П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /"

Препис

1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / год. на Общински съвет / /Допълнена с решение 55 и 56 / г./ 2016 година

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на община за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост през 2016година. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 г. може да бъде актуализирана, през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Основната задача на Община е да управлява и да се разпорежда с имотиобщинска собственост законосъобразно, в интерес на гражданите и с грижата на добър стопанин. Това управление, ще доведе до хармонично развитие на и превръщането й в привлекателен за живот и инвестиции европейски град, с подобрена градска среда, който да отговори на предизвикателствата за достигане на европейските стандарти. В този смисъл, основни приоритети на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост са: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост; 2. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за замяна и за приемане на конкретно разрешение за ползване; 3. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ п/р Вид дейност ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ Прогнозен резултат в лв. А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Отдаване под наем на имущество Отдаване под наем на терени и земеделски земи извън регулация Приходи от концесии Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти - общинска собственост Продажба на вещи - общинска собственост Продажба на общински апартаменти 4. Ползване на дървесина и недървесни ресурси от общински горски фонд Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

3 ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 1. За технически дейности (издаване на скици и др.) За оценки За обявления За нуждите на общинско звено Гора, в т.ч. за маркиране на корен при ползване на дървесина от общински горски фонд и др ВСИЧКО РАЗХОДИ III. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, КОЯТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ Описание на имота п/р А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ гр. 1 Общинско място от 20 кв.м./ 2х10 кв.м./ находащо се в кв.73 / при пощата/ 2 Помещение с площ от 24 кв.м., находящо се в кв.66 /магазина до паракотелното/ 3 Крайпътен, общински терен до отбивката на чешма «Гергана» - 25 кв.м. 4 Терен с площ от 20 кв.м., находящ се в кв.93, /срещу «Пещерата» 5 Терен с площ от 20 кв.м., кв Терен с площ от 20 кв.м., кв. 68 /до ОДЗ/. 7 Терен с площ от 25 кв.м., кв. 72 /гр. градина/. УПИ VІІ 838 «за търговия» от 673 кв.м., кв.73а или 40 кв.м./съгл. одобрена схема от 8 гл.арх./ 9 Имот нива от 6,149 дка, м. Шипките, землището на гр. 10 Гаражни места, кв.66 / до бл.9 за поставяне на 4 бр. гаражи/ по плана на гр. 11 Паркоместа в междублокови пространства, кв.66, кв.68, 63, 88, 107 и кв.108 Масивна сграда от 240 кв.м, находяща се в кв.68 по плана на гр. / бивше 12 паракотелно/ Метален павилион, находящ се в гробищния парк, ползващ се като - имот , 13 извън чертите на града, в землището на гр.. 14 УПИ I 552, кв.68а за търговия Част от 10 кв.м. от УПИ ІV, кв.68а по плана на гр. /съгл. одобрена схема на 15 гл.арх. на общината/ 16 Имот нива от 1,642 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 17 Кабинет 2 с площ 12 кв.м. в сградата на МЦ-I- ЕООД, ет. I 18 Кабинет 3 с площ 69 кв.м. в сградата на МЦ-I- ЕООД, ет. I

4 19 Кабинет 19 с площ 12 кв.м. в сградата на МЦ-I- ЕООД, ет. I 20 ПИ 687 от кв. м., паянтова сграда от 49 кв. м., кв. 173 по ЗРП Масивна сграда със застроена площ от 240 кв. м., кв. 173 по плана на гр., находяща се в ПИ 688 от 1950 кв. м. отреден «за бикарник и ярмомелка» Седем /7/ броя стаи на втория етаж от мсжб, находяща се в УПИ VII 1198, кв.88 по плана на гр.. /6 от стаите са западни намиращи се на втори етаж и една североизточна стая на същия етаж/. Имот от дка за отреждане / за сепариране на отпадъци /, гр., м. Бакаджик Имот от дка, гр., м. «Бакаджик» Сграда от 28 кв.м.-бивш пенсионерски клуб с. Карлиево УПИ I, кв. 184 по плана на гр. За нежилищни обслжващи обекти и техническа инфраструктура ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗЕМЛИЩЕ ГР. ЗЛАТИЦА 27 Имот нива от 6,149 дка, м. Шипките, землището на гр. 28 Имот нива от 2,282 дка, м. Каменска сая, землището на гр. 29 Имот нива от 1,986 дка, м. Каменска сая, землището на гр. 30 Имот нива от 4,500 дка, м. Дълбок път, землището на гр. 31 Имот нива от 0,245 дка, м. Славова воденица, землището на гр. 32 Имот нива от 0,684 дка, м. Славова воденица, землището на гр. 33 Имот нива от 0,059 дка, м. Славова воденица, землището на гр. 34 Имот нива от 0,180 дка, м. Славова воденица, землището на гр Имот нива от 0,321 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Имот нива от 1,195 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Имот нива от 2,164 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Имот нива от 3,872 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Имот нива от 0,902 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр.

5 40 Имот нива от 0,470 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 41 Имот нива от 2,635 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 42 Имот нива от 1,968 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 43 Имот нива от 3,131 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 44 Имот нива от 2,417 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 45 Имот нива от 3,366 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 46 Имот нива от 0,766 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 47 Имот нива от 3,162 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 48 Имот нива от 0,723 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 49 Имот нива от 5,264 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 50 Имот нива от 1,642 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 51 Имот нива от 0,088 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 52 Имот нива от 0,151 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 53 Имот нива от 0,465 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 54 Имот нива от 0,623 дка, м. Под МТС, землището на гр. 55 Имот нива от 1,735 дка, м. Под ракиджийника, землището на гр. 56 Имот нива от 0,715 дка, м. Под боровете, землището на гр. 57 Имот нива от 0,799 дка, м. Под Касимка, землището на гр. 58 Имот нива от 0,799 дка, м. Под Касимка, землището на гр. 59 Имот нива от 2,464 дка, м. Под града - М, землището на гр. 60 Имот нива от 0,402 дка, м. Под града, землището на гр. 61 Имот нива от 2,821 дка, м. Под ракиджийника, землището на гр. 62 Имот нива от 0,687 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 63 Имот нива от 1,047 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 64 Имот нива от 1,031 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 65 Имот нива от 0,737 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 66 Имот нива от 1,877 дка, м. Беш Тепе, землището на гр.

6 67 Имот нива от 2,352 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 68 Имот нива от 1,598 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 69 Имот нива от 2,963 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 70 Имот нива от 1,843 дка, м. Беш Тепе, землището на гр. 71 Имот нива от 2,523 дка, м. Цонкови Келемета, землището на гр. 72 Имот нива от 2,497 дка, м. Каменска Сая, землището на гр. 73 Имот нива от 0,976 дка, м. Бейгус, землището на гр. 74 Имот нива от 0,663 дка, м. Сарпиолу, землището на гр. 75 Имот нива от 0,595 дка, м. Сарпиолу, землището на гр. 76 Имот нива от 1,944 дка, м. Сарпиолу, землището на гр. 77 Имот нива от 4,028 дка, м. Сарпиолу, землището на гр. 78 Имот нива от 0,713 дка, м. Сарпиолу, землището на гр. 79 Имот нива от 0,472 дка, м. Сарпиолу, землището на гр. 80 Имот нива от 6,149 дка, м. Шипките, землището на гр. 81 Имот нива от 0,564 дка, м. Юг Тепе, землището на гр. 82 Имот нива от 0,524 дка, м. Таш Кюприя, землището на гр. 83 Имот нива от 1,764 дка, м. Под Асфалтна база, землището на гр. 84 Имот нива от 0,247 дка, м. Под Асфалтна база, землището на гр. 85 Имот нива от 1,161 дка, м. Черна лъка, землището на гр. 86 Имот нива от 2,014 дка, м. Клисекевска река, землището на гр. 87 Имот нива от 0,426 дка, м. Клисекевска река, землището на гр. 88 Имот нива от 2,538 дка, м. Сух Бунар, землището на гр Имот нива от 8,260 дка, м. Беш Тепе/Терасите/, землището на гр. Имот нива от 2,779 дка, м. Беш Тепе /Терасите/, землището на гр. Имот нива от 2,999 дка, м. Беш тепе /Терасите/, землището на гр. Имот нива от 1,000 дка, м. Беш Тепе /Терасите/, землището на гр.

7 93 Имот нива от 0,833 дка, м. Вини Яр, землището на гр. 94 Имот нива от 0,502 дка, м. Каменска Сая, землището на гр. 95 Имот нива от 0,611 дка, м. Цонкови Келемета, землището на гр. 96 Имот нива от 1,002 дка, м. Дълбок Път, землището на гр. 97 Имот нива от 0,725 дка, м. Манафска страна, землището на гр. 98 Имот нива от 0,219 дка, м. Манафска страна, землището на гр. 99 Имот нива от 1,004 дка, м. Манафска страна, землището на гр. 100 Имот нива от 3,032 дка, м. Манафска страна, землището на гр. 101 Имот нива от 2,303 дка, м. Манафска страна, землището на гр. 102 Имот нива от 0,300 дка, м. Черниците, землището на гр. 103 Имот нива от 0,218 дка, м. Черниците, землището на гр. 104 Имот нива от 1,699 дка, м. Кър дере, землището на гр. 105 Имот нива от 1,492 дка, м. Градината, землището на гр. 106 Имот нива от 7,012 дка, м. Цонкови Келемета, землището на гр. 107 Имот нива от 0,165 дка, м. Сух бунар, землището на гр. 108 Имот др. неизп.нива от 10,411 дка, м. Над зл. язовир, землището на гр. 109 Имот др. неизп.нива от 7,061 дка, м. Над зл. язовир, землището на гр. 110 Имот нива от 3,394 дка, м. Алана, землището на гр. 111 Имот нива от 0,477 дка, м. Под ракиджийника, землището на гр. 112 Имот нива от 0,152 дка, м. Под града, землището на гр. 113 Имот врем.неизп.нива от 7,029 дка, м. Под града, землището на гр. 114 Имот нива от 0,745 дка, м. Под града, землището на гр. 115 Имот нива от 1,154 дка, м. Под града, землището на гр. 116 Имот нива от 0,658 дка, м. Медет, землището на гр. 117 Имот нива от 0,910 дка, м. Медет, землището на гр. 118 Имот нива от 3,071 дка, м. Медет, землището на гр.

8 119 Имот нива от 1,821 дка, м. Медет, землището на гр. 120 Имот нива от 0,756 дка, м. Черешака, землището на гр. с.петрич, Църквище и Карлиево кв.м. от УПИ-XIV, кв 47/4, целят от кв.м., по плана на с.петрич 2 Терен с площ от 1300 кв.м., находящ се в с. Църквище / под паметника/ 3 Помещение /стая/ от 70 кв.м., находяща се в сградата на кметството. 4 Имот нива от 5,550дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 5 Имот нива от 11,120 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 6 Имот нива от землището на с. Карлиево 7 Имот нива от землището на с. Карлиево 8 Имот нива от 2,098 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 9 Имот нива от 5,550дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 10 Имот нива от 11,120 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 11 Имот нива от землището на с. Карлиево 12 Имот нива от землището на с. Карлиево ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗЕМЛИЩЕ С.ПЕТРИЧ 13 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 14 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 15 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 16 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 17 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 18 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 19 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 20 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 21 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 22 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община

9 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 8.122дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община

10 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община

11 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,478 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,749 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,188 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,507 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,584 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,507 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,350 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 5,319 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 5,409 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 1,381 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,800 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 1,570 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,844 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,065 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 7,134 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,390 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,752 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

12 Имот затр.нива от 4,131 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 10,102 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,126 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,074 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 6,604 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,104 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,041 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 8,331 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,101 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,450 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,900 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,088 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,540 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,880 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,930 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 118,559 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,576 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 6,435 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,661 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,107 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,804 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

13 Имот нива от 3,587 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,087 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 21,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,930 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,240 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 21,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,283 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 10,001 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,998 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот пасище, мера от 0,815 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,646 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,976 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,300 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,458 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,618 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,401 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 7,601 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 7,846 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,246 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,840 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,630 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,873 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,874 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,293 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

14 Имот нива от 0,999 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,696 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,331 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,542 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,998 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,956 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,522 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,522 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,742 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,558 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,031 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,204 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,103 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,708 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,593 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,805 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 7,056 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 11,819 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 23,512 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,263 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,014 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,704 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,147 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,879 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

15 Имот затр.нива от 3,143 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,565 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 6,314 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,587 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,158 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,501 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,966 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,052 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 10,674 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 6,570 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,578 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,572 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,530 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,746 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 12,835 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,083 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,980 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,663 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 9,538 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,968 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,810 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,185 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,054 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,001 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

16 Имот нива от 1,447 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 6,280 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 7,304 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,880 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,294 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,859 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот др.неизп.нива от 2,975 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот др.неизп.нива от 1,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,503 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,124 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,381 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,546 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,554 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 8,818 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,914 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,982 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 57,213 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,999 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,999 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,941 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,067 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,870 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,120 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,706 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

17 Имот затр.нива от 5,084 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,393 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,194 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,552 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,550 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,462 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,527 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,275 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,687 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,125 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,547 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,993 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,137 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,600 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,865 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 10,246 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот изостав.тр. нас. от 2,831 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 44,029 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 22,970 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,304 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,280 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 8,449 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 28,537 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 35,564 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

18 Имот затр.нива от 5,884 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 7,606 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,962 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,413 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 13,683 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 202,921 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 6,928 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 14,306 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,694 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,073 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,116 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,539 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,957 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,024 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,680 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,165 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,099 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 8,445 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,349 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,579 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,965 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,962 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

19 Имот нива от 0,997 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,091 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,548 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,630 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,157 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,453 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,330 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,322 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,353дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,151 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,426 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,537 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,597 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,515 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,644 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,791 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,097 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,096 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,284 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,392 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,277 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,626 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,985 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,353 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

20 Имот затр.нива от 4,202 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,993 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,290 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 12,065 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,073 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,396 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,868 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,108 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,475 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,756 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,100 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,236 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,354 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,471 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,432 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,299 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,387 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,801 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,145 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,279 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,411 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,288 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,060 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

21 Имот нива от 0,725 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,351 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот др.неизп.нива от 1,242 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,932 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,221 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,757 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 0,838 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,076 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,553 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 1,445 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,268 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 35,070 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 7,525 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 7,344 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 6,801 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 5,251 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 22,503 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 20,814 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 10,513 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,177 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 46,392 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 11,968 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

22 Имот нива от 0,234 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,335 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,565 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,339 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,543 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,927 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 14,784 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 47,930 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 9,300 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,793 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,301 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,931 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 0,792 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 12,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 9,092 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 61,726 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,918 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,057 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 4,764 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 8,489 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 1,713 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 8,037 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,516 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 4,461 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

23 Имот затр. нива от 3,210 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 0,604 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 34,552 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,739 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот пасище, мера от 10,656 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот пасище, мера от 1,214 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,410 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,617 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 12,034 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 15,071 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 4,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,677 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 4,551 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,748 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 1,448 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 4,070 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 6,890 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 9,021 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 7,081 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,894 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 6,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 13,976 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,526 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

24 Имот затр. нива от 193,076 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 14,495 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 8,122 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,911 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,008 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,839 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,286 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,368 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 1,830 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 8,428 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 1,714 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,909 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,888 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 4,804 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 0,872 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,687 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,491 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот ннива от 12,952 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,042 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,917 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот пасище, мера от 11,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,439 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 5,577 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

25 Имот нива от 4,781 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 9,290 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,666 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 8,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 6,287 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,602 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 10,528 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,161 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 18,866 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,799 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,126 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 7,244 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,016 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 4,688 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 7,323 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 15,307 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,369 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 1,913 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,865 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,269 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,935 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,734 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,959 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 3,034 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

26 Имот затр. нива от 2,332 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,903 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,582 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,544 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 7,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 2,247 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 6,508 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 8,694 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,178 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 0,797 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,577 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот пасище с храсти от 6,751 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 4,837 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,324 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,715 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 5,057 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 5,253 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 28,533 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затревена нива от 1,500 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 2,512 дка, находящ се в землището на с.петрич, община ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗЕМЛИЩЕ С. КАРЛИЕВО Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община

27 Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Карлиево, община Имот нива от 0,690 дка, м. Саватлъка, землището на с.карлиево, община Имот нива от 0,816 дка, м. Чам дере, землището на с.карлиево, община Имот нива от 27,481 дка, м. Личова нива, землището на с.карлиево, община Имот нива от 11,689 дка, м. Трънливата лъка, землището на с.карлиево, община Имот нива от 0,165 дка, м. Дермен бунар, землището на с.карлиево, община Имот нива от 0,765 дка, м. Дермен бунар, землището на с.карлиево, община Имот нива от 1,066 дка, м. Кючук чайр, землището на с.карлиево, община Имот нива от 0,374 дка, м. Кючук чайр, землището на с.карлиево, община Имот нива от 0,204 дка, м. Кючук чайр, землището на с.карлиево, община

28 Имот нива от 0,163 дка, м. Саватлъка, землището на с.карлиево, община Имот ов.градина от 3,562 дка, м. Реката, землището на с.карлиево, община Имот нива от 7,991 дка, м. Свети Никола, землището на с.карлиево, община Имот нива от 11,518 дка, м. Ормана, землището на с.карлиево, община Имот нива от 1,498 дка, м. Цонковата, землището на с.карлиево, община Имот нива от 5,305 дка, м. Кючук кория, землището на с.карлиево, община Имот нива от 2,999 дка, м. Свети Георги, землището на с.карлиево, община Имот нива от 0,299 дка, м. Айджанийски кладенец, землището на с.карлиево, община Имот нива от 0,690 дка, м. Манастира, землището на с.карлиево, община ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЗЕМЛИЩЕ С. ЦЪРКВИЩЕ Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от дка, находящ се в землището на с. Църквище, община Имот нива от 0,179 дка, находящ се в землището на с. Църквище, община

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно