<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по научна специалност строителни конструкции, обявен в ДВ бр. 103 от г за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър Рецензент : проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност строителни конструкции Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ Черноризец Храбър за нуждите на катедра Строителство на сгради и съоръжения към Архитектурен факултет. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция 6 към Наредба 3 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 1. Общо представяне на получените материали За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат ас. д-р инж. Иван Желев Павлов от ВСУ Черноризец Храбър. Кандидатът е представил списък от общо 16 заглавия, в т.ч. 11 публикации в български научни форуми, 1 хабилитационен труд, 2 ръководства и автореферат на докторска дисертация на тема Изследвания върху напрегнатото и деформирано състояние на високи стоманобетонни комини, защитена през г. Приемат се за рецензиране 11 научни труда, които са извън темата на дисертацията. 2. Данни за кандидата 1

2 Инж. Иван Желев Павлов е завършил висшето си инженерно образование във ВСУ Черноризец Храбър, Варна. През 2000 г. се дипломира като строителен инженер бакалавър по специалността Строителство на сгради и съоръжения, а през 2006 г. придобива и образователно-квалификационната степен магистър по Строителни конструкции. През 2002 г. е избран за асистент в катедра Строителство на сгради и съоръжения към ВСУ, където работи и в момента. През 2007 г. е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка към катедрата по научната специалност Строителни конструкции с научен ръководител проф. д-р инж. Никола Игнатиев. През 2011 г асистент Павлов защитава успешно дисертация на тема Изследвания върху напрегнатото и деформирано състояние на високи стоманобетонни комини и получава научна степен доктор. През 2005 г завършва курс по проектиране на строителни конструкции по Еврокод Обща характеристика на научната продукция на кандидата и приноси Научната дейност на кандидата е развита в три основни направления : І - носеща способност на високи комини ; ІІ -проектиране на стоманобетонни конструкции при земетръсни въздействия ; ІІІ -носеща способност на срязване на стоманобетонни греди при усилване с полимерни ивици, армирани с карбонови нишки. По първо направление е представен метод за определяне носещата способност на хоризонтални сечения при земетръс по системата на Еврокодовете. Основният труд от изследванията е свързан със сеизмичното проектиране. Извършени са много подробни теоретични и параметрични изследвания на зависимостите за капацитетите на ъглите на завъртане и коефициентите на дуктилност по ъгъл на завъртане, по кривина и по преместване на стоманобетонни греди, колони и шайби съгласно БДС EN :2005. Научният принос в изследването се състои в количествено изразяване и потвърждаване на известни факти и параметри, а практическото значение е 2

3 свързано с ориентацията, която получават проектантите относно качествата на приеманата от тях конструкция. Два от трудовете представляват ръководства. Първият е развит на 500 страници и обхваща всички аспекти на проектирането на конструкции в земетръсни райони. Много подробно са разгледани условията за проектиране на стоманобетонни, стоманени, комбинирани и дървени конструкции. Обясненията следват текста на съответния Еврокод. Приложени са множество примерни решения, поясняващи прилагането на условията. Приносът има определена практическа насоченост с много голяма стойност. Този труд би трябвало да се появи много по-рано. Вторият труд разглежда в рамките на 300 страници основните изисквания и необходимата информация за оценка на конструкциите, включвайки дефиниране на сеизмичното въздействие, моделиране на конструкциите, методите за анализ, проверки на сигурността, критериите за сигурност, както и решенията и критериите за интервенции, обосновка и проектиране на самите интервенции, и ще служи на проектантите като практическо пособие за проектиране. И в този труд приносът има определена практическа насоченост с голямо значение при проектирането и оценката на строителните конструкции. Други две изследвания от това направление са посветени на хоризонталната регулярност. Във връзка с това са съставени зависимости по отношение на регулярността на конструкциите в план в случай на усукване. Те са относно радиуса на усукване, граничните относителни координати и граничните относителни размери на вертикалните подсистеми при различни конфигурации на разпределение на коравини и брой на шайбите. За практическо приложение са съставени таблици и графики за разгледаните случаи. Представен е и оригинален приблизителен подход за предварителна оценка на влиянието на отвори върху регулярността в план на подовите конструкции. Научният принос се състои в приетия подход за оценка на отворите върху регулярността, а практическата полза се изразява във възможността, дадена на проектантите да получат бърза ориентация за регулярност при определено решение. 3

4 Останалите изследвания от това направление засягат проектирането на рамкови системи. Представени са особеностите, срещани при възли на стоманобетонни рамкови конструкции при среден (DCM) и висок (DCH) клас на дуктилност съгласно БДС EN Систематизирани са резултатите от параметрични изследвания на капацитетите на ъглите на завъртане (тотален и при провлачане) съгласно БДС EN :2005. За практическо приложение са съставени таблици и графики за капацитетите на ъглите на завъртане на греди и колони. Изследвано е оптималното сеизмично поведение на стоманобетонни рамкови конструкции чрез капацитивно проектиране с развитието на пластични деформации при огъване в дуктилни греди и избягване на крехко разрушение при натиск в бетона. Приносите в изследванията имат практическа насока. Разгледаният подробен пример може да служи като ръководство за конструиране на рамков възел. По третото направление са систематизирани методите за определяне на приноса на армираните с влакна полимери при странично поставени вертикални или U - образни ивици към носещата способност на срязване на стоманобетонни греди съгласно БДС EN :2005 и ACI 440.2R-08. Анализът на резултатите за носещата способност на срязване на армирания полимер показва, че използването на зависимостта по БДС EN :2005, дава нереалистични резултати. Би следвало в тази зависимост множителят w f /s f да се приеме само от първа степен, както е в ACI 440.2R-08 и CNR-DT 200/2004. Научният принос е доказателството за необходими корекции в нашите нормативни документи. Практическият принос се състои в допълнителната ориентация и улесняването при използване на подобно усилване. 4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата Съгласно приложената справка ас. Павлов изнася лекции по дисциплините Теория на еластичността и пластичността и Антисеизмично строителство. Води упражнения по Земна механика и фундиране І и ІІ част, Съвременни методи за проектиране, Стоманобетонни мостове и Специални стоманобетонни констру- 4

5 кции. През учебна година е имал натовареност : аудиторна 544 ч и извънаудиторна 472 ч. За г съответно 800 и 196 часа. Отделно има заетост с ръководство и рецензиране на дипломни работи. Представени са като учебни материали лекции по Теория на еластичността и пластичността в обем от 100 страници. 5. Бележки и препоръки 6.1 Трябва да се има предвид, че определянето на относителния отвор на L M срязване по формулата v = е приблизително. Изразът е точен при колони без h Vh натоварване по дължината им, но при греди дава сериозни разлики. Тъй като изследването е провеждано при дискретни стойности на L v / h от 2 до 7, получените резултати не се влияят от дадено точното определяне на L v / h L v / h. 5. Би следвало обаче в обясненията да бъде 6.2 Би било полезно и изследване на критерия за хоризонтална регулярност при сгради, чиято дължина е по-голяма от дължината на вълната (дълги сгради), при които са възможни значителни усукващи трептения, неотчитани в компютърните програми. Точно в този случай критерият би имал особена важност. 6.3 След като е направена препоръка за максималното разстояние между усилващите ивици, би било полезно да се разполага и със сравнение на увеличаването на носещата способност на срязване както при ивично, така и при непрекъснато поставяне на усилващите платна, така както е в ACI 440.2R Изчислявнето на армировката за ригелите на рамкови системи е обосновано само чрез огъващите моменти. Но в тях присъстват задължително и нормални сили, така че по-точно би било армировките да се определят за нецентричен натиск, както е прието при колоните. В числителя на формула (8) е пропусната M Rb, 2 във второто събираемо. 6.5 При критериите за регулярност с наличие на врязвания в план няма съответствие между формули (6) и (7) и параметрите на фигура 2. Ъгъл ϕr се изчислява за дължината при врязването a xr, а на фигурата е показан за дължината на сградата в план L x. Ако трябва ъгълът да бъде намерен за цялата дължина

6 L x, следва да се използва осреднена кривина, а не тази при врязването 1 / ρ. По подобен начин стои въпросът за ъгъл ϕ m, който е определен за дължина a xm, но на фигура 2,б е показан за дължината L x. 6.6 Препоръчително е бъдещата изследователска дейност да бъде насочена към по-голяма творческа самостоятелност. ЗАКЛЮЧЕНИЕ След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ Черноризец Храбър да избере ас. д-р инж.иван Желев Павлов да заеме академичната длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по научна специалност строителни конструкции. r г Рецензент: (проф. д-р инж. Тотю Даалов) 6

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут докторант на самостоятелна подготовка към катедра Строителство

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно