ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/ г. от Веселин Личев - Кмета на община Сопот Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2014 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Общинският съвет община Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.7, във връзка с чл.27 ал. 4 от ЗМСМА и чл.63, чл. 66 и чл.67 от ЗМДТ и чл.13 чл. 17 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Сопот, прие следното Р Е Ш Е Н И Е: І. На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 15 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Сопот във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, приема План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2014 година, оформена като Приложение 1 План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2014 година, която е неразделна част от настоящото решение, и в която: - разходите са разпределени по видове за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други; за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото за обезвреждане и за чистота на територията, включваща почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване и е осигурен баланс с приходите. - за средствата предвидени за сметосъбиране и сметоизвозване сумата по разхода съвпада със сумата по прихода, която се очаква да се събере, а останалите приходи от обезвреждане на битови отпадъци в депа и за чистота на териториите за обществено ползване са разпределени по разхода на План сметката /Приложение 1/ необходими за да се поддържа чистотата на Община Сопот. - приходите са заложени от рекапитулацията на очакваните постъпления по видове услуги, съгласно приложение 2; ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.63, 66 и чл.67 от ЗМДТ и чл.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 1/5

2 в Община Сопот /НОАМТЦУ/ определя следните такси за битови отпадъци за 2014 г., пропорционално върху основа - данъчната оценка на имотите, определена по реда на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ и/или върху по голямата от двете величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота, както следва: А. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници на гр.сопот в размер на 3,2 на хиляда върху данъчната оценка: а/ сметосъбиране и сметоизвозване 3,0 на хиляда б/ обезвреждане на битови отпадъци в депо Б. За жилищни и вилни имоти на граждани извън регулационни граници гр.сопот в размер на върху данъчната оценка: а/ за чистота на териториите за обществено ползване В. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници за които е подадена декларация по чл. 17 от Наредбата за ОАМТЦУ гр.сопот в размер на 0,1 на хиляда върху данъчната оценка: а/ за чистота на териториите за обществено ползване Г. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници село Анево в размер на 6,0 на хиляда върху данъчната оценка: 5,8 на хиляда Д. За жилищни и вилни имоти на граждани извън регулационни граници село Анево в размер на върху данъчната оценка: а/ за чистота на териториите за обществено ползване Е. За нежилищни имоти на граждани в регулационни граници на населените места в Община Сопот, за които не е подадена декларация чл.16 ал.5 от НОАМТЦУ в размер на 12,0 на хиляда върху данъчната оценка: 7,0 на хиляда 2,5 на хиляда 2,5 на хиляда Ж. За нежилищни имоти на граждани извънрегулационни граници на населените места в размер на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка: а/ за чистота на териториите за обществено ползване 2,5 на хиляда 2/5

3 З. За жилищни и вилни имоти на юридически лица и еднолични търговци в регулационни граници град Сопот в размер на 3,2 на хиляда върху данъчната оценка: 3,0 на хиляда И. За жилищни и вилни имоти на юридически лица и еднолични търговци в извънрегулационни граници на населените места в размер на върху данъчната оценка: а/за чистота на териториите за обществено ползване Й. За жилищни и вилни имоти, собственост на юридически лица и еднолични търговци в регулационните граници село Анево в размер на 6,0 на хиляда върху данъчната оценка: a/сметосъбиране и сметоизвозване 5,5 на хиляда 0,4 на хиляда К. За нежилищни имоти на територията на община Сопот, за които е подадена декларация по чл.16 ал.5 от НОАМТЦУ за ползване брой и видове съдове както следва: - Сметосъбиране и сметоизвозване с честота един път седмично и обезвреждане на битови отпадъци в депо - годишна такса за облагане: КУКА м лв. КУКА м лв. БОБЪР 1.1 м лв. - за еднократно допълнително сметоизвозване по заявка, такса за облагане: КУКА м лв. КУКА м лв. БОБЪР 1.1 м лв. -такса за чистота на териториите за обществено ползване 4,0 на хиляда върху по голямата от двете величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота. Л. За нежилищни имоти на територията на община Сопот, собственост на юридически лица и еднолични търговци, за които не е подадена декларация по чл.16 ал.5 от НОАМТЦУ в размер на 12,0 на хиляда върху по голямата от двете величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота: 6,5 на хиляда 2,0 на хиляда 3,5 на хиляда 3/5

4 М. За нежилищни имоти на територията на община Сопот, за които е подадена декларация по чл.17 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот в размер на 4,0 на хиляда върху по голямата от двете величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота: а/ за чистота на териториите за обществено ползване 4,0 на хиляда Н. За предоставени под наем и за безвъзмездно ползване общински нежилищни имоти таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя съответно ползвателя в размер на 12,0 на хиляда от данъчната оценка: 6,3 на хиляда 1,7 на хиляда 4,0 на хиляда О. За ползваните общински терени и площи, върху които са поставени преместваеми съоръжения да се събира към съответните такси за ползване на терените и площите цена на услуга за почистване 80 на хиляда от съответната такса за ползване съгласно раздел ІІ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на Община Сопот. Постъпилите приходи се внасят в приход на общинския бюджет по параграф Такса за битови отпадъци. ІІІ. На база рекапитулацията на очакваните постъпления от такса битови отпадъци и одобрената по т.і План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2014 година и определените в т.іі размери на такса битови отпадъци за 2014 г. приема Приложение 2 Очаквани постъпления от такса битови отпадъци на Община Сопот за 2014 година, което е неразделна част от настоящото решение. ІV. Възлага на Кмета на община Сопот да включи в Бюджета на община Сопот за 2013 год. На приход и на разход определените средства по План-сметката. ПРИЛОЖЕНИЯ: приложение 1 План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на община Сопот за 2014 г. приложение 2 Очаквани постъпления от такса битови отпадъци на община Сопот за 2014 г. МОТИВИ: Настоящото решение се приема: - на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл.27 ал. 4 и 5 от ЗМСМА и чл.63, 66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ и чл от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Сопот; - като се отчита, че План-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2014 г. е съставена като са спазени законовите изисквания за 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 4/5

5 - и като взе предвид, че в ЗМДТ /чл.67, ал.1/, законодателят е постановил таксата за битови отпадъци да бъде определена в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. /чл.67, ал.2/. Общински съвет Сопот, проучи и обсъди възможността да се приложи чл.67 ал.1 от ЗМДТ, и установи такава за сметосъбиране и сметоизвозване за нежилищните имоти, за които е подадена декларация по чл.16, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот и е посочен вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината и съобразно приетата от Общинския съвет в план-сметката честота на извозването на битовите отпадъци, поради което и определи на тази основа таксата за тях в т.іі т.к. и т.к-1 Общински съвет Сопот отчете невъзможността да установи обективното количество на битовите отпадъци генерирана от всеки потребител на услугата, за имоти жилищни и вилни имоти и за нежилищни такива на територията на общината, за които не е подадена декларация по чл.16 ал.5 от Наредбата, тъй като се касае за отпадъци на предстоящата година и често те не биха могли да бъдат предвидени дори и с приблизителна точност и още, че в жилищни райони с високо строителство, с големи етажни собствености е обективно невъзможно да бъде установено и отчетено конкретното количество отпадъци, което генерира всяко домакинство. Предвид на изложеното, Общинският съвет, възприе за справедливо да определи размера на таксата за битови отпадъци по реда на чл.67, ал.2 от ЗМДТ за всеки конкретен имот пропорционално в промили, както следва: - За жилищни и вилни имоти - върху основа - данъчната оценка на имота, определена по реда на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ; - За нежилищни имоти, собственост на физически лица и за които не е подадена декларация по чл.16 ал.5 ог Наредбата върху основа - данъчната оценка на имота, определена по реда на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ; - За нежилищни имоти, собственост на юридически лица и еднолични търговци, за които не е подадена декларация по чл.16 ал.5 от Наредбата - върху основа - по голямата от двете величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота, определена по реда на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. Общ брой Общински съветници 17 Присъствали - 14 Гласували - 14 За - 14 Против - няма Въздържал се - няма Зам.председател на ОбС... / / Зам.председател на ОбС. /Катя Адърска-Даскова/ Председател на ОбС.:.. /Мариана Кацарова/ 5/5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно