ДО ДИРЕКЦИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО ДИРЕКЦИЯ"

Препис

1 ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) Факс: (086) Силистра ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от д-р Юлиян Найденов Найденов Кмет на Община Силистра Относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра УВАЖАЕМА Д-Р ДИМИТРОВА, Във връзка с постъпили предложения за промяна в цени на услуги в дирекция Устройство на територията при Община Силистра, възниква необходимост от допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра. 1. Промени в услугите предоставяни от ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА и размера на цените. Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: Било Чл. 35. (Изм. и доп.-решение 600 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение 1407 от г.) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 1. За издаване на скица за недвижим имот 1.1.За физически лица: - Обикновени 15,00 - Бързи - 30,00 - Експресни 45, За юридически лица с площ до 3 дка: - Обикновени 30,00 - Бързи 60,00 - Експресни- 90, За юридически лица с площ над 3дка: - Обикновени 20,00 + 0,8 /кв. дм. Става Чл. 35. (Изм. и доп.-решение 600 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение 1407 от г.; Изм. и доп.- Решение.. на Общински съвет) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 1. За издаване на скица за недвижим имот 1.1.За физически лица: - Обикновени 15,00 - Бързи - 30,00 - Експресни 45, За юридически лица: - Обикновени 30,00 - Бързи 60,00 - Експресни- 90, (Отм.-Решение. на Общински

2 - Бързи 40,00 + 0,8 /кв. дм. - Експресни 60 +0,8 /кв.дм (Отм.-Решение 1407 от г. на Общински съвет Силистра) 1.5. Скица-извадка за изменение плана за регулация и застрояване до 3 дка + копие в цифров и графичен вид: - Обикновена 20, ,00 - Бърза 40, , Скица-извадка за изменение плана за регулация и застрояване над 3 дка + копие в цифров и графичен вид: 20,00 + 0,8 /дка + 15,00 съвет) 1.4. (Отм. Решение 1407 от г. на Общински съвет) 1.5. Скица-извадка за изменение плана за регулация и / или застрояване + копие в цифров и графичен вид: - Обикновена 20,00 - Бърза 40, (Отм.-Решение. на Общински съвет) 8. (Изм. и доп.-решение 1407 от г. на Общински съвет) Издаване на разрешения за строеж: 8.1. Жилищни сгради 0,5лв/м 2, но не по-малко от Допълващо застрояване 0,5лв/м 2, но не по-малко от Нежилищни сгради 0,8лв/кв.м, но не по малко от Площни обекти 0,5лв/кв.м, но не помалко от Линейни обекти 0,3 лв/м, но не по малко от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 4% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни станции 2% от СМР, но не по малко от (Изм. и доп.-решение 1407 от г. на Общински съвет; Изм. и доп.-решение.. на Общински съвет) Издаване на разрешения за строеж: 8.1. Жилищни сгради 0,5 лв/м 2, но не помалко от 100, и не повече от Допълващо застрояване 0,5 лв/м 2, но не по-малко от 50, и не повече от Нежилищни сгради 0,8 лв/кв.м, но не по малко от 150, и не повече от Площни обекти 0,5 лв/кв.м, но не помалко от 150, и не повече от Линейни обекти 0,3 лв/м, но не по малко от 50, и не повече от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 4% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни базови станции Трансформаторни постове 2% от СМР, но не по малко от лв/брой трансформаторна машина Други видове съоръжения Трансформаторни постове: - монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х Благоустрояване - 0,5 лв /кв.м, но неkva по-малко от монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х При презаверяване на РС с изтекъл kva до 1х400 kva 200 срок (чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от таксите. - монолитни от 1х630 kva до 1х1250 kva 8.9. Промяна по време на строителство 300 (чл.154 от ЗУТ) дължимите такси за одобряване, Други видове съоръжения 100 но само за частта (площта) която се променя Благоустрояване - 0,5 лв /кв.м, но не помалко от Корекция в РС при промяна на титуляра 30% от дължимите такси Огради При презаверяване на РС с изтекъл срок (чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от таксата за издаване на разрешение за строеж Промяна по време на строителство (чл.154 от ЗУТ) дължимите такси за разрешение за строеж, но само за частта (площта) която се променя Корекция в РС при промяна на титуляра Огради Промяна на предназначението,

3 Чл.43 (2) (Изм. и доп.-решение 600 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение 1407 от г. на ОбС Силистра) Такси към дирекция Устройство на територията преустройство и реконструкция 50% от таксата за съответният обект, но не по-малко от 50, но не по-вече от 1500 Чл.43 (2) (Изм. и доп.-решение 600 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение 1407 от г. на ОбС Силистра Изм. и доп.-решение на Общински съвет) Такси към дирекция Устройство на територията 2. (Изм. и доп. Решение 1407 от г. 2. (Изм. и доп.-решение.. на на ОбС Силистра) Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ Общински съвет) Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ 2.1. Жилищни сгради 2лв/м 2, но не 2.1. Жилищни сгради 2 лв/м 2, но не по-малко от Допълващо застрояване - 1лв/м 2, но не по-малко от Нежилищни сгради 4лв/кв.м, но не по малко от Площни обекти 2 /кв.м, но не помалко от Линейни обекти 1 /м, но не по малко от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни станции 3% от СМР, но не по малко от 600 по-малко от 200, но не повече от Допълващо застрояване 1 лв/м 2, но не по-малко от 100, но не повече от Нежилищни сгради 3 лв/кв.м, но не по малко от 250, но не повече от Площни обекти 2 /кв.м, но не по-малко от 200, но не повече от Линейни обекти 1 /м, но не по малко от 100, но не пожече от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни базови станции 3% от СМР, но не по малко от Трансформаторни постове Трансформаторни постове: 200лв/брой трансформаторна машина Други видове съоръжения Благоустрояване 1 /кв.м, но не по-малко от монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kva монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kva до 1х400 kva Промяна по време на строителство - монолитни от 1х630 kva до 1х1250 kva таксите за одобряване, но само за частта (площта) 300 която се променя Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 50% от таксите за одобряване; Други видове съоръжения Благоустрояване 1 /кв.м, но не по-малко от Промяна по време на строителство таксите за одобряване, но само за частта (площта) която се променя Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 50% от таксите за одобряване Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция такса 50% от таксата за съответният обект, но не помалко от 150, но не по-вече от (Изм. и доп.-решение 1407 от г. на Общински съвет) Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма консултант: 3.1. Жилищни сгради 1/м 2, но не по- 3. (Изм. и доп.-решение 1407 от г. на Общински съвет; Изм. и доп.-решение.. на Общински съвет) Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма консултант:

4 малко от Жилищни сгради 1/м 2, но не помалко 3.2. Допълващо застрояване 0.6/м 2, но не по-малко от Нежилищни сгради 2/кв.м, но не по малко от Площни обекти 1 /кв.м, но не помалко от Линейни обекти 0.5 /м, но не по малко от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни станции 3% от СМР, но не по малко от 500 от 150, но не повече от Допълващо застрояване 0.6/м 2, но не по-малко от 80, но не повече от Нежилищни сгради 2/кв.м, но не по малко от 200, но не повече от Площни обекти 1 /кв.м, но не по-малко от 150, но не повече от Линейни обекти 0.5 /м, но не по малко от 100, но не повече от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни базови станции Трансформаторни постове 3% от СМР, но не по малко от лв/брой трансформаторна машина Други видове съоръжения Трансформаторни постове: - монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х Благоустрояване 1 /кв.м, но не помалко kva от монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х Промяна по време на строителство kva до 1х400 kva 200 таксите за одобряване, но само за частта (площта) - монолитни от 1х630 kva до 1х1250 kva която се променя Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 50% от таксите за одобряване Други видове съоръжения Благоустрояване 1 /кв.м, но не помалко от Промяна по време на строителство таксите за одобряване, но само за частта (площта) която се променя Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 50% от таксите за одобряване Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция на съществуваща сграда такса 50% от таксата на съответната сграда / жилищната сграда и нежилищната сграда/, но не по-малко от 100, но не по-вече от (Изм.-Решение 1407 от г. на Общински съвет) Одобряване на ПУП: 7.1 ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура с дължина до 150м 100, ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура с дължина над 150м 200, ПУП-ПЗ извън границите на урбанизираната територия и изменение на ПУП ИПР, ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП -физически лица до 2 дка 50,00 -Юридически лица до 2 дка 100,00 -физически лица над 2 дка 100,00 -юридически лица над 2 дка 150,00 - в производствени зони 200,00 7. (Изм.-Решение 1407 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение.. на Общински съвет) Одобряване на ПУП: 7.1 ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина до 150м 100, ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина над 150м 200, ПУП-ПЗ извън границите на урбанизираната територия и изменение на ПУП ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП и ПС -физически лица 50,00 -юридически лица 100, ПУП - ПР и изменение на ПУП ИПР - физически лица 30,00

5 - юридически лица 60,00 Приложение 1 към чл. 49 Било: I.ФУНКЦИЯ ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВ О НА ТЕРИТОРИЯТ А 9 Трасиране на регулационни граници Трасиране на регулационни граници цифрово Срок 20 дни / за обект 50,00 80,00 9 Става: I.ФУНКЦИЯ ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (Отм.-Решение на Общински съвет) 15 Промяна начина на трайно ползване на земи, които са в зоната на 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи: - издаване на удостоверение - процедура за оглед и промяна начина на ползване, когато в имота се предвижда строителство - справка от регистрите / бр. /дка /бр. 5,00 40,00 2,00 15 Промяна начина на трайно ползване на земи, които са в зоната на 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи: - издаване на удостоверение (Отм.-Решение. на Общински съвет) - процедура за оглед и промяна начина на ползване, когато в имота се предвижда строителство - справка от регистрите /бр. 40,00 2,00 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните Р Е Ш Е Н И Я: На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс приема допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра.

6 1. В чл. 35 се правят следните промени: Чл. 35. (Изм. и доп.-решение 600 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение 1407 от г.; Изм. и доп.-решение.. на Общински съвет) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 1. За издаване на скица за недвижим имот: 1.1. За физически лица: - Обикновени 15,00 - Бързи - 30,00 - Експресни 45, За юридически лица: - Обикновени 30,00 - Бързи 60,00 - Експресни - 90, (Отм.-Решение. на Общински съвет) 1.4. (Отм.-Решение 1407 от г. на Общински съвет) 1.5. Скица-извадка за изменение плана за регулация и / или застрояване + копие в цифров и графичен вид: - Обикновена 20,00 - Бърза 40, (Отм.-Решение. на Общински съвет) 8. (Изм. и доп.-решение 1407 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. С Решение.. на Общински съвет) Издаване на разрешения за строеж: 8.1. Жилищни сгради 0,5 лв/м 2, но не по-малко от 100, и не повече от Допълващо застрояване 0,5 лв/м 2, но не по-малко от 50, и не повече от Нежилищни сгради 0,8 лв/кв.м, но не по-малко от 150, и не повече от Площни обекти 0,5 лв/кв.м, но не по-малко от 150, и не повече от Линейни обекти 0,3 лв/м, но не по-малко от 50, и не повече от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 4% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни базови станции 2% от СМР, но не по малко от Трансформаторни постове: - монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kva монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kva до 1х400 kva монолитни от 1х630 kva до 1х1250 kva Други видове съоръжения Благоустрояване - 0,5 лв /кв.м, но не по-малко от При презаверяване на РС с изтекъл срок (чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от таксата за издаване на разрешение за строеж.

7 8.9. Промяна по време на строителство (чл.154 от ЗУТ) дължимите такси за разрешение за строеж, но само за частта (площта) която се променя Корекция в РС при промяна на титуляра Огради Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция 50% от таксата за съответният обект, но не по-малко от 50, но не по-вече от В чл. 43 се правят следните промени: Чл.43 (2) (Изм. и доп.-решение 600 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение 1407 от г. на ОбС Силистра Изм. и доп.-решение на Общински съвет) Такси към дирекция Устройство на територията. 2. (Изм. и доп.-решение.. на Общински съвет) Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ 2.1. Жилищни сгради 2 лв/м 2, но не по-малко от 200, но не повече от Допълващо застрояване 1 лв/м 2, но не по-малко от 100, но не повече от Нежилищни сгради 3 лв/кв.м, но не по малко от 250, но не повече от Площни обекти 2 /кв.м, но не по-малко от 200, но не повече от Линейни обекти 1 /м, но не по малко от 100, но не повече от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни базови станции 3% от СМР, но не по малко от Трансформаторни постове: - монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kva монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kva до 1х400 kva монолитни от 1х630 kva до 1х1250 kva Други видове съоръжения Благоустрояване 1 /кв.м, но не по-малко от Промяна по време на строителство таксите за одобряване, но само за частта (площта) която се променя Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 50% от таксите за одобряване Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция такса 50% от таксата за съответният обект, но не по-малко от 150, но не повече от (Изм. и доп.-решение 1407 от г. на Общински съвет; Изм. и доп.- Решение.. на Общински съвет) Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма консултант: 3.1. Жилищни сгради 1 /м 2, но не по-малко от 150, но не повече от 2500

8 3.2. Допълващо застрояване 0.6 /м 2, но не по-малко от 80, но не повече от Нежилищни сгради 2 /кв.м, но не по малко от 200, но не повече от Площни обекти 1 /кв.м, но не по-малко от 150, но не повече от Линейни обекти 0.5 /м, но не по малко от 100, но не повече от Инженерни съоръжения Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от Приемно-предавателни базови станции 3% от СМР, но не по малко от Трансформаторни постове: - монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kva монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kva до 1х400 kva монолитни от 1х630 kva до 1х1250 kva Други видове съоръжения Благоустрояване 1 /кв.м, но не по-малко от Промяна по време на строителство таксите за одобряване, но само за частта (площта) която се променя Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 50% от таксите за одобряване Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция на съществуваща сграда такса 50% от таксата на съответната сграда / жилищната сграда и нежилищната сграда/, но не по-малко от 100, но не повече от (Изм.-Решение 1407 от г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение.. на Общински съвет) Одобряване на ПУП: 7.1 ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина до 150м 100, ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина над 150м 200, ПУП-ПЗ извън границите на урбанизираната територия и изменение на ПУП ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП и ПС -физически лица 50,00 -юридически лица 100, ПУП - ПР и изменение на ПУП ИПР - физически лица 30,00 - юридически лица 60,00 3. В Приложение 1 към чл. 49, раздел ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА се изменя, както следва: 9.(Отм.-Решение на Общински съвет) ; 15.(Изм. и доп.-решение.. на Общински съвет) Промяна начина на трайно ползване на земи, които са в зоната на 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи: - (Отм.-Решение. на Общински съвет) - процедура за оглед и промяна начина на ползване, когато в имота се предвижда строителство - 40,00

9 - справка от регистрите 2,00 /бр. С уважение, Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ Кмет на Община Силистра Съгласували: Николай Николов, Директор на дирекция Правна Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра Мирослав Калинов, Директор на дирекция Финанси арх. Антонина Огнева, Главен архитект на Община Силистра Изготвил: Петя Върбанова, Главен специалист ГСК

10 ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) Факс: (086) Силистра ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА М О Т И В И за Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра (съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт: Във връзка с направени промени на действащата нормативна уредба, актуализация на предоставените услуги и техният размер, се налага актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра. Част от таксите и цените на техническите услуги извършвани от Дирекция Устройство на територията последно са изменени и допълнени с Решение 1407 от г. на Общински съвет Силистра по предложение на Общинска администрация. Новоприетите такси не дават очакваните резултати от прилагането на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра, тъй като не отчитат спецификата, категорията и размерите на обектите. Това води до нереални цените на услугите. Промените, които предлагаме касаят основно размера на цените. 2. Цели които се поставят: Улесняване на гражданите при ползване на наредбата. Увеличаване на приходите от извършване на услуги и отразяване на настъпилите промени в законодателството. 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Не са необходими.

11 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. Постигане на пълнотата и последователност на наредбата. Цели се увеличаване на приходите и оптимизиране на дължимите такси и увеличаване на събираемостта. 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при директор Дирекция Финанси в ст. 411 на общинска администрация. С уважение, Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ Кмет на Община Силистра Съгласували: Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра Мирослав Калинов, Директор на дирекция Финанси Николай Николов, Директор на дирекция Правна арх. Антонина Огнева, Главен архитект на Община Силистра Изготвил: Петя Върбанова, Главен специалист ГСК

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

ДО

ДО ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg Изх..../... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - dz-04

Microsoft Word - dz-04 ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg ДО Г-ЖА МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СИЛИСТРА ДОКЛАДНА

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 6 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно