1

Размер: px
Започни от страница:

Download "1"

Препис

1 Пояснения: Въпросите с номерá 1 16 се отнасят за специална част 1: Съвременни материали Въпросите с номерá се отнасят за специална част 2: Инженерна химия 1. Равновесната степен на превръщане на реакцията N 2 O 2 2NO в хомогенни газови условия зависи от: а) температурата; б) налягането; в) температурата и налягането. 2. Какво е изменението на енталпията при образуване на двукомпонентен регулярен разтвор? а) H = 0 б) H > 0 в) H 0 3. На фигурата е представена фазовата диаграма на двойната система Sn-Bi. Посочете вярното твърдение: а) Sn разтваря Bi в твърдо състояние; б) Bi разтваря Sn в твърдо състояние; в) не се наблюдава твърдофазна разтворимост на компонентите един в друг. Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 1 от 12

2 4. Представена е диаграма на състоянието на двукомпонентна система. Посочете вярното твърдение за показаната фигура. а) диаграма на състоянието при ограничена разтворимост в твърдо състояние и с неограничена разтворимост в течно, евтектичен тип; б) диаграма на състоянието при ограничена разтворимост в твърдо състояние и с неограничена разтворимост в течно, перитектичен тип; в) диаграма на състоянието с неограничена разтворимост на компонентите в течно и твърдо състояние; г) диаграма на състоянието с образуване на химични съединения. 5. При фазовите преходи от I-ви род е: а) непрекъсната първата производна на Гибсовата енергия в температурата на прехода и е прекъсната втората производна; б) непрекъсната първата и втората производни на Гибсовата енергия в температурата на прехода; в) прекъсната първата производна на Гибсовата енергия в температурата на прехода. 6. Защрихованата кристалографска равнина в тетрагонална решетка се характеризира със следните Милерови индекси: а) 011 ; б) 110 ; в) 010 ; г) 001 Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 2 от 12

3 7. От кои равнини ще има пик на рентгенограмата, ако кристалът има обемноцентрирана решетка? а) индексите h, k, l са само четни; б) индексите h, k, l са само нечетни; в) сумата от индексите h, k, l е четно число; г) сумата от индексите h, k, l е нечетно число. 8. С кой от посочените методи не може да се измери енталпията на стапяне на вещество? а) DSC; б) DT; в) TG. 9. Кое твърдение е вярно? а) ваканциите са равновесни дефекти на кристалната решетка; б) дислокациите са равновесни дефекти на кристалната решетка; в) фазовите граници са равновесни дефекти на кристалната решетка. 10. Зависимостта на дифузионния поток от градиента на концентрацията според I-вия закон на Фик е: а) линейна; б) параболична; в) експоненциална. 11. Кое твърдение е вярно за хетерогенните реакции? а) реакцията протича на гранична повърхност, наречена реакционна зона; б) реакцията протича в целия обем на системата; в) температурата не влияе на скоростта на реакцията. Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 3 от 12

4 12. Отрицателен електрод (на Ni-MH батерия), съдържащ 1 g метал-хидридна сплав, се разрежда галваностатично при i=5 m за 10 h. Електрохимичният капацитет ( C el ) на батерията в [mh/g] е: а) 50 б) 100 в) Как влияе съдържанието на хром върху корозионната устойчивост на стоманата? а) повишава я; б) понижава я; в) не влияе. 14. Бронзът с сплав на: а) l и Mg ; б) Cu и Sn ; в) l и Cu ; г) Cu и Si 15. Материалите с добри постоянно-магнитни свойства се характеризират с: а) ниска коерцитивност; б) ниска магнитна възприемчивост; в) висока коерцитивност. 16. Аморфните материали се характеризират с: а) наличие на далечен порядък в подреждането на атомите / йоните; б) отсъствие на далечен порядък и наличие на близък порядък в подреждането на атомите / йоните; в) отсъствие както на далечен, така и на близък порядък в подреждането на атомите / йоните. Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 4 от 12

5 17. Кой от изразите за скоростта на промяна на концентрацията на веществото, участващо в следните реакции: k 1 k3 B C 2D k2 е верен? Приемете, че реакциите са от първи порядък спрямо всяко от веществата. dc dt = kc c kc а) 1 B 2 C б) dc dt dc dt = kc c kc 2 1 B 2 C = kc c kc в) 1 B 2 C dc dt = kc kc kc c г) 1 C 2 C 3 B 18. Колко пъти ще се промени скоростта, съгласно теорията на активните удари, на бимолекулна реакция, протичаща в газова фаза, ако температурата се повиши от 20 до 40 C и знаете, че активиращата енергия на реакцията е 30 kj/mol. Според теорията на активните удари за реакции в газова фаза: k T E RT. 1/2 exp Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 5 от 12

6 19. При изследване на катализатор с кодово име CR1 са получени следните данни за количеството адсорбиран бутадиен върху повърхността на 5 г от катализатора. р [Торр] V [мм 3, ст.усл.] Намерете специфичната повърхност на катализатора (площ за единица маса), ако приемете, че една молекула бутадиен заема m 2. Използвайте изотерма на Лангмюир. 20. Отговорете качествено какъв ще бъде ефектът от увеличаване на йонната сила върху скоростта на следната реакция, протичаща в разтвор: {Co(NH 3 ) 5 Br} 2 NO 2 - {Co(NH3 ) 5 NO 2 } 2 Br - (а) Ще намалее (в) Няма да се промени (б) Ще нарасне (г) Не може да се определи 21. Попълнете таблицата, като отбележите кой от факторите какво влияние оказва върху свойствата на йонните, нейонните и цвитерйонните повърхностно-активни вещества. [Напр. оказва/ не оказва влияние; силно/ слабо и др.] Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 6 от 12

7 Фактор ПАВ Йонни Нейонни Цвитерйонни T C el ph Означения: Т - температура; C el - концентрация на електролит. 22. Пресметнете повърхностното налягане съгласно уравнението на Хенри π = kt B Γ при повърхностно покритие θ = 0.3, при T = 30 C и минимална площ на молекула 0.30 nm Пресметнете енергията на ван-дер Ваалсово взаимодействие между две емулсионни капки с радиуси 20 µм и 10 µм, потопени във водна среда, когато се намират на разстояние 5 nm една от друга. Приемете, че Хамакеровата константа е J, и знаете, че силата на взаимодействие се дава с израза: RR = 2 6h R1 R2 H 1 2 ( ) F h където h е разстоянието между капките, R 1 и R 2 са техните радиуси. Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 7 от 12

8 24. Кой от изброените процеси води до нарастване на по-големите мехурчета и намаляване на по-малките мехурчета с течение на времето в течни пени, в които газът има разтворимост във водната среда: а) коалесценция б) разкъсване на мехурчетата в) Оствалдово зреене г) флокулация 25. Едната стена на стоманена пластина (κ = 42 W/(m.K), χ = m 2 /s) се поддържа при температура 450 C, а другата стена е с по-ниска температура. Дебелината на пластината е 30 cm. Определете температурата на другата стена на пластината, ако през системата се поддържа постоянен топлинен поток с плътност 1000 W/m 2. Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 8 от 12

9 26. Защо в закона на Фурие q = κ T има знак минус,? а) показва, че веществото се пренася от места с по-висока към места с по-ниска концентрация б) показва, че веществото се пренася от места с по-ниска към места с по-висока концентрация в) показва, че топлината се пренася от места с по-висока към места с по-ниска температура г) показва, че топлината се пренася от места с по-ниска към места с по-висока температура 27. Как ще се промени характерното дифузионно време на молекула през течна среда, ако увеличим температурата на течната среда от 15 C на 35 C? Вискозитетът на средата, през която дифундира молекулата зависи от температурата по следния закон: lg η= T където температурата е изразена в келвини, а вискозитетът е в Pa.s. Приемете, че дифузионният коефициент може да се определи по формулата на Стокс-Айнщайн. а) ще нарасне б) ще намалее в) ще премине през максимум г) ще премине през минимум д) няма да се промени (остава константа) 28. Намерете дифузионния коефициент на молекулата на въглеродния диоксид (компонент А) в среда от азот (компонент В) при 65 C и налягане 1 atm. Приемете, че диаметърът на молекулата на въглеродния диоксид е d = 0.41 nm, а на азотната молекула e d B = 0.37 nm. ( ) 32 1 λ Nd M P M MB 2 u RT d d DB = = M = d = π B Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 9 от 12

10 29. На разтвор на MgSO 4 се действа с постоянно електрично поле E. Скоростта на Mg 2 йони е υ Mg = 96 a.u. и скоростта на SO 2 4 йони е υ SO4 = 24.3 a.u. Да се изчисли средно масовата скорост, υ, на йоните в разтвора. Забележки: а) Масовите тегла са: на Mg 24.3 g/mol; на S 32.0 g/mol; на O 16.0 g/mol. b) a.u. означава относителна единица за измерване на скоростта. a) Средно масовата скорост е равна на нула. б) Средно масовата скорост е равна на υ Mg = 96 a.u., защото това е по-голямата скорост. в) Средно масовата скорост е равна на по-малката скорост, т.е. на υ SO4 = 24.3 a.u. г) Средно масовата скорост е равна на средно аритметичното на двете скорости, защото концентрациите на йоните са еднакви, т.е. на υ = ( )/2 = = a.u. д) Средно масовата скорост не може да се изчисли, понеже е зададена в относителни единици за измерване. Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 10 от 12

11 30. Кой от изброените по-долу изрази представлява конвективният член в уравнението на Навие-Стокс? (Да предположим, че флуидът е несвиваем.) ρ масова плътност; η вискозитет. [ ]v б) ρ v. v а).( ρv) t в) ( ρvv) д) η 2 v T ( ) г) η. v. ( v) 31. Даден е тънък течен филм между две твърди пластинки дискове, които са плоскопаралелни (вж. Фигурата). Филмът изтънява, като горният диск се движи надолу със скорост u = dh / dt, където h е дебелината; долният диск е неподвижен. Намерете колко е скоростта u, cm/s, ако е известно, че R = 100 µm, h = 1 µm. Радиалната скорост по периферията на филма ( r = R ) се дава с израза v r ( z) = z( z h) и = cm 1 s 1. z z =h (Забележка: Течността е несвиваема, което ни позволява да определим дебита.) R u v r (z) z =0 r Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 11 от 12

12 32. Отчитайки това какво е общото представяне на един произволен тензор T в Декартова координатна система, посочете колко е скаларната компонента на дивергенцията. T, която умножава вектора e y. Тук, с e y е означен единичният базисен вектор по y в Декартови координати x, y, z (и съответно, e x, e y, e z са ортогонални и единични). а) ( T T T ) в) д) xy x yz x yx yy yy xz yz z zy z yx б) г) xx yy x T x yy yy T z zz z е) zy xy yy Примерен тест за държавен изпит специална част, стр. 12 от 12

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. E E ot kin 0 0 0 Нека да докажем, че от 0 следва: 0, 0, 0 0 0 ) ( )

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършват в съответствие

Подробно

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРЕТИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРЕТИТЕ В нормално състояние веществата в природата имат потенциала и заряда на земната кора, който

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещество се измерва в региона от 200 до 900 nm. За коя да

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи УКЗНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия II - 13.6.15 г. за учебната 15/16 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Задачите са от материала по обща, неорганична и органична химия според учебниците

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-16-MKTeoria.doc

Microsoft Word - VypBIOL-16-MKTeoria.doc ВЪПРОС 16 МОЛЕКУЛНОКИНЕТИЧНА ТЕОРИЯ НА ИДЕАЛЕН ГАЗ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАКСУЕЛ И НА БОЛЦМАН Във въпроса Молекулнокинетична теория на идеален газ. Разпределение на Максуел и на Болцман вие ще се запознаете

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc ВЪПРОС 9 МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Във въпроса Механични вълни вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Вълнов процес Механична вълна Звукова вълна

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

КСК'14

КСК'14 УКАЗАНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия - предварителен изпит - 6.4.15 г. за учебната 15/16 г. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ9 Задачите са от материала по обща, неорганична и органична

Подробно

Microsoft Word - Sem03_KH_VM2-19.docx

Microsoft Word - Sem03_KH_VM2-19.docx Семинар Символи на Кронекер и Леви-Чивита. Видове произведения между вектори и тензори. В едно D евклидово пространство R³ имаме: Скалар: p брой индекси 0, брой компоненти 0 =. Вектор: a = a, a, ) брой

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен закон и периодична система на химичните елементи. 3.

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

mathematical interface_Biologija i Himija

mathematical interface_Biologija i Himija Логаритъм log log P т.е. P P Основа на логаритъма. log 0 и log Логаритъмът е степента (), на която трябва да бъде повдигната основата (), за да се получи числото Р. Логаритми, използвани във физикохимията:

Подробно

Microsoft Word - Lfull_RPDS_17-18_2ndpart.doc

Microsoft Word - Lfull_RPDS_17-18_2ndpart.doc XIII. Отделяне на частици от аерозоли Аерозолите се получават или чрез кондензация от газова фаза или чрез диспергиране на течности или твърди тела. Те са много разпространени в природата и в промишлеността

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости ТЕМА 9: ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. АДИАБАТЕН ПРОЦЕС. Термодинамична система Термодинамиката е наука за движението на топлината и неговото влияние върху свойствата на телата. Тя не отчита строежа

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Реакцията на осапунване на етилацетат с натриева основа

Подробно

Microsoft Word - L25 ElectrMagn.doc

Microsoft Word - L25  ElectrMagn.doc ТЕМА5: Ефект на Хол Ефекти на Зеебек, Пелтие и Томпсън Сензори Ефектът на Хол се състои във възникването, в твърдотелен проводник с течащ по него ток (с плътност r j ), поместен в магнитно поле (H r ),

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

9 клас

9 клас H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 019 г. Учебно съдържание X - XII клас Примерни решения и оценка на задачите Важно за проверителите!

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ АТОМНА СПЕКТРОХИМИЯ ЛЕКЦИЯ 3 Pag АТОМНИ СПЕКТРИ Характеристики на атомните спектрални линии ПЛАМЪКОВ АТОМНО-ЕМИСИОНЕН АНАЛИЗ (FAES) Химия ІІ курс редовно летен семестър

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно