ПРИЛОЖЕНИЕ №6_

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ №6_"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР. 40 "ПОСТЪПЛЕ- НИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2013 ГОДИНА ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ, ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ. ЧЛ.10, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПСПК ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ИБС ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ. ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА Page 1 of 7

2 ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА В ТОВА ЧИСЛО: СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СР-ВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ Дейност 322"Общообразователни училища" ОР на сградата на СОУ "Йоан Екзарх Български"- Шумен 2012/ /целеви средства от МОМН с пл. нар.от г./ 2. Преустройство на физкултурен салон и нова присройка за многофункционална спортна зала в СОУ 2012/ "Йоан Екзарх Български"-Шумен /ПМС 199 от 2012 г., с писмо / г. на МФ/ ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" Дейност 431"Детски ясли" ОР на Млечна кухня кв."б.българанов"-шумен 2012/ ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 554"Защитени жилища" ОР в сграда на Защитено жилище с. Царев брод 2012/ Дейност 540"Дом за стари хора" ОР на сгради на Дом за стари хора - Шумен 2012/ Дейност 550"ЦСРИ" ОР на сградата на ЦСРИЛЗУ-Шумен 2012/ ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" Рехабилитация на улици в с. Дибич /ПМС 321/ г., с писмо / г. на МФ/ 2012/ ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ" Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички" ОР на СЗ "Плиска"/покрив, тоалетни, настилки/ - Шумен 2012/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР" ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ Дейност 322"Общообразователни училища" Целеви средства по национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище", с писмо " ФО-56 / г. на МФ 1. Система терминални работни станции за НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен 2012/ Система терминални работни станции за II-ро ОУ -Шумен 2012/ Система терминални работни станции за СОУ"Йоан Екзарх Български"-Шумен 2012/ Page 2 of 7

3 4. Система терминални работни станции за СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен 2012/ Система терминални работни станции за СОУ"П.Волов"-Шумен 2012/ Система терминални работни станции за ГПЧЕ"Н.Й.Вапцаров"-Шумен 2012/ Система терминални работни станции за ОУ с. Друмево 2012/ Система терминални работни станции за ОУ с. Мадара 2012/ ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 540"Дом за стари хора" Компютърни конфигурации за Дом за стари хора 2013/ Дейност 546"Домове за деца" Компютърни конфигурации за Дом "Детелина"-Шумен 2013/ Дейност 550"ЦСРИ" Компютърни конфигурации за ЦСРИЛЗУ-Шумен 2013/ Компютърни конфигурации за ЦСРИ, ул."гоце Делчев" 11- Шумен 2013/ Компютърни конфигурации за ЦСРИХФУ-Шумен 2013/ Дейност 551"ДДВХУ" Компютърни конфигурации за ДДВХУ-Шумен 2013/ ПАРАГРАФ "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С" ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 550"ЦСРИ" Оборудване /климатици/ за ЦСРИ, ул."гоце Делчев" 11- Шумен 2013/ ПАРАГРАФ "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА" ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 540"Дом за стари хора" Микробус за Дом за стари хора 2013/ ПАРАГРАФ "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР" ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ" Дейност 311"Целодневни детски градини" Обзавеждане на ЦДГ - Шумен 2012/ ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 540"Дом за стари хора" Стопански инвентар за Дом за стари хора 2013/ Дейност 550"ЦСРИ" 1. Телевизор за ЦСРИ, ул."гоце Делчев" 11- Шумен 2013/ СОБСВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР "ПОСТЪП- ЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общинска администрация" ОР сграда кметство с. Друмево - покрив и вътрешен рем./по прот от г. на ПК по "БФ"/ 2012/ ОР покрив сграда кметство с.ил. Р. Блъсков/по прот от г. на ПК по "БФ"/ 2012/ Page 3 of 7

4 ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" Рехабилитация на улична мрежа с компактно ромско население /неразплатено СМР от 2009, свързано с програма на МРРБ лв. -частично лв./ 2009/ Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие" Ремонт за отводняване на площадното пространство пред хотел "Мадара"-Шумен 2013/ Възстановяване на септична яма на Здравна служба и канална връзка ул."рила", с.мадара 2012/ ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 714"Спортни бази и спорт за всички" Съфинансиране на ОР на стадион "Чавдар" в кв.дивдядово/неразплатен стрителен надзор лв. 2012/ ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" Дейност 898"Други дейности по икономиката" ОР на покрив на общинска сграда /бивш комплекс"фабулис"/ - Шумен / неразплатени СМР от лв./ 2011/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общинска администрация" Външна тоалетна до сграда кметство в кв.мътница/по прот. от г. на ПК по "БФ" / ППР и СМР/ 2013/ ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ" Дейност 311"Целодневни детски градини" Адаптиране на незавършена сграда на бивше училище "Гео Милев" в ОДЗ-Шумен 2012/ / неразплатени СМР от лв.- частично плащане/ ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 603"Водоснабдяване и канализация" "Подобрение на водния цикъл на гр.шумен"- втори етап /проектантски услуги/ 2011/ неразплатени от лв. Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие" Непредвидени СМР за проект "Подобрявяне на градската среда в Шумен"- Лот 1, Лот 2, Лот / /неразплатени СМР от 2010 и 2011 година лв.- частично плащане/ ППР- инвестиционе проект "Зелена и достъпна градска среда"- в т.ч. неразплатени проектантски 2. услуги от лв.и консултантска услуга -3610/ 2012/ Гробищни паркове / осиг.тоалетни и водоснабд. по предписания/ 2013/ Изместване на кабели 10 kv, кабели НН и магистрален водопровод в УПИ IV, кв.574 Б-Шумен / "Боян 4. Българанов" от терен за търговски обект/ппр и СМР 2013/ Изместване на кабели на кръстовище на ул."съединение" и бул."ришки проход"-шумен/ппр и СМР 2013/ ППР-проект за подпорна стена ул."съединение" 154-Шумен 2013/ ППР-техническа помощ 2013/ ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ " Page 4 of 7

5 ПАРАГРАФ "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ" ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 738"Читалища" ОР на стара сграда на НЧ "Д.Войников"-Шумен/покрив и дограма/ 2012/ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общинска администрация" Компютри и хардуер 2013/ ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален ххарактер" Компютърни конфигурации РИМ /от собств.приходи/ 2013/ ПАРАГРАФ "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общинска администрация" Друго оборудване за общ. администрация 2013/ ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 623 "Чистота" Машина за раздробяване на биологични отпадъци/дробилка/ -от план-сметка за такса смет ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ" Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален характер" Климатици за РИМ - Шумен /от собств. приходи/ 2013/ Павилион за сувенири за РИМ - Шумен/от собств. приходи/ 2013/ Система за видеонаблюдение /ремонт/ за РИМ - Шумен / от собствени приходи/ 2013/ ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" Дейност 865"Други дейности по туризма" Българска юрта /всесезонна/ за ОП по туризъм "Мадарски конник" /от собствени приходи/ 2013/ Дейност 898"Други дейности по икономиката" Павилиони за охранители за ОП"ПГиБ"-Шумен /от собствени приходи/ 2013/ Електронни бариери за ОП"ПГиБ"-Шумен /от собствени приходи/ 2013/ ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 623 "Чистота" Регионално депо за неопасни отпадъци кв.дивдядово /от план-сметка за такса смет/ неразплатен строителен надзор от лв. 2012/ Авторски надзор и озеленяване лв. 2012/ ППР- инвестиционен проект за Локална ПСОВ за инфилтрат / Page 5 of 7

6 ППР- инвестиционен проект за реконструкция и разширение на ретензионен басейн за инфилтрат год.зав. 2013/2013 /лева/ /лева/ /лева/ /лева/ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2013 ГОДИНА ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" ОР по път SHU2181(III-7003 Шумен- Царев брод) - Коньовец -ремонт пътна настилка на необх. места 2013/ ОР по път SHU1188 (Шумен - Лозево) участък от край Шумен по посока Лозево лв. 2013/ ОР по път SHU1188 (Шумен - Лозево) ремонт на мостово съоръжение до ДМУИ- ППР и СМР 2013/ ОР по път SHU1187(Мараш -Салманово) -ремонт пътна настилка на необх. места 2013/ ОР на път SHU1190(Р.Димитриево- Салманово) ремонт пътна настилка на необх. места 2013/ ОР на път SHU1065 ( Царев брод - Велино)/участъци м/у Ц.брод и Велино и м/у гр.шумен и I / 2013/ ОР на път SHU1192(Друмево - Овчарово-В.Друмево-о.п.Шумен) от км 23,600 до км19,675-участък от път I-7 към с.в.друмево до начало с.в.друмево лв.; от км 10,600 до км 6,050- участък от край 7. с.овчарово към с.костена река лв.;участък между с.кладенец и с. Костена река лв.; 2013/ ОР по път SHU1182(Черенча-Новосел-Шумен) - ремонт пътна настилка на необх. места 2013/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие" Непредвидени СМР за проект "Подобрявяне на градската среда в Шумен"- Лот 1, Лот 2, Лот / /неразплатени СМР от 2010 и 2011 година лв.- частично плащане/ 5. СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРЕХ. ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" : ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Шумен, в т.ч.: 2011/ от 2012 г. - не разплатени СМР по основно програма лв; доплащане стр.надзор по основна програма лв.; 6 СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ. ЧЛ.10, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПСПК ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ" ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ" Дейност 311"Целодневни детски градини" Адаптиране на незавършена сграда на бивше у-ще "Гео Милев" в ОДЗ-Шумен 2012/ / неразплатени СМР от лв.- частично плащане/ 7 ИБС ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ. ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" Page 6 of 7

7 ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общ.администрация" ПТКП за военен терен, кръгово кръстовище ул."марица" и Софийско шосе/нер.проект. услуга от лв./ 2012/ ПУП - ПП,ПУР,ПЗ,план схеми, геодезически заснемания 2013/ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" : ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 759"Други дейности по културата" Съфинансиране по проект BG161РО001/3.1-03/2010/027" От тука започва България"по ОПРР 2012/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ" ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие" Съфинансиране по проект BG161РО001/1.4-09/2012"Шумен по-доброто място за живеене" по ОПРР 2013/ Page 7 of 7

pril_6

pril_6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2011 ГОДИНА Приложение 6 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК. 441 073 375 214 1 514 64 345 ПАРАГРАФ 51 00

Подробно

Приложение №6 и №6.1 - А

Приложение №6 и №6.1 - А РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 6 и 6.1 - А Предложение за промяна към г., спрямо уточнен план към г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

Подробно

Реш. 930

Реш. 930 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н 9700 гр., бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg ПРЕПИС! РЕШЕНИЕ 930 по протокол 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общинския

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie.

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2017 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2018 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 2 410 827 функция "Общи държавни служби"

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2016 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2017 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 1,816,859 Дейност 1-1-117 "Държавни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

PRIL-13

PRIL-13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2015 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2016 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 3 743 305 функция "Общи държавни служби"

Подробно

Приложение 6 а

Приложение 6 а ОБЩИНА ШУМЕН КОД ПО ЕБК 7710 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за а: от 01.01.2017 до 30.6.2017 Приложение 6 А (в лева) Наименование на обектите/проектите/позициите Година начало

Подробно

ДО

ДО ОТНОСНО: Промяна и разпеление на сствата за капиталови разходи на община за 2019 г. С решение 1-12/31.01.2019 г. бе приета капиталовата програма на Община, като част от бюджета за 2019 г. Обектите заложени

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 76/22.12.2010г. Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Е 445 На основание чл. 21, ал. 1, т.

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls Годишна No Наименование и местонахождение на обектите задача 2013 1 2 4 Раздел Б ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2013 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

PRIL.1.2.3_

PRIL.1.2.3_ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 3 437 683 3 353 340 97,55 5,57 6,35 1. държавна дейност 1 913 601 1 866 621 97,54 3,10 3,53 2. държавна дейност

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) дейности /от мест.дан.и такси/ дофинансиране Общо държ. служби 678 736 561 460 781 760 75 252 58 600 Общинска администрация

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Prilojenie2

Prilojenie2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 4 407 294 4 177 538 94,79 6,57 7,63 1. държавна дейност 2 251 536 2 232 209 99,14 3,36 4,08 2. държавна дейност

Подробно