СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС магистър Специалност: Ф Ф В Политология Магистърска програма: Международни отношения и проблеми на сигурността Форма на обучение: задочна Продължителност на обучението (брой семестри): 3 Професионална квалификация: Магистър по Международни отношения и проблеми на сигурността г. 1 от 3

2 Квалификационна характеристика Специалност: Политология Магистърска програма: Междуанродни отношения и проблеми на сигурността 1. Насоченост, образователни цели Полето на международните отношения и сигурност се развива бързо и динамично в резултат на драматичните промени и процесите на глобализация. Това налага определени изисквания към квалификацията и подготовката на специалистите, които ги следят и анализират. Тази магистърска програма предлага знания и умения в четири основни направления: развитието на международните отношения след Студентата война, проблемите на международната и регионалната сигурност, разрешаването на конфликти и регионалните отношения. 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) Срокът на обучение в магистърската програма е 3 семестъра и завършват с разработването на магистърска теза. По време на обучението студентите трябва да придобият: задълбочено познаване на ключовите събития, процеси и актьори в областта на международните отношения и сигурността; аналитични умения за оценяване на тенденциите и развитието на глобалните и регионалните процеси в областта на международните отношения и сигурността; способност за самостоятелно изследване на събитията и процесите в областта на международните отношения и сигурността; способност за подготовка, писане и редактиране на писмени текстове в областта на международните отношения и сигурността; добри комуникативни умения, работа в екип и проектна дейност. Завършилите тази програма са подготвени да участват в изследването, анализирането и формирането на външнополитически политики. 3. Професионални компетенции Завършилите тази магистратура трябва да са запознати: с основните понятия и теории в международните отношения, с основните политически системи и институции в България и света, с нашите и международни избирателни системи с теориите за европейската интеграция г. 2 от 3

3 4. Професионална реализация А. Основни видове професионална дейност Магистрите-политолози могат да се реализират не само като изпълнителски, но и като ръководни кадри в държавната администрация, в органите на законодателната и изпълнителната власт и в медиите. Все повече позиции в тези сфери вече изискват магистърска образователна степен. Неправителственият сектор, както и частната сфера също могат да предоставят поле за професионална изява. Б. Специализирани видове професионална дейност: Политически консултанти към различните държавни институции с профил международни отношения и сигурност, политически анализаторимеждународници в печатните и електронните медии, служители в недържавни публични органи или т.нар. "неправителствени организации" - фондации, сдружения и др., вътшно-политически консултанти към политически партии, консултанти в рамките на частния сектор, преподаватели по гражданско образование, служители в международни публични организации, служители в наши дипломатически мисии и т.н г. 3 от 3

4 В код на спец. код на дисципли ната Специалност "Политология" / Магистърска програма "Международни отношения и проблеми на сигурността" - задочно, специалисти Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал през 2014 уч.година Вид З, И, Ф семестър ECTS креди ти Всичко Часове - общ брой Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспетиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод модул 1: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ Въведение в международните отношения (общо 20 кр.) Въведение в международните отношения. Теория и история на 1 З международните отношения З /0/0 И 2 З Международна политическа икономия З /0/0 И 3 З Международни организации З /0/0 И 4 З Международно право З /0/0 И 5 З Проблеми на сигурността З /0/0 И модул 2: Международни отношения и световна политика (общо 20 кр.) 1 З Международни отношения и външна политика на Русия З /0/0 И 2 З Международни отношения и външна политика на САЩ З /0/0 И 3 З Национална сигурност З /0/0 И 4 З Обща външна политика и политика на сигурност и отбрана на ЕС З /0/0 И Югоизточна Европа в международните отношения след Студената 5 З война З /0/0 И ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОРМА НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА модул 3: Регионални отношения (избират се минимум 8 от обявените дисциплини = минимум 24 кр.) 1 И Институционалното право на ЕС И 1 и /0/0 И Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената 2 И война И 1 или /2/0 И 3 И Близкият Изток и международните отношения И 1 или /0/0 И 4 И Българските общности извън България И 1 или /0/0 И 5 И Външна политика на България И 1 или /0/0 И 6 И Европейски партийни системи И 1 или /0/0 И 7 И Културни процеси в Европа: единство и специфики И 1 или /0/0 И По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 1:3

5 8 И Международни измерения на демократизацията И 1 или /0/0 И 9 И Проблеми на сигурността на Балканите в периода на Студената война И 1 или /0/0 И 10 И Американска политика И /0/0 И 11 И Война и общество в Европа през новото време И /0/0 И Игри отвъд граници - контролиране на чужди разузнавателни служби в 12 И условията на демокрация И /0/0 И 13 И Кибервойни, държавен суверенитет и разузнаване И /0/0 И 14 И Международен политически риск И /0/0 И 15 И Политическа география, геополитика и геостратегия И /0/0 И 16 И Психоанализа на тероризма И /0/0 И 17 И Тенденции в женския самоубийствен тероризъм И /0/0 И Санкционна политика в рамките на общата външна политика и 18 И политика за сигурност на ЕС И /2/0 И модул 4: Самостоятелна работа (избират се минимум 2 курсови проекти = минимум 6 кр.; минимум 1 симулативна игра = минимум 4 кр.) 1 И курсов проект: Новата политика на добросъседство на ЕС И 1 и /2/0 И 2 И курсов проект: Подготовка и управление на проекти И 1 и /2/0 И курсов проект: Икономически методи в анализа на международните 3 И отношения И /2/0 И 4 И курсов проект: Конфликтни ситуации и модели на поведение И /2/0 И курсов проект: Локални конфликти и регионални кризи. Трансгранични 5 И престъпни мрежи И /2/0 И 6 И сим.игра: Международна политическа икономия И /2/0 И 7 И сим.игра: Международни отношения И /2/0 И 8 И посещение на публична лекция (1 бр.) И 1,2, /0/5 ТО 9 И научна публикация (1 бр.) И 1,2, /0/15 ТО 10 И участие в научна конференция (1 бр.) И 1,2, /0/15 ТО Дипломиране Начин на дипломиране Първа Втора държавна държавна сесия сесия Защита на дипломна работа 15 м м ECTS - кредити Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 10 от ДЕКАН:... По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 1:3

6 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план Специалност "Политология" / магистърска програма "Международни отношения и проблеми на сигурността" форма на обучение задочно / специалисти, срок на обучение 3 семестъра I IІ Натовареност, ECTS-кредити и оценки по семестри IІІ ІV V VI VII VIII IX X Общо Вид заетост Задължителни дисциплини мин. избираеми дисциплини или форми на самостоятелна работа учебни практики Общо: Първа държавна сесия Втора държавна сесия ECTS - кредити брой часове за подготовка Защита на дипломна работа Начин на дипломиране 450 м.юли м.март Придобита професионална квалификация: Магистър по Международни отношения и проблеми на сигурността на решението на ФС: 10 от Декан:

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Екохимия за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год ХФ Е 0 2 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф семестър ECTS креди

Подробно

ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, запо

ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност Химия и информатика Редовно обучение за випуска, запо ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 / 2018 уч.година Часове - общ брой Вид

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно