<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>"

Препис

1 Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ IXза Силома АД, кв. 1 по плана на ПЗ Запад - гр., община Заповед ЗК - 66/ г. 22/ г. от С. АД - гр. влязла в сила на г 2 ПИ с кад. 398, изменение на подробен УПИ XIII-398, УПИ XIV-398 и XVI-398, в кв. 39 с. Иширково, община Заповед ЗК - 88/ г. 1602/ г. от Т. Х. Йовков и М. Х. Йовков влязла в сила на г 3 ПИ с кад. 150, изменение на подробен УПИ XIII-150, в кв. 13 с. Поп Кралево, община Заповед ЗК - 89/ г. 1745/ г. от "У." - ЕООД и В. Г.Киряков влязла в сила на г. 4 ПИ с кад. 5, в кв. 2 с. Иширково, община Заповед ЗК - 90/ г. 1711/ г. от К. М. Димитров влязла в сила на г. 5 Подробен устройствен план план за застрояване за ПИ по КККР на с. Калипетрово, община Заповед ЗК - 193/ г. Заявление вх. УТ- 88/ г. от Б. Г. Вълев, М. М. Стоянова, Н. Г. Няголов, Г. Г. Няголова влязла в сила на г. 1

2 7 Проект за изменение на подробен УПИ XXXVIII-2607,6273,8899 и XL-6273, за общ. строит. в кв. 150, извън ЦГЧ, гр. Заповед ЗК - 201/ г. 134/ г. от Община влиза в сила на г. 5 ПИ с кад. 167, изменение на подробен УПИ VI-167 и УПИ IX-167, в кв. 37 с. Бабук, община Заповед ЗК - 202/ г. 1835/ г. от Костадин Жечев Жечев, Господин Иванов Стоянов, Иван Жечев Янков, Ванушка Веселинова Асенова влиза в сила на г. 6 ПИ с кад. 491, изменение на подробен УПИ XIII-491, в кв. 36 с. Брадвари, община Заповед ЗК - 203/ г. 1652/ г. от Й. Е. Сюлейман влязла в сила на г. 6 Проект за изменение на подробен УПИ V-2297,2298,2299,2300,2301, в кв. 29 ЦГЧ, гр. Заповед ЗК - 204/ г. 1699/ г. от М. А. Михалев влиза в сила на г. 7 Проект за изменение на подробен УПИ IX-3250,3251 в кв. 97, по плана на ЦГЧ - гр. Заповед ЗК - 303/ г. 26/ г. oт А. А. Емилов влязла в сила на г. 8 Проект за изменение на ПУП - плана за регулация на УПИ VII-1148 в кв. 135, по плана на с. Айдемир, общ. Заповед ЗК - 304/ г. 1806/ г. от А. А. Еленов и Е. А. Янкова влязла в сила на г. 2

3 9 ПИ с кад. 19, изменение на ПУП - плана за регулация на УПИ VII-19 в кв. 4, с. Бабук, Община Заповед ЗК - 309/ г. 1597/ г. от Й. Д. Йорданов влязла в сила на г. 10 ПУП - ПЗ - ПС за ПИ по КККР на с. гр., община Заповед ЗК - 314/ г. Заявление вх. УТ- 1373/ г. от Н. Е. Бачков влязла в сила на г. 11 ПУП ПЗ за ПИ по КК и КР на гр., община, местност Орта Борун Заповед ЗК - 380/ г. 1921/ г. от И. К. Станч влязла в сила на г. 12 ПУП ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338, кв. 13Б, по плана на гр., община Заповед ЗК - 388/ г. 109/ г. С. Б. - Костова влязла в сила на г. 13 Проект за изменение на ПУП-ПР за кв за обществени нужди по плана на с.айдемир общ. Заповед ЗК - 431/ г. 74/ г. от Областна Администрация, гр. влязла в сила на г. 14 Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III и УПИ XV-2165 в кв. 261 на жк. Деленки - север, с. Айдемир, общ. Заповед ЗК - 432/ г. 117/ г. от Ж. Д. Димитрова влязла в сила на г. 15 ПИ с кад. 552, изменение на подробен УПИ ХІІ-552, в кв. 47, с. Проф. Иширково, община Заповед ЗК - 461/ г. 104/ г. от К. Т. Колев влязла в сила на г. 3

4 16 Проект за изменение на подробен УПИ ІV-215 и УПИ ХХХ - 215, в кв. 10, с. Сребърна, община Заповед ЗК - 462/ г. 326/ г. от Д. Е. Недов ПУП - ПП за ПИ по КВС на с.брадвари, община ПУП - ИПРЗ и ПС за ПИ , съставляващ УПИ ХLVІІІ-520, кв. 1 по плана на ПЗ Запад - Заповед ЗК - 498/ г. Заповед ЗК-499/ г. 54/ г. Заявление с вх. УТ- 1351/ г. влязла в сила на г. влязла в сила на г. 19 Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІІ-365 в кв.28 по плана на с.брадвари община Заповед ЗК - 517/ г. 164/ г. влязла в сила на г. 20 ПИ с кад. 324 и 6, изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-324,323, кв. 23 и УПИ VІ-6, кв. 24, с. Йорданово (Голебина). Заповед ЗК - 526/ г. 132/ г. от А. С. Веис влязла в сила на 21 Проект за изменение на кадастрален план, подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ в кв. 12, с. Казимир. Заповед ЗК - 536/ г. 219/ г. от Община влязла в сила на г. 22 ПУП - ПП за ПИ по КК и КР на гр., община, местност "Орта Табия" Заповед ЗК - 554/ г. 1554#2/ г. влязла в сила на г. 4

5 23 ПИ с кад. 136, изменение на подробен УПИ ХІІ-136, в кв. 10, с. Брадвари, община Заповед ЗК - 564/ г. 184/ г. от А. М. Ризов влязла в сила на г Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 454, изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-454 и УПИ II-454 в кв. 48, с. Ветрен, общ. Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване за ПИ в землището на с. Професор Иширково, община - част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ ПУП ПЗ за ПИ с идентификатор (ПИ с проектни идентификатори и ) по КК и КР на гр., община ПИ с кад. 128 и 129, изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII-129 и УПИ IX-128, кв. 7, с Полк Ламбриново. Заповед ЗК - 565/ г. Заповед ЗК - 572/ г. Заповед ЗК - 629/ г. Заповед ЗК-635/ г. 355/ г. от Александър Иларионов Кононов 113/ г. от ЗК Нива-93 ООД 275/ г. от Йорданка Минкова Трендафилова 448/ г. Милка Господинова Минчева влязла в сила на г. влязла в сила на г. влязла в сила на г. влязла в сила на г. 28 ПУП ПЗ за УПИ I 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2899, 2900, 2901, 6249, 6250, 6286, 8857 за КЖС, кв. 151 по плана на извън ЦГЧ гр., община Заповед ЗК-661/ г. 271/ г. от Община влязла в сила на г 5

6 29 ПУП ИПРЗ за УПИ VII 4305 за социални дейности, кв. 2 по плана на гр., Община, Заповед ЗК-666/ г. 563/ г. от Община влязла в сила на г. 30 Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXІІ-за общ. сбсл., в кв.166, извън ЦГЧ, гр. Заповед ЗК-671/ г. 133/ г. Община влязла в сила на г. 32 ПУП ПЗ и ПП за ПИ по КККР на гр., община Заповед ЗК-799/ г. 121/ г. от Д. З. Хараланов влязла в сила на г. 33 Проект изменение ПР за УПИ VІ - за производствена и складова дейност в кв.7, ПЗ "Запад", гр. Заповед ЗК-861/ г. 727/ г. от "Г." АД влязла в сила на г. 34 ПИ 513 и изменение ПР за УПИ ІХ -513 в кв.35 по плана на с.брадвари, община Заповед ЗК-1028/ г. 485/ г. от Х. Р. Мехмет влязла в сила на г. 35 Проект за изменение на план за регулация УПИ ХІV в кв. 265 "Деленки Север" с.айдемир общ. Заповед ЗК / г. 626/ г. от Стефан Стоянов Стефанов влязла в сила на г. 36 ПУП ИПР за УПИ ХХХІV -338 в кв.34 по плана на с.ветрен, общшна Заповед ЗК-1030/ г. 622/ г. от Г. В. Георгиев влязла в сила на г. 6

7 37 38 ПИ 189 и изменение ПР за УПИ VІІ-189 в кв.20 по плана на с.казимир, общшна Проект за изменение ПР за УПИ ІІІ-за "Уникомерс", УПИ ІV-за "Уникомерс" и УПИ V-за "Уникомерс" в кв.1 по плана на ПЗ "Калипетрово- Юг, с. Калипетрово Заповед ЗК-1031/ г. Заповед ЗК-1032/ г. 315/ г. от Ж. Х. И. - Антонова 840/ г. от "К." ЕООД влязла в сила на г. влязла в сила на г. 39 ПИ 100 и ИПР за УПИ ІІ-общ и УПИ ІІІобщ в кв.19 по плана на с.казимир, общшна Заповед ЗК-1033/ г. 447/ г. от Община влязла в сила на г. 40 ПИ 63 и изменение ПР за УПИ V-63 и УПИ VІ- 63, кв. 12, УПИ VІІІ-63 в кв.16 с.йорданово (Сабин). Заповед ЗК-1104/ г. 485/ г. от М. Р. Стоянова влязла в сила на г. 41 ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІІ-за ОЗПК "ФАР" в кв.4 по плана на ПЗ"Христо Михайлов" гр. Заповед ЗК-1122/ г. 1912#3/ г. от "Б. К." ООД влязла в сила на г. 42 Проект за изменение на кадастрален план на ПИ 163 и 166 и изменение ПР за УПИ ХІІ- 166 и УПИ ХІІІ-163,166 в кв. 16, с. Брадвари. Заповед ЗК-1209/ г. 1587/ г. от Н. М. Халил и Х. Т. Салим влязла в сила на г. 43 Проект за изменение на кадастрален план на ПИ 481 и изменение ПР за УПИ ХІV-481 в кв. 81, с. Бабук. Заповед ЗК-1210/ г. 663/ г. от Бонка Димитрова Стоянова влязла в сила на г. 7

8 44 Проект за изменение план за регуация за УПИ ХХV-121 в кв. 26, извън ЦГЧ гр.. Заповед ЗК-1211/ г. 798/ г. от Даниела Петкова Костадинова влязла в сила на г. 45 Проект за изменение план за регуация на УПИ ІV-50 и УПИ V - 50 в кв.3, с. Сребърна. Заповед ЗК-1212/ г. 931/ г. от М. Г. Славов влязла в сила на г. 46 ПУП-ИПРЗ и ПС за УПИ ІІ-за обслужване кв.192 по плана на гр. Заповед ЗК-1234/ г. 706/ г. и706#2/ г от "Т."ООД-Ж. Т. Иванов влязла в сила на г (ул. Плевен) и по КК и КР на гр., община Заповед ЗК-1262/ г. 891/ г. влязля в сила на г (ул. Добрич) до ПИ с идентификатор по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1263/ г. 892/ г. от С. Б (ул. Ал. Стамболийски) през ПИ с идентификатор (ул. Плиска) до по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1264/ г. 894/ г. от С. Б. 8

9 (ул. Тутракан) до ПИ с идентификатор по КК и КР на гр., община, община. Заповед ЗК-1265/ г. 893/ г. от С. Б. 51 газопровод в ПИ с идентификатор по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1266/ г. 895/ г. от С. Б. 52 газопровод в ПИ с идентификатор (ул. Мъченик Дасий) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1267/ г. 896/ г. от С. Б (ул. Генерал Скобелев) до ПИ с идентификатор (ул. Цар Шишман) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1268/ г. 897/ г. от С. Б (ул. 31-ви полк) до ПИ с идентификатори и по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1269/ г. 898/ г. от С. Б (ул. Албена) и (ул. Албена) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1270/ г. 899/ г. от С. Б. 9

10 (ул. Седянка) и (ул. Цанко Церковски) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1271/ г. 900/ г. от С. Б. 57 газопровод в ПИ с идентификатор (ул. Отец Паисий) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1272/ г. 901/ г. от С. Б (ул. Стефан Караджа), (ул. Симеон Велики) и (Генерал Скобелев) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1273/ г. 902/ г. от С. Б (ул. Охрид) и (ул. Балчик) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1274/ г. постъпило заявление с вх. УТ-904/ г. от С. Б (ул. Генерал Попов) и (ул. Генерал Адрианов) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1275/ г. 903/ г. от С. Б. 10

11 (ул. Тулча) до ПИ с идентификатори и по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1276/ г. 906/ г. от С. Б. 61 газопровод в ПИ с идентификатор (ул. Хан Омуртаг) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1277/ г. 905/ г. от С. Б (ул. Тодор Каблешков) и (ул. Неофит Рилски) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1278/ г. 907/ г. от С. Б (ул. Генерал Тошев) и (ул. Ал. Стамболийски) по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1279/ г. 908/ г. от С. Б (ул. Генерал Скобелев) до ПИ с идентификатор по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1280/ г. 909/ г. от С. Б (ул. 31-ви полк) до ПИ с идентификатори по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1316/ г. 898/ г. от С. Б. влязла в сила на г. 11

12 (ул. 31-ви полк) до ПИ с идентификатори по КК и КР на гр., община. Заповед ЗК-1317/ г. 898/ г. от С. Б. влязла в сила на г. 47 ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІІ-5778 и УПИ Х в кв.6 по плана на жк"дръстър" с.калипетрово общ. Заповед ЗК-1320/ г. 435/ г. и435#2/ г от "А."ООД влязла в сила на г. 48 Проект за изменение на кадастрален план на ПИ 192 и изменение ПР за УПИ Х -192 в кв. 19, с. Срацимир Заповед ЗК-1347/ г. 565/ г. от А. П. Йовев влязла в сила на г. 49 Проект за изменение на кадастрален план на ПИ 145 и изменение ПР за УПИ ІІ -145 в кв. 9, с. Полковник Ламбриново Заповед ЗК-1357/ г. 1065/ г. от Т. П. Чернева влязла в сила на г. 50 Проект за изменение на ПУП -план за регулация на УПИ I-484 за детска градина в кв. 44, извън - ЦГЧ, гр., община Заповед ЗК-1375/ г. 1207/ г. от Дирекция "Устройство на територията" влязла в сила на г. 51 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IV-676 в кв. 226, с. Айдемир, община Заповед ЗК-1376/ г. 965/ г. от Р. Б. Ангелов влязла в сила на г. 52 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VIII- за гаражи и обществено обслужване в кв. 278, ЦГЧ - гр. Заповед ЗК-1377/ г. 842/ г. от Община 12

13 53 ПИ с кад. 53 и изменение на ПУП плана за регулация на УПИ VII-53 в кв. 9, с. Главан, община Заповед ЗК-1378/ г. 890/ г. от Р. Д. Йорданова влязла в сила на г. 54 ПИ с кад. 263 и изменение на ПУПплана за регулация на УПИ X-263 в кв. 23, с. Срацимир, община Заповед ЗК-1379/ г. 636/ г. от И. Д. Атанасова и В. Д. Маринова влязла в сила на г. 55 Проект за изменение на план за регулация на УПИ VIII-1097 в кв. 63, с. Калипетрово, община Заповед ЗК-1382/ г. 961/ г. от Н. Х. Димитрова и Р. М. Радев влязла в сила на г. 56 ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІ-за общ.дейности в кв.257 по плана на Деленки-Север с.айдемир, общ. Заповед ЗК-1389/ г. 1249/ г. от Община - Дирекция УТ влязла в сила на г. 57 ПУП - ПС за канализационно и водопроводно токлонение за УПИ V- за гаражи и общ. обсл., кв.2 по плана на "Деленки - юг" Заповед ЗК-1390/ г. Заявление с вх. УТ- 1831#2/ г. На М. И. Иванчев влязла в сила на г. 58 ПУП- ПС за изграждане на водопровод по ул."гергана" по плана на с.айдемир общ. Заповед ЗК-1391/ г. 1248/ г. от Община - Дирекция УТ влязла в сила на г. 59 ПИ с кад. 17, изменение на подробен УПИ IХ-17, Х-17, ХІ-17, кв. 4, с Бабук. Заповед ЗК-1572/ г. 1056/ г. от Й. И. Николова 13

14 60 Проект за изменениена план за регулация на част от УПИ V- за ИЖС в кв.20, ЦГЧ, гр. Заповед ЗК-1573/ г. 1245/ г. от Б. Й. Балушев 61 Проект за изменение на кадастрален план, изменение на план за регулация на УПИ IV, УПИ V и УПИ VI в кв. 17, с. Полковник Ламбриново. Заповед ЗК-1574/ г. 1254/ г. от А. В. Андреева 62 ПИ с кад. 227 и изменение на плана за регулация на УПИ II-227 в кв. 27, с. Срацимир. Заповед ЗК-1575/ г. 1320/ г. от М. С.в Маринов и Г. С. Маринова 63 Проект за изменение на кадастрален план от ПИ с кад. 530, изменение на план за регулация на УПИ ІV -530, УПИ V-530 в кв. 117, с. Бабук. Заповед ЗК-1576/ г. 929/ г. от Й. Р. Русев 14

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН  РЕГИСТЪР  ЗА  ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls

Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls Р е г и с т ъ р на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП Заявление Заповед Собственик УПИ КВ. Населено място Вх. / Дата /дата 1 53-00-26/03-02- "КОИНИ" ООД III-обсл. д-сти и т-я 20 ГР.

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ УТВЪРДИЛ: / П / СТОЯН БОНЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ ОБЛАСТ СИЛИСТРА НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА Приложение 1 Към т. 4 от МЗ ОХ 605/21.08.2014 г. ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА П Р О Т О К О Л 37 Днес, г. в изпълнение на Заповед РПН17-РД91-40/ г. на Кмета

РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА П Р О Т О К О Л 37 Днес, г. в изпълнение на Заповед РПН17-РД91-40/ г. на Кмета РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА П Р О Т О К О Л 37 Днес, 26.09.2019г. в изпълнение на Заповед РПН17-РД91-40/25.09.2017г. на Кмета на Район Панчарево се проведе заседание на РЕСУТ при

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

pirlojenie1.xls

pirlojenie1.xls С П И С Ъ К с местоположението и размера на имотите с НТП "пасище, мера" за общо ползване за стопанската 2017-2018 година 1 1 5107 18.05.2011 г. 19,972 66425.26.142 местност "Орехов кулак" Силистра 2 2

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

121 ул. "Симеон Велики" Си л истра ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАПОВЕД ~(086) Факс: (086) istra.bg; E-ma il : ЗК-

121 ул. Симеон Велики Си л истра ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАПОВЕД ~(086) Факс: (086) istra.bg; E-ma il : ЗК- 121 ул. "Симеон Велики" 33 7500 Си л истра ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАПОВЕД (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 www.sil istra.bg; E-ma il : mayor@silistra.bg ЗК- 1.:389 гр. Силистра,:!., 'Lr О g 2018 г. Във връзка

Подробно

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване 1 111 24.01.2018г Наименование на проекта за изменение ПУП

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

22.xls

22.xls Регистр ационен номер 45/ 23.10.2017 Вх. на искане за регистр ация Категор ия на строеж а УТ-1325/ ЧЕТВЪРТ РС 89/ 27.09.2017 А 15.10.2013 РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ Разреше ние за строеж Вид на строежа

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно