INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

Размер: px
Започни от страница:

Download "INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д"

Препис

1 ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес на експлоатация на сложен технически обект трактор автомобил самоходна земеделска машина и т.н. чието техническо състояние се установява със системи за контрол диагностика. Направен е модел за обслужване при приети за известни: функция на разпределение на вероятността на времето за безотказна работа на обекта функция на разпределение на вероятността за постъпване на лъжлив отказ от системата с интензивност на постъпване на лъжливите сигнали. Математическото описание на модела на система за техническо обслужване е направено с помощта на полумарковски случаен процес. Установено е влиянието на основните параметри върху коефициента на готовност на обекта. КЮЧОВИ ДУМИ: НАДЕЖДНОСТ КОЕФИЦИЕНТ НА ОТОВНОСТ МАРКОВСКИ СУЧАЙНИ ПРОЦЕСИ ОТКАЗИ СИСТЕМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСУЖВАНЕ КОНТРО ДИАНОСТИКА. За да може да се установи равнището на надеждност на обектите в процеса на експлоатация те трябва периодически се контролират т.е. да се определя техническото им състояние. По резултатите от диагностиране контрола се взема решение за вида и обема на техническото обслужване на обекта. Разглеждаме процес на експлоатация на сложен технически обект трактор автомобил самоходна земеделска машина и т.н. чието техническо състояние се установява с две системи за контрол диагностика СК- и СК-. Системата СК- е предназначена за определяне на обема на плановите технически обслужвания с периодичност Т а така също за контролиране на техническото състояние на елементите на обекта по време на отстраняване на отказите т.е. по време на неплановите технически обслужвания [-]. Системата СК- следи непрекъснато основните параметри на обекта и подава сигнал ако има опасност от възникване на отказ. Предполагаме че системата СК- е попроста по конструкция и затова има по-ниски показатели на достоверност на контрола в сравнение със системата СК- <. В хода на изследването са приети следните основни означения: - достоверност на контрола вероятността за точно определяне на техническото състояние на обекта - достоверност на вземане на решение Обектът е годен изправен r вероятността за това че приетия за годен обект е действително такъв - достоверност на вземане на решение Обектът е негоден неизправен нг вероятността за това че неизправният обект е правилно приет за неизправен. Всички тези показатели на достоверност може да бъдат изразени посредством вероятностите за грешка при контрола от и род α и β и априорната вероятност обектът да се намира в изправно състояние: α β α α β Н β α α Р β. Означаваме с δ вероятността СК- да даде сигнал за появата на отказ в обекта. Като основен критерий характеризиращ безотказнастта и ремонтопригодността на обекта избираме коефициента на готовност Кг представляващ вероятността обектът да се намира в изправно състояние в някакъв момент когато е достатъчно голямо т.е.. lm рафическото изображение на разгледания модел на експлоатация и техническо обслужване на обекта е представено на фиг.. Моделът отчита следните възможни състояния на обекта и системата за контрол: Е обектът се намира във включено изправно състояние Е - системата СК- се използва за извършване на ТО което е започнало при отсъствие на сигнал за отказ от системата СК- в обекта отказ няма Е - системата СК- се използва за провеждане на планово техническо обслужване което е започнало при отсъствие на сигнал от системата СК- в обекта има отказ Е - провежда се не планов отказов ремонт Е - системата СК- се използва за проверка на състоянието на обекта: проверката започва в случаен момент по сигнал от системата за контрол в обекта има отказ Е - системата СК- се използва за проверка на обекта: проверката започва в случаен момент л след постъпване на лъжлив сигнал за отказ в обекта отказ няма Е - обектът се използва работи при наличието на неоткрит отказ. YER LXI ISSUE.. -8

2 E E E E E E E Фиг. раф на състоянията на техническия обект За съставяне на модел за обслужване предполагаме че са известни: функцията на разпределение на вероятността на времето за безотказна работа на обекта функцията на разпределение на вероятността за постъпване на лъжлив отказ от системата СК- Ф с интензивност на постъпване на лъжливите сигнали т.е. Ф- -. Математическото описание на такъв модел може да бъде изпълнено с помоща на полумарковски случаен процес. Матрицата на преходните вероятности на предлагания модел има вида: [ ] Коефициентът на готовност на обекта може да се представи с формулата: ω Π [ където е средната честота на връщане на обекта в състояние ω - средното време на престой на обекта в изправно състояние - средното време на престой на обекта в тото състояние. За нашия модел средното време на изправна работа ще бъде ω { m }. Останалите ω са равни на нула. Математическото очакване на продължителността на една крачка стъпка при прехода от състояние в състояние j се определя с израза: j { j } j j j където е законът на разпределение на продължителността на прехода от състояние в състояние j при избрана стратегия Т j - преходните вероятности определени по формула. Приетите закони на разпределение за даден модел ни позволяват да запишем следните изрази: δ δ δ δ b YER LXI ISSUE.. -8

3 δ δ δ. x x x < [ x] [ x] x x x < Π x Π x < където δ y < y y. Останалите j са равни на нула. Заместваме във формула стойностите за j от матрицата и получаваме експоненциална функция на разпределението на вероятността на времето за безотказна работа на обекта във вида xp[ ] { xp[ ] } { [ ] xp[ ]} където е интензивността на отказите на обекта Н xp pт Стойностите се определят от система уравнения Р Т Т { [ ]} p Известно е че ако всички състояния на веригата на Марков са зададени с матрицата то винаги е налице едно единствено решение при което. Поставяме матрицата в уравнение 9 получаваме система уравнения: където: Н Н Т YER LXI ISSUE.. -8

4 p. Решавайки системата уравнения получаваме { } където:.. И тъй като случайните величини л са независими за при определяне на ω е необходимо да се намери математическото очакване на случайната величина чието разпределение се изразява с показателната функция { } { } { } { }. xp m От тук получаваме { } m Поставяме съответните и ω във формула и получаваме за коефициент на готовност { }. Q От тук { } { } { } { } Q b p p p p p p където. Формулата позволява да се установят функционални зависимости на коефициента на готовност на обекта от характеристиките на самия обект средствата за контрол стратегията за техническо обслужване и да се оптимизира равнището на надеждност на обекта и системата му на техническо обслужване и ремонт. На фиг. и. са показани резултатите от изчисляването на коефициента на готовност на обекта по формула в зависимост от периодичността на обслужване Т интензивността на постъпване на лъжливи сигнали за отказ и т.н. YER LXI ISSUE.. -8

5 r 9 9 ρ.9 r ρ Фиг.. Характер на изменението на коефициента на готовност в зависимост от периодичността на техническото обслужване Т h. Фиг..Изменение на коефициента на готовност r в зависимост от ρ при различни стойности на. Изводи. Разработен е и е изследван модел на система за техническо обслужване с помощта на полумарковски процеси.. Установено е влиянието на основните параметри върху коефициента на готовност на обекта. И Т Е Р А Т У Р А. Вентцель Е.С.Исследование операции. Задачи принципы методология М Соломонкин А.А.Козак Обоснование метода оценки качества ТО тракторов.-тр.оснитит.8м.98с.-.. Пасечников Н. Научные основы оптимизации технического обслуживания машин.труды ВИМ.М.99т.8.. Тасев.Оптимизиране периодичността на диагностиране на машините.-юб.сб.н.доклади на ТУС.с YER LXI ISSUE.. -8

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc Семинар 9 / 6 Семинар 9: Обикновени диференциални уравнения Обикновени диференциални уравнения с разделящи се променливи: = X ( ) Y ( ) = X + C Y d Ако е зададено гранично условие, у(х0) = у0 = Y ( ) 0

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

Slide 1

Slide 1 11. Количествено ориентирани методи за вземане на решения в обкръжение на неопределеност и риск 1 Структура Матрица на полезността Дърво на решенията 2 11.1. Матрица на полезността 3 Същност на метода

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Microsoft Word - Document5

Microsoft Word - Document5 4.4. Статистически анализ на данните в екологичния мониторинг Посредством подходяща обработка на натрупваната информация мониторинговата система трябва да дава отговор на следните въпроси: 1. Какви са

Подробно

Microsoft Word - 600_8-12

Microsoft Word - 600_8-12 Mechanics ISSN 131-383 Transport issue 3, 011 Communications article 0600 Academic journal http://wwwmtc-ajcom ФОРМИРАНЕ НА ХАОТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Галина

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Управление на иновациите и инвестициите

Управление на иновациите и инвестициите Въпрос 13 Оценяване на инвестиционни проекти по метода на нетната настояща стойност Оценяването на инвестиционните проекти е сърцевината на инвестиционния процес Оценките на проекта са основа за: а) избор

Подробно

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc Лекция 8. Производни на логаритмичната, показателната и степенната функции 8.. Производна на логаритмичната функция, у log (0

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Microsoft Word _bg.docx

Microsoft Word _bg.docx Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 12, брой 3/3, 2014 г. Комуникации статия 1048 Научно списание ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА БУКСОВ ЛАГЕР ОТ ПЖПС Людмил Константинов Паскалев

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов   k Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 11 Тема първа.

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране 2. Изследване на операциите и моделиране. Същност на моделирането. Моделиране на обществените процеси. 1 Структура Терминология Етапи на изследването на операциите Модели и моделиране 2 Терминология 3

Подробно

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от пералната машина е, че имат почистване, центрофугиране

Подробно

Семинар 6: Обикновени диференциални уравнения от 2 ред.

Семинар 6: Обикновени диференциални уравнения от 2 ред. Семинар 6 Обикновени диференциални уравнения от ред. Хомогенни линейни ОДУ-я с постоянни коефициенти (ХЛОДУПК): y ( ) +a y ( ) + +a y=0 Характеристично уравнение (ХУ): k +a k + +a =0 1) Всеки реален корен

Подробно