АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК МОНТАНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК МОНТАНА"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 12 от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян Днес г., в зала 201 в сградата на областна администрация Смолян, с адрес гр. Смолян, бул. България 14 от 14:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян, свикано на основание чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК /ПОДАВК/. При пристигането си присъстващите членове на Асоциацията се вписаха в Списък на присъстващите с право на глас, които представлява неразделна част от протокола за заседанието и удостоверява легитимността относно приемане на решенията по дневния ред. Извърши се персонална проверка на присъстващите и пълномощията им за гласуване на събранието. Председателят на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян, г-н Недялко Славов откри заседанието като приветства присъстващите. При извършената проверка на необходимия кворум се установи, че на редовно заседание на Общото събрание присъстват: 1. Представител на държавата: Г-н Недялко Славов Областен управител на област Смолян 35 на сто от гласовете, надлежно упълномощен, с мандати, както следва: - от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Решение РД / г.; - от Министерство на околната среда и водите с Пълномощно / г. 2. Представител на Община Баните: Г-н Милен Белчев Кмет на Община Баните 2,63 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 418, взето с Протокол 39 на г. на Общински съвет Баните. 3. Представител на Община Борино: Г-н Мустафа Караахмед Кмет на Община Борино 1,94 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 397, прието по Протокол 50 на г. на Общински съвет Борино. 1

2 4. Представител на Община Девин: Г-н Красимир Даскалов Кмет на Община Девин 6,95 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 26/ г. на Общински съвет Девин. 5. Представител на Община Доспат: Елин Радев Кмет на Община Доспат 4,87 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 715, взето с Протокол 53 от г. на Общински съвет Доспат. 6. Представител на Община Златоград: Г-н Мирослав Янчев Кмет на Община Златоград 6,58 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение Ж 919, прието по Протокол 60 от г. на Общински съвет Златоград. 7. Представител на Община Неделино: Г-н Здравко Димитров Заместник - кмет на Община Неделино 3,86 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 695, прието с Протокол 55 на г. на общински съвет Неделино. 8. Представител на Община Рудозем: Г-н Румен Пехливанов Кмет на Община Рудозем 5,38 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 387/ г., прието по Протокол 48 на Общински съвет Рудозем. 9. Представител на Община Чепеларе: Г-жа Славка Чакърова Кмет на Община Чепеларе 4,12 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 649, взето с Протокол 54 на г. на Общински съвет гр. Чепеларе. Установено беше, че на редовното заседание на Асоциацията по ВиК не присъстват представители на Община Смолян и Община Мадан. На основание чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, преброител на кворума, гласовете и протоколчик на редовното заседание на Общото събрание е Симеон Велинов Главен секретар на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян. Председателят припомни на присъстващите, че съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите Заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове, тоест необходим е кворум от 66,67 %. При извършена проверка на кворума се установи, че на заседанието присъстват представители на 9 от общо 11 членове на Асоциацията, което представлява кворум от 2

3 71,32 %, от общият брой на гласовете в общото събрание /100%/ и който е достатъчен за провеждане на заседанието. В съответствие с чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на общото събрание присъстваха: Главният секретар на асоциацията и инж. Илзе Чернарева ВиК експерт в Асоциацията. На редовното общо събрание освен членове и служители на Асоциацията по ВиК присъстват и следните лица: - Владимир Гърбелов Заместник областен управител на област Смолян; - Инж. Мариян Николов Управител на Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян; - Инж. Костадин Тотев Заместник управител на Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян; - Рада Кузманова Старши експерт Връзки с обществеността при Областна администрация Смолян. Председателят обяви, че заседанието на общото събрание е открито за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността, като такива се установи, че не присъстват. След проверка и установяване на наличие на необходимия кворум председателят на Асоциацията г-н Славов пристъпи към обявяване на предварително разписания в поканите до членовете дневен ред, както следва: 1. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018г. 2. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018 г. 3. Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г. 4. Обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК Смолян за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК. 5. Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян за 2019 г. 6. Други. Председателят даде възможност на присъстващите членове да предложат включването на допълнителни точки в дневния ред, като такива не постъпиха. На свой ред, съгласно предоставеният му мандат от Министерство на околната среда и водите г-н Славов, предложи в точка други да бъдат обсъдени следните два въпроса: 6.1. Във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите от 2000 до е.ж. в обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян, обсъждане на действия за изпълнение на заложените мерки в Плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление на водите /ПУРБ/ г. и Национални програми за прилагането им, 3

4 свързани с изпълнението на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян В отчетите за дейността на Асоциацията за следващи години, в съответствие с предвидения в ПОДАВК контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора, да бъде включена информация за напредъка по изпълнение на задълженията му произтичащи от предвидените мерки в ПУРБ, ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Със 100,00 % от гласовете на присъстващите, членовете на Асоциацията гласуваха и приеха единодушно предложения по-горе дневен ред, както следва: 1. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018г. 2. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018 г. 3. Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г. 4. Обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК Смолян за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК. 5. Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян за 2019 г. 6. Други: 6.1. Във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите от до е.ж. в обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян, обсъждане на действия за изпълнение на заложените мерки в Плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление на водите /ПУРБ/ г. и Национални програми за прилагането им, свързани с изпълнението на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян В отчетите за дейността на Асоциацията за следващи години, в съответствие с предвидения в ПОДАВК контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора, да бъде включена информация за напредъка по изпълнение на задълженията му произтичащи от предвидените мерки в ПУРБ, ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, за да бъдат приети решенията на общото събрание на асоциацията по В и К е необходимо мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с единодушие. Междувременно в заседанието се включи и редовно упълномощен представител на Община Мадан: Г-н Явор Орлов Заместник - кмет на Община Мадан 6,55 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение 655, взето по Протокол 57 на г. на Общински съвет Мадан, който също се вписа в Списък на присъстващите с право на глас. 4

5 Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред се установи, че с представителя на Община Мадан кворума е нараснал на 77,87 % от общият брой на гласовете в общото събрание /100%/. Пристъпи се към обсъждане на точките от дневния ред, както следва: По т. 1 от дневния ред: Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018г. По отношение на приходната част в бюджета Председателят на Асоциацията изтъкна, че основното затруднение възниква от незаплатен членски внос от няколко общини за изминали години. По отношение на разходната част от бюджета на Асоциацията през 2018 г. Председателят подчерта, че основните разходи които са били направени са за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на служителите в Асоциацията, като към г. АВиК Смолян няма непогасени задължения. На следващо място г-н Славов напомни, че има членове които от 2014 г. включително не са заплащали своите годишни вноски, като съгласно счетоводна справка на Асоциацията изготвена към г., това са следните четири общини: Община Девин; Община Доспат; Община Неделино и Община Рудозем. В резултат на проведеното обсъждане кметовете на горепосочените четири общини поеха ангажимент до края на месец април да издължат поне част от натрупаните изискуеми вземания, след което общото събрание пристъпи към явно поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва: РЕШЕНИЕ ПО т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД - СМОЛЯН БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011 г. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО ГЛАСУВА "ЗА" ГЛАСУВА "ПРОТИВ" НЕГЛАСУВА МАНДАТ от г. Държава/Общини бр. жители % % % % % Държава 35,00% 35,00 35,00 Решение РД / г. на МРРБ Пълномощно / г. от МОСВ Баните ,63% 2,63 2,63 Решение 418/ г.на ОбС - Баните Борино ,94% 1,94 1,94 Решение 397/ г. на ОбС - Борино Девин ,95% 6,95 6,95 Решение 26/ г. на ОбС - Девин Доспат ,87% 4,87 4,87 Решение 715/ г. на ОбС - Доспат Златоград ,58% 6,58 6,58 Решение Ж919/ г. на ОбС-Златоград Мадан ,55% 6,55 6,55 Решение 655/ г. на ОбС - Мадан Неделино ,86% 3,86 3,86 Решение 695/ г. на ОбС - Неделино Рудозем ,38% 5,38 5,38 Решение 387/ г. на ОбС - Рудозем Смолян ,13% Не присъства представител. Чепеларе ,12% 4,12 4,12 Решение 649/ г. на ОбС - Чепеларе Общо ,00% 77,87 77,87 0,00% 0.00% Необходими проценти за кворум и приемане на решение 66,67% 58,40 Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение: 5

6 РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред: Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018г. По т. 2 от дневния ред: Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018 г. Председателят на Асоциацията даде думата на Главния секретар на Асоциацията - Симеон Велинов, който направи кратко изложение на основните дейности извършени от Асоциацията по ВиК Смолян за 2018 г., които са били разгледани в детайли от общинските съвети преди даването на мандати на представителите. След кратка дискусията по тази точка от дневния ред, общото събрание пристъпи към явно поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва: РЕШЕНИЕ ПО т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД - СМОЛЯН БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011 г. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО ГЛАСУВА "ЗА" ГЛАСУВА "ПРОТИВ" НЕГЛАСУВА МАНДАТ от г. Държава/Общини бр. жители % % % % % Държава 35,00% 35,00 35,00 Решение РД / г. на МРРБ Пълномощно / г. от МОСВ Баните ,63% 2,63 2,63 Решение 418/ г.на ОбС - Баните Борино ,94% 1,94 1,94 Решение 397/ г. на ОбС - Борино Девин ,95% 6,95 6,95 Решение 26/ г. на ОбС - Девин Доспат ,87% 4,87 4,87 Решение 715/ г. на ОбС - Доспат Златоград ,58% 6,58 6,58 Решение Ж919/ г. на ОбС-Златоград Мадан ,55% 6,55 6,55 Решение 655/ г. на ОбС - Мадан Неделино ,86% 3,86 3,86 Решение 695/ г. на ОбС - Неделино Рудозем ,38% 5,38 5,38 Решение 387/ г. на ОбС - Рудозем Смолян ,13% Не присъства представител. Чепеларе ,12% 4,12 4,12 Решение 649/ г. на ОбС - Чепеларе Общо ,00% 77,87 77,87 0,00% 0.00% Необходими проценти за кворум и приемане на решение 66,67% 58,40 Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение: РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред: Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Смолян за 2018 г. 6

7 По т. 3 от дневния ред: Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г. По тази точка от дневния ред Председателят даде думата на инж. Мариян Николов Управител на Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян. Инж. Николов започна своето изложение, като посочи че на всеки общински съвет предварително е била изпратена подробна справка относно изпълнението на инвестиционната програма за 2018 г. Наред с това той изясни, че по покана на част от общинските съвети е присъствал на заседанията им, където е дал информация и е отговорил на въпроси на общински съветници относно извършените инвестиции на територията на съответната община за 2018 г., след което даде възможност на присъстващите да поставят допълнителни въпроси. Председателят г-н Славов попита дали предварителната комуникация, относно установяване на извършените инвестиции между оператора и общините, за която е било постигнато съгласие на предходното заседание се спазва от страните. В тази връзка управителят на оператора подчерта, че по-голямата част от инвестициите се съгласуват с кметовете и ръководствата на общините, но има и места на които инвестиции се извършват аварийно, което не дава възможност за предварително уведомяване на собствениците на активи. Според инж. Николов инвестиционната програма за 2018 г. в по-голямата част от общините е преизпълнена значително, поради по-голяма нужда от инвестиции в тях, като се предвижда през текущата година да бъде преизпълнен ангажимента за инвестиции по отношение на активите представляващи публична държавна собственост, поради острата необходимост от подмяна на някой водопроводи по места. Управителят увери присъстващите, че установените към момента неизпълнения на предходни инвестиционни програми ще бъдат наваксани в рамките на бизнес плана на дружеството. На следващо място Кмета на Община Девин Красимир Даскалов зададе въпроса относно възможността за подмяна на водопроводите и канализационните инсталации на улиците, които предстои да бъдат асфалтирани. В тази връзка Председателят обобщи, че подобни инвестиции са приоритетни за Асоциацията, но следва да бъдат съобразени с предварително предвидения финансов ресурс за съответната община, като е необходимо още преди да бъде изготвена инвестиционната програма на дружеството за съответната година, представителите на общините и на оператора да обсъдят и съгласуват, в кои направления ще се правят инвестициите за всяка отделна община, тъй като необходимостта на всеки член е различна. След дискусията по тази точка от дневния ред, общото събрание пристъпи към явно поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва: 7

8 РЕШЕНИЕ ПО т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД - СМОЛЯН БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011 г. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО ГЛАСУВА "ЗА" ГЛАСУВА "ПРОТИВ" НЕГЛАСУВА МАНДАТ от г. Държава/Общини бр. жители % % % % % Държава 35,00% 35,00 35,00 Решение РД / г. на МРРБ Пълномощно / г. от МОСВ Баните ,63% 2,63 2,63 Решение 418/ г.на ОбС - Баните Борино ,94% 1,94 1,94 Решение 397/ г. на ОбС - Борино Девин ,95% 6,95 6,95 Решение 26/ г. на ОбС - Девин Доспат ,87% 4,87 4,87 Решение 715/ г. на ОбС - Доспат Златоград ,58% 6,58 6,58 Решение Ж919/ г. на ОбС-Златоград Мадан ,55% 6,55 6,55 Решение 655/ г. на ОбС - Мадан Неделино ,86% 3,86 3,86 Решение 695/ г. на ОбС - Неделино Рудозем ,38% 5,38 5,38 Решение 387/ г. на ОбС - Рудозем Смолян ,13% Не присъства представител. Чепеларе ,12% 4,12 4,12 Решение 649/ г. на ОбС - Чепеларе Общо ,00% 77,87 77,87 0,00% 0.00% Необходими проценти за кворум и приемане на решение 66,67% 58,40 Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение: РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред: Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г. По т. 4 от дневния ред: Обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК Смолян за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК. Председателят започна дискусията по тази точка, като посочи че принципа, по който се изготвя проекта за бюджет на Асоциацията за всяка година е спрямо вноската на държавата. В тази връзка той подчерта, че е постъпило уведомление от Министъра на МРРБ, че вноската на държавата за 2019 г. е в размер на лв. и съобразно това и относителния дял, в общото събрание е пресметната и вноската на всяка община. Наред с това г-н Славов поясни, че общият годишен бюджет на Асоциацията за 2019 г. е в размер на лв. разпределени по вноски, както следва: Държавата лв.; Община Баните 1126 лв.; Община Борино 833 лв.; Община Девин 2977 лв.; Община Доспат 2086 лв.; Община Златоград 2819 лв.; Община Мадан 2809 лв.; Община Неделино 1652 лв.; Община Рудозем 2304 лв.; Община Смолян 9484 лв.; Община Чепеларе 1766 лв. След изслушването на горепосочените данни общото събрание пристъпи към явно поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва: 8

9 РЕШЕНИЕ ПО т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД - СМОЛЯН БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011 г. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО ГЛАСУВА "ЗА" ГЛАСУВА "ПРОТИВ" НЕГЛАСУВА МАНДАТ от г. Държава/Общини бр. жители % % % % % Държава 35,00% 35,00 35,00 Решение РД / г. на МРРБ Пълномощно / г. от МОСВ Баните ,63% 2,63 2,63 Решение 418/ г.на ОбС - Баните Борино ,94% 1,94 1,94 Решение 397/ г. на ОбС - Борино Девин ,95% 6,95 6,95 Решение 26/ г. на ОбС - Девин Доспат ,87% 4,87 4,87 Решение 715/ г. на ОбС - Доспат Златоград ,58% 6,58 6,58 Решение Ж919/ г. на ОбС-Златоград Мадан ,55% 6,55 6,55 Решение 655/ г. на ОбС - Мадан Неделино ,86% 3,86 3,86 Решение 695/ г. на ОбС - Неделино Рудозем ,38% 5,38 5,38 Решение 387/ г. на ОбС - Рудозем Смолян ,13% Не присъства представител. Чепеларе ,12% 4,12 4,12 Решение 649/ г. на ОбС - Чепеларе Общо ,00% 77,87 77,87 0,00% 0.00% Необходими проценти за кворум и приемане на решение 66,67% 58,40 Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение: РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред: Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА бюджет на Асоциацията по ВиК Смолян за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК. По т. 5 от дневния ред: Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян за 2019 г. В началото на дебата по тази точка Председателят на Асоциацията посочи, че се предвижда общият размер на инвестициите за 2019 г. да бъде в размер на лв., като правилото е те да бъдат разпределени пропорционално на територията на областта, като в хода на работата бъде отчетена и необходимостта от аварийни ремонти, където е необходимо. На следващо място г-н Славов постави въпроса относно възможността за използването на мобилни агрегати за помпените станции, които да бъдат поставяни при необходимост, като припомни за бедственото положения през изминалата зима, оставило без ток част от помпените станции на територията на областта. Във връзка с поставения въпрос управителят на ВиК ЕООД гр. Смолян изясни, че финансовия ресурс на дружеството не позволява подобна инвестиция и посочи, че ако все пак асоциацията вземе подобно решение и задължи оператора то тази инвестиция ще трябва да бъде включена в горепосочената сума от лв. Наред с това инж. Николов и инж. Тотев дадоха информация относно техническите параметри, на които трябва да отговарят агрегатите за да са в състояние да захранват помпените станции. 9

10 В дискусията по темата се включи и Кметът на Община Рудозем г-н Пехливанов, който предложи при нужда временно да бъдат наемани агрегати, като след кратка дискусия присъстващите възприеха положително това предложение. Във връзка с направеното предложение Председателят пое ангажимент да проучи чрез общините и по линия на Областния щаб за защита при бедствия за наличните и изправни агрегати, след което да се прецени как да се процедира, като препоръката относно наемане на агрегати при нужда се включи в като коментар към инвестиционната програма на оператора. Наред с гореизложеното г-н Пехливанов посочи, че Асоциацията следва да използва всички възможни варианти за кандидатстване по проекти, които са без съфинансиране, като е необходимо по отношение на населените места, където не се реализират подобни проекти, като компенсация да се насочат повече средства по инвестиционната програма. Г-н Славов обобщи, че проектите с европейско финансиране са без алтернатива и трудно могат да бъдат компенсирани с инвестиционната програма на дружеството, като усилията трябва да се насочат именно към осигуряването на такъв вид финансиране. След изчерпване на дискусията по темата общото събрание пристъпи към явно поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва: РЕШЕНИЕ ПО т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД - СМОЛЯН БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011 г. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО ГЛАСУВА "ЗА" ГЛАСУВА "ПРОТИВ" НЕГЛАСУВА МАНДАТ от г. Държава/Общини бр. жители % % % % % Държава 35,00% 35,00 35,00 Решение РД / г. на МРРБ Пълномощно / г. от МОСВ Баните ,63% 2,63 2,63 Решение 418/ г.на ОбС - Баните Борино ,94% 1,94 1,94 Решение 397/ г. на ОбС - Борино Девин ,95% 6,95 6,95 Решение 26/ г. на ОбС - Девин Доспат ,87% 4,87 4,87 Решение 715/ г. на ОбС - Доспат Златоград ,58% 6,58 6,58 Решение Ж919/ г. на ОбС-Златоград Мадан ,55% 6,55 6,55 Решение 655/ г. на ОбС - Мадан Неделино ,86% 3,86 3,86 Решение 695/ г. на ОбС - Неделино Рудозем ,38% 5,38 5,38 Решение 387/ г. на ОбС - Рудозем Смолян ,13% Не присъства представител. Чепеларе ,12% 4,12 4,12 Решение 649/ г. на ОбС - Чепеларе Общо ,00% 77,87 77,87 0,00% 0.00% Необходими проценти за кворум и приемане на решение 66,67% 58,40 Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение: РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред: Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Подробна инвестиционна програма на ВиК ЕООД гр. Смолян за 2019 г. 10

11 По т. 6 от дневния ред: Други. Председателят на Асоциацията поясни, че съгласно дадения му мандат, а именно Пълномощно / г. от МОСВ, в точка други следва да постави за разглеждане следните две теми: 6.1. Необходимостта от осигуряване на финансиране за доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите от до е.ж. в обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян, обсъждане на действия за изпълнение на заложените мерки в Плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление на водите /ПУРБ/ г. и Национални програми за прилагането им, свързани с изпълнението на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян. В Програмата за изпълнение на заложените мерки за сектор ВиК в ПУРБ, като отговорни институции са посочени съответните общини, с партнираща институция ВиК оператора. Г-н Славов подчерта, че тази тема е била обект на обсъждане и на предходното общото събрание и тя е свързана с целите заложени пред държавата относно необходимостта от изграждане на пречиствателните станции в агломерациите между и е.ж. По темата думата взе инж. Николов като изясни, че с изключение на Златоград, Рудозем, Мадан, Смолян и Пампорово, по другите населени места няма Пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/ между и е.ж., които да са предадени за експлоатация на ВиК оператора. Има канализации но не и ПСОВ. В дискусията по точката се включи и Кметът на Община Чепеларе г-жа Славка Чакърова, която посочи че на експертен съвет за приемане на екологична оценка за общ устройствен план на общината, РИОСВ също са направили препоръка за изграждане на пречиствателна станция, поради което подкрепя искането да може агломерации между 2000 и е.ж. също да бъдат финансирани за изграждане на ПСОВ. В тази връзка Председателят предложи на членовете, поради липсата на изричен мандат за гласуване по тази точка от дневния ред да бъде приета принципна препоръка относно търсене на възможности за осигуряване на финансов ресурс за инвестиции в канализационни мрежи и пречиствателни станции в агломерациите между и е.ж., като всички присъстващи възприеха положително и се обединиха около тази препоръка. По втората точка съгласно Пълномощното от МОСВ, г-н Славов поясни следното: 6.2. В отчетите за дейността на Асоциацията за следващи години да бъде включена информация за напредъка на ВиК оператора по изпълнение на задълженията му произтичащи от предвидените мерки в ПУРБ, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. По темата управителят на ВиК ЕООД гр. Смолян посочи, че дружеството няма отношение към речните корита с изключение на заустванията, като наред с това поясни, че титуляри на разрешителните за заустване са общините, а не оператора. Тоест Басейнова 11

12 дирекция издава на собствениците на съоръженията, разрешителните за заустване. Последва кратка дискусия по темата. По втората допълнителна точка от дневния ред Председателят предложи на членовете, отново поради липсата на изричен мандат за гласуване по това направление да бъде приета принципна препоръка относно по-бързото придвижване на процедурите и по-бърз съгласувателен режим в компетентните Басейнови дирекции, като всички присъстващи възприеха положително и се обединиха около тази препоръка. Други изказвания не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян. Неразделна част от настоящия протокол съставлява: Приложение 1 Списък на присъстващите с право на глас на общото събрание на Асоциация по ВиК Смолян. НЕДЯЛКО СЛАВОВ /Положен подпис и печат/ Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян и Областен управител на област Смолян. СИМЕОН ВЕНОВ /Положен подпис / Главен секретар на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян 12

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАН

ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАН ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО Днес, 01.03.2018 г. (четвъртък),

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг Днес, на 15.11.2013 г. от

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич, се проведе

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

П Р О Т О К О Л

П   Р   О   Т   О   К   О   Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно