МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА"

Препис

1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

2 1. Топографска анатомия на лицево-челюстната област: инервация, кръвоснабдяване и лимфообръщение. 2. Хирургична анатомия на областите и пространствата в лицевочелюстната област. 3. Изследване на болните в оралната и лицево-челюстна хирургия цел на клиничното изследване, анамнеза, изследване на общия соматичен статус. Параклинични изследвания референтни стойности. 4. Изследване на болен: екстра- и интраорален статус. Диагноза, диференциална диагноза, план за лечение на болния. 5. Обща анестезия. Интензивно лечение в лицево-челюстната хирургия. Обща анестезия стадии на общото обезболяване. Видове анестезии. 6. Подготовка на болния за операция и анестезия: клинични и параклинични изследвания. Подготовка на болните с придружаващи заболявания /диабет, хипертонична болест, болни на антикоагулантна терапия и др./ 7. Особености на анестезията в лицево-челюстната хирургия. Премедикация. Специални насоки за обезболяването при лицевочелюстните операции. 8. Хранене и следоперативни грижи при болни след лицевочелюстни операции. Поддържане проходимостта на горните дихателни пътища. 9. Затруднен пробив и ретенция на зъбите. Етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, Усложнения и профилактика. 10. Остри периодонтити. Етиология, класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза и хирургично Усложнения и профилактика. 2

3 11. Хронични периодонтити. Етиология, класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза и хирургично Усложнения и профилактика. 12. Периостити на челюстните и лицеви кости. Етиология, патогенеза, класификация, клиника. 13. Одонтогенни кисти на челюстите. Класификация, етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза и 14. Неодонтогенни кисти на челюстите. Класификация, етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза и 15. Кисти на меките тъкани в ЛЧО. Класификация, етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза и 16. Абсцес и флегмон на инфраорбиталната област и абсцес на кучешката ямка. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 17. Флегмон на бузата. Топографска и хирургична анатомия, 18. Флегмон на инфратемпоралната и темпоралната области. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 19. Флегмон на орбиталната област. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза и 20. Абсцес на челюстно-езичната гънка и подезичната област. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клинкиа, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 3

4 21. Абсцес и флегмон на субмандибуларната и субменталната ложи. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 22. Перимандибуларен абсцес. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 23. Паротидеомасетериална област: субмасетериален абсцес и флегмон. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 24. Паротидеомасетериална област: Абсцес и флегмон на ретромандибуларната област. Топографска и хирургична анатомия, 25. Абсцес и флегмон на птеригомандибуларното и парафарингеалното пространство. Топографска и хирургична анатомия, 26. Флегмон на пода на устната кухина. Ангина Людовици. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 27. Абсцес на твърдото небце. Абсцес и флегмон на езика. Топографска и хирургична анатомия, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 28. Некротизиращ фасциит. Миозити (клостридиален и стрептококов). Етиология, клиника, диагноза, диференциална диагноза, 29. Заболявания на лимфните възли и лимфните съдове в лицевочелюстната област. Класификация, топографска и хирургична анатомия, 4

5 30. Остеомиелити на челюстните кости: остър одонтогенен остеомиелит. Класификация, етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 31. Остеомиелити на челюстните кости: хроничен одонтогенен остеомиелит. Класификация, етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 32. Остеомиелити на челюстните кости: травматичен и атипични форми на остеомиелити. Етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 33. Синуити от одонтогенен произход. Топографска анатомия, 34. Специфични хронични грануломатозни заболявания в лицево-челюстната област: актиномикоза, сифилис и туберкулоза. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 35. Усложнения на одонтогенните възпалителни заболявания: сепсис, медиастенит, тромбофлебит на синус кавернозус. Етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 36. Медикаментозно лечение на възпалителните заболявания в лицево-челюстната област. Принципи на лечение, дозировка на медикаментите. Усложнения. Рецептура. 37. Хирургично лечение на пародонталните заболявания. Индикации. Методи. 38. Акутни сиалоаденити и сиалодохити. Класификация, етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 5

6 39. Хронични сиалоаденити и сиалодохити. Класификация, етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 40. Обструктивни болести на слюнчените жлези: слюннокаменна болест, кисти и фистули на слюнчените жлези. Етиология, патогенеза, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 41. Системни заболявания и свързаните с тях промени на слюнчените жлези (сиалози). Сиалози при саркоидоза. Синдром на Хеерфорд. Доброкачствени лимфоепителиални лезии. Некротизираща сиалометаплазия. 42. Болест и синдром на Микулич. Синдром на Сьогрен. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 43. Болести на ТМС: артрити на долночелюстната става. Класификация, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 44. Болести на ТМС: артрози на долночелюстната става. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 45. Болести на ТМС: луксации и сублуксации. Класификация, 46. Болести на ТМС: анкилози. Класификация, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 47. Контрактури на долната челюст. Класификация, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 48. Болести на лицевите нерви: невралгия на троичния и глософарингеалния нерв. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 6

7 49. Болести на лицевите нерви: пареза и парализа на лицевия нерв. Класификация, етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 50. Болка. Соматична и невропатична болка. Атипични лицеви болки и болкови синдроми. 51. Травми в лицево-челюстната област. Общи сведения. Класификация. 52. Лечение на болните с травми в лицево-челюстната област. Общи принципи. 53. Травми на меките тъкани. Рани. Видове рани. Хирургична обработка и зарастване на рана. 54. Травми на зъбите и околозъбните тъкани. Етиология, класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 55. Фрактури на долната челюст. Топографска анатомия, етиология, класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза. Основни принципи за 56. Ортопедични методи за лечение на долночелюстните фрактури. Индикации. 57. Хирургично лечение на долночелюстните фрактури. Индикации и методи. Усложнения. 58. Фрактури на горната челюст. Топографска анатомия, етиология, класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза. Усложнения. 59. Лечение на фрактурите на горната челюст. Ортопедични и хирургични методи. Индикации. Усложнения. 60. Фрактури на ябълчната кост и дъга. Топографска анатомия, етиология, класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, Методи и индикации. 7

8 61. Фрактури на носните кости. Топографска анатомия, клиника, параклиника, диагноза, диференциална дагноза, 62. Особености в клиничното протичане, диагностиката и лечението на фрактурите в лицево-челюстната област в детска възраст. 63. Първа помощ при травми в лицево-челюстната област. Задачи на лекаря по дентална медицина. Асфиксия, кръвоизливи, шок, черепномозъчни травми. Реанимация. Кръвопреливане. Кониотомия, трахеотомия, индикации и методи. Усложнения. 64. Поведение при спешни състояния в лицево-челюстната и орална хирургия. 65. Заздравяване на фрактурите на челюстните и лицеви кости. Усложнения. 66. Пренеоплазии в лицево-челюстната област: на кожата и устните. Класификация, етиология, клиника, диагноза, диференциална диагноза, 67. Пренеоплазии в лицево-челюстната област: на лигавицата в устната кухина. Класификация, етиология, клиника, диагноза, диференциална диагноза, 68. Заболявания с клинични симптоми на пренеоплазии. 69. Доброкачествени тумори на меките тъкани: кожа и устна лигавица. Класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 70. Доброкачествени тумори на челюстните и лицевите кости. Класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 71. Тумороподобни заболявания в лицево-челюстната област. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 72. Епулиди. Класификация, етиология, клиника, параклинични изследвания, 8

9 73. Злокачествени тумори на кожата на лицето: базо-, спиноцелуларен и аднексиални карциноми. Класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 74. Невроектодермални тумори в лицево-челюстната област. Етиология, клиника, диагноза, диференциална диагноза, 75. Злокачествени мезенхимни тумори на меките тъкани. Видове, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 76. Злокачествени тумори на челюстните и лицевите кости. Видове, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 77. Злокачествени тумори на устните и бузите. Видове, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 78. Злокачествени тумори на устна лигавица: злокачествени тумори на устния под и езика. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 79. Злокачествени тумори на горната челюст, небцето и максиларния синус. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 80. Доброкачествени тумори на слюнчените жлези. Класификация, клиника, диагноза, диференциална диагноза, 81. Злокачествени тумори на слюнчените жлези. Класификация, клиника, диагноза, диференциална диагноза, 82. Одонтогенни тумори. Класификация, клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 83. Лимфоми. Клиника, параклиника, диагноза, диференциална диагноза, 84. Лечение на злокачествените тумори в лицево-челюстната област. Принципи и методи за 85. Лъчеви реакции и други усложнения при лечението на болните със злокачествени тумори в лицево-челюстната област. 9

10 86. Задачи на лекаря по дентална медицина при болните с пренеоплазии и тумори в устната кухина и лицево-челюстната област. 87. Рехабилитация на болните с туморни заболявания в лицевочелюстната област. 88. Свободно присаждане на кожа в лицево-челюстната област. Индикации, методи, усложнения. 89. Свободно присаждане на кост, хрущял, костни заместители. Индикации, методи, усложнения. 90. Местно-пластични операции в лицево-челюстната област. Методи на Лимберг с използване на срещулежащи триъгълни ламба. Основни принципи. Пластика чрез филатово стебло. Индикации, методи, усложнения. 91. Хирургична подготовка на челюстите за протезиране. Индикации и методи. 92. Костозаместващи материали. Класификация, видове присадки. 93. Имплантология в лицево-челюстната област. Видове трансплантации. Показания и противопоказания за поставяне на различни имплантати. Методи. 94. Придобити дефекти между устната, носната кухина и максиларния синус. Етиология, клиника, параклиника, диагноза, методи за 95. Придобити дефекти на устните. Видове, етиология, клиника, параклиника, диагноза, 96. Вродени и придобити дефекти на носа. Видове, етиология, клиника, параклиника, диагноза, 97. Зъбно-челюстно-лицеви аномалии и деформации. Видове. Причини за възникване. Методи за изследване и диагноза. 98. Мандибуларни аномалии и деформации. Клиника, диагноза, 10

11 99. Максиларни аномалии и деформации. Клиника, диагноза, 100. Спомагателни хирургични намеси при зъбно-челюстнолицеви аномалии и деформитети Вродени цепки на устните. Класификация, етиология, срокове, принципи и методи на хирургично 102. Цепки на небцето. Класификация, принципи, срокове на оперативно Основни етапи на оперативното 103. Отглеждане на деца с вродени дефекти в лицево-челюстната област. Следоперативни грижи и комплексно 11

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен изпит за учебната 2017/2018г. ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ 1.

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Дата: г. УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. 1

УТВЪРДИЛ: /П/ КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Дата: г. УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. 1 УТВЪРДИЛ: /П/ КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Дата: 03.12.2018г. УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. 1 1. ВЪВЕДЕНИЕ 1.1. Наименование на специалността Обща дентална

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Microsoft Word - Hirurgiq

Microsoft Word - Hirurgiq І. Общи положения. Наименование на специалността Хирургия. Продължителност на обучението - години. Изисквано базово образование за допускане за обучение по специалност Хирургия завършено висше образование

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от 21.02.2019 г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

Oral surgery- I

Oral surgery- I ОРАЛНА ХИРУРГИЯ редактор проф. д-р Димитър Атанасов Учебник за студенти по специалността Дентална Медицина Пловдив, 2011 1 Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов Ръководител катедра Орална хирургия, Медицински

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

ТЕМА 1 Цел и предмет на оперативното зъболечение. Структура на твърдите зъбни тъкани. Групи зъби. Зъбна анатомия. Дъвкателни сили. Номерация на зъбите

ТЕМА 1 Цел и предмет на оперативното зъболечение. Структура на твърдите зъбни тъкани. Групи зъби. Зъбна анатомия. Дъвкателни сили. Номерация на зъбите ТЕМА 1 Цел и предмет на оперативното зъболечение. Структура на твърдите зъбни тъкани. Групи зъби. Зъбна анатомия. Дъвкателни сили. Номерация на зъбите системи. Класификации на кариозните лезии. Класификация

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Концепция за терапия и регенериране на кожата www..com 1 SQOOM clinical е първото устройство от типа си, което комбинира магнитно поле с ултразвук. С това ново и уникално взаимодействие, той се бори със

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД

Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД Address Contact Person Mobile Number Email ул. Атанас Буров 2 Рудозем 4960 Област Смолян, Bulgaria 0895 550 014, 0895 550 012 sbr_rodopi@abv.bg Специализирана

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗА

Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗА Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В АМБУЛАТОРИИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Александровска

Многопрофилна  Болница за Активно Лечение - Александровска ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Аурикулопластика 1. ИНСТРУКЦИИ Този документ има за цел да ви информира относно оперативната процедура аурикулопластика, нейните рискове и алтернативните методи на лечение. Важно е

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София, 2019 г. 1 2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за

Подробно

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медицината и здрваеопазването с практикум Информационен

Подробно

untitled

untitled ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Sheep & Goat pox Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални

Подробно

Microsoft Word - Parodontologiq i zabolqvane na oralnata ligavica

Microsoft Word - Parodontologiq i zabolqvane na oralnata ligavica 1. ВЪВЕДЕНИЕ 1.1 Наименование на специалността Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 1.2 Продължителност на обучението Срокът за специализация по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: С Ъ Г Л А С У В А Н О: РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ Проф. д-р В.

Подробно

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ Софиямед за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които

Подробно