Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма

Размер: px
Започни от страница:

Download "Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма"

Препис

1 Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 1 / 16

2 Масиви Логическо описание Масивът е съставен тип данни представя крайни редици от елементи всички елементи са от един и същи тип позволява произволен достъп до всеки негов елемент по номер (индекс) Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 2 / 16

3 Масиви Дефиниция на масив <тип> <идентификатор> [ [<константа] ] [ = { <константа> {, <константа> } } ] ; Примери: bool b[10]; double x[3] = { 0.5, 1.5, 2.5 }, y = 3.8; int a[] = { 3 + 2, 2 * 4 }; int a[2] = { 5, 8 }; float f[4] = { 2.3, 4.5 }; float f[4] = { 2.3, 4.5, 0, 0 }; Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 3 / 16

4 Масиви Физическо представяне a a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 4 / 16

5 Масиви Операции за работа с масиви Достъп до елемент по индекс: <масив>[<цяло_число>] Примери: x = a[2]; (rvalue) a[i] = 7; (lvalue!) Внимание: няма проверка за коректност на индекса! Няма присвояване a = b Няма поелементно сравнение a == b винаги връща false ако a и b са различни масиви, дори и да имат еднакви елементи Няма операции за вход и изход cin >> a; cout << a; извежда адреса на a Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 5 / 16

6 Масиви Задачи за масиви Да се въведе масив от числа Да се изведе масив от числа Да се намери сумата на числата в даден масив Да се провери дали дадено число се среща в масив Да се провери дали числата в масив нарастват монотонно Да се провери дали всички числа в даден масив са различни Да се подредят числата в даден масив в нарастващ ред Да се слеят два масива подредени в нарастващ ред Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 6 / 16

7 Низове Низове: описание и представяне Описание: Низ наричаме последователност от символи последователност от 0 символи наричаме празен низ Представяне в C++: Масив от символи (char), в който след последния символ в низа е записан терминиращият символ \0 \0 е първият символ в ASCII таблицата, с код 0 Примери: char word[] = { H, e, l, l, o, \0 }; char word[6] = { H, e, l, l, o }; char word[100] = "Hello"; char word[5] = "Hello"; char word[6] = "Hello"; char word[5] = { H, e, l, l, o }; Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 7 / 16

8 Низове Операции за работа с низове Вход (>>, cin.getline(<низ>, <число>)) >> въвежда до разделител (интервал, табулация, нов ред) cin.getline(<низ>, <число>) въвежда до нов ред, но не повече от <число> 1 символа Изход (<<) Индексиране ([]) Няма присвояване! (a = b) Няма поелементно сравнение! (a == b) но......има вградени функции! Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 8 / 16

9 Низове Вградени функции за низове #include <cstring> strlen(<низ>) връща дължината на <низ>, т.е. броя символи без \0 strcpy(<буфер>, <низ>) прехвърля всички символи от <низ> в <буфер> връща <буфер> отговорност на програмиста е да осигури, че в <буфер> да има достатъчно място да поеме всички символи на <низ> strcmp(<низ 1 >, <низ 2 >) сравнява два низа лексикорафски (речникова наредба) връща число < 0, ако <низ 1 > е преди <низ 2 > връща 0, ако <низ 1 > съвпада с <низ 2 > връща число > 0, ако <низ 1 > е след <низ 2 > Интуиция: знакът на разликата <низ 1 > <низ 2 > Свойство: strcmp(s1, s2) == -strcmp(s2, s1) Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 9 / 16

10 Низове Вградени функции за низове strcat(<низ 1 >, <низ 2 >) конкатенация (слепване) на низове записва символите на <низ 2 > в края на <низ 1 > старият терминиращ символ се изтрива и се записва нов връща <низ 1 > отговорност на програмиста е да осигури, че в <низ 1 > да има достатъчно място да поеме всички символи на <низ 2 > strchr(<низ>, <символ>) търсене на <символ> в <низ> връща суфикса на <низ> от първото срещане на <символ> връща 0, ако <символ> не се среща в <низ> strstr(<низ>, <подниз>) търсене на <подниз> в <низ> т.е. символите на <подниз> да се срещат последователно в <низ> връща суфикса на <низ> от първото срещане на <подниз> връща 0, ако <символ> не се среща в <низ> Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 10 / 16

11 Низове Задачи за низове Да се провери дали даден низ е палиндром чете се еднакво в двете посоки "abba", "racecar", "risetovotesir", "wasitacaroracatisaw" Да се преброят думите в даден низ Считаме, че за разделители служат всички символи, които не са букви. Да се пресметне аритметичен израз, записан в низ <израз> ::= <число>{<операция><число>}= <число> ::= <цифра>{<цифра>} <операция> ::= + - * / % Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 11 / 16

12 Низове Ограничени операции Проблеми при работа с низове Излизане извън буфера (buffer overflow) char a[10] = "Hello, world!" char b[] = "Hello,", c[] = " world!"; strcat(b, c); strcpy(b, c); Нетерминирани низове (non-terminated strings) char word[5] = { H, e, l, l, o }; cout << strlen(word); char word2[10]; strcpy(word2, word); Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 12 / 16

13 Низове Ограничени операции Ограничени операции strncpy(<буфер>, <низ>, n) копира първите n символа на <низ> в <буфер> винаги записва точно n символа в <буфер>, допълвайки с \0 при нужда ако <низ> има повече от n символа, не записва \0! връща <буфер> strncat(<низ 1 >, <низ 2 >, n) конкатенира първите n символа на <низ 2 > след <низ 1 > винаги поставя \0 на края все още е отговорност на програмиста да осигури достатъчно място в <низ 1 >! връща <низ 1 > strncmp(<низ 1 >, <низ 2 >, n) сравнява първите n символа на <низ 1 > и <низ 2 > връща < 0, 0 или > 0, също като strcmp Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 13 / 16

14 Многомерни масиви Многомерни масиви Масив, чиито елементи......са масиви,...не са масиви,...са n-мерни масиви, наричаме многомерен масив едномерен масив n + 1-мерен масив <тип> <идентификатор> [[<константа>]]{[<константа>]} [ = { <константа> {, <константа> } } ] ; първата размерност може да бъде изпусната, ако е даден инициализиращ списък Примери: int a[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}; double b[5][6] = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4}; int c[4][5] = {{1, 2}, {3, 4, 5, 6}, {7, 8, 9}, {10}}; float f[][2][3] = {{{1.2, 2.3, 3.4}, {4.5, 5.6, 6.7}}, {{7.8, 8.9, 9.1}, {1.2, 3.4, 3.4}}, {{5.6},{6.7, 7.8}}}; Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 14 / 16

15 Многомерни масиви Физическо представяне на многомерни масиви a a[0] a[1] a[0][0] a[0][1] a[1][0] a[1][1] a[0][0][0] a[0][0][1] a[0][0][2] a[0][1][0] a[0][1][1] a[0][1][2] a[1][0][0] a[1][0][1] a[1][0][2] a[1][1][0] a[1][1][1] a[1][1][2] Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 15 / 16

16 Многомерни масиви Задачи за многомерни масиви Да се въведе от клавиатурата матрица от числа Да се изведе на екрана матрица от числа Да се транспонира правоъгълна матрица от числа Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове ноември 2018 г. 16 / 16

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1 Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15.11-6.12.2018 г. 1 / 17 Масиви

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) и низове 9 ноември 2016 г. 1 / 5 Логическо

Подробно

C++

C++ Управляващи оператори в C++ Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 18 30 октомври 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C++ 18 30 октомври

Подробно

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Динамична памет 21 декември

Подробно

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари 2017 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Рекурсия 21.12.16

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

Маисви

Маисви МАСИВИ 1. Структурни типове данни Структура от данни - организирана информация, която може да бъде описана, създадена и обработена с помощта на програма. Скаларни типове данни: Целочислен int Реален double

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К 0

Подробно

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Структура на програма в C Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София

Подробно

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели! Калин Георгиев Увод в програмирането 21

Подробно

В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операц

В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операц В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операции в езикът C и С++. Символ Предназначение Аритметични

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет 2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнението представя кратко въведение в теорията на лексическия

Подробно

Структура на програма в C - Част 9 - низове от символи, C-string

Структура на програма в C - Част 9 - низове от символи, C-string Структура на програма в C Част 9 - низове от символи, C-string Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 15 май 2019 г. И. Георгиев,

Подробно

Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5

Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5 Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5 Литература Необходими програми Kernighan & Ritchie - The C Programming

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

5

5 4. ОПЕРАТОР ЗА ИЗБОР НА ДАННИ ОТ ТАБЛИЦА За различните видове справки най-често се използва оператор SELECT. Обикновено резултатът от изпълнението му е таблица. Общ вид на оператора 1 : [ DISTINCT ]

Подробно

Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно и

Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно и Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 6 април 2017 г. Трифон Трифонов

Подробно

3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението

3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението 3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението представя кратко въведение в синтактичния анализ.

Подробно

Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически униве

Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически униве Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision :

Подробно

При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) и

При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) и При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) или изменящи се (променливи). Тези данни най-често бива

Подробно

Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Харду

Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Харду Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Хардуер)Програмна част Software(Софтуер) Хардуерът включва:

Подробно

Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София

Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision : 1.1 9 март 2005 г. template< class

Подробно

-

- Лениво оценяване и програмиране от по-висок ред Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 7 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/16) Лениво оценяване 7 януари 2016 г.

Подробно

MSDOS1

MSDOS1 ПРИЛОЖЕНИЕ C ANSI ESCAPE последователности Забележка Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се прилага в машините на всички производители. ANSI ESCAPE последователността представлява

Подробно

doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н

doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката на механични кукли, датиращи от древни времена. Движенията

Подробно

Синтаксис за дефиниране на функции Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 6 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/

Синтаксис за дефиниране на функции Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 6 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/ Синтаксис за дефиниране на функции Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 6 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/16) Синтаксис за дефиниране на функции 6 януари 2016

Подробно

Lush Green

Lush Green Класове Какво са класовете? Основен инструмент на ООП Средство за дефиниране на абстрактни типове данни Синтактична конструкция, която позволява логическо групиране на данни и операциите над тях Дефиниция

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции Структура на програма в C Част 2 - типове, функции Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 10 март 2019 г. И. Георгиев, Х.

Подробно

Kontrolno 5, variant 1

Kontrolno 5, variant 1 N P - П Ъ Л Н И З А Д А Ч И КОНТРОЛНО 5 ПО ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ СУ, ФМИ ( ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, 1. ПОТОК; 3 МАЙ 018 Г. ) Задача 1. Разглеждаме задачата за разпознаване LongestCycle:

Подробно

Lush Green

Lush Green Конструктори Жизнен цикъл на обект За обекта се заделя памет и се свързва с неговото име Извиква се подходящ конструктор на обекта... (достъп до компоненти на обект, изпълняване на операции) Достига се

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Информатика

Информатика ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИНФОРМАТИКА част първа лектор: доц. д-р Атанас Атанасов Катедра Програмиране и използване на компютърни системи Лекция 3 ЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ

Подробно

Monograph_Summary.dvi

Monograph_Summary.dvi Нов Български Университет департамент Информатика Резюме на монографичен труд Програмиране на C++ примери и решения, част първа гл. ас. д-р Ласко Маринов Ласков Съдържание А Общо представяне на монографията

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения Анализ и оптимизация на софтуерни приложения Александър Пенев Васил Василев Съдържание 1. Какво е векторизация? 2. Примери 3. на цикли 4. Масиви от структури или структури от масиви 5. на при различни

Подробно

Slide 1

Slide 1 Списъци. Структура и синтаксис. Създаване и показване. Основни операции(добавяне, изваждане на елемент или цял подсписък; подреждане). Трансформации. проф. дмн С. Христова Списъци Списъците / list са основна

Подробно

4

4 Наследяване и 4 Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 11 май 2017 г. Трифон Трифонов (ООП 16/17) Наследяване и голямата

Подробно

Упражнение 3. Основни елементи на РНР синтаксис на езика, константи, променливи, изрази, оператори... Показване на текст в браузъра Да се създаде една

Упражнение 3. Основни елементи на РНР синтаксис на езика, константи, променливи, изрази, оператори... Показване на текст в браузъра Да се създаде една Упражнение 3. Основни елементи на РНР синтаксис на езика, константи, променливи, изрази, оператори... Показване на текст в браузъра Да се създаде една PHP страница, със стандартни HTML ,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Лабораторно упражнение 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализиране на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражнение Да се затвърдят зн

Лабораторно упражнение 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализиране на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражнение Да се затвърдят зн Лабораторно упражние 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализира на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражние Да се затвърдят знанията на студентите за организацията и синтаксиса на програми

Подробно

Потоци (Rev: 1.1)

Потоци  (Rev: 1.1) Потоци (Rev: 1.1) Любомир Чорбаджиев 1 lchorbadjiev@elsys-bg.org 1 Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София 8 май 2007 г. Л. Чорбаджиев (ELSYS) Потоци (Rev: 1.1) 8 май 2007

Подробно

Лабораторно упражнение 4 Тема : Реализиране на линейни програми.. I. Цел на лабораторното упражнение Аритметични и логически операции в програмният ез

Лабораторно упражнение 4 Тема : Реализиране на линейни програми.. I. Цел на лабораторното упражнение Аритметични и логически операции в програмният ез Лабораторно упражнение 4 Тема : Реализиране на линейни програми.. I. Цел на лабораторното упражнение Аритметични и логически операции в програмният език С. Реализиране на линейни програми. Математически

Подробно