Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq"

Препис

1 Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в настоящия документ информация може да бъде променяна без предизвестие. Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Единствените гаранции за продукти и услуги на HP са описани в конкретните гаранционни условия към тези продукти и услуги. Нищо от съдържащото се в настоящия документ не следва да се счита за допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки, или пропуски в настоящия документ. Настоящият документ съдържа информация, която представлява собственост на компанията и е защитена с авторско право. Забранява се ксерокопирането, възпроизвеждането или преводът на друг език на която и да е част от този документ без предварителното писмено съгласие на Hewlett-Packard Company. Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютри HP Compaq Модел dx2250 Microtower Първо издание (ноември 2006) Номенклатурен номер на документа:

3 Информация за това ръководство В това ръководство се съдържа обща информация за надстройката на този модел компютър. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини наранявания или смърт. ВНИМАНИЕ: Обозначеният по този начин текст показва, че неспазването на инструкциите може да причини повреда на оборудването или загуба на информация. ЗАБЕЛЕЖКА: информация. Обозначеният по този начин текст предоставя важна допълнителна BGWW iii

4 iv Информация за това ръководство BGWW

5 Съдържание 1 Характеристики на продукта Стандартни конфигурационни характеристики... 2 Функции, свързани с обслужването... 3 Бележки за внимание и предупреждения Хардуерни надстройки Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел... 6 Изваждане на капаче за празно гнездо на 5,25-инчово устройство... 8 Изваждане на капаче за празно гнездо на 3,5-инчово устройство... 9 Инсталиране на допълнителна памет DIMM модули DIMM модули от тип DDR2-SDRAM Инсталиране на DIMM модули Инсталиране на платка за разширение Замяна или надстройка на устройство Намиране на местата на устройствата Изваждане на 5,25-инчово оптично устройство Изваждане на 3,5-инчов четец за медийни карти или флопидисково устройство Изваждане на 3,5-инчов твърд диск Поставяне на ключалка за защита Смяна на батерията 4 Указания за работа с компютъра, редовни грижи и подготовка за изпращане Указания за работа с компютъра и редовни грижи Предпазни мерки за работа с оптични устройства Работа Почистване Безопасност Подготовка за транспортиране Електростатично разреждане Предотвратяване на повреди от статично електричество Начини за заземяване BGWW v

6 vi BGWW

7 1 Характеристики на продукта BGWW 1

8 Стандартни конфигурационни характеристики Фигура 1-1 HP Compaq dx2250 Microtower ЗАБЕЛЕЖКА: Показаната по-горе конфигурация на устройствата може да се различава от вашия модел компютър. 2 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

9 Функции, свързани с обслужването Този компютър тип Microtower има функции, които улесняват надстройката и сервизното му обслужване. Отвертка Torx T-15 е необходима за много от инсталационните процедури, описани в тази глава. BGWW Функции, свързани с обслужването 3

10 Бележки за внимание и предупреждения Преди да извършите надстройка, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции, бележки за внимание и предупреждения в това ръководство. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от нараняване от токов удар, въртящи се вентилатори, горещи повърхности и/или пожар: Извадете захранващия кабел от контакта и оставете вътрешните системни компоненти да се охладят, преди да ги докосвате. Не включвайте телекомуникационни или телефонни съединители в гнездата на мрежовите платки. Не деактивирайте заземяващия щифт на захранващия кабел. Той има важна предпазна функция. Включете захранващия кабел в заземен контакт, който се намира на леснодостъпно място. За да намалите опасността от сериозно нараняване, прочетете Ръководството за безопасна и удобна работа. В него се описва каква трябва да бъде правилната конфигурация на работната станция, настройките, позата на тялото, здравословните и работните навици на работещите с компютри и също така предоставя важна информация за електрическата и механичната безопасност. Можете да намерите това ръководство в Интернет на адрес: è íà компактдиска с документация и инструменти за диагностика. ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електрическите части на компютъра или допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. Когато компютърът е включен към променливотоково захранване, системната платка винаги е под напрежение. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 4 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

11 2 Хардуерни надстройки BGWW 5

12 Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел 1. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра (1), след това извадете кабелите на всички външни устройства. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 3. Извадете двата винта, които закрепват панела за достъп към шасито на компютъра (2). 4. Плъзнете панела за достъп на около 1,3 см назад и след това го повдигнете и извадете от устройството (3). Фигура 2-1 Изваждане на захранващия кабел и панела за достъп ЗАБЕЛЕЖКА: За да поставите отново панела за достъп, извършете стъпките за изваждане в обратен ред. 6 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

13 5. За да извадите лицевия панел, дръпнете навън и трите езика в лявата част на панела (1), след това извадете панела от шасито със завъртане (2) първо лявата страна, а после дясната. Фигура 2-2 Изваждане на лицевия панел ЗАБЕЛЕЖКА: За да поставите отново лицевия панел, вкарайте трите куки в дясната част на панела в правоъгълните отвори на шасито, а след това със завъртане наместете панела, докато се захванат ключалките на трите езика отляво на панела на съответните им места в шасито. BGWW Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел 7

14 Изваждане на капаче за празно гнездо на 5,25-инчово устройство Ако компютърът не е доставен с устройство в 5,25-инчовото гнездо за разширение, празното гнездо ще бъде покрито с капаче. Ако добавяте устройство в гнездото за разширение, първо трябва да извадите капачето. 1. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра, след това извадете кабелите на всички външни устройства. 3. Извадете панела за достъп и лицевия панел. Вижте Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел на страница Като гледате вътрешната страна на лицевия панел, натиснете двата крепителни щифта отдясно към външния край на панела (1) и издърпайте капачето навътре, за да го извадите (2). Фигура 2-3 Изваждане на капаче за 5,25-инчово празно гнездо ЗАБЕЛЕЖКА: За да поставите капаче за 5,25-инчово празно гнездо, плъзнете лявата страна на капачето в двете крепителни гнезда отляво на лицевия панел, а след това щракнете дясната страна на капачето на място. 8 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

15 Изваждане на капаче за празно гнездо на 3,5-инчово устройство Ако компютърът не е доставен с устройство в 3,5-инчовото гнездо за разширение, празното гнездо ще бъде покрито с капаче. Ако инсталирате устройство в 3,5-инчовото гнездо, първо трябва да извадите капачето. 1. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра, след това извадете кабелите на всички външни устройства. 3. Извадете панела за достъп и лицевия панел. Вижте Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел на страница Като гледате вътрешната страна на лицевия панел, натиснете навън двата крепителни щифта от всяка страна на капачето (1) и издърпайте капачето навътре, за да го извадите (2). Фигура 2-4 Изваждане на капаче за 3,5-инчово празно гнездо ЗАБЕЛЕЖКА: За да поставите капаче на празно 3,5-инчово гнездо, натиснете капачето навътре от вътрешната страна на лицевия панел, за да щракне на място. BGWW Изваждане на капаче за празно гнездо на 3,5-инчово устройство 9

16 Инсталиране на допълнителна памет Компютърът е снабден с оперативна памет от тип DDR2-SDRAM синхронна динамична памет с произволен достъп с двоен обмен на данни, изградена от модули памет, работещи в двуканален режим (DIMM). DIMM модули В гнездата за памет на дънната платка могат да се поставят до два стандартни DIMM модула. В тези гнезда предварително е поставен поне един DIMM модул. Гнездата са обозначени като DIMM1 и DIMM2. За да постигнете максималния поддържан обем памет, можете да поставите на системната платка до 2 GB (2 x 1 GB) памет. DIMM модули от тип DDR2-SDRAM За да работи правилно системата, DIMM модулите с DDR2-SDRAM трябва да бъдат: стандартни модули с 240 извода небуферирани и съвместими с PC MHz 1,9-волтови DIMM модули тип DDR2-SDRAM DIMM модулите от тип DDR2-SDRAM също така трябва: да поддържат CAS latency 4 (CL = 4) за PC MHz да съдържат задължителната информация JEDEC SPD Освен това компютърът поддържа: памети 256 Mbit, 512 Mbit и 1 Gbit без откриване и коригиране на грешки (ECC) едностранни и двустранни DIMM модули DIMM модули, изградени с DDR устройства x8 и x16; DIMM модули, изградени с х4 SDRAM, не се поддържат ЗАБЕЛЕЖКА: стартира. Ако инсталирате неподдържани DIMM модули, системата няма да 10 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

17 Инсталиране на DIMM модули ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате приблизително 30 секунди захранването да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка. Ако виждате светодиод на системната платка да свети, значи още има напрежение. Гнездата за модулите памет имат позлатени метални контакти. При надстройката на памет е важно да се използват модули памет с позлатени контакти за предотвратяване на корозия и/или окисляване в резултат на контакта между несъвместими един с друг метали. Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра или допълнителните платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. При работата с модул памет внимавайте да не докоснете контактите му. Така може да повредите модула. 1. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра, след това извадете кабелите на всички външни устройства. 3. Извадете панела за достъп до компютъра. 4. Намерете гнездата за модулите памет на дънната платка. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности, оставете вътрешните компоненти да се охладят, преди да ги пипате. BGWW Инсталиране на допълнителна памет 11

18 5. Отворете двата фиксатора отстрани на цокъла за памет (1) и поставете модула памет в цокъла (2). Фигура 2-5 Инсталиране на DIMM модул ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на модула памет трябва да съвпадне с щифта на гнездото. 6. Натиснете модула надолу в гнездото, докато е сигурно, че е влязъл докрай и стои стабилно. Уверете се, че фиксаторите отстрани са в затворено положение (3). 7. Затворете панела за достъп до компютъра. 8. Включете захранващия кабел и компютъра. При следващото включване на компютъра той трябва автоматично да разпознае допълнителната памет. 12 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

19 Инсталиране на платка за разширение В компютъра има два стандартни PCI слота, в които могат да се поставят платки с дължина до 17,46 см (6,875 инча). В компютъра има и един разширителен слот PCI Express x1 и един слот PCI Express x Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра, след това извадете кабелите на всички външни устройства. 3. Извадете панела за достъп и поставете компютъра да легне настрани с отвора към вътрешните части нагоре. 4. На задния панел на компютъра извадете винта, който придържа на място ключалката на предпазителя (1), и след това плъзнете ключалката на предпазителя нагоре и навън от слотовете, за да я извадите от компютъра (2). Фигура 2-6 Освобождаване на ключалката на предпазителя на слотовете 5. Ако инсталирате платка за разширение за пръв път, трябва да ползвате плоска отвертка, за да откъснете металния предпазител на задния панел, който покрива слота за разширение. Уверете се, че изваждате подходящия предпазител за слота, в който инсталирате. Предпазител за изваждане Горен предпазител Втори предпазител Трети предпазител Долен предпазител Тип на платката за разширение PCI Express x1 PCI Express x16 PCI PCI BGWW Инсталиране на платка за разширение 13

20 6. Като държите платката за разширение точно над цокъла за разширение на системната платка, придвижете платката към задната част на шасито така, че долната част на планката на картата да влезе в малкото гнездо на шасито. Натиснете платката право надолу в гнездото за разширение на системната платка. Фигура 2-7 Инсталиране на платка за разширение ЗАБЕЛЕЖКА: Когато инсталирате платка за разширение, натиснете добре платката, за да влезе цялата контактна плоскост плътно в слота за разширение. 7. Като притискате планката на платката за разширение към шасито, плъзнете ключалката на предпазителя надолу към планките на платките и капаците на слотовете, за да ги закрепите на място, а след това завийте отново винта, който закрепва ключалката на предпазителя. 8. Свържете външните кабели към инсталираната платка, ако има такива. Свържете вътрешните кабели към системната платка, ако има такива. 9. Поставете отново панела за достъп до компютъра и включете захранващия кабел. ЗАБЕЛЕЖКА: За да извадите платка за разширение, извършете процедурата за поставяне в обратен ред. ВНИМАНИЕ: След изваждане на платката за разширение трябва или да поставите нова платка, или предпазител на слота, за да има правилно охлаждане на вътрешните компоненти по време на работа. 14 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

21 Замяна или надстройка на устройство Компютърът поддържа до пет устройства, които могат да се инсталират в различни конфигурации. Този раздел описва процедурата за замяна или надстройка на запаметяващите устройства. Ще ви трябва отвертка тип Torx T-15, за да извадите и отново да завиете водещите и крепежните винтове на устройството. Намиране на местата на устройствата ЗАБЕЛЕЖКА: Показаната по-долу конфигурация на устройствата може да се различава от вашия модел компютър. Фигура 2-8 Местата на устройствата 1 Гнездо за външно 5,25-инчово оптично устройство с пълна височина 2 Гнездо за външно 5,25-инчово допълнително устройство с пълна височина 3 Гнездо за външно 3,5-инчово допълнително устройство (показан е четец за медийни карти) 1 4 Гнездо за вътрешно 3,5 инчово устройство с една трета височина за допълнителен твърд диск 5 Гнездо за вътрешно 3,5 инчово устройство с една трета височина за основен твърд диск 1 Гнездото за външно 3,5-инчово устройство побира флопидисково устройство или четец за медийни карти. BGWW Замяна или надстройка на устройство 15

22 Изваждане на 5,25-инчово оптично устройство 1. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра, след това извадете кабелите на всички външни устройства. 3. Извадете панела за достъп и лицевия панел. Вижте Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел на страница Извадете захранващия кабел и кабелите за данни от задната част на устройството. 5. Извадете двата винта, които закрепват устройството към гнездото (1), а след това плъзнете устройството напред и го извадете от гнездото (2). Фигура 2-9 Изваждане на външно 5,25-инчово устройство За да инсталирате устройство, извършете процедурата за изваждане в обратен ред. Задължително поставете водещ винт в предната дясна страна на едно ново устройство. Водещият винт помага за закрепването на устройството. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставяте устройство в долното гнездо за 5,25-инчово устройство, извадете металния предпазител, който покрива гнездото, като натиснете навътре сребърния език отляво на шасито, а след това издърпате навън предпазителя от предната страна на шасито. На лицевата част на шасито зад панела има общо осем допълнителни водещи/крепежни винта. Четири от тях са с резба 6-32, а другите четири с метрична резба M3. За твърдите дискове се използват стандартни винтове, които имат сребриста повърхност. За всички останали устройства се използват метрични винтове, които са с черна повърхност. Уверете се, че поставяте правилните водещи винтове на устройството. 16 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

23 Изваждане на 3,5-инчов четец за медийни карти или флопидисково устройство В гнездото за 3,5-инчово външно устройство може да се постави флопидисково устройство или четец за медийни карти. Процедурата за изваждане е една и съща и за двете устройства. 1. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра, след това извадете кабелите на всички външни устройства. 3. Извадете панела за достъп и лицевия панел. Вижте Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел на страница Ако устройството е четец за медийни карти, извадете вътрешния USB кабел от системната платка. Ако устройството е флопидисково, извадете захранващия кабел и кабела за данни от задната част на устройството. 5. Извадете двата винта, които закрепват устройството към гнездото (1), а след това плъзнете устройството напред и го извадете от гнездото (2). Фигура 2-10 Изваждане на 3,5-инчово устройство (показан е четец на медийни карти) За да инсталирате устройство, извършете процедурата за изваждане в обратен ред. Направете справка със следващата таблица за подходящите места на крепежните и водещи винтове. Устройство Крепежни винтове Водещи винтове Флопидисково устройство 2 (обозначение FDD на шасито) 1 (предна лява страна на устройството) Четец за медийни карти 2 (обозначение CR на шасито) няма BGWW Замяна или надстройка на устройство 17

24 ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставяте устройство в гнездото за външно 3,5-инчово устройство за пръв път, ползвайте плоска отвертка, за да откъснете металния предпазител, покриващ гнездото. На лицевата част на шасито зад панела има общо осем допълнителни водещи/крепежни винта. Четири от тях са с резба 6-32, а другите четири с метрична резба M3. За твърдите дискове се използват стандартни винтове, които имат сребриста повърхност. За всички останали устройства се използват метрични винтове, които са с черна повърхност. Уверете се, че поставяте правилните водещи винтове на устройството. Изваждане на 3,5-инчов твърд диск ВНИМАНИЕ: Задължително създайте набор дискове за възстановяване с HP Backup and Recovery Manager и направете резервни копия на личните си файлове от твърдия диск на външен носител, преди да изваждате твърдия диск. Ако не го направите, ще изгубите данни. След като смените основния твърд диск, ще трябва да заредите фабрично инсталираните от HP файлове от набора дискове за възстановяване. 1. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 2. Извадете захранващия кабел от контакта и компютъра, след това извадете кабелите на всички външни устройства. 3. Извадете панела за достъп и лицевия панел. Вижте Изваждане на панела за достъп до компютъра и лицевия панел на страница Извадете захранващия кабел и кабелите за данни от задния панел на твърдия диск. 5. Извадете четирите винта, които закрепват устройството към гнездото (1), а след това плъзнете устройството назад и го извадете от гнездото (2). Фигура 2-11 Изваждане на 3,5-инчов твърд диск 18 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

25 ЗАБЕЛЕЖКА: За да инсталирате твърд диск, извършете процедурата за изваждане в обратен ред. За устройства, поставени в гнездо за 3,5-инчов твърд диск, не са необходими водещи винтове. BGWW Замяна или надстройка на устройство 19

26 Поставяне на ключалка за защита На задния панел на компютъра може да се постави допълнителна ключалка за защита, за да осигури физическа защита на компютъра. Фигура 2-12 Поставяне на ключалка за защита ЗАБЕЛЕЖКА: Гнездото за ключалката за защита може да бъде на друго място при вашия модел компютър. 20 Глава 2 Хардуерни надстройки BGWW

27 3 Смяна на батерията Батерията в компютъра захранва часовника, показващ точното време. При смяна на батерията използвайте батерия със същите характеристики като тези на първоначално инсталираната в компютъра. В компютъра има инсталирана 3-волтова литиева батерия от тип монета. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В компютъра има вътрешна батерия с литиево-манганов двуокис. Съществува риск от пожар или изгаряне, ако не се борави правилно с батерията. За да намалите опасността от нараняване: Не се опитвайте да зареждате батерията. Не я излагайте на температури над 60 C. Не отваряйте, не разбивайте, не пробивайте, не давайте накъсо външните полюси и не я изхвърляйте в огън или вода. Сменяйте я само с резервна батерия от HP за съответното изделие. ВНИМАНИЕ: Преди смяната на батерията е важно да се направи резервно копие на CMOS настройките на компютъра. При изваждане или смяна на батерията настройките на CMOS паметта ще бъдат изтрити. За информация за резервното копиране на настройките в CMOS паметта вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) в компактдиска с документация и програми за диагностика. Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. ЗАБЕЛЕЖКА: Животът на литиевата батерия може да се удължи чрез включване на компютъра в електрическата мрежа. Литиевата батерия се използва само когато компютърът НЕ е включен в електрическата мрежа. Компанията HP призовава потребителите да рециклират електронните компютърни компоненти, оригиналните касети за принтери и акумулаторните батерии. За повече информация за програмите за рециклиране вижте 1. Отстранете или изключете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра по нормалния начин чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. BGWW 21

28 4. Извадете захранващия кабел от контакта и кабелите на всички външни устройства. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп до компютъра. 6. Намерете на системната платка батерията и нейното гнездо. ЗАБЕЛЕЖКА: При някои модели може да се наложи да махнете някой от вътрешните компоненти, за да получите достъп до батерията. 7. В зависимост от типа на гнездото за батерията на системната платка изпълнете следните инструкции, за да смените батерията. Тип 1 a. Повдигнете и извадете батерията от гнездото. Фигура 3-1 Изваждане на батерия тип монета (тип 1) b. Плъзнете новата батерия на място с положителния полюс нагоре. Гнездото автоматично закрепва батерията в правилното положение. Тип 2 a. За да освободите батерията от гнездото, стиснете металната скоба, която се подава над единия ръб на батерията. След като батерията изскочи, я извадете с повдигане (1). 22 Глава 3 Смяна на батерията BGWW

29 b. За да поставите новата батерия, плъзнете я с единия ръб под ръбчето на гнездото с положителния полюс нагоре. Натиснете другия ръб надолу, докато скобата щракне над другия ръб на батерията (2). Фигура 3-2 Изваждане и смяна на батерия от тип монета (тип 2) Тип 3 a. Дръпнете назад придържащата скоба (1) и извадете батерията (2). b. Поставете новата батерия и върнете обратно скобата. Фигура 3-3 Изваждане на батерия тип монета (тип 3) ЗАБЕЛЕЖКА: След като батерията бъде сменена, извършете следните стъпки, за да приключите процедурата. 8. Затворете панела за достъп до компютъра. BGWW 23

30 9. Включете компютъра в контакта и го стартирайте. 10. Нулирайте датата, часа, паролите си и всякакви други специални системни настройки с помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра). Вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) в компактдиска с документация и програми за диагностика. 11. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 24 Глава 3 Смяна на батерията BGWW

31 4 Указания за работа с компютъра, редовни грижи и подготовка за изпращане BGWW 25

32 Указания за работа с компютъра и редовни грижи Спазвайте тези указания за правилна инсталация и грижи за компютъра и монитора: Пазете компютъра от прекомерна влага, пряка слънчева светлина и твърде високи или ниски температури. Компютърът трябва да работи върху устойчива и хоризонтална повърхност. Оставете разстояние от 10,2 см между всички отвори за вентилация на компютъра и над монитора за осигуряване на необходимия въздухообмен. Не ограничавайте въздушния поток към компютъра чрез блокиране на вентилационни отвори или отвори за всмукване на въздух. Не опирайте клавиатурата с пуснати крачета в предната част на компютъра, тъй като това също ограничава притока на въздух. Никога не работете с компютъра със свален капак или страничен панел. Не поставяйте компютрите един върху друг или твърде близо един до друг, за да не се излагат на рециркулиран или нагорещен въздух от друг компютър. Ако компютърът трябва да работи в отделен корпус, в него трябва да има подходяща вентилация на входящ и изходящ въздух, като указанията за работа, дадени по-горе, продължават да важат. Не поставяйте течности в близост до компютъра и клавиатурата. Никога не покривайте вентилационните отвори на монитора с каквото и да било. Инсталирайте или активирайте функциите за управление на захранването на операционната система или друг софтуер, включително състоянията на заспиване. Изключвайте компютъра, преди да извършвате следното: Избърсване на външните части на компютъра с мека и влажна кърпа при необходимост. Употребата на почистващи препарати може да обезцвети или повреди повърхностите. Почиствайте от време на време всички отвори за вентилация на компютъра. Власинките, прахта и други чужди тела могат да блокират отворите и да ограничат въздушния поток. 26 Глава 4 Указания за работа с компютъра, редовни грижи и подготовка за изпращане BGWW

33 Предпазни мерки за работа с оптични устройства Работа Почистване Безопасност Спазвайте следните указания при работата или почистването на оптичното устройство. Не местете устройството, докато работи. Това може да доведе до неправилно функциониране по време на четене. Избягвайте да излагате устройството на резки промени в температурата, тъй като това може да доведе до кондензация вътре в него. Ако температурата изведнъж се повиши, докато устройството работи, изчакайте поне един час, преди да го изключите от захранването. Ако веднага започнете да работите с устройството, това може да доведе до неизправност по време на четене. Не поставяйте устройството на места с висока влажност, високи температури, механични вибрации или пряка слънчева светлина. Почиствайте панела и копчетата със суха или леко навлажнена със слаб почистващ препарат мека кърпа. Никога не пръскайте с почистващи препарати направо върху устройството. Не използвайте никакви разтворители, например спирт и бензол, тъй като те могат да повредят повърхността. Ако в устройството попадне течност или предмет, незабавно изключете компютъра от контакта и го предайте за преглед на оторизиран сервиз на HP. BGWW Предпазни мерки за работа с оптични устройства 27

34 Подготовка за транспортиране Следвайте тези съвети при подготовката на компютъра за транспортиране: 1. Архивирайте информацията на твърдия диск върху PD дискове, ленти, компактдискове или дискети. При съхранение или транспортиране не оставяйте носителите с архивираните данни изложени на електрически или магнитни импулси. ЗАБЕЛЕЖКА: компютъра. Твърдият диск автоматично се заключва при изключването на 2. Изваждайте и съхранявайте всички сменяеми носители. 3. Поставете празна дискета във флопидисковото устройство, за да го предпазите по време на транспортирането. Не използвайте дискета, на която съхранявате или възнамерявате да съхранявате данни. 4. Изключете компютъра и външните устройства. 5. Извадете захранващия кабел от контакта и след това от компютъра. 6. Извадете кабелите на системните компоненти и външните устройства от техните източници на захранване, след което извадете и кабелите им от компютъра. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че всички платки са добре закрепени в съответните слотове, преди да транспортирате компютъра. 7. Поставете системните компоненти и външните устройства в оригиналните или подобни опаковки с достатъчно опаковъчен материал, за да ги защити. 28 Глава 4 Указания за работа с компютъра, редовни грижи и подготовка за изпращане BGWW

35 5 Електростатично разреждане Разреждането на статично електричество от пръст или друг проводник може да повреди системните платки или други устройства, чувствителни към статичното електричество. Тази повреда може да намали живота на устройството. BGWW 29

36 Предотвратяване на повреди от статично електричество За да предотвратите повреди от статично електричество, спазвайте следните предпазни мерки: Избягвайте контакт с ръцете, като пренасяте и съхранявате продуктите в антистатични опаковки. Дръжте чувствителните към статично електричество части в опаковките им, преди да ги използвате в свободни от статично електричество работни станции. Поставете частите върху заземена повърхност, преди да ги извадите от опаковката. Избягвайте да пипате изводите, проводниците и схемите. Винаги бъдете добре заземени, когато пипате части или модули, чувствителни към статично електричество. 30 Глава 5 Електростатично разреждане BGWW

37 Начини за заземяване Има няколко начина за заземяване. Използвайте един или повече от следните методи при работата или инсталирането на чувствителни към статично електричество части: Използвайте гривна, която е свързана със заземена работна станция или компютърно шаси посредством проводник. Гривните са гъвкави и са с минимално съпротивление от 1 мегаом +/-10 процента в заземяващите проводници. За да има добро заземяване, носете гривната плътно до кожата на ръката си. Използвайте гривни за краката при работа с вертикални работни станции. Носете гривните на двата крака, когато стоите върху под или настилка, които провеждат електричество. При обслужване на място ползвайте инструменти, които провеждат електричество. Използвайте портативен комплект за работа на място със сгъваща се работна постелка, която разсейва статичното електричество. Ако не разполагате с някое от препоръчаните по-горе средства за добро заземяване, обърнете се към оторизиран дилър, риселър или сервиз на HP. ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация за статичното електричество се обърнете към оторизиран дилър, риселър или доставчик на услуги на HP. BGWW Начини за заземяване 31

Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може

Подробно

Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може

Подробно

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може да бъде

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 Първо издание (Февруари 2005) Авторско право International Business Machines

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно