Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по Икономика и управление в УНСС. Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд, съгласно Заповед 169/ на Зам. ректора по НИД на УНСС. Автор на дисертационния труд: Вяра Георгиева Милушева Тема на дисертационния труд: Възможности за повишаване конкурентоспособността на индустриалната фирма ( по примера на КЦМ 2000 АД, Аурубис България АД, Асарел-Медет АД) 1. Информация за докторанта Докторантката се е обучавала по докторска програма към катедра Индустриален бизнес на Бизнес факултета на УНСС по научна специалност Икономика и управление. Обучението е осъществено в редовна и задочна докторантура по държавна поръчка през периода г. Докторантката е завършила бакалавърска степен в УНСС през 2005 г. по специалност Икономика на индустрията. Завършва магистърска степен в УНСС през 2007 г. по същата специалност. След завършване на магистърската степен последователно работи в Компас секюрити ЕООД - гр. Пловдив, като маркетинг мениджър и Фискалис ЕООД - гр. Пловдив, като счетоводител. 1

2 От 2008 г. е редовна докторантка, а от 2009 г. редовна асистентка към катедра Индустриален бизнес. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение, списък на използваната литература и приложения. Той е разработен на 258 страници, от които 55 страници са приложения. Рецензираният труд е посветен на актуален проблем. Конкурентоспособността на икономическите субекти е сред основните фактори на икономическото развитие. Повишаването на конкурентоспособността предполага необходимостта от нейното оценяване и дефиниране на факторната й обусловеност. Затова целта на дисертационния труд е да се разработят и приложат методологически и методически положения, респективно методика за анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма и разкриване на възможности за нейното повишаване. Реализацията на поставената цел се търси по пътя на решаването на три изследователски задачи. Обект на изследване са три фирми от цветната металургия КЦМ 2000 АД, Аурубис България АД и Асарел- Медет АД. Предмет на изследване са методически и приложни аспекти на разкриването на възможности за повишаване на конкурентоспособността на индустриалната фирма. Изследователската теза е, че независимо от многоаспектността и комплексността на фирмената конкурентоспособност, тя подлежи на управление, резултатите от което могат значително да се подобряват чрез приложението на подходящ методически инструментариум за анализ и за разкриване на възможностите за нейното повишаване. 2

3 Рецензираният дисертационен труд е резултат на целенасочена изследователска дейност на авторката. В процеса на нейното осъществяване тя проучва литературни източници, които и позволяват да се запознае с теорията и практиката на третирания от нея актуален изследователски проблем. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Дисертационният труд съдържа елементи на иновативност. Те са свързани с решаването на дефинираните изследователски задачи. Във връзка с това е осъществен обстоятелствен анализ на понятията конкуренция, конкурентоспособност и конкурентно предимство, равнищата на тяхното характеризиране, използваните за целта индикатори и факторната им обусловеност. Реализиран е задълбочен анализ на силните и слабите страни на съществуващи методи и методики за оценка на конкурентоспособността. На основата на тяхното адаптиране докторантката предлага методика за количествено характеризиране на конкурентоспособността на индустриалната фирма и разкриване на възможностите за повишаване на последната. Методиката за оценка и анализ на конкурентоспособността във фирмите е апробирана на основата на три български фирми КЦМ 2000 АД, Аурубис България АД и Асарел Медет АД. Целта и задачите на изследването са реализирани. Теоретичните основи на изследването се базират на български и чуждестранни източници. Авторката познава добре предметната област и постиженията у нас и в чужбина. Цитирането на предходни научни изследвания е коректно. Достойнство на емпиричното изследване е, че то не е само една верификация на идеите на авторката, а задълбочено изследване на равнището на конкурентоспособността и възможностите за нейното повишаване в трите 3

4 фирми, на основата на обстоятелствена информация за 2008, 2009, 2010 и 2011 години. Дисертационният труд е написан на достъпен, разбираем език. Обемът на разработката е повече от достатъчен за разбиране идеите на авторката и тяхната реализация. За изложението е характерно открояване на изводите, обобщенията и позициите на авторката. 4. Оценка на научните и научно-приложните приноси Като приноси могат да бъдат оценени следните положителни моменти в дисертационния труд: 1. Обогатяването на знанията по конкурентоспособността със систематизации и обобщения по отношение на оценяването на равнището и възможностите за повишаване конкурентоспособността на индустриалната фирма. 2. Разработването на методика за оценка и анализ на равнището на моментната конкурентоспособност и конкурентнитния потенциал на индустриалната фирма; 3. Апробацията на методиката, на основата на емпирично изследване на моментната конкурентоспособност и конкурентният потенциал на три индустриални фирми, със съществена роля в икономиката на България и значимо място на международните пазари; 4. Полезността на резултатите от емпиричното изследване. Те следва да се раглеждат в два аспекта. От една страна, приложимостта на предлаганата методика и възможността за нейното използване за оценка на моментната конкурентоспособност и конкурентния потенциал на фирмено равнище. От друга страна, те са надеждна база за разработване на фирмена политика, по отношение на повишаване на конкурентния потенциал на изследваните три фирми. 4

5 5. Оценка на публикациите по дисертацията Авторката е приложила пет публикации по темата на дисертационния труд: - Милушева В., Аспекти на конкурентоспособността на индустриалните фирми в България, Сборник с доклади от VІІІ Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг на ТУ София Созопол, 2010, с Милушева, В., Оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма, Международна научна конференция на СА Д. Ценов на тема Икономиката и управлението в ХХІ век- решения за стабилност и растеж, Сборник с доклади т. 41, Свищов, 2011 г., с Милушева, В. и др., Монографично изследване Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортно ориентирани фирми, Издателски комплекс УНСС, София, 2012, с ; Милушева, В., Методика за оценка на конкурентоспособноста на индустриалната фирма, сп. Икономически алтернативи, бр. 4, 2012, с Милушева, В., Оценка на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на индустриалната фирма, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция по повод 20 години специалност към катедра Управление, Авангард прима, С., 2012 Публикациите са свързани с темата на дисертацията. Те представят пред научната общност в достатъчна степен идеите на дисертационния труд. 6. Оценка на автореферата Авторефератът следва изложението на дисертационния труд. От него се добива представа за съдържанието на дисертацията, идеите, позициите и приносите на докторантката. 5

6 7. Критични бележки, препоръки и въпроси 1. По мое мнение по добре би било, ако изложението бе структурирано в две глави. Това би могло да се постигне на основата на обединение на първа и втора глава в една, тъй като те са посветени на теоретико-методологичните основи на изследването. 2. В текста се среща употребата на понятието отрасъл (стр. 6, 7, 16, 42, 125). Последното е присъщо за класификациите по Системата на материалния продукт. 3. На фиг. 1 (стр.65) е представен концептуален модел на методиката за оценка на конкурентоспособността и възможностите за нейното повишаване. Какъв е мотивът моментната оценка за конкурентосопосбността да бъде елемент на оценката на възможностите за повишаване на конкурентоспособността? 4. Формулировката на т.3 и т.4 на фиг.2 Етапи на изследването (стр.66) е еднаква. Каква е причината за включването в схемата на две различни места? 5. В поясненията на формулата на стр.71 е допусната неточност. Отношението Z / 10 е относителната значимост, а Z е значимостта на променливата. 6. На стр. 72 авторката разграничава променливите в зависимост от посоката им на въздействие в две групи. В специализираната литература те са известни като стимулатори и дестимулатори. При изчисляването на претеглената стойност на променливите-дестимулатори се работи с реципрочните стойности. Предлагам на авторката в бъдещата си работа да експериментира изчисляването на обобщената оценка чрез осредняване на претеглената стойност на променливите-стимулатори, пресметната на основата на реалната оценка, а за променливите-дестимулатори - на основата на разликата между максималната стойност и реалната бална оценка. 6

7 7. Какви са мотивите авторката да базира изследването си на наблюдението, от една страна, на индустриални фирми и от друга страна - на трите фирми от цветната металургия? 8. Заключение Въз основа на съдържанието и приносите в дисертационния труд, предлагам на Научното жури да присъди на Вяра Георгиева Милушева образователната и научна степен "доктор" по научна специалност Икономика и управление г Подпис: София ( проф. Г. Мишев) 7

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търговия) Относно: дисертационен труд за присъждане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05 С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (търговия) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Веселка Христова Павлова ръководител на катедра Статистика и иконометрия при УНСС- София Научна специалност Икономика - Статистика

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. Относно: дисертационен

Подробно