AM_Ple_NonLegRC

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegRC"

Препис

1 B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне с разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите и предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот, включително чрез приемане на амбициозни предложения за директива за отпуска по майчинство и за отпуск за полагащите грижи лица, и чрез осигуряването на целодневни грижи и образование в ранна детска възраст, по-специално за да се гарантира, че жените и мъжете полагат еднакви грижи и получават еднакви доходи, както и да се увеличи участието на жените на пазара на труда;

2 B8-0893/2016 } RC1/Am. 2 2 Параграф 5 5. изразява убеждението, че ЕС може да изпълнява ролята на световен лидер в разгръщането на пълния потенциал на единния пазар и за насърчаване на предприемачеството, лоялната конкуренция и инвестициите в областта на иновациите; 5. счита, че икономически модели, основани единствено на растежа на БВП, на непрекъснатата прекомерна експлоатация на природните ресурси и на определянето на всички аспекти с помощта на финансови стойности (финансиализация), са достигнали своите граници; счита, че ЕС трябва да постави устойчивостта в центъра на всяка стабилна, ориентирана към бъдещето и към разрешаването на кризи икономическа политика; счита защитата на установените пазарни позиции за потенциална пречка по пътя към изграждането на нов икономически модел;

3 B8-0893/2016 } RC1/Am. 3 Amendment 3 Параграф счита, че Европейският съюз трябва да намери конкретни решения за справяне с извънредната ситуация с бежанците, най-вече чрез преодоляване на първопричините, укрепване на сътрудничеството с държавите на транзитно преминаване и на произход на миграционните потоци и чрез използване на всички налични политики и инструменти, които да гарантират тяхното стабилизиране, възстановяване и развитие; 17. счита, че Европейският съюз трябва да намери конкретни решения за справяне с извънредната ситуация с бежанците, най-вече чрез преодоляване на първопричините, чрез цялостни ответни мерки на политиките, които обхващат последователността на политиките в областта на развитието, търговията, климата и инвестиционните политики, като същевременно се гарантира безопасен и редовен достъп на лицата, търсещи международна закрила;

4 B8-0893/2016 } RC1/Am. 4 Amendment 4 Параграф подчертава, че вътрешната и външната сигурност са все по-тясно свързани; 24. подчертава, че вътрешната и външната сигурност са все по-тясно свързани; отново заявява обаче, че въвеждането на до голяма степен символични репресивни мерки, мерки за масово наблюдение и граничен контрол, които представляват заплаха за гражданските свободи, основните права и принципа на свободно движение, не е правилният отговор;

5 B8-0893/2016 } RC1/Am. 5 5 Параграф 30 тире насърчаване на търговията като важен инструмент за насърчаване на икономическия растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността и популяризиране на стандартите на ЕС, свързани с правата на човека и устойчивото развитие; инструментите на Европейския съюз за търговска защита трябва да бъдат модернизирани и енергично да се прилагат, както и да се използват нестандартни методологии при целесъобразност; 30. като отхвърля Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС), Споразумението по търговията с услуги (TiSA) и Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), и като отбелязва, че европейските граждани и Парламентът са все по-критично настроени към действителното въздействие на споразуменията за свободна търговия, тъй като те могат да имат нежелани отражения върху заетостта, конкурентоспособността и стандартите на ЕС, свързани с правата на човека и устойчивото развитие; изисква инструментите на Европейския съюз за търговска защита да бъдат модернизирани и търговските политики да бъдат проектирани в съответствие с целите за развитие на ЕС, целите относно климата, екологичните приоритети и социалните стандарти и стандартите за права на човека;

6 B8-0893/2016 } RC1/Am. 6 6 Параграф застъпва становището, че ЕС трябва да работи в насока към възходящо икономическо и социално сближаване, в пълно съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж и с рамката за управление на европейския семестър; 36. настоява, че ЕС трябва да работи в насока към възходящо сближаване по отношение на икономическите, социалните и ресурсните показатели; счита, че рамката за икономическо управление следва да бъде реформирана за тази цел;

7 B8-0893/2016 } RC1/Am. 7 7 Параграф счита, че ЕС трябва да повиши достоверността, последователността, националната ангажираност и демократичната легитимност на европейския семестър, за да гарантира, че държавите членки изпълняват специфичните за всяка държава препоръки със структурни реформи и инвестиции, насочени към модернизиране на техните икономики и повишаване на конкурентоспособността, следват фискална отговорност и преодоляват неравенствата и дисбалансите; 38. счита, че ЕС трябва да повиши достоверността, последователността, националната ангажираност, демократичната легитимност, устойчивостта, свързаното с пола измерение и социалното измерение на действащата рамка за икономическо управление, като въведе по-прости, антициклични и прозрачни правила, като избягва моралния риск, като гарантира симетрично коригиране на макроикономическите дисбаланси и като стимулира публичните инвестиции;

8 B8-0893/2016 } RC1/Am. 8 8 Параграф призовава всички институции на ЕС да се стремят към възможно найвисоките стандарти за прозрачност, отчетност и неприкосновеност, и да се борят с конфликтите на интереси; 48. като се има предвид, че непрозрачното, едностранно лобиране представлява значителна заплаха за определянето на политиките и за обществения интерес, изисква всички институции на ЕС да се стремят към възможно най-високите стандарти за прозрачност, отчетност и неприкосновеност, и да се борят неуморно с тенденцията за игнориране на конфликтите на интереси, която е гибелна за ефикасността, справедливостта и надеждността на процеса на вземане на решения; освен това подкрепя законодателно предложение за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в цяла Европа, както в частния, така и в публичния сектор, и припомня на Комисията нееднократните призиви на Парламента в тази насока;

9 B8-0893/2016 } RC1/Am. 9 9 Параграф 49 a (нов) 49a. изисква Комисията да бъде потвърдена като преговарящ с Обединеното кралство относно процедурата по член 50;

10 B8-0893/2016 } RC1/Am Съображение Б Б. като има предвид, че понастоящем Европа е изправена пред много общи и световни предизвикателства, но също така се увеличава чувството на неудовлетвореност и безпокойство сред много граждани във връзка с несигурната перспектива за бъдещето и липсата на възможности, за които гражданите очакват отговорните за вземане на решение да намерят отговор; като има предвид, че за да бъде успешен, Европейският съюз не може да се сведе до икономически проект; като има предвид, че спешно трябва отново да се спечелят сърцата на европейските граждани за европейския проект и за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване; Б. като има предвид, че понастоящем Европа е изправена пред много общи и световни предизвикателства, но също така се увеличава чувството на неудовлетвореност и безпокойство сред много граждани във връзка с несигурната перспектива за бъдещето и липсата на възможности, за които гражданите очакват отговорните за вземане на решение да намерят отговор; като има предвид, че за да бъде успешен, Европейският съюз не може да се сведе до икономически проект; като има предвид, че спешно трябва отново да се спечелят сърцата на европейските граждани за европейския проект със сериозна промяна в курса на политиките на ЕС,и за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

11 B8-0893/2016 } RC1/Am Съображение В a (ново) Ва. като има предвид, че въпреки своите недостатъци Парламентът носи особена отговорност за определянето на нашия общ европейски интерес и че той следва да спомага за преодоляването на настоящите разделения в Съвета, чиято работа бива възпрепятствана твърде често от национални пазарлъци и начини на мислене от вида игра с нулев резултат ;

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Асенка Христова Владислав Сланчев Георги Ангелов Георги Стоев Димитър Чобанов Красен Станчев Лъчезар Богданов Мартин Димитров Анатомия на прехода Стоп

Асенка Христова Владислав Сланчев Георги Ангелов Георги Стоев Димитър Чобанов Красен Станчев Лъчезар Богданов Мартин Димитров Анатомия на прехода Стоп Асенка Христова Владислав Сланчев Георги Ангелов Георги Стоев Димитър Чобанов Красен Станчев Лъчезар Богданов Мартин Димитров Анатомия на прехода Стопанската политика на България от 1989 до 2004

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/123 123 Съображение 4 (4) Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К   ЗА   П О П Р А В И Т Е Л Н А   С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;   Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.2.2017 A8-0005/9 9 Параграф 1 a (нов) 1a. призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза както следва: - изкуствен интелект е компютъризирана система, която е в състояние да симулира част

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

SWD(2017)203/F1 - BG

SWD(2017)203/F1 - BG ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 26.4.2017 г. SWD(2017) 203 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Европейския парламент и на

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно