Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Размер: px
Започни от страница:

Download "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 01/ г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, г. /понеделник/ от часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68, в залата на Общински съвет Бяла Слатина, на основание чл. 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 49 от Устава на Сдружение Местна инициативна група Бяла Слатина се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружението. Присъстваха/отсъстваха следните членове на УС: по ред Член на УС /КУО/ Община Бяла Слатина Апе 2001 ООД-с. Галиче, общ. Б. Слатина Скреж 2009 ЕООД-гр. Бяла Слатина Сдружение Първи юни -гр. Бяла Слатина Милена Еньова Петорвафизическо лице Представляващ / имена Присъствал на заседанието Да/Не Подпис Иво Цветков ДА /п/ Първан Първанов ДА /п/ Евгени Асенов ДА /п/ Наталия Костадинова ДА /п/ Милена Петрова ДА /п/ Забележка Кмет Управител Управител Председател на УС Физическо лице/читалищен деец На заседанието присъства и гости членове на екипа на Сдружение МИГ Бяла Слатина : 1. Йонко Богомилов Йонков Изп. Директор на МИГ Бяла Слатина; 2. Сашка Първанова Технически асистент в МИГ Бяла Слатина.

2 Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи Милена Петрова. Други предложения не постъпиха и Председателят постави предложението на гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните: ЗА 5 гласа; ПРОТИВ 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 гласа /няма/. Предложението беше прието единодушно. Заседанието бе свикано по инициатива от председателя на УС и се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Определяне на структурен състав на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН BG06RDNP МИГ Бяла Слатина Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ; 2 Вземане на Решение на УС за съответствие на квалификацията и опита на лицата, които да бъдат назначени за членове в Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН BG06RDNP МИГ Бяла Слатина Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства с един краен срок г., ч.; 3. Одобряване Правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения; 4 Други. Други предложения по дневния ред не постъпиха и Председателят постави предложението на гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните: ЗА 5 гласа; ПРОТИВ 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 гласа /няма/. Предложението беше прието единодушно. По т. 1 от дневния ред Във връзка с приключване приема на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН BG06RDNP МИГ Бяла Слатина Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства с един краен срок г., ч., г-н Иво Цветков запозна членовете на УС с постъпилите проектни предложения по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Бяла Слатина, в рамките на крайния срок 17:30 ч. на г. От представената справка, предоставена от екипа на МИГ Бяла Слатина, до крайния срок са постъпили и регистрирани общо 6 проектни предложения, както следва: Номер на проектното Кандидат Дата/Час предложение в ИСУН BG06RDNP Любен Лазаров Славов :15 BG06RDNP Стела Николаева Илиева :00 BG06RDNP Борислав Велчев Мотовски :58

3 BG06RDNP Благовест Нецов Бочев :27 BG06RDNP Ангел Асенов Христов :21 BG06RDNP Деян Славеев Гешев :48 На база броя на постъпилите проектни предложения в рамките на крайният срок за кандидатстване, в съответствие с чл. 12, ал.1, т. 1 от ПМС 162 на МС от г. за определяне на детайлни правила за предоставяне БФП по програмите, финансирани от ЕСИФ и след обсъждане беше предложено КППП да е съставена от следния длъжностен състав: 1. Председател без право на глас; 2. Секретар без право на глас; 3. Членове с право на глас 3 бр., от които 2 бр. външни експерти-оценители и 1 експерт-оценител от членствения състав на Колективния върховен орган /Общо събрание/ на Сдружение МИГ Бяла Слатина ; 4. Резервни членове - 2 бр. външни експерти-оценители и 1 експерт-оценител от КВО. След проведеното гласуване: ЗА 5 гласа; ПРОТИВ 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 гласа /няма/, УС взе следното РЕШЕНИЕ: По т.1 Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група Бяла Слатина, като разгледа информацията за регистрираните проектни предложения в ИСУН до крайния срок ч. на г., ОДОБРЯВА структурен състав на КППП по процедура BG06RDNP МИГ Бяла Слатина Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, както следва: ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС: Председател и Секретар ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС: Външни експерти-оценители 2бр. и 1 експертоценител от КВО на Сдружение МИГ Бяла Слатина РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Външни експерти-оценители 2 бр. и 1 експерт-оценител от КВО. По т. 2 от дневния ред Г-н Иво Цветков предложи за разглеждане професионалната квалификация и опита на постъпилите кандидатури от Списъка на утвърдените от УС на МИГ Бяла Слатина външни експерти-оценители. С оглед спецификата на мярката и предвид заявения интерес от лицата за оценка на проекти по мерките от СВОМР на МИГ Бяла Слатина, бяха представени кандидатурите на оценители по мярка 4.1 от Стратегията за ВОМР. Като разгледа професионалната квалификация и опита, на база представените документи от кандидатите, участвали в Конкурса за избор на външни експерт-

4 оценители, заявили желание да подпомогнат извършването на техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение Местна инициативна група Бяла Слатина, бяха изведени следните поименни предложения от Списъка на външните експерти-оценители: 1. Преслав Трилков Гайдарски, подал Заявление за участие в Конкурс за външни експерти-оценители по мерки от СВОМР на Сдружение МИГ Бяла Слатина, Вх. ВЕО-01/ г. за включване в КППП като член с право на глас; 2. Добрин Михайлов Савчев, подал Заявление за участие в Конкурс за външни експерти-оценители по мерки от СВОМР на Сдружение МИГ Бяла Слатина, Вх. ВЕО-04/ г - за включване в КППП като член с право на глас; 3. Галина Мариянова Василева, подала Заявление за участие в Конкурс за външни експерти-оценители по мерки от СВОМР на Сдружение МИГ Бяла Слатина, Вх. ВЕО-16/ г. за включване в КППП като резервен член; 4. Валерия Георгиева Колева, подала Заявление за участие в Конкурс за външни експерти-оценители по мерки от СВОМР на Сдружение МИГ Бяла Слатина, Вх. ВЕО-17/ г. - за включване в КППП като резервен член; След което, г-н Иво Цветков запозна членовете на УС с възможните кандидатури за оценители от членския състав на КВО за включване в КППП, представили CV и предложи поименно лицата: - Таня Николова Петкова, член в КВО за включване в Комисията за ППП с право на глас, с висше образования Магистър и квалификация Финанси и допълнителна квалификация Съдебни експертизи ; - Наталия Димитрова Костадинова, Член в КВО за включване в Комисията за ППП като резервен член, с образование Магистър и квалификация Икономика и организация на труда ; Във връзка с определянето на лицата за включване в КППП на длъжностите Председател и Секретар, г-н Цветков изказа мнение, че е препоръчително това да са членове от екипа на МИГ Бяла Слатина, тъй като те вече веднъж са били обект на оценка за заемане на позициите в сдружението като персонал и притежават необходимата квалификация и компетентност за изпълнение на задачите, каквото е изискването на чл.16, ал.1 от ПМС 162 на МС от г. за определяне на детайлни правила за предоставяне БФП по програмите, финансирани от ЕСИФ С оглед недопускане на йерархична зависимост при участие в оценителния процес, председателят на УС предложи следните лица: - Петко Павлов Павлов, заемащ длъжността експерт Проекти и програми /Експерт СВОМР/ в МИГ Бяла Слатина за включване в КППП като Председател на КППП, с висше образования Магистър и квалификация Инженер ; - Сашка Веселинова Първанова, заемаща длъжността тех. асистент в екипа на МИГ Бяла Слатина, за включване като Секретар на КППП, с висше образования Магистър и квалификация Български и френски език ;

5 След разглеждане на професионалния опит и квалификацията на лицата от КВО за включване в Комисията за ППП като трети оценител с право на глас и резервен оценител и направените предложения за Председател на КППП и секретар, и след проведеното гласуване: ЗА 5 гласа; ПРОТИВ 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 гласа /няма/, УС взе следното: РЕШЕНИЕ: По т.2 На основание спецификата на мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, разгледаните документи, доказващи опита на лицата и след сравнение на опита и квалификацията на кандидатурите за включване в КППП, УС на МИГ Бяла Слатина ОПРЕДЕЛИ, че лицата, предложени за Председател, секретар и членове на Комисията за подбор на проектни предложения, притежават необходимата квалификация и професионална компетентност и ОДОБРЯВА назначаването на им в Комисия за подбор на проектни предложения /КПП/ по процедура BG06RDNP МИГ Бяла Слатина Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства в следния състав: 1. Петко Павлов Павлов, Председател на КППП експерт Проекти и програми /Експерт СВОМР/ в МИГ Бяла Слатина, без право на глас, с висше образования Магистър и квалификация Инженер ; 2. Сашка Веселинова Първанова, Секретар на КППП - Тех. асистент в МИГ Бяла Слатина, без право на глас, с висше образования Магистър и квалификация Филолог Български език и френски език ; 3. Преслав Трилков Гайдарски, външен експерт-оценител с право на глас, с висше образования Магистър и квалификация Икономист, 4. Добрин Михайлов Савчев, външен експерт-оценител с право на глас с висше образования Магистър и квалификация Електроинженер, 5. Таня Петкова, Член на КВО - оценител с право на глас с висше образования Магистър и квалификация Финанси и допълнителна квалификация Съдебни експертизи. Резервни членове на КППП 1. Галина Мариянова Василева резервен член, с висше образования Бакалавър и квалификация География ; 4. Валерия Георгиева Колева - резервен член, с висше образования Бакалавър и квалификация Лингвист-преводач с английски език ; 3. Наталия Костадинова - резервен член и член на КВО, с висше образования Магистър и квалификация Икономика и организация на труда ;

6 По т. 3 от дневния ред Г-н Иво Цветков представи на членовете на КУО предложение за правилата за работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени в ИСУН в рамките на крайния срок по процедура BG06RDNP МИГ Бяла Слатина Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства. След като останалите членове на КУО се запознаха с проекта на Правилата за работа на КППП и след изказаните мнения, така предложеният документ Правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения беше подложен на гласуване. След проведеното гласуване: ЗА 5 гласа; ПРОТИВ 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 гласа /няма/, УС взе следното РЕШЕНИЕ: По т.3 Във връзка с оценката на постъпилите в ИСУН 6 бр. проектни предложения по процедура BG06RDNP МИГ Бяла Слатина Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, ОДОБРЯВА Правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ и възлага на Председателя на УС и Екипа на МИГ Бяла Слатина предприемането на последващи действия за прилагане на правилата при оценката на проектите. По т. 4 от дневния ред Г-н Цветков представи на членовете на УС кратка информация относно предстоящите технически и организационни дейности на екипа на Сдружение Местна инициативна група Бяла Слатина, които ще бъдат извършени по повод оценителната сесия и свързаните с нея действия, срокове и ангажименти. След като дневния ред беше изчерван и дрруги предложения за гласуване не постъпиха, събранието на УС беше закрито от г-н Иво Цветков. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /П; П/ Иво Цветков: ПРОТОКОЛЧИК: /П/ Милена Петрова:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 05.12.2018 г. от 16.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ 26.06.2019 г. Днес, 26.06.2019 г. от 18:00 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" 21 се проведе заседание

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе ПРОТОКОЛ Днес, 28.08.2018 г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначена със Заповед 386 от 16.07.2018 г. на Кмета на Община

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 2 / 25.02.2019 г. Днес 25.02.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Община Малко Търново Област Бургас П Р О Т О К О Л 24 Днес 17.10.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 16.00 часа, проведе заседание в състав: Председател: Димо Грудов Кутлев

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 29 дата г. Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 29 дата г. Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на ч Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските

Подробно