(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г., понеделник, в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЗАБРАВКА СТОЕВА ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ ВАСИЛ ПЕТРОВ - отсъства При обсъжданията по т. 2 от дневния ред на заседанието присъстваха г- жа Моника Малинова и г-н Любомир Георгиев - инспектори в Инспектората към ВСС. І. Взаимодействие с Инспектората към ВСС: 1. ОТНОСНО: Анализ на самоотводите по АПК, ГПК и НПК за 2013 г. в Апелативен район Бургас, Апелативен район Варна, Апелативен район Велико Търново, Апелативен район Пловдив и Апелативен район София ПРИЕМА допълненията към Анализа на самоотводите по АПК, ГПК и НПК за 2013 г. в Апелативен район Бургас, Апелативен район Варна, Апелативен район Велико Търново, Апелативен район Пловдив и Апелативен район София УТВЪРЖДАВА проект на решение за заседанието на Висшия съдебен съвет, както следва: 1. ПРИЕМА Анализа на самоотводите по АПК, ГПК и НПК за 2013 г. в Апелативен район Бургас, Апелативен район Варна, Апелативен район Велико Търново, Апелативен район Пловдив и Апелативен район София. Анализът да се публикува на интернет сайта на ВСС, раздел Постоянни комисии Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. 2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебна власт в срок до 30 октомври 2015 г. да дадат своите предложения и препоръки за преодоляване на случаите на неоснователни или немотивирани отводи на магистрати по конкретен повод.

2 3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебна власт да проведат общи събрания, на които да бъде обсъдена възможността за създаване на регистри на отводите в съответните съдилища и прокуратури Внася предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23 юли 2015 г. 2. ОТНОСНО: Акт на ИВСС за резултатите от извършена планова проверка в Районна прокуратура София по заповед на Главния инспектор на ИВСС ПП-01-91/2014 г. След направен отвод от страна на г-жа Незабравка Стоева, заседанието при обсъждането на т. 2 от настоящия дневен ред беше председателствано от г- жа Галина Карагьозова. Г-н Любомир Георгиев инспектор от ИВСС изрази своето становище във връзка с резултатите от извършената планова проверка Раздел І, в изпълнение Заповед ПП-01-91/ г. на Главния инспектор на Районна прокуратура София. Инспектор Георгиев представи допълнителни материали от СРП, в изпълнение на дадените с акта препоръки: писмо изх. 1427/ г. на и.ф. районния прокурор на СРП, писмо изх. 1427/ г. на районния прокурор на СРП, Заповед 1065/ г. на районния прокурор на СРП, Заповед 918/ г. на районния прокурор на СРП, Заповед 125/ г. на районния прокурор на СРП, Заповед 1182/ г. на районния прокурор на СРП, Протокол от проведено общо събрание на прокурорите от СРП на г. Г-жа Моника Малинова инспектор от ИВСС изрази своето становище във връзка с резултатите от извършената планова проверка Раздел ІІ, в изпълнение Заповед ПП-01-91/ г. на Главния инспектор на Районна прокуратура София. Въз основа на извършената проверка от ИВСС в Районна прокуратура София по Раздел І, бяха обсъдени следните констатации: - Високата натовареност на магистратите в СРП, в частност високата натовареността на новопостъпилите прокурори с оглед разпределението на преписките и делата и в тази връзка изготвяне от административния ръководител на Районна прокуратура София на вътрешни правила за случайно разпределение на преписките и делата; - Констатираните случаи по конкретни досъдебни производства, при които първоначално определения наблюдаващ прокурор е образувал наказателно производство и на същия ден преписката е преразпределена на случаен принцип на друг наблюдаващ прокурор, като прокурорската преписка е образуване на по текст, който не отговаря на фактическия състав за извършеното престъпление; - В УИС случайното разпределението на преписките да се извършва по две имена на магистратите; - По голяма част от преписките наблюдаващите прокурори не изпълняват Заповед 125/ г. на административния ръководител, с която е разпоредено наблюдаващите прокурори да прикачват файлове с произнасянията си в УИС; 2

3 - Осъществяване на контрол върху продължителността на досъдебното производство чрез УИС; - След спиране на наказателните производства срещу неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори да продължават да упражняват ръководство и надзор над работата по тях, съобразно разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от НПК; - Не във всички от проверените постановления за спиране наблюдаващите прокурори са посочвали срокът за обжалване. Постановленията са изпращани до адресатите с обикновена поща; - Констатирани случаи, в които наблюдаващият прокурор е изготвял многократно искания за удължаване на срока на разследването, които по своето съдържание са немотивирани или идентични с предходните; - Наблюдаващите прокурори да удостоверяват по подходящ начин провеждането на доклада по чл. 226 от НПК. Въз основа на извършената проверка от ИВСС в Районна прокуратура София по Раздел ІІ, бяха обсъдени следните констатации: - По видове проверени преписки и дела: - В голяма част от постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство няма фактическа обстановка и не са мотивирани. (напр. пише се ниска стойност на вещта. Стойност на вещите има, когато има от МВР справка за наркотично вещество и тогава, когато деянията са извършени в магазини. В останалите случаи няма стойност на вещта); - В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство не винаги се посочва, че постановлението може да се обжалва пред СГП по реда на чл. 213 от НПК. В някои случаи не е посочен 7-дневен срок за обжалване в разрез с разпоредбата на чл. 243, ал. 3 от НПК, което е довело до ограничаване на правата на тъжителя. - По обвинителните актове: - В обвинителните актове не се изписват датата и мястото на съставяне на обвинителния акт, което е реквизит от обвинителния акт; - При наличие на основания за прилагане на чл. 78а от НК, делото се внася в СРС с обвинителен акт, въпреки изискването на чл. 375 от НПК делото да бъде внесено в първоинстанционния съд с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание; - Разпределението на прокурорите в отдел ИНПЛ, Гражданско съдебен надзор и Надзор за законност. По поставените въпроси изразиха становища г-н Калин Калпакчиев и г-жа Галина Карагьозова членове на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. След проведеното обсъждане 3

4 2.1. Приема допълнителните материали за изпълнение на препоръки, предоставени от инспектор Георгиев към Акта на ИВСС за резултатите от извършена планова проверка в Районна прокуратура София по заповед на Главния инспектор на ИВСС ПП-01-01/2014 г ОТЛАГА разглеждането на Акта за резултатите от извършена планова проверка в Районна прокуратура - София по Заповед ПП-01-91/2014 г. на Главния инспектор на ИВСС, за следващо заседание на Комисията, с оглед поподробно запознаване с констатациите от извършената проверка. ІІ. По Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 3. ОТНОСНО: Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ ПРИЕМА декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ по приложения списък КОНСТАТИРА неизпълнение на разпоредбата на чл. 15 от ЗПУКИ относно срока за подаване на декларацията с вх / г. и / г. по т. 1 и т. 9 от приложения списък Да се изиска от подателя на декларацията по т. 5 от списъка допълнителна информация относно декларираното обстоятелство Приетите от комисията декларации да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 4. ОТНОСНО: Искания на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за предоставяне на доказателства по реда на чл. 25, ал. 2, т. 4 от ЗПУКИ във връзка с подадени сигнали относно магистрати на основание чл. 18а, ал. 2 от ЗПУКИ. На основание чл. 25, ал. 2, т. 4 от ЗПУКИ да се предоставят на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заверени копия на изисканите документи по отношение на: **** 5. ОТНОСНО: Решение РП / г. на КПУКИ за прекратяване на производството по сигнал срещу ***** 4

5 Приема за сведение Решение РП / г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за прекратяване на производство по сигнал срещу **** 6. ОТНОСНО: Решение РП / г. на КПУКИ за прекратяване на производството по сигнал срещу *** 6.1. Приема за сведение Решение РП / г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за прекратяване на производство по сигнал срещу ***** 6.2. Да се уведоми ******** за решението на Комисията. 7. ОТНОСНО: Искане на председателя на Комисията по професионална етика при Върховния касационен съд за предоставяне на информация за постъпили сигнали, жалби, предложения или молби и извършени проверки във връзка с дейността на *** Да се уведоми председателят на Комисията по професионална етика при Върховния касационен съд, че след извършена справка във водените регистри от Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС се установи, че по отношение на ****, за периода от г. до настоящия момент във ВСС не са постъпвали сигнали по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, няма данни за извършвани проверки или висящо производство за установяване на конфликт на интереси в административната или съдебната фаза, или влязъл в сила административен акт по този закон. ІІІ. Разни. 8. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия «Международна дейност» на ВСС взето по протокол 30/ г., т. 8 във връзка с допълнителни отговори от членове и наблюдатели на Европейската мрежа на 5

6 съдебните съвети (ЕМСС) на въпросник на Висшия съдебен съвет за начина на взимане на решения (с явно или тайно гласуване) относно кариерното развитие на магистратите и във връзка с дисциплинарните наказания. Приема за сведение решението на Комисия «Международна дейност» на ВСС взето по протокол 30/ г., т. 8 във връзка с допълнителни отговори от членове и наблюдатели на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) на въпросник на Висшия съдебен съвет за начина на взимане на решения (с явно или тайно гласуване) относно кариерното развитие на магистратите и във връзка с дисциплинарните наказания. ЧЛЕН НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: /п/ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: /п/ ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 6

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е по

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е по ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е постоянно действащ помощен орган към Съдийската колегия

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка по заповед 126/01.09.2008 г. Ясен Тодоров - инспектор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС по Протокол 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно