На 18

Размер: px
Започни от страница:

Download "На 18"

Препис

1 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в гр. София, в заседателната зала на ИП Карол АД на адрес: София, ул. Златовръх 1, се проведе редовно годишното общо събрание на БАЛИП. Заседанието е свикано по реда на чл. 18 от Устава на БАЛИП, по инициатива на Управителния съвет, чрез изпращане на писмени покани до членовете на Асоциацията. Общото събрание (ОС) се откри в часа от г-н Любомир Бояджиев представляващ ИП БенчМарк Финанс АД, Председател на УС на БАЛИП. Определеният от Устава на Асоциацията кворум е повече от половината от членовете й, или 13 и повече членове и след като към обявения начален час ч. - са представени 15 членове от общо 25, налице е кворум и ОС може да се проведе. ОС се провежда при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на БАЛИП, и е свикано по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 3 от Устава на БАЛИП, с писмени покани до членовете на Асоциацията. Присъстват законните представители и/или надлежно упълномощени пълномощници на 15, от общо 25 инвестиционни посредници - членове на БАЛИП, съгласно приложения списък, изготвен в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Устава на БАЛИП и съставляващ неразделна част от настоящия протокол. Г-н Бояджиев предложи на заседанието на ОС на БАЛИП да бъдат допуснати г-жа Ивелина Илиева, юрисконсулт на ИП БенчМарк Финанс АД, и г-н Евгений Жишев, главен секретар на БАЛИП, и помоли присъстващите членове да гласуват за оставането им в залата. В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО прие следното решение: Г-жа Ивелина Илиева и г-н Евгений Жишев да останат в залата и да вземат участие в заседанието. Г-н Бояджиев предложи да бъдат избрани за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева, а за секретар - преброител на ОС г-н Евгений Жишев, за преброител също и г-н Ангел Рабаджийски, изпълинтелен директор на ИП 1

2 Карол АД. Даде думата на присъстващите за други предложения, такива не бяха направени и се премина към гласуване. В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО прие следното решение: Избира за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева, за секретар - преброител на ОС г-н Евгений Жишев, за преброител г-н Ангел Рабаджийски.. Госпожа Илиева посочи, че на събранието са представени 15 (петнадесет) члена на БАЛИП и съгласно действащото законодателство, чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 4 от Устава на БАЛИП, Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в предварително обявения в поканата, разпратена до членовете на Асоциацията в уставно определения срок дневен ред, а именно: 1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) за 2013 г. Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на УС за дейността на БАЛИП за 2013 г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2013 г.; Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2013 г.; 3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г. Проект за решение по т. 3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г. 4. Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2014 г. Проект за решение по т. 4: Общото събрание приема програма за дейността на БАЛИП за 2014 г. 5. Приемане бюджет на БАЛИП за 2014 г. Вземане на решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Приемане на решение за размера на встъпителната вноска за нови членове. Проект за решение т. 5: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за 2014 г. Общото събрание взема решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Общото събрание приема решение за размера на встъпителната вноска за нови членове. 6. Избор на членове на Управителния съвет на БАЛИП. 2

3 Проект на решение по т. 6: Общото събрание избира членове на Управителния съвет на БАЛИП. 7. Избор на членове на Комисията по етика. Проект на решение по т. 7: Общото събрание избира членове на Комисията по етика. 8. Разни. Г-жа Илиева премина към т. 1 от предварително обявения дневен ред. ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илиева премина към т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния отчет за дейността на УС НА БАЛИП за 2013 г. Председателят на ОС предостави думата на г-н Любомир Бояджиев да представи годишния отчет за дейността на БАЛИП за 2013 г. Г-н Бояджиев запозна присъстващите с резюме на отчета за 2013 г., като указа, че след приемането му от ОС, пълният текст на отчета ще бъде качен на страницата на БАЛИП в Интернет. Г-жа Илиева даде думата на членовете за коментари и въпроси. След приключване на разискванията се премина към гласуване. ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на БАЛИП приема годишния отчет за дейността на УС на БАЛИП за 2013 г. ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илиева премина към т. 2 от дневния ред: годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2013 г. и оповести, че към материалите за ОС има приложени счетоводен отчет и баланс на Асоциацията за дейността през 2013 г. Г-жа Илиева даде думата за коментари и въпроси, г-н Бояджиев поиска думата и изнесе основните данни от предварително раздадените годишен счетоводен отчет и баланс на Асоциацията. Той даде информация за приходите и разходите през отчетния период. След приключване на разискванията се премина към гласуване. ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 2 от дневния ред: 3

4 Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2013 г. ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илиева премина към т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г. Председателят на ОС предложи членовете на ОС да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2013 г., като поясни, че понастоящем членове на УС са: ИП БенчМарк Финанс АД, ИП Булброкърс АД, ИП Елана Трейдинг АД, ИП Карол АД, ИП Капман АД, ИП Бета Корп АД и ИП Първа финансова брокерска къща ООД (ПФБК ООД). Председателят даде думата за въпроси, и коментари. След приключване на разискванията се премина към гласуване. ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г. ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илиева премина към т. 4 от дневния ред: Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2014 г. Г-жа Илиева указа, че програмата за дейността на БАЛИП за 2014 г. е приложена към материалите за ОС и членовете са се запознали с нея, след което даде думата за изказвания. След приключване на разискванията се премина към гласуване.. ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 4 от дневния ред: Общото събрание приема програмата за дейността на БАЛИП за 2014 г. ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илиева премина към т. 5 от дневния ред: Приемане бюджет на БАЛИП за 2014 г. Вземане на решение за размера на годишния членски внос и срока за 4

5 плащането му. Приемане на решение за размера на встъпителната вноска за нови членове. Г-жа Илиева даде думата на г-н Любомир Бояджиев, който даде пояснения относно събираемостта на членския внос и посочи поименно членовете, които не са се издължили за членския внос към Асоциацията. Г-н Бояджиев предложи размерът на встъпителната вноска да бъде както досега 2000 (две хиляди) лева, а годишният членски внос на членовете на БАЛИП за 2014 г. да бъде 1000 (хиляда) лева и да се заплаща до края на 2014 г. като от м. септември се изпратят проформа фактури на членовете, след което представи предложението на бюджет на Асоциацията за 2014г. Други предложения не бяха направени и след приключване на разискванията се премина към гласуване на решение по тази точка. ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 5 от дневния ред: Размерът на годишния членския внос за 2014 г. да бъде в размер на 1000 (хиляда) лв., които следва да бъдат заплатени от членовете на БАЛИП до края на 2014 г. Встъпителната вноска за нови членове да бъде в размер на 2000 (две хиляди) лв. Общото събрание прие, предложения на ОС бюджет на БАЛИП за 2014 г. ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илева премина към т. 6 от дневния ред: Избор на членове на Управителния съвет на БАЛИП. Г-жа Илиева направи процедурно предложение за по делово протичане на събранието присъстващите да гласуват за членове на Управителния съвет тайно с бюлетини, в които са посочени като кандидати всички инвестиционни посредници, членове на БАЛИП. Предвид ограничението на чл. 22 от Устава относно максималния брой на членовете на УС, а именно 7 броя, всеки от присъстващите следва да посочи най - много 7 лица, които да бъдат избрани за членове на УС, в противен случай бюлетината ще се счита за невалидна. Посочените в бюлетините лица ще бъдат класирани по брой събрани гласове и 7 те инвестиционни посредника, събрали най много гласове, ще бъдат подложени на гласуване en bloc за членове на Управителния съвет, а при равен брой събрани гласове да се проведе отново гласуване с бюлетини само между съответните кандидатури като инвестиционния посредник, събрал най много гласове се счита за избран. Г-жа Илиева предложи на гласуване така направеното процедурно предложение относно процедурата по избор на членове на УС на БАЛИП. Против : няма 5

6 . Предложението се приема. Г-н Бояджиев направи предложение, ако някое от дружествата желае да си направи отвод или пък желае да участва в състава и работата на УС, да вземе думата. Г-н Красимир Киров, изпълнителен директор на ИП Евро-Финанс АД посочи, че желае ИП Евро-Финанс АД да бъде избрано за член на УС и изрази готовност активно да участва в работата на УС. Председателят раздаде на присъстващите бюлетини за гласуване, след което се пристъпи към тайно гласуване и преброяване на гласовете. След преброяване на гласовете съгласно подадените бюлетини председателят оповести получените резултати, както следва: 7 (седемте) дружества, събрали най-много гласове от присъстващите на ОС членове на БАЛИП: За ИП Карол АД 15 гласа; За ИП БенчМарк Финанс АД 14 гласа; За ИП Елана Трейдинг АД 14 гласа; За ИП Бета Корп АД 11 гласа; За ИП ПФБК ООД 11 гласа; За ИП Капман АД 10 гласа; За ИП Евро-Финанс АД 9 гласа. Във връзка с получените резултати и гласуваното процедурно решение, председателят подложи на явно гласуване en bloc седемте кандидатурите за членове на УС, събрали най-много гласове, а именно ИП БенчМарк Финанс АД, ИП Бета Корп АД, ИП Елана Трейдинг АД, ИП Евро-Финанс АД, ИП Карол АД, ИП Капман АД и ИП ПФБК ООД. За : 15 гласа Против : няма. прие следното решение по т. 6 от дневния ред: Общото събрание избира ЕДИНОДУШНО следните членове на Управителния съвет на БАЛИП: ИП Карол АД ИП БенчМарк Финанс АД ИП Елана Трейдинг АД ИП Бета Корп АД ИП ПФБК ООД ИП Капман АД ИП Евро-Финанс АД 6

7 ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илиева към т. 7 от дневния ред: Избор на членове на Комисията по етика. Председателят запозна присъстващите с настоящите 5 (пет) лица - членове на Комисията по етика, след което направи процедурно предложение, за по-делово протичане на събранието, за избор на членове на Комисията по етика да се гласува тайно с бюлетини за гласуване, в които са включени всички членове на БАЛИП, като присъстващите следва да посочат по пет номинации на инвестиционни посредници, които биха желали да бъдат избрани за членове на Комисията по етика. Първите пет, събрали най-много гласове при гласуването с бюлетина, да бъдат гласувани en bloc за членове на Комисията по етика, а при равен брой гласове - да се проведе отново тайно гласуване с бюлетини между членовете с равни гласове за определяне на спечелилия кандидат. Г-жа Илиева предложи на гласуване така направеното процедурно предложение. Против : няма. Предложението се приема. Председателят раздаде на присъстващите бюлетини за гласуване, след което се пристъпи към тайно гласуване и преброяване на гласовете. След преброяване на гласовете съгласно подадените бюлетини председателят оповести получените резултати, както следва: 5 -те дружества, събрали най - много гласове от присъстващите на ОС членове на БАЛИП: За ИП Елана Трейдинг 14 гласа; За ИП Карол АД - 14 гласа; За ИП БенчМарк Финанс АД 13 гласа; За ИП Бета Корп АД 7 гласа; За ИП ПФБК ООД 6 гласа. След получените резултати от гласуването с бюлетини, председателят подложи на явно гласуване en bloc следния състав на Комисията по етика на БАЛИП, включващ 5 те членовете на БАЛИП, набрали най-много гласове при проведено тайно гласуване: ИП БенчМарк Финанс АД, ИП Бета Корп АД, ИП Елана Трейдинг АД, ИП Карол АД и ИП ПФБК ООД. За : 15 Против : няма. прие следното решение по т. 7 от дневния ред: 7

8 Общото събрание избира ЕДИНОДУШНО следните членове на Комисията по етика на БАЛИП: ИП Елана Трейдинг ИП Карол АД ИП БенчМарк Финанс АД ИП Бета Корп АД ИП ПФБК ООД ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Г-жа Илиева премина към т. 8 от дневния ред: Разни. Г-жа Илиева даде думата на присъстващите членове за предложения, въпроси и коментари. Г-н Атанас Бойчев, председател на СД на ИП Бета Корп АД посочи, че има възможност на БАЛИП да се предостави администриране на изпитите за брокери и инвестиционни консултанти. За това обаче са необходими промени в нормативната база. Що се отнася до работата на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) в ценни книжа, постоянно се поставя въпроса за увеличаване на вноските. Като представител на БАЛИП в УС на ФКИ, г-н Бойчев поясни, че ще работи за запазване на сегашните нива на вноски към Фонда като за вноските върху паричните средства ще се направи опит процентът да бъде намален. Г-жа Радослава Масларска предложи да се направи към края на годината неформална сбирка на членовете, а г-н Стоян Николов предложи да бъдат поканени и ИП, които не са членове на БАЛИП, както и представители на институции от бранша. Г-жа Цветанка Тодорова, изпълнителен директор на Балканска инвестиционна компания АД предложи резюме от отчета за дейността през 2013г. и решенията на ОС да се изпратят на ИП, които не са членове на БАЛИП. Също така да се разпространи кратко прес съобщение до медиите. Г-н Николай Ялъмов, изпълнителен директор на ИП Капман АД предложи сбирката на членовете да се направи в края на септември - началото на октомври. След изчерпване на точките от дневния ред Председателят на ОС закри заседанието на редовното годишно ОС на БАЛИП. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: /И. ИЛИЕВА/ СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ: /Е. ЖИШЕВ/ ПРЕБРОИТЕЛ: /А. РАБАДЖИЙСКИ/ 8

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

i?iaeo

i?iaeo П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно