LEBENSLAUF

Размер: px
Започни от страница:

Download "LEBENSLAUF"

Препис

1 Гл. ас. д-р ТОДОР Р. ПОЛИМЕНОВ КОНТАКТ Кабинет 50, третия етаж в Южното крило на Ректората Тел.: Факс: Ел. поща: Адрес: Катедра Логика, етика и естетика Философски факултет СУ Св. Климент Охридски бул. Цар Освободител, 15 София 1504 ОБЛАСТ НА ИНТЕРЕСИ История и философия на логиката, философия на езика в аналитичната традиция (Аристотел, Кант, Фреге, Витгенщайн, Карнап, Лоренцен) ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ От : Главен асистент по логика в катедра Логика, етика и естетика във Философски факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски (Зимен семестър 2008: гост-преподавател в катедра Философия във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски ) : Асистент по логика в катедра Логика, етика и естетика във Философски факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски : Хоноруван асистент по логика във Философския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски ОБРАЗОВАНИЕ : Образователна и научна степен Доктор по научна специалност Логика въз основа на защитена дисертация Готлоб Фреге и възникването на модерната логика : Редовна докторантура към катедра Логика, етика и естетика във Философския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски с научен ръководител проф. д-р Витан Стефанов : Завършване на специалност Философия в Софийския университет Св. Климент Охридски с

2 образователно-квалификационна степен: Магистър : Завършване на средно образование в Софийската математическа гимназия Паисий Хилендарски ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕСТОИ В ЧУЖБИНА 2011, февруари май: Стипендия Yggdrasil на Норвежкия изследователски съвет за изследователски престой в Архива на Витгенщайн (при Алойс Пихлер) в Департамента по философия на Бергенския университет, Норвегия (с проект върху Витгенщайн) 2007, октомври декември: Стипендия Повторна покана (Wiedereinladung) на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за изследователски престой в катедрата на проф. Готфрид Габриел, Институт по философия на Университета Фридрих Шилер в Йена, Германия (с проект върху Карнап) : Годишна стипендия (Jahresstipendium) на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за изследователски престой в Германия под научното ръководство на проф. Готфрид Габриел, Институт по философия на Университета Фридрих Шилер в Йена (с проект върху Фреге) : Стипендия Ернст Мах на Австрийското министерство на образованието, науката и културата за изследователски престой през учебната година 2000/01 в Института по философия на Университета в Грац, Австрия (при проф. Вернер Сауер, проф. Волфганг Гомботс и др.). ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ Заместник председател на Сдружението на университетските преподаватели по философия в България (СУПФБ) от 2008 г. ( Секретар (2006 преизбран); от 2003 член) ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ Съорганизатор на гостуването на д-р Алесандро Саличе (Грац) в СУ Св. Климент Охридски на 3 ноември 2004 г. и преводач на неговите доклади: Теорията на съждението при Алексиус Майнонг: актът и неговият предметен корелат и Майнонг, Ръсел и това, което съществува. Организатор на гостуването на проф. Вернер Сауер от Института по философия на Университета в Грац, Австрия, в СУ Св. Климент Охридски от 4 до 8 март 2002 г. и преводач на неговия лекционен курс Въведение в логиката на Фреге.

3 Съставителства: Научни публикации на Тодор Полименов 1. Сп. Критика и хуманизъм 31 (2010). Тема на броя: Аналитичната философия. Водещи на броя: А. БЕШКОВА, Е. ЛАТИНОВ, Т. ПОЛИМЕНОВ. 246 с. 2. Философия на логиката ІІ. Рудолф Карнап, У. В. Куайн, Питър Стросън, Пол Грайс, Джон Р. Сърл, Кийт Донелан, Доналд Дейвидсън, Сол Крипке, Хилъри Пътнъм. Съст. и прев. от Т. ПОЛИМЕНОВ / Е. ЛАТИНОВ / А. БЕШКОВА / Б. МОЛЛОВ. София: Изток-Запад, 2008, 289 с. 3. Философия на логиката. Ранна аналитична философия: Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Джордж Е. Мур, Лудвиг Витгенщайн. Съст. и прев. от Т. ПОЛИМЕНОВ / А. БЕШКОВА / Б. МОЛЛОВ / Е. ЛАТИНОВ. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, 243 с. 4. ФРЕГЕ, Г.: Логически изследвания. Двуезично немско-българско издание. Cъст., прев. и допълнено с въведение от Т. ПОЛИМЕНОВ. София: ФОС, 2001, 194 с. 5. Сп. KHORA 1 (2000). Тема на броя: Разграничението на Фреге между смисъл и значение. Водещ на броя: Т. ПОЛИМЕНОВ. В броя: статии на Г. Фреге, М. Дамет, Е. Тугендхат, Г. Габриел, К. Ембер, Т. Полименов, библиография по темата. 124 с. Статии: 1. Витгенщайн за логиката на вътрешното в бележките по философия на психологията, в: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с Критиката на Фреге към традиционната класификация на съжденията, в: Стефанов, В. (съст.): Логика във времето. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2009, с Принципът на Витгенщайн за биполярността на смисленото изречение и въпросът за неговия Фрегеански произход (втора част), в: сп. Философия 5-6 (2008), с Принципът на Витгенщайн за биполярността на смисленото изречение и въпросът за неговия Фрегеански произход (първа част), в: сп. Философия 3-4 (2008), с Диалогическата логика на Паул Лоренцен: истина, твърдение и идеята за едно прагматическо основополагане на логиката, в: МАРКОВ, С. (съст.): Логика и наука. Велико Търново: Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, 2008, с Същинската разлика между традиционната и модерната логика, в: сп. Философия 3 (2007), с Gibt es wirklich,quantoren in Freges Quantifikationstheorie?, в: NEUMAIER, O. / SEDEMAK, C. / ZICHY, M. (Hg.): Philosophische Perspektive. Beiträge zum VII. Internationalen Kongress der ÖGP. Frankfurt a.m. Lancaster: Ontos, 2005, с Фреге vs. Витгенщайн, в: СТОЙЧЕВА, М. (съст.): Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. София: КУТУ, 2005, с [Заедно с A. BESHKOVA, E. LATINOV] A szükségszerűség logikai szempontból [Унгарски превод на Необходимостта от логическа гледна точка ], in: Pro Philosophia Füzetek 44 (2005) [Veszprém, Hungary], с Frege: Die Logik zwischen Denkanalyse und Sprachanalyse, в: сп. Топос 8 (2004) [Философскокультурологический журнал, Минск, Республика Беларусь], c Der Waagerechte Strich in Freges Begriffsschrift von 1893, в: ХРИСТОВ, И. (съст.): Философски четения Арбанаси София: ИК ЛИК, 2002, с Няколко въвеждащи думи към,логическите изследвания на Фреге, в: ФРЕГЕ, Г.: Логически изследвания. Съст. от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с Смисъл и значение при Фреге, в: сп. KHORA 1 (2000), с Философията като питане на,живия човек, в: сп. Философия 6 (1995), с

4 Интервю: 1. Die analytische Philosophie und ihre Kontinentvergessenheit. Gottfried Gabriel im Gespräch mit Todor Polimenov, в: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с Рецензии: 1. Логическите правила на манипулацията Гънгов, А.: Логика на измамата. София: Авангард Прима, с., в: Свят и дипломация (Le Monde diplomatique българско издание), 3 (2005), с Рецензия на: Lothar Kreiser. Gottlob Frege. Leben Werk Zeit. Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2001, в: сп. KHORA 2 (2001), с A Review of Khristo Todorovs,Essays on the Philosophy of History, в: сп. Studies in East European Thought 53 (2001), Dordrecht Boston London: Kluwer Academic Publishers, с Преводи: 1. FREGE, G.: [18] Brief vom [Писмо на Фреге до Витгенщайн, ]. Превод от: Gottlob Frege: Briefe an Ludwig Wittgenstein aus den Jahren , in: Grazer philosophische Studien 33/34 (1989), c ; в: сп. Философия 3/4 (2008), с CARNAP, R.: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache [КАРНАП, Р.: Преодоляване на метафизиката чрез логически анализ на езика ], превод от: сп. Erkenntnis 2 (1931), S ; в: ПОЛИМЕНОВ, Т / ЛАТИНОВ, Е. / БЕШКОВА, А. / МОЛЛОВ, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с CARNAP, R.: Über den Charakter der philosophischen Probleme [КАРНАП, Р.: За характера на философските проблеми ], превод от: CARNAP, R.: Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften. Hg. v. T. MORMANN. Hamburg: Felix Meiner, 2004, с ; в: ПОЛИМЕНОВ, Т / ЛАТИНОВ, Е. / БЕШКОВА, А. / МОЛЛОВ, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с CARNAP, R.: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik [КАРНАП, Р.: Задачата на логиката на науката ], превод от: CARNAP, R.: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, Wien: Gerold & Co., 1934, 30 S.; в: ПОЛИМЕНОВ, Т / ЛАТИНОВ, Е. / БЕШКОВА, А. / МОЛЛОВ, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с FREGE, G.: Funktion und Begriff [ФРЕГЕ, Г.: Понятие и предмет]. Превод от: FREGE, G.: Function und Begriff. Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 9. Januar 1891 der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. Jena: Hermann Pohle, 1891, с. 1-31, в: ПОЛИМЕНОВ, Т. / БЕШКОВА, А. / МОЛЛОВ, Б. / ЛАТИНОВ, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, с FREGE, G.: Über Sinn und Bedeutung [ФРЕГЕ, Г.: Върху смисъла и значението ]. Превод от: сп. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892), с , в: ПОЛИМЕНОВ, Т. / БЕШКОВА, А. / МОЛЛОВ, Б. / ЛАТИНОВ, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, с FREGE, G.: Über Begriff und Gegenstand [ФРЕГЕ, Г.: Върху понятието и предмета ]. Превод от: сп. Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie 16 (1892), с , в: ПОЛИМЕНОВ, Т. / БЕШКОВА, А. / МОЛЛОВ, Б. / ЛАТИНОВ, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, с FREGE, G.: Der Gedanke. Eine logische Untersuchung [ФРЕГЕ, Г.: Мисълта. Едно логическо изследване ]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 1 (1918), с , в: ФРЕГЕ, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. ПОЛИМЕНОВ. София: ФОС, 2001, с FREGE, G.: Die Verneinung. Eine logische Untersuchung [ФРЕГЕ, Г.: Отрицанието. Едно логическо изследване ]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 1 (1919), с , в:

5 ФРЕГЕ, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. ПОЛИМЕНОВ. София: ФОС, 2001, с FREGE, G.: Logische Untersuchungen. Dritter Teil: Gedankengefüge [ФРЕГЕ, Г.: Логически изследвания. Трета част: сложната мисъл ]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 3 (1923), с , в: ФРЕГЕ, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. ПОЛИМЕНОВ. София: ФОС, 2001, с FREGE, G.: Logische Allgemeinheit [ФРЕГЕ, Г.: Логическата всеобщност ]. Превод от: FREGE, G.: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Hg. v. G. GABRIEL. Hamburg: Felix Meiner, 1990, с , в: ФРЕГЕ, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. ПОЛИМЕНОВ. София: ФОС, 2001, с SCHNELL, A.: Die zeitliche Vermittlung des Sinns [ШНЕЛ, A.: Времевото опосредстване на смисъла ]. Превод в: сп. Lettre Internationale (Sofia) 25 (2001), с FREGE, G.: Ausführungen über Sinn und Bedeutung [ФРЕГЕ, Г.: Разяснения върху смисъла и значението ]. Превод от: FREGE, G.: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Hg. v. G. GABRIEL. Hamburg: Felix Meiner 1990, с , в: сп. KHORA 1 (2000), с FREGE, G.: Brief an Husserl vom [ФРЕГЕ, Г.: Писмо до Хусерл от ]. Превод от: FREGE, G.: Gottlob Freges Briefwechsel mit D. Hilbert, E. Husserl, B. Russell. Hg. v. G. GABRIEL u.a. Hamburg: Felix Meiner, 1980, с , в: сп. KHORA 1 (2000), с GABRIEL, G.: Frege als Neukantianer [ГАБРИЕЛ, Г.: Фреге като неокантианец ]. Превод от: сп. Kant-Studien 77 (1986), с , в: сп. Философски форум 4 (1998), с

Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия

Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия анализ на езика. София: Университетско издателство

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията   уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията e-mail: gergana.dineva@phls.uni-sofia.bg уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.5, каб.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п

Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за професор по професионално направление 2.3 Философия

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име СТАМЕНОВА-СЕИЗОВА, АЛБЕНА ПРОДАНОВА E-mail albena_stamenova@abv.bg 01. 05. 2002 г. до сега Вид на дейността или Преподавател по украински език Заемана длъжност асистент

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

ПРОТОКОЛ 83/

ПРОТОКОЛ 83/ ПРОТОКОЛ 83/29.09.2014 1 Протокол 83 Днес, 29.09.2014 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 28 Присъстващи: 17 Отсъстващи: 8 проф. д.м.н. Георги Токов, проф.

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Сфера на Ели Драганова Попова Сектор Образование Трудов стаж 2015 - Главен асистент в Катедра Библиотеказнание, научна информация и културна политика,

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700,

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700, ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 1.1. След обсъждане на точка 5.1. ФС приема препис извлечение от протокол 4 / 20.03.2019 г Гласували: 23. Да 17. Против 1. Въздържали се 5 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен)  ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) E-mail ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление dtodorov@mgu.bg Длъжност

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ E-mail Dimchev_uni@abv.bg Dimchev@sclg.uni-sofia.bg Националност Българин

Подробно

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 11 май 2011 г. 10:00 Национална библиотека 25 години Факултет по педагогика поднасяне на цветя на паметника на патроните на факултета светите братя Кирил и Методий 10:00 Зала 1 Семинар по повод 100-годишнината

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

1 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ на доц. дин Димо Д. Чешмеджиев I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1. Университетски лекционни курсове ПЛОВДИВСКИ

1 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ на доц. дин Димо Д. Чешмеджиев I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1. Университетски лекционни курсове ПЛОВДИВСКИ 1 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ на доц. дин Димо Д. Чешмеджиев I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1. Университетски лекционни курсове ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ Паисий Хилендарски ; Филиал Любен Каравелов

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно