бъде избран на академична длъжност доцент в област на висшето образование 5 Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, в Института по отбрана г. Член на журито: /п/ София /полк. доц. д-р инж. Росен Ст.Илиев/ 6

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов, ВСУ "Черноризец Храбър", E-mail: st_sim@abv.bg; 0888 929 428 за научните трудове, представени по конкурс

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ За заемане на академична длъжност професор по обявен конкурс от Софийски университет Св. Кли

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ За заемане на академична длъжност професор по обявен конкурс от Софийски университет Св. Кли УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ За заемане на академична длъжност професор по обявен конкурс от Софийски университет Св. Климент Охридски 1. Обща информация: Изготвил становището:

Подробно