П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав"

Препис

1 П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София, свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ на г. под При направената проверка на кворума в часа се установи, че в залата са представени (седемстотин двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и три) броя акции, представляващи % (тридесет цяло и шестдесет и едно на сто) от капитала на "Фаворит Холд" АД, който е в размер на (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева. Съобразно това г-н Даниел Георгиев Ризов - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Фаворит Холд АД, обяви, че съгласно разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон е налице необходимият кворум и събранието може да бъде законно проведено. Г-н Даниел Георгиев Ризов информира присъстващите, че в изпълнение на изискванията на закона следва да ги уведоми за всички формалностъв връзка със свикв на Общото събрание на акционерите. Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че са спазени изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и нейното обявяване в Търговския регистър на 08 май 2019 г., т. е. повече от 30 дни преди първата тората дата за откриване на събранието. Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че съобразно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация e-register, оповестени са на обществеността чрез публикация в информационната система на Investor.bg и са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове. Съобразно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че в дружеството са постъпили и на събранието са представени две пълномощни. Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че са изпълнени сички други изисквания на закона и Устава на "Фаворит Холд" АД във връзка със свикв на Общото събрание на акционерите. С оглед на гореизложеното г-н Даниел Георгиев Ризов констатира, че съобразно изискванията на закона и Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите на Фаворит Холд АД е законно и може да приема правновалидни решения, и откри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД. Г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват членовете на Надзорния съвет д-р Иван Ангелов Тодоров представител на СД Титиа Тодорови сие и г-жа Славка Асенова Белчева Миндова представител на Прима капитал ООД, както и членовете на Управителния съвет на дружеството г-н Даниел Георгиев Ризов и г-н Христо Владимиров Илиев. Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи Общото събрание да а остав в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а именно Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова. те

2 2 В резултат на проведеното ане Общото събрание на акционерите прие с "Общото събрание на акционерите реши: Дава своето съгласие и разрешение лицата Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД." Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи до избир на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен преброител г-жа Юлиана Найденова Христова. те В резултат на проведеното ане Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 29, т. 12 във връзка с чл. 38 от Устава на Фаворит Холд АД Общото събрание на акционерите реши: Избира Юлиана Найденова Христова за временен преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите". Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Даниел Георгиев Ризов, а за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г- жа Горичка Георгиева Стоилова. Други предложения за Председател и секретар-протоколчик на събранието не се направиха. Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на ане предложението за Председател на събранието да бъде избран Даниел Георгиев Ризов. те

3 3 В резултат на проведеното ане Общото събрание на акционерите прие с "Общото събрание на акционерите реши: Избира Даниел Георгиев Ризов за Председател на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД." Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на ане предложението за секретарпротоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова. те В резултат на проведеното ане Общото събрание на акционерите прие с "Общото събрание на акционерите реши: Избира Горичка Георгиева Стоилова за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД." Г-н Даниел Георгиев Ризов покани Председателя и секретар-протоколчика да заемат местата си и да поемат изпълнението на функциите си. Председателят и секретар-протоколчикът заеха местата си и поеха изпълнението на функциите си. След кратко встъпително слово Председателят на Общото събрание премина към деловата част на събранието. Председателят на събранието обяви на присъстващите акционери процедурата по свикване на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД. Председателят на събранието предложи за постоянен преброител да бъде избрана Юлиана Найденова Христова. Председателят на събранието даде думата за други предложения за постоянни преброители. Други предложения за постоянен преброител на събранието не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението за постоянен преброител на събранието да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

4 те 4 В резултат на проведеното ане Общото събрание на акционерите прие с "Общото събрание на акционерите реши: Избира Юлиана Найденова Христова за преброител на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД." Председателят на събранието покани избраният преброител на събранието да заеме мястото си и да поеме изпълнението на функциите си. Преброителят на събранието зае мястото си и пое изпълнението на функциите си. Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и пълномощници с предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на г. покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите ДНЕВЕН РЕД: 1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.; 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.; 6. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г. 7. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.; 8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2019 г.

5 Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери и пълномощници изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон във връзка с възможността за обсъжд и прием на решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ. След направените разяснения, Председателят на събранието даде думата за въпроси, бележки и предложения по Въпроси, бележки или предложения по дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите дневен ред. те 5 ДНЕВНИЯТ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ. След приемане на дневния ред се премина към разглеждане и обсъждане на точките от същия. По точка 1 от дневния ред Председателят на събранието даде думата на г-н Даниел Георгиев Ризов Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г. Г-н Даниел Георгиев Ризов представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г. След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г. Изказвания илъпроси по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г. не се направиха. събранието направи предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред, а именно: Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2018 г." събрание, по точка първа от Изказвания илъпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка първа от

6 те 6 В резултат на проведеното ане, Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2018 г.". Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка първа от Други изказвания по точка първа от дневния ред не се направиха. на точка втора от По точка 2 от дневния ред Председателят на събранието обяви, че годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г. са били достъпни за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представят, и даде думата за въпроси или изказвания по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г. Изказвания ъпроси по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г. не се направиха. събранието направи предложението на УС за решение по точка втора от дневния ред, а именно: Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 7, предложение първо от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г." събрание, по точка втора от Въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка втора от

7 те 7 В резултат на проведеното ане Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 7, предложение първо от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.". Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка втора от Други изказвания по точка втора от дневния ред не се направиха. на точка трета от По точка 3 от дневния ред събранието направи предложението на УС за решение по точка трета от дневния ред, а именно: Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Цялата печалба на дружеството за 2018 г., в размер на да остане като неразпределена печалба". събрание, по точка трета от Въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка трета от те

8 В резултат на проведеното ане Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Цялата печалба на дружеството за 2018 г., в размер на да остане като неразпределена печалба". Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка трета от Други изказвания по точка трета от дневния ред не се направиха. на точка четвърта от По точка 4 от дневния ред Председателят на събранието даде думата на г-жа Горичка Георгиева Стоилова да представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. Г-жа Горичка Георгиева Стоилова представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. Изказвания ъпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. не се направиха. събранието направи предложението на УС за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.". събрание, по точка четвърта от Изказвания илъпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка четвърта от те 8

9 В резултат на проведеното ане, Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.". Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка четвърта от Други изказвания по точка четвърта от дневния ред не се направиха. на точка пета от По точка 5 от дневния ред събранието направи предложението на УС за решение по точка пета от дневния ред, а именно: Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г. и утвърждава направените изменения в политиката по възнагражденията". събрание, по точка пета от Изказвания илъпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка пета от те 9 В резултат на проведеното ане, Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема доклада за

10 политиката по възнагражденията през 2018 г. и утвърждава направените изменения в политиката по възнагражденията". Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка пета от Други изказвания по точка пета от дневния ред не се направиха. на точка шеста от По точка 6 от дневния ред Председателят на събранието даде думата на г-жа Горичка Георгиева Стоилова да представи отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г. Г-жа Горичка Георгиева Стоилова представи отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г. отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г. Изказвания ъпроси по отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г. не се направиха. събранието направи предложението на УС за решение по точка шеста от дневния ред, а именно: На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.". събрание, по точка шеста от Изказвания илъпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка шеста от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка шеста от те 10 В резултат на проведеното ане, Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.".

11 11 Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка шеста от Други изказвания по точка шеста от дневния ред не се направиха. на точка седма от По точка 7 от дневния ред събранието направи предложението на УС за решение по точка седма от дневния ред, а именно: Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г." събрание, по точка седма от Изказвания илъпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка седма от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка седма от те В резултат на проведеното ане, Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.". Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка седма от Други изказвания по точка седма от дневния ред не се направиха. на точка осма от По точка 8 от дневния ред

12 събранието направи предложението на УС за избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и за решение по точка осма от дневния ред, а именно: По препоръка на одитния комитет на дружеството и на основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. да бъде избрано и назначено одиторско дружество Абагар одит ООД, регистрация 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС, с водещ одитор Блага Иванова Събева. Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение: "На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на «Фаворит Холд» АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2019 г. препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор, а именно одиторско дружество Абагар одит ООД, регистрация 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС, с водещ одитор Блага Иванова Събева. предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и по предложението за решение на УС. Въпроси или изказвания по предложените кандидатури за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието постави на ане предложението на УС за решение по точка осма от те 12 В резултат на проведеното ане, Общото събрание на акционерите прие с "На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на «Фаворит Холд» АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2019 г. препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор, а именно одиторско дружество Абагар одит ООД, регистрация 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС, с водещ одитор Блага Иванова Събева. Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка осма от Други изказвания по точка осма от дневния ред не се направиха. Председателят на събранието даде думата за изказвания. Изказвания не се направиха.

13

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Днес, 16.06.2016 год., в седалището

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,   hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

i?iaeo

i?iaeo П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно