П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 16:00 часа, се проведе 47-то редовно заседание на Общински съвет Община Дългопол, Варненска област. Присъстваха 13 от общо 17 съветника. Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може да бъде открито. Присъстват: 1. Злати Станев Златев присъства 2. Добромир Василев Иванов присъства 3. Катерина Димитрова Тончева - отсъства 4. Радка Илиева Дукова Русева присъства 5. Александър Неделчев Александров присъства 6. Красен Петков Железов присъства 7. Недялка Диянова Филчева присъства 8. Николай Иванов Христов присъства 9. Даниела Маринова Костадинова присъства 10.Халил Халилов Исмаилов присъства 11.Хатидже Мехмед Чолак присъства 12.Муталиб Шевкет Муталиб отсъства 13.Насуф Юсуфов Насуфов отсъства 14.Маринка Димитрова Иванова отсъства 15.Борислав Благоев Николов присъства 16.Руска Йорданова Иванова присъства 17.Гюлейдин Исмаил Кязим присъства Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД: 1.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни, слети и паралелки под изискуемия минимум в ОУ Митко Палаузов, с. Лопушна за учебната 2018/2019година. 2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Формиране на маломерни паралелки в НУ Иван Вазов, гр. Дългопол за учебната 2018/2019година. Зл. Златев Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред, като към настоящия момент е структуриран в 2 точки. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!

2 Резултати от гласуването: ЗА 13 гласа; ПРИЕМА СЕ. Приет Дневен ред: 1.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни, слети и паралелки под изискуемия минимум в ОУ Митко Палаузов, с. Лопушна за учебната 2018/2019година. 2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Формиране на маломерни паралелки в НУ Иван Вазов, гр. Дългопол за учебната 2018/2019година. ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни, слети и паралелки под изискуемия минимум в ОУ Митко Палаузов, с. Лопушна за учебната 2018/2019година. Ал. Александров Председател на ПК ОКМСД: Колеги, ситуацията в училището в с. Лопушна е тревожна. С помощта на някои колеги от училището в с. Медовец това в с. Лопушна върви към закриване. Ферхан Хасан Нач. Отдел ОХД: Ще поясня, ако ми позволите. Всеки родител има право по закон да определя къде да учи детето му, но колегите от съседните населени места Партизани, Поляците, Дългопол, не си позволяват да дърпат деца от прогимназиалния етап, но за сметка на това директорът и учителите от училището в с. Медовец привлякоха 6 деца и по този начин в училището в с. Лопушна останаха 27 деца. Ако искаме да съществуват тези паралелки трябва да ги дофинансираме до достигането на минимума по стандарт, който е 27 деца. Н. Христов общински съветник: Сега ще спасим положението в Лопушна, а догодина какво ще правим? Ал. Александров общински съветник: Отваряме кутията на пандора, колеги, догодина ще бъде ад. На всички ни е ясно, че процесът е необратим, но ако беше по естествен начин ако са се преселили родителите или са заминали деца, но в случая става за явно хулиганство от страна на колегите от училището в с. Медовец и ако не вземем мерки следващите ще бъдат училищата от съседните на Медовец села Поляците и Партизани. Зл. Златев Предс. на ОбС: С цялото ми уважение към Вас, г-жо Чолак, учителите и персонала на училището в с. Лопушна също имат вина за случилото се, защото не трябваше да допускате 1 човек в лицето на директора на училището в с. Медовец, да ограби 6 деца от вашето училище. Ако сме приключили с дебатите, нека чуем какво е становището на ПК Образование, култура, младежки и спортни дейности по докладната? Ал. Александров Председател на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.

3 Зл. Златев Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува! 1. Злати Станев Златев 2. Добромир Василев Иванов 3. Катерина Димитрова Тончева отсъства 4. Радка Илиева Дукова - Русева ЗА 5. Александър Неделчев Александров ЗА 6. Красен Петков Железов ЗА 7. Недялка Диянова Филчева 8. Николай Иванов Христов 9. Даниела Маринова Костадинова 10.Халил Халилов Исмаилов 11.Хатидже Мехмед Чолак отвод 12. Муталиб Шевкет Муталиб отсъства 13. Насуф Юсуфов Насуфов отсъства 14.Маринка Димитрова Иванова отсъства 15. Борислав Благоев Николов 16. Руска Йорданова Иванова 17. Гюлейдин Исмаил Кязим Резултати от поименното гласуване: ЗА 12 гласа; С 12 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във вр. чл.68, ал. 2, ал. 3, ал.4, т. 1, чл.69, ал.1 и ал. 3 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 81 от г.; изм. и доп., бр. 31 от г., в сила от г. Приета с ПМС 219 от г., Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ 47-1 Общински съвет гр. Дългопол, I. Отменя от Решение в Протокол 43 от заседание на общински съвет Дългопол проведено на год., в частта касаеща ОУ Митко Палаузов, с. Лопушна, както следва: I. Утвърждава маломерни, слети и с над норматива паралелки в общински детски градини и училища, както следва: 4. ОУ Митко Палаузов с. Лопушна: Слята паралелка V VI клас/2 + 10/ - 12 ученици Маломерна паралелка II клас 10 ученици Маломерна паралелка IV клас 14 ученици Сборна група ПИГ- 1 група (I - IV клас ) -24 ученици Сборна група ПИГ- 2 група (V - VI клас ) -12 ученици - отменя II. Дофинансира училищата, както следва:

4 II. III. IV. 2. ОУ Митко Палаузов с. Лопушна 9 654,00 лв. за 6 ученици маломерни паралелки и 6 ученици смесена паралелка. - отменя Утвърждава маломерни, слети и паралелки под изискуемия минимум в ОУ Митко Палаузов, с. Лопушна, както следва: Паралелка под изискуемия минимум VI клас - 7 ученици Паралелка под изискуемия минимум II клас 6 ученици Маломерна паралелка IV клас 14 ученици Сборна група ЦДУО- 1 сборна група (II, IV, VI клас ) -27 ученици Дофинансира ОУ Митко Палаузов, с. Лопушна в размер на ,2 лв. за 27 ученици в 1 маломерна паралелка и 2 паралелки под изискуемия минимум. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на взетото решение и изпрати мотивирано искане до Началника на РУО - Варна за издаване на разрешение за сформиране на паралелки с ученици под изискуемия минимум в ОУ Митко Палаузов, с. Лопушна, общ.дългопол обл. Варна за учебната 2018/2019г. ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Формиране на маломерни паралелки в НУ Иван Вазов, гр. Дългопол за учебната 2018/2019година. Зл. Златев Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК Образование, култура, младежки и спортни дейности? Ал. Александров Председател на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение. Зл. Златев Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува! 1. Злати Станев Златев 2. Добромир Василев Иванов 3. Катерина Димитрова Тончева отсъства 4. Радка Илиева Дукова - Русева ЗА 5. Александър Неделчев Александров ЗА 6. Красен Петков Железов ЗА 7. Недялка Диянова Филчева 8. Николай Иванов Христов 9. Даниела Маринова Костадинова 10.Халил Халилов Исмаилов 11.Хатидже Мехмед Чолак 12. Муталиб Шевкет Муталиб отсъства 13. Насуф Юсуфов Насуфов отсъства 14.Маринка Димитрова Иванова отсъства 15. Борислав Благоев Николов 16. Руска Йорданова Иванова 17. Гюлейдин Исмаил Кязим Резултати от поименното гласуване: ЗА 13 гласа;

5 С 13 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във вр. чл.68, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 81 от г.; изм. и доп., бр. 31 от г., в сила от г. Приета с ПМС 219 от г., Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ 47-2 Общински съвет гр. Дългопол, I. Утвърждава маломерни паралелки в НУ Иван Вазов, гр. Дългопол, както следва: Маломерна паралелка ІII клас 13 ученици Маломерна паралелка IV клас 12 ученици II. Поради недоказана необходимост, не дофинансира НУ Иван Вазов, гр. Дългопол Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието на Общински съвет - Дългопол в 16:25 ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ: /ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/ ПРОТОКОЛЧИК: /Д. ТОНЧЕВА/

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

П Р О Т О К О Л 20 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр

П Р О Т О К О Л 20 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр П Р О Т О К О Л 20 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, 12.01.2017 г. Днес, 12.01.2017 г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр.дългопол от 14:00 часа, се проведе 20-то редовно заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 75 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр

П Р О Т О К О Л 75 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр П Р О Т О К О Л 75 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, 28.08.2015 г. Днес, 28.08.2015 г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр.дългопол от 10:00 часа, се проведе 75-то редовно заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26  ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

Microsoft Word - R_pr_2_ g.

Microsoft Word - R_pr_2_ g. 3 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет Айтос ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, мандат 2011-2015

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ ПРОТОКОЛ 34 от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на година Днес г. от ча

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ ПРОТОКОЛ 34 от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на година Днес г. от ча ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ ПРОТОКОЛ 34 от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 16.08.2017 година Днес 16.08.2017 г. от 17.00 часа съвет Исперих. се проведе извънредно заседание на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, 20.09.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26  ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 2 Днес, г., в гр.антоново, се провед

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26  ПРОТОКОЛ 2 Днес, г., в гр.антоново, се провед Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 2 Днес, 09.09.2019 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 8 от 21.09.2010 година Днес 21.09.2010 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП Прието по Искане от група общински съветници ОбС гр.неделино, Вх. 427/16.04.2015г. ОТНОСНО: Провеждане на закрито заседание Общински съвет гр. Неделино прие 616 На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26  ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 29 дата г. Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 29 дата г. Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на ч Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т В А Р Н А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т В А Р Н А Гласуване 1 / 1. Питания и отговори на питания./ Дата/час: 29.04.2013 09:57 Гласуване на Решение... Гласували: 28 За: 28 Против: 0 Въздържал се: 0 Отсъстващи: 20 Аврам Иванов Тодоров: За Андрей Николаев

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26  ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 04 / 19.08.2014 г. Днес 19.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно