<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>"

Препис

1 ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС за месец март 1 г. I. ОБОБЩЕНИ ДАННИ. Информацията включва и анализира данните по делата, образувани за престъпления от особен обществен интерес 1 за м. март 1 г., при съпоставка с предходните пет месеца от отминалия шестмесечен период - м.х. г. м.ііi.1 г. Общият брой на образуваните досъдебни производства (ДП) за престъпления от особен обществен интерес през м. март 1 г. е. В процентно съотношение броят на новообразуваните ДП по видове престъпления е следното: - организирана престъпност,%; - корупционни престъпления,%; - изпиране на пари 1,%; - злоупотреби с фондове на ЕС,%; - данъчни престъпления,%; - подправени платежни инструменти 1,%; - незаконен трафик на наркотици,%; - незаконен трафик на хора 1,1% Трафик на наркотици Данъчни престъпления Подправени платежни инструменти Корупция Организирана престъпност Злоупотреба с фондове на ЕС Изпиране на пари Трафик на хора Новообразувани досъдебни производства Прокурорски актове внесени в съда Осъдени лица с влязла в сила присъда Фиг. 1. Образувани ДП и внесени прокурорски актове по наказателни производства за престъпления от особен обществен интерес за м. март 1 г. 1 Престъпления, свързани с организираната престъпност; корупция; изпиране на пари; евроизмами; други финансови и данъчни престъпления; незаконен трафик на хора и наркотични вещества. От м.vі. г. се отчитат не само основните и квалифицирани състави, но и всички др. престъпления, свързани със злоупотреба с Еврофондове. 1

2 Решени са ДП. Прокурорите са изготвили общо 1 прокурорски акта, с които са предадени на съд обвиняеми лица. Осъдените лица са общо. Данъчни престъпления,% Подправени платежни инструменти,1% Корупция,% Организирана престъпност 1,% Злоупотреба с фондове на ЕС 1,% Трафик на хора 1,% Трафик на наркотици,% Изпиране на пари,% Фиг.. Осъдени и санкционирани лица за престъпления от особен обществен интерес Оправданите лица по ДООИ са (1 лице за незаконен трафик на наркотици, 1 лице за данъчни престъпления и 1 лице за изпиране на пари). Обобщената картина на противодействието на тежките форми на престъпност е представена в следващата таблица: Престъпления Новообразувани ДП Решени ДП Прокурорски актове внесени в съда Предадени на съд лица Осъдени лица Оправдани лица 1 Общо 1 Организирана престъпност 1 Корупция 1 Изпиране на пари Злоупотреба с фондове на ЕС 1 1 Данъчни престъпления Подправени платежни инструменти Трафик на наркотици 1 1 Трафик на хора Данните за образуваните досъдебни производства по отделните видове престъпления и резултатите по тях, сравнени с предходните периоди, са представени в табличен вид във всеки от разделите на настоящия анализ. Графиките илюстрират движението на делата по основните показатели за периода м.х. г. м.ііi.1 г. Включително и дела от предходен период. Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт. Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт. ДООИ дела от особен обществен интерес. Показателите са утвърдени от главния прокурор с Указание И 1/ г., изм. и доп. с И-/ г.

3 ІІ. ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ. Основни показатели м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Образувани ДП 1 Решени ДП Прокурорски актове внесени в съда 1 1 Предадени на съд лица Осъдени лица 1 Оправдани лица м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.ііi.1 Фиг.. Тенденции на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за престъпления, свързани с организираната престъпност за последните шест месеца. През м. март 1 г. специализираната прокуратура, след съгласуване е изпратила в специализирания съд ДП с обвинителни акта, изготвени от териториалните прокуратури по реда на, ал. ПЗР на ЗИД НПК. По тях предадени на съд са 1 обвиняеми лица. За същия период в специализираната прокуратура са получени по реда на, ал. 1 ПЗР на ЗИД НПК от съдилищата с обща компетентност ДП, които специализираната прокуратура е изпратила в специализирания съд с обвинителни акта, срещу обвиняеми лица.. КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Основни показатели м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Образувани ДП Решени ДП Прокурорски актове внесени в съда Предадени на съд лица 1 1 Осъдени лица 1 1 Оправдани лица 1 1

4 м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Фиг.. Тенденции по отношение на образуваните наказателни производства, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за корупционни престъпления.. ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ. Основни показатели м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.ііi.1 Образувани ДП Решени ДП 1 Прокурорски актове внесени в съда 1 1 Предадени на съд лица 1 Осъдени лица Оправдани лица м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Фиг.. Тенденции на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за изпиране на пари.

5 . ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛОУПОТРЕБА С ФОНДОВЕ И ИМУЩЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Основни показатели м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Образувани ДП Решени ДП 1 Прокурорски актове внесени в съда 1 Предадени на съд лица Осъдени лица 1 1 Оправдани лица м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Фиг.. Тенденции в последните шест месеца по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за злоупотреби с фондове на ЕС.. ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Основни показатели м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі 1 м.ііi 1 Образувани ДП 1 Решени ДП 1 1 Прокурорски актове внесени в съда Предадени на съд лица Осъдени лица Оправдани лица 1 1

6 м. Х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.ііi.1 Фиг.. Тенденции по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за данъчни престъпления през шестмесечния период. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДПРАВЕНИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ. Основни показатели м.x. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.ііi.1 Образувани ДП Решени ДП Прокурорски актове внесени в съда 1 1 Предадени на съд лица 1 1 Осъдени лица Оправдани лица м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.ііi.1 Фиг.. Тенденции по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за престъпления, свързани с подправени платежни инструменти.

7 . НЕЗАКОНЕН ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРАБАНДА. Основни показатели м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Образувани ДП 1 Решени ДП Прокурорски актове внесени в съда Предадени на съд лица 1 1 Осъдени лица Оправдани лица м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.ііi.1 Фиг.. Тенденции по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за престъпления свързани с наркотични вещества и прекурсори. НЕЗАКОНЕН ТРАФИК НА ХОРА. Основни показатели м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.ііi.1 Образувани ДП 1 1 Решени ДП 1 Прокурорски актове внесени в съда Предадени на съд лица 1 Осъдени лица 1 Оправдани лица Пострадалите лица от този вид престъпления по наблюдавани досъдебни производства през м. март 1 г. са общо 1, от които жени 1 (в т.ч. 1 непълнолетни момичета и 1 малолетно момиче) и мъже 1. През м. март 1 г. в специализираната прокуратура е получено по реда на, ал. 1 от ПЗР от ЗИД НПК от съдилищата с обща компетентност 1 ДП, което специализираната прокуратура е изпратила в специализирания съд с 1 обвинителен акт, срещу обвиняеми лица.

8 м.х. м.хi. м.хii. м.і.1 м.іі.1 м.іiі.1 Фиг.. Тенденции по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за незаконен трафик на хора за последните шест месеца ІІІ. СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ м.x. г. м.ііi.1 г. В следващата таблица са изведени стойностите по основните показатели общо за всички видове тежка престъпност и резултатите по тях, сравнени с предходни периоди м. октомври г. м. март 1 г.: Основни показатели м.х. м.хі. м.хіі. м.і.1 м.іi.1 м.іii.1 Образувани ДП Решени ДП 1 Прокурорски актове внесени в съда Предадени на съд лица 1 Осъдени лица с влязла в сила присъда Оправдани лица с влязла в сила присъда м.х. м.хі. м.хіі. м.і.1 м.іi.1 м.іii.1 Образувани досъдебни производства Прокурорски актове, внесени в съда Предадени на съд лица Осъдени лица Оправдани лица

9 м.іii. г. и м.іii.1 г. На следващата графика са сравнени стойностите на основните показатели за месец март на 1 г. и месец март на г.: Сравнение на показателите за м. март г. и м. март 1 г. Образувани ДП 1 Решени ДП Прокурорски актове, внесени в съда 1 Предадени на съд лица Осъдени лица Осъдени лица, с влязла в сила присъда Оправдани лица Оправдани лица, с влязла в сила присъда 1 м.іii. г. м.іii.1 г. В процентно отношение се наблюдават следните показатели за м. март 1 г. спрямо м. март г.: намаление на образуваните ДП с,1%; увеличение на решените ДП с 1,1%; увеличение на прокурорските актове, внесени в съда с 1,%; увеличение на предадените на съд лица със,%; увеличение на осъдените лица с %; увеличение на осъдените лица, с влязла в сила присъда с,%; намаление на оправданите лица с,%; намаление на оправданите лица, с влязла в сила присъда със,%...1 г. Сектор Информация и анализ в отдел ИАМР на ВКП

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН

ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН СМОЛЯН, бул. БЪЛГАРИЯ 16, тел. 31/673, факс. 31/679, E-mail: okrprok@sm.prb.bg ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН ЗА 218 г. - РЕЗЮМЕ гр. СМОЛЯН 21.3.219

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

П РОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА Б ЪЛГАРИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ А Н А Л И Т И Ч Е Н Д О К Л А Д за дейността на Районна прокуратура гр. Кърджали през

П РОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА Б ЪЛГАРИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ А Н А Л И Т И Ч Е Н Д О К Л А Д за дейността на Районна прокуратура гр. Кърджали през П РОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА Б ЪЛГАРИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ А Н А Л И Т И Ч Е Н Д О К Л А Д за дейността на Районна прокуратура гр. Кърджали през 2018г. РАЗДЕЛ І ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РП

Подробно

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР Прокуратура на Република България Районна прокуратура гр. Пловдив РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛОВДИВ ЗА 2018 ГОДИНА Пловдив, Февруари 2019 г. Пловдив, пл. Съединение

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР Прокуратура на Република България Районна прокуратура гр. Пловдив РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА Пловдив, Февруари 2018 г. Пловдив, пл. Съединение

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201 ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2011, 2012 и 2013 година. 2. Приложение 2 Обобщен отчет

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat Кратко съдържание Предговор... 9 Списък с използвани съкращения... 11 Списък на схеми и таблици... 13 Въведение... 15 Първа глава. Що е изпиране на пари?... 17 Втора глава. Основни методи и механизми,

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОД

1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОД 1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 31.01.2018 Г. ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ КОЕТО СЕ

Подробно