101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

Размер: px
Започни от страница:

Download "101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) /Главен специалист Езикови знания Компютърни умения /Мениджър, производство /Помощник- възпитател /Учител, лен учебен предмет в прогимназиален етап Витоша Машиностроене, металообработв ане и металургия Офис пакет Хуманитарни науки комбинирани програми (География и Икономика) /Касиер /Личен асистент Красна поляна /Дизайнер, Компютърни софтуер науки /Експерт, продажби Търговия на едро и дребно Френски,, Испански, Немски Ms office начална компютърна грамотност /Офис мениджър офис пакет Електроника, 6004/Инженертехнолог, автоматика, комуникационна опаковане на и компютърна продукция техника

2 /Рецепциони ст, хотел /Технически сътрудник /Ръководите л участък, транспорт 2001/Продавач- Овча купел консултант /Мърчандай зер, продажби Пътувания, туризъм и свободното време, Пътувания, туризъм и свободното време ОФИС ПАКЕТ и енергетика,сред но / офис пакет Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавате лни средства /Специалист, спедиторска дейност /Охранител работник /Мениджър, проекти /Техник, телекомуникации /Обслужващ работник, промишлено производство (индустриално инженерство или машиностроене) Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Френски,, Немски Microsoft Office Excel,Wort, Power Point и др. Биология и биохимия,средн о / Биология и биохимия,висш е / Фармация Microsoft office /Началник, склад Висше, Ms office, internet

3 /Кредитен администратор /Мениджър екип Ms office Инженерствокомбинирани 6001/Инженер, производство програми /Спедитор /Експерт, маркетинг реклама /Специалист, продажби /Дизайнер, системи (без компютърни) /Общ работник, строителство на Маркетинг и сгради /Водач, мотокар Овча купел /Техникмеханик, климатична, вентилационна и хладилна техника и енергетика,сред но / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Други неопределени специалности /Електротех ник, строителен /Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Витоша Немски, (хладилна или климатична техника;) и енергетика,сред но / Компютърни науки (математика и информатика) Ms office, internet Ms office, internet, Excel и ел. поща

4 /Готвач, заведение за бързо хранене Овча купел /Обслужващ, бензиностанция/г азостанция Овча купел /Техник, асансьорна техника /Работник, строителство/ре монт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери Основно, /Продавач, изпълнение на поръчки по телефона /Програмист, уеб сайтове /Банков служител, касиер/ Касиер, банка Компютърни науки, Финанси, банково и застрахователн о дело /Чистач/ Хигиенист Средец /Учител на деца с умствена изостаналост Средец /Помощник /Готвач Подготовка на учители по специални предмети готвач Хранителни технологии /Помощник, кухня (без домашен) /Мияч, съдове (ръчно) Word,Excel,Power Point,Internet

5 /Техник, медицинска техника /Работник, кухня /Учител, лен учебен предмет в прогимназиален етап Средец /Главен счетоводител /Монтажник, електронно оборудване /Инженер, строителен Инженерствокомбинирани програми (електроника,ав томатика,комуни кационна и компютърна техника) MS Office Подготовка на учители по лни предмети Счетоводство и данъчно облагане и енергетика,вис ше / Архитектура, урбанизъм и геодезия Счетоводни продукти Ms office, internet, Excel и ел. поща /Стругар Средец /Електромон тьор Средец Машиностроене, металообработв ане и металургия (Студена обработка на метали. Да притежава втора квалификационн а група по електробезопас тност) (Електромонтьо р/електротехник /Монтьор на ел. техника)

6 /Шлосер Средец /Учител, лен учебен предмет в прогимназиален етап Средец Машиностроене, металообработв ане и металургия (Трета квалификационн а група по електробезопас ност.) Подготовка на начални учители /Охранител /Техник, механик /Салонен управител /Салонен управител /Готвач, заведение за бързо хранене Овча купел /Готвач /Готвач, заведение за бързо хранене /Готвач, заведение за бързо хранене Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Хотелиерство, ресторантьорств о и кетеринг Хотелиерство, ресторантьорств о и кетеринг Хранителни технологии Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорств о и кетеринг (готвач) Хранителни технологии Хранителни технологии /Склададжи я Витоша

7 Люлин 961 Люлин 1006 Люлин 1007 Люлин 999 Люлин 1001 Люлин 1004 Люлин 1000 Люлин /Чистач/ Хигиенист Овча купел Основно /Сортировач, поща Основно, /Шофьор, пощенски автомобил /Медицинск а сестра Триадица Медицина,Сред но / Медицина /Диспечер, транспортни средства /Санитар Триадица Основно Основно,Началн Витоша о /Сладкар Витоша /Оператор, контактен център Сердика 2001/Продавач- Основно,Началн о,висше (бакалавър) консултант Подуяне Основно /Помощникготвач Подуяне Основно /Организато р, работа с клиенти Люлин /Организато р, работа с клиенти Люлин /Организато р, работа с клиенти Люлин /Организато р, работа с клиенти Люлин, Полски Холандски,, Италиански Чешки, /Бизнес консултант Люлин Висше ОФИС ПАКЕТ офис пакет MS-Office MS-Office MS-Office висока техническа грамотност

8 Люлин 1003 Люлин 1002 Люлин 998 Люлин 996 Люлин 995 Люлин 994 Люлин 993 Люлин 992 Люлин 967 Люлин 984 Люлин 965 Люлин 968 Люлин 966 Люлин 964 Люлин /Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води /Аналитик, бази данни /Мениджър, администриране Люлин Математика,Сре дно / Математика на системи Люлин Висше /Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки работник анализ на база данни обща комп. грамотност,профес /Билкар Триадица ионален колеж (Фармация) /Офис мениджър Люлин MS Office /Шофьор, лекотоварен автомобил Люлин MS Office /Склададжи я Искър Витоша /Дърводеле ц, мебелист Люлин /Водач, мотокар /Техник, електрически машини и апарати Младост /Бобиньор, електрически машини Младост /Автомехани к Люлин Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавате лни средства Чужди

9 Люлин 954 Люлин 953 Люлин 963 Люлин 957 Люлин 959 Люлин 958 Люлин 960 Люлин 948 Люлин 946 Люлин 950 Люлин 951 Люлин 947 Люлин 952 Люлин 942 Люлин 943 Люлин 941 Люлин 939 Люлин 937 Люлин /Шофьор, товарен автомобил,основно /Машинен оператор, опаковане/увива не,основно работник Искър Основно /Склададжи я Връбница Компютърна Връбница грамотност работник Връбница /Офис мениджър Люлин,Висше MS office /Охранител Искър /Работник, кухня Надежда Основно, /Склададжи я /Специалист, продажби /Началник, и енергетика,вис ше / склад,висше Люлин /Помощниквъзпитател /Работник, кухня Надежда Търговия на едро и дребно Други неопределени специалности Други неопределени специалности /Шивач, мъжко/дамско облекло Слатина /Консултант (промотьор), продажби Люлин, Немски ОФИС ПАКЕТ,Интернет, Фотошоп Офис пакет,интернет

10 Люлин 935 Люлин /ДБТ - Люлин, Филиал /ДБТ - Люлин, Филиал /ДБТ - Люлин, Филиал /ДБТ - Люлин, Филиал /ДБТ - Люлин, Филиал Сердика 1129 Сердика 1112 Сердика 1103 Сердика 1110 Сердика 1111 Сердика 1093 Сердика 1130 Сердика /Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средец /Касиер Красно село /Пазачпортиер Връбница Люлин /Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Връбница (Да притежава категория СЕ) /Консултант (промотьор), продажби Сердика /Чистач/ Хигиенист Надежда /Шофьор, съчленен автобус Сердика /Учител, лен учебен предмет в прогимназиален етап Сердика Висше /Професион ален консултант Красно село Висше Чужди.MS OFFFIS /Военнослуж ещ, войник Надежда /Мърчандай зер, продажби /Механик, гараж за транспортни средства Красно село (МЕХАНИК МОНТЬОР НА МПС) Сердика /Шофьор, автобус Сердика

11 Сердика 1107 Сердика /Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Сердика работник Сердика Основно, /Експерт, банка/финансова /платежна институция Красно село Сердика 1142 Сердика 1108 Сердика /Лекар Младост Сердика 1098 Сердика 1089 Сердика /Касиер Сердика /Учител, лен учебен предмет в прогимназиален етап Сердика Медицина Музикални и сценични изкуства (МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ) /Оператор/к оординатор, мрежа от данни/бази данни Оборище Чужди Младост Сердика 1091 Сердика 1090 Сердика 1081 Сердика 1096 Сердика 1077 Сердика 1074 Сердика /Чистач/ Хигиенист /Склададжи Надежда Основно / Други неопределени специалности я Оборище /Организато р, охрана Сердика Основно, /Обслужващ, салатен бар Сердика Основно /Сценичен работник Оборище Основно /Машинен оператор, пералня/перачни ца Надежда /Електротех ник, строителен Сердика (ЕЛ.ТЕХНИК)

12 Сердика /Готвач Младост Сердика 954 Изток 2030 Изток 2046 Изток 2011 Изток 2034 Изток 2042 Изток 2045 Изток 2041 Изток 2029 Изток 2027 Изток 2026 Изток 2028 Изток 2005 Изток 1999 Изток 2019 Изток /Рецепциони ст Младост Немски /Кредитен специалист, банка Изгрев /Организато р, работа с клиенти Младост Висше /Компютъре н аналитик, поддръжка на софтуер Младост Компютърни науки (информационн и технологии и софтуер) Френски,, Холандски Френски, Немски, основни умения софтуер 1007/Охранител Младост /Техник, механик Студентски /Учител, лен учебен предмет в прогимназиален етап Младост Физика /Водопровод чик (външно водоснабдяване и канализация) Студентски Младост /Работник, полагане на дренаж Искър Основно /Огъвач, кабели и метални въжета Искър Основно работник Младост /Касиер Младост основни умения /Салонен управител Младост основни умения Студентски /Готвач, заведение за бързо хранене Младост

13 Изток 2004 Изток 2012 Изток 2006 Изток 2009 Изток 2003 Изток 2002 Изток 1995 Изток 1996 Изток 1990 Изток 1992 Изток 1993 Изток 1991 Изток 1988 Изток 1989 Изток 1986 Изток 1987 Изток 1983 Изток 1984 Изток 2044 Младост /Технически сътрудник Изгрев основни умения /Кредитен специалист, банка Младост /Чистач/ Хигиенист Студентски Други неопределени работник Искър специалности /Продавач, разносна търговия Искър /Книговезец Младост /Копист Младост работник Панчарево /Бояджия, изделия от дърво Панчарево Хотелиерство, ресторантьорств Искър о и кетеринг /Помощникготвач /Оператор, манипулатор /Медицинск а сестра /Санитар /Здравен асистент Панчарево Изгрев Изгрев Изгрев Други неопределени специалности Здравеопазване -комбинирани програми Други неопределени специалности Ветеринарна медицина Други неопределени специалности работник Изгрев /Касиер Изгрев /Общ работник, промишлеността Искър Основно /Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Младост Подготовка на начални учители

14 Изток 1985 Изток /ДБТ - Ботевград /ДБТ - Ихтиман /ДБТ - Ихтиман /Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Слатина Транспортни услуги /Чистач/ Хигиенист Слатина /Главен специалист MS Office /Учител, лен учебен предмет в прогимназиален етап /Монтажник, дограма Математика (учител по математика V - VIII клас) /ДБТ - Филиал /ДБТ - Филиал /ДБТ - Филиал /Технически сътрудник,висше /Машинен оператор /Бояджия, сгради Основно, Руски (Бояджия),Осно вно (Опит като бояджия.) INTERNET, ТЕКСТООБРАБО ТКА, Ел. таблици начална компютърна грамотност /ДБТ - Филиал /Машинен оператор, дърводелство /ДБТ - Филиал /Готвач Основно (Опит за работа с дърводелска фреза. ), (Опит като дърводелецработа с фреза и циркуляр.) Висше (Готвач), (Опит като готвач.) /ДБТ - Филиал /ДБТ - Филиал /ДБТ - Филиал /ДБТ - Филиал /Помощник кухня, заведение за бързо хранене /Барман /Шофьор, лек автомобил до 9 места Основно работа с компютър

15 Перник 938 Перник 928 Перник 926 Перник 927 Перник 924 Перник /Асистент, офис /Склададжи я /Монтажник, електронни елементи /Оператор, производствена Секретарски и административн и офис дейности работа с компютър линия ms office /Кинолог /Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Перник 914 Перник 922 Перник 915 Перник /Кранист /Формовчик /Електрошл осер /Механошло сер Транспортни услуги (кранист ),Основно (електротехника ) Машиностроене, металообработв ане и металургия (механик) /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Самоков /ДБТ - Самоков /ДБТ - Самоков /ДБТ - Самоков /Настройчик, металообработв ащи машини с цифрово управление /Кофражист /Шофьор, лекотоварен автомобил /Отговорник, търговска зала,висше графични програми за проектиране в машиностроенет о работа с компютър

16 811/ДБТ - Самоков /Камериер/к америерка 811/ДБТ - Самоков /ДБТ - Самоков /ДБТ - Своге /Перач (ръчно) /Сервитьор /Машинен оператор, опаковане/увива не Основно 813/ДБТ - Своге /ДБТ - Своге /ДБТ - Своге /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница, Филиал /ДБТ - Сливница, Филиал /ДБТ - Сливница, Филиал /Машинен оператор, шиене /Помощниквъзпитател работник Основно работник /Работник, поддръжка /Обслужващ, магазин работник компютърни умения /ДБТ - Сливница, Филиал /ДБТ - Сливница, Филиал /ДБТ - Сливница, Филиал /ДБТ - Сливница, Филиал /ДБТ - Пирдоп /ДБТ - Пирдоп /Завеждащ, административн а служба /Младши специалист /Шофьор, лекотоварен автомобил /Работник, строителството /Консултант, продажби ИКТ (средно общо) (Работодателя няма изискване за специалност),ос новно (не се изисква специалност) микрософт офис

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.10.2018 г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание 3339-3020/Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане 2374 5141-2001/Фризьр Възраждане 8332-2005/Шфьр, тежктварен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи не работи работи ДГ 18 работи

Подробно

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" ДГ 159 ра

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец ДГ 159 ра Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. Район "Средец" ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи работи не работи ДГ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –

ОТЧЕТ  ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ  НА  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО – ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КЪМ СО КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА 01.01.2015 Г.- 30.06. 2015 Г. / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ 152 900 лв. ГЛОБИ С

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно