Microsoft Word - ????????_?_??

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ????????_?_??"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от д-р Маргарита Генова Върбанова, професор по методика на обучението по математика във Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по математика в началното училище), докторска програма: Методика на обучението по математика Автор: Любка Кръстева Алексиева Тема: Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на учениците от втори клас Научен ръководител: проф. д-р Здравко Вутов Лалчев, СУ Св. Климент Охридски 1. Общо представяне на процедурата и докторанта Съгласно заповед PД от г. на Ректора на Софийския университет Св. Климент Охридски" на основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ, бр. 38 от г., изм. ДВ бр. 81 от г., изм. ДВ. бр. 101 от г.) съм утвърдена за член на научното жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на учениците от втори клас за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика в началното училище), докторска програма: Методика на обучението по математика. Автор на дисертационния труд е Любка Кръстева Алексиева, задочен докторант към катедра Начална училищна педагогика на Факултета по начална и предучилищна педагогика и трансформиран от редовна в задочна форма на обучение поради заемане на академичната длъжност асистент. Представеният от докторанта комплект материали е на електронен и на хартиен носител. Същият е в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски и може 1

2 да се приеме като основание научното жури да изслуша и оцени кандидата за придобиване на образователната и научна степен доктор. Комплектът включва следните документи: Заповеди на Ректора на СУ Св. Климент Охридски за зачисляване (РД20-219/ ), за трансформиране (РД / ) и за отчисляване на докторанта с право за защита (РД20-811/ ); Заповед на Ректора за утвърждаване на научно жури въз основа решение на Факултетния съвет на Факултета по начална и предучилищна педагогика от г., протокол 6; Автобиография; Дисертационен труд; Приложения към дисертационния труд 9 на брой, като последното е представено на CD; Автореферат; Публикации, свързани с дисертационния труд - 6 броя (5 от тях са на български език и една на английски, която е абстракт от участие в Постер-конференция на Докторантското училище на Института по образование, Лондонски университет). Любка Кръстева Алексиева е родена на г. Завършила е през 2000г. Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалност Фотография, професия Фотограф. В периода от 2001г. до 2006г. завършва специалността Начална училищна педагогика с чужд език към Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) на СУ Св. Климент Охридски, а през 2006 г г. магистърската програма Информационни технологии в началното училище към същия факултет. Любка Алексиева е зачислена на редовна докторантура по специалност Методика на обучението по математика към катедра Начална училищна педагогика от г., като от г. докторантурата е трансформирана в задочна. Специализирала е в Doctoral school, Institute of Education, London University от м. януари 2013г. до м. април 2013г. Трудовият стаж на докторанта е в областта на експертната дейност към Транспортно строителство и възстановяване (от 2008 г. до 2010 г.), кратко време като начален учител (от януари до март 2007 г. в 45 ОУ Патриарх Евтимий ) и от г. до сега е асистент по Методика на обучението по информационни технологии и педагогическа практика към ФНПП. 2. Актуалност на тематиката Тематиката на дисертационния труд е актуална и значима, както за обучението по математика в началните класове, така и за обогатяване на теорията и практиката за интегриране на информационните технологии в учебната дейност. Изследването на тема Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на 2

3 учениците от втори клас съответства на приетата Национална стратегия за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в българските училища (2005), на Националната програма Информационни и комуникационни технологии в училище (МОМН, 2012) и други документи с национално и европейско значение. То е в синхрон и със съвременните тенденции и реалности за осъвременяване на Държавните образователни изисквания и учебни програми за обучението по математика в началното училище. Затова считам, че изследването в предложения за рецензиране дисертационен труд, е един сполучлив опит на докторанта да разкрие възможностите на интегриране на класически и съвременни интерактивни методи на обучение в началните класове и да обогати учебната практика по математика във втори клас с електронно помагало - авторови образователни мултимедийни презентации с математическо съдържание. 3. Познаване на проблема От съдържанието на дисертационния труд се съди, че Любка Алексиева сериозно и задълбочено е проучила проблема за особеностите на обучението по математика в началните класове, спецификата на мултимедийното учене и влиянието на информационните технологии върху качеството на обучението. За целите на изследването тя е анализирала и синтезирала идеи от много и различни наши и чуждестранни специалисти математици, методици, педагози, психолози и др., с цел да разкрие съдържанието на основни понятия, заложени в дисертацията, като например образователна мултимедийна презентация, мултимедийно обучение и др. Внимателно е разгледала и използвала значителен брой източници - общо 162 (9 от тях са собствени публикации), 86 са на кирилица и 76 на латиница. 4. Методика на изследването Методиката на изследване и инструментариумът, който използва Любка Алексиева, е адекватен на поставените цели и задачи в дисертационния труд. Прякото й участие в експеримента като университетски преподавател по Методика на обучението по информационни технологии и педагогическа практика, а също и докторантската й специализация, са показатели за компетентното очертаване етапите на изследването, за провеждането на реален и качествен анализ на резултатите от теоретико-приложното изследване на проблема. 5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите Дисертационният труд Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на учениците от втори клас на Любка Кръстева Алексиева е в обем от 211 страници и съдържа Увод, три глави, Заключение и Библиография. Включени са и Приложения (8 на брой - 24 страници), Декларация за авторство и Приложение 9 (CD- ROM) с разработен авторски цикъл обучаващи мултимедийни презентации на тема Таблично умножнение и деление. 3

4 В уводната част докторантката обосновава актуалността на проблема и представя концепцията на изследването, правилно формулира целта, обекта, предмета, хипотезата, основните задачи и методи за постигане на целта. Акцентът в дисертационното изследване е интегриране на обучаващите мултимедийни презентации в учебния процес по математика в началните класове и разкриване на педагогически възможности за повишаване качеството на обучението. Основното съдържание на дисертационния труд е представено в три глави и е обвързано с изследователския проблем. В първа глава докторантката прави обстоен преглед на особеностите и спецификата на математическите знания по отношение изучаването им в началните класове и на интегрирането на информационните технологии в началния етап на обучение. Задълбоченият анализ на наша и чуждестранна литература й дава възможност да разработи и представи в дисертационния си труд електронни продукти, оживяващи и пресъздаващи съдържанието на операциите умножение и деление и някои от груповите им свойства, изучавани във втори клас. Аргументирано и добре обосновано, Любка Алексиева създава цикъл от 24 образователни мултимедийни презентации (експериментални мултимедийни уроци), в които са залегнали дидактическите основи на началната училищна математика, принципите за мултимедийно учене и изискванията за създаване на обучаващи презентации. В тях нагледно, динамично и интегративно тя представя основните теми от табличното умножение и деление, които се изучават във втори клас, а именно: въвеждане на действията умножение и деление; таблиците за умножение на 2, 3,..., 9, 10; таблиците за деление на 2, 3,..., 9, 10; разместителното (комутативно) и съдружителното (асоциативно) свойство на действие умножение; умножение и деление на числото 1 и невъзможността на деление на 0. Добрите си познания по използване на информационните технологии в обучението в началните класове докторантката компетентно прилага при конструирането на мултимедийните уроци, създадени на основата на слайдшоу. Много умело и с движение представя връзките между операциите умножение и деление, компонентите на двете операции, релациите а пъти повече, а пъти по-малко, пресъздава таблиците за умножение и деление, конструира и практически прилага свойствата на умножението. Като се съобразява със съдържанието на учебните програми и това, че задачата е цел и средство в обучението по математика в началните класове, то във всички експериментални мултимедийни уроци докторантката отделя важно място на задачите, отнасящи се предимно до намиране стойност на числени изрази, решаване и съставяне на текстови задачи. Специално внимание отделя на дидактическия анализ на текстовата задача и динамично онагледява условието и въпроса на задачите, представя съкратен запис, аритметичното решение на задачите и предлага възможности за съставяне на нови текстови задачи. 4

5 Докторантката целенасочено и обосновано създава образи на две деца от геометрични фигури (момиче и момче), които присъстват във всеки мултимедиен урок и имат значение в психологичен и в дидактичен план. От една страна, чрез тях се съдейства за по-емоционално възприемане на математическото съдържание, а от друга създават се предпоставки за интегриране на аритметични с геометрични знания, като на базата на структурата на образите учителят може да съставя различни по характер задачи. Обучаващите мултимедийни презентации са създадени с помощта на стандартно приложение на част от офис-пакета MS Office (PowerPoint) за създаване на мултимедийни презентации и са съвременно средство, осигуряващо както нагледно и динамично пресъздаване на съществени елементи от съдържанието на математическите понятия, така и непринудено и естествено представяне на възможности за решаване и съставяне на текстови задачи. Съдържанието е представено интерактивно, с педагогически и мултимедиен дизайн, акцентиращ не толкова на презентациите като средство за онагледяване, а колкото на педагогическите възможности за разбиране и успешно усвояване на аритметичните операции умножение и деление с помощта на презентациите. Тази стратегия на докторанта се потвърждава и от резултатите на проведеното експериментално изследване, а именно: представената информация в обучаващите мултимедийни презентации с помощта на текст, анимация, звук, статични и динамични графични изображения провокира активност на учениците при изучаване на планираното математическо съдържание и създава възможности за интерактивност на процеса на обучение. Втора глава е посветена на методиката и методологията на проведеното емпирично изследване. Формулирани са целите, задачите, хипотезата, организацията и методите на изследването. В тази глава докторантката много обстойно и компетентно представя общата характеристика на експерименталната проверка на дидактическите възможности на създадения образователен софтуер (24 -те обучаващи мултимедийни презентации). Изследването е проведено в рамките на две учебни години (2011/2012г. и 2012/2013г.) и обхваща общо 194 ученици от втори клас, от които 97 са в експерименталните групи. За апробиране на авторовия материал са представени, според мен, много добре разграничени критерии и показатели за диагностика на резултатите от обучението. Съобразно интердисциплинарния характер и спецификата на изследвания проблем в методологията на изследването докторантката използва подходяща комбинация от методи за събиране на емпирико-диагностични данни - експертна оценка, педагогически експеримент, самостоятелна писмена работа в тестов формат, педагогическо наблюдение и анкетно проучване. В трета глава докторантката детайлно и графично-онагледено анализира статистически получените емпирични данни, които обработва с помощта на софтуера за статистическа обработка на данни SPSS. Анализът е извършен професионално и обективно. Въз основа на 5

6 резултатите потвърждава до голяма степен предварително формулираната хипотеза, че интегрирането на разработените авторови обучаващи мултимедийни презентации на тема Таблично умножение и деление води до по-добро усвояване на математическите знания и умения, както и до по-висока ефективност на обучителния процес в сравнение с традиционното обучение. Очертава в общ план възможности и основни насоки за модернизиране на класическите форми на обучение в условията на технологичното общество, като обосновава необходимостта от интегриране на обучаващи мултимедийни презентации в обучението по математика в началните класове. В заключението Любка Алексиева формулира редица основни изводи за теорията и педагогическата практика, произтичащи от проведеното от нея изследване. Описаните от автора теоретико-приложни приноси са представени убедително и отразяват постигнатото в дисертационното изследване. Търсенето от докторанта на пътища за докосване до конкретно-образното мислене на учениците от втори клас, възможности и средства за подпомагане разбирането на съдържанието на абстрактните математически знания, е безспорно доказателство, че създадените обучаващи мултимедийни презентации могат да бъдат едно съвременно и ефективно средство за по-богато онагледяване и пресъздаване на математическите понятия, средство за усвояване на знанията с разбиране и провокиращо творческото мислене на учениците. С основание може да се приеме, че разработените авторови уроци могат успешно да се използват като електронни помагала: за постигане на различни дидактични цели в обучението по математика във втори клас - формиране на нови знания, упражнение, обобщение, самоподготовка; в различните форми на обучение в задължителната урочна, свободно-избираема СИП), задължително-избираема (ЗИП) дейности и извънурочната дейност (самоподготовка в училище или вкъщи); в различните видове уроци за нови знания, за упражнение, за обобщение. 6. Преценка на публикациите Приложените 6 публикации са свързани с изследването в дисертацията и отразяват части от нейното съдържание. 7. Автореферат Авторефератът е написан съобразно изискванията и вярно отразява съдържанието на дисертационния труд. Сполучливо и коректно са илюстрирани идеите и разсъжденията, отразени в дисертационния труд. 8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати Разработката на дисертационния труд Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на учениците от втори клас дава възможности за 6

7 разширение, за дидактическо обогатяване на процеса на изучаване на математиката в началните класове и бъдещи изследвания. Отнася се най-вече до обогатяване на методиката на математиката с идеи за интегриране на информационните технологии в учебната дейност, в разработването на образователни мултимедийни презентации, подпомагащи процеса на пресъздаване и овладяване на математическите знания. Полезно и необходимо за учебната практика е създадените от докторанта Любка Алексиева електронни уроци да се усъвършенстват. Същите да бъдат основа за разширяване на цикъла образователни презентации за останалите теми по математика в началните класове съобразно изискванията на реалната учебна практика и възприемателните възможности на учениците. Основната ми забележка, същевременно и препоръка, е при усъвършенстване на предложените и създаване на нови образователни презентации, авторът по-пълно да съгласува и съчетава технологията на създаване на мултимедийния продукт със съдържанието и методиката на изучаване на математическите понятия в началните класове. Например в създадените електронни уроци текстовите задачи се използват като средство за усвояване на аритметичните действия и се създават предпоставки за протичане на двата процеса решаване и съставяне на задачи. Моето мнение е, че в аналогични случаи удачно и полезно би било текстовите задачи да се разгледат и като цел на обучение (в Урок 9. Деление с числото 4, Урок 15 и др.). Така по-пълно и резултатно ще се постигнат дидактическите цели и задачи на обучението по математика в началните класове, ще се осигури по-рационално използване на информационните технологии и съответно ще се повиши обучаващият ефект на мултимедийния продукт. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати, които представляват съществен принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ Св. Климент Охридски. Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на изискванията в Правилника на СУ за приложение на ЗРАСРБ. Разработката на дисертационния труд Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на учениците от втори клас показва, че докторантът Любка Кръстева Алексиева притежава теоретични знания и професионални умения в областта на информационните технологии и методика на математиката в началните класове, успешно демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 7

8 Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното теоретико-приложно изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, публикации, свързани с дисертацията, и предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен доктор на Любка Кръстева Алексиева област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма: Методика на обучението по математика г. Изготвил рецензията:... гр. В. Търново /проф. д-р Маргарита Върбанова/ 8

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на о

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на о Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор Област на висшето

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

MergedFile

MergedFile СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на тема: ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА, За придобиване на образователна и научна степен Доктор Област на висше образование:педагогически науки Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е Относно дисертационен труд на Мина Илиева Антонова докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление Педагоги

С Т А Н О В И Щ Е Относно дисертационен труд на Мина Илиева Антонова докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление Педагоги С Т А Н О В И Щ Е Относно дисертационен труд на Мина Илиева Антонова докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 1. 3. Педагогика на обучение по / Педагогика на обучение по физическо

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно