СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката, и комуналните услуги Образователно-квалификационна степен: Магистър Срок на обучение: 2 семестъра (в семестри) Форма на обучение: Редовно Професионална квалификация: Икономист Утвърден с протокол от на Академичния съвет

2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ «СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ - ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ - ИКОНОМИКА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА - ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ИНФРАСТРУКТУРАТА И КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ИКОНОМИСТ АНОТАЦИЯ: В страната и региона няма друга област от икономиката и стопанския живот, която да се нуждае от толкова мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции, както секторите на енергетиката, и комуналните (ютилитис) услуги. Фундаменталните реформи в енергийния и инфраструктурен сектор като демонополизация, приватизация и либерализация, регионална и европейска интеграция изискват ново младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито традиции в подготовката на такива специалисти. Магистърската програма Икономика и управление в енергетиката, и комуналните услуги има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването й е съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ Св. Климент Охридски за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти. По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти за българската политика и администрация, индустрия и бизнес по икономика и управление на енергийния и воден сектори, и мрежовите индустрии, сградния (фасилити и пропърти) мениджмънт, логистиката и транспорта, както и предоставяните чрез тях публични и комунални услуги. Трите специализации на магистърската програма са: Енергийни пазари и услуги, Фасилити мениджмънт и Логистика и вериги за доставка В ПАТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА Магистърската програма Икономика и управление в енергетиката, и комуналните услуги към катедра Икономика и управление по отрасли ще се осъществи с активното съдействие и подкрепа на енергийните, инфраструктурни и ютилити компании в България. В първия етап на магистърската програма, от 2005 до 2011 г., бяха привлечени изявени секторни експерти и опитни мениджъри в подготовката и поднасяне на лекционния материал и в практическите занятия. В програмата на специалността са поканени за участие и гостлектори от водещи европейски енергийни центрове и ютилити компании. Ще продължат да се организират и провеждат научно-изследователски конференции, корпоративни и научни семинари, студентски стажове и практики в центрове и компании от сектора. В партньорство в бизнеса ще бъдат насърчавани и спонсорирани докторантски, магистърски и нови изследователски и квалификационни проекти. Програмата се подкрепя от Комитет Енергетика и ютилитис на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и други браншови организации, както и от други компании в сектора.. 2

3 СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА: В теоретико- приложен аспект: Да познават технологията и практиката за разработване на държавна политика, стратегии и програми за развитие на сектора на енергетиката,, фасилити мениджмънта, транспортната и съобщителна инфраструктура и услуги; Да познават правната и регулаторна рамка на публичната инфраструктура и услуги в България, Европа и света; Да имат познания относно мястото на енергийната статистика, местните, регионални и национални енергийните баланси, анализи и прогнози; Да познават макрорамките на икономиката на потреблението на енергийни и комунални услуги; Да имат познания относно процесите, свързани с преструктурирането на енергийния и ютилити сектори, либерализацията им, регионалната и европейска интеграция; Да познават методи и подходи за управлението на риска в енергетиката и ; Да познават връзката на енергетиката, и комуналните услуги с опазването на околната среда и устойчивото развитие Да познават икономиката и финансирането на енергийната ефективност; Да познават влиянието на инвестициите върху конкурентоспособността на инфраструктурни и енергийни компании и предоставяните чрез тях ютилити услуги; Да са наясно относно перспективите пред българската енергетика и инфраструктура в контекста на регионалната и европейска интеграция; Да познават основните елементи на корпоративното управление на енергийни и ютилити компании стратегии и преструктуриране, регулиране и ценообразуване, маркетинг и продажби, изпълнителски и финансов мениджмънт, управление и обслужване на физически активи, управленски информационни системи и други. В практико- приложен аспект: Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката; Да подготвят браншови анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация; Да формулират цели и стратегии, да изработват планове, да осъществяват различни видове контрол; Да осъществяват ефективна комуникация; Да планират и организират ефективно собствената си работа; Да могат да ползват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях. ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ: Като специалисти и мениджъри в енергийни, инфраструктурни и комунални компании, като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели и научни изследователи и др. Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от писмения изпит и събеседването. 3

4 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС Наименование на учебните дисциплини Вид на уч. дисциплина З, И, Ф Изпити Текуща оценка ECTS - кредити Всичко Зад. занятия Лекции Часове Семинарни занятия Практически упражнения Разпределение по курсове и семестри I курс II курс I Сем II сем III IV Сем Седм Седм Сем Седм заето заетост Седм. заетост ст заето ст I семестър Задължителни дисциплини (23 кредита) 1 Икономика на и З I /2 мрежовите индустрии 2 Регулирани услуги, пазари и З I /2 ценообразуване 3 Фасилити мениджмънт - част I и II З I /2 4 Икономика на транспорта и логистиката З I /2 5 Търсене и предлагане на логистични услуги З I /2 I семестър Избираеми дисциплини (7 кредита) 6 Фирмени стратегии и И I /0 конкурентоспособност 7 Икономика на фасилити мениджмънта И I /2 8 Публична власт - политики, стратегии и програми И I /1 9 Възобновяеми енергийни източници и И I /0 биогорива 10 Енергийни баланси и прогнозиране И I /2 11 Икономика и управление на отпадъците И I /2 12 Технологии в транспорта и логистиката И I /2 13 Прогнозиране и планиране на логистичните услуги 14 Технически елементи на логистичната система И I /2 И I /2 4

5 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕНЕРГИЙНИ ПАЗАРИ И УСЛУГИ ІI семестър Задължителни дисциплини (24 кредита) 15 Енергийна ефективност и З II /3 конкурентоспособност 16 Маркетинг и продажби в енергетиката и З II /2 комуналните услуги 17 Подготовка и защита на дипломна работа З II 15 0/0 II семестър Избираеми дисциплини (6 кредита) 18 Научноизследователски методи за подготовка на магистърски тези и преддипломен проект И II /0 19 Проектно оценяване в 20 Мениджмънт на енергийни и ютилити И II /2 компании 21 Проектно финансиране 22 Икономика и управление на газовия сектор 23 Управленски информационни системи в 24 Географски информационни системи в 25 Икономика и мениджмънт на околната среда И II /0 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ІI семестър Задължителни дисциплини (24 кредита) 15 Правни аспекти на фасилити З II /2 мениджмънта 16 Управление, експлоатация и поддръжка на З II /2 сградни системи и съоръжения 17 Подготовка и защита на дипломна работа З II 15 0/0 18 Научноизследователски методи за подготовка на магистърски тези и преддипломен проект 19 Архитектурни и сградни аспекти на фасилити мениджмънта II семестър Избираеми дисциплини (6 кредита) И II /0 5

6 Енергийна ефективност и И II /3 конкурентоспособност 21 Управленски информационни системи в 22 Проектно оценяване в 23 Географски информационни системи в 24 Мениджмънт на енергийни и ютилити компании И II /2 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА ІI семестър Задължителни дисциплини (24 кредита) 15 Управление на веригите за доставка З II /2 16 Проектиране транспортни и логистични З II /2 системи 17 Подготовка и защита на дипломна работа З II 15 0/0 II семестър Избираеми дисциплини (6 кредита) 18 Научноизследователски методи за подготовка на магистърски тези и преддипломен проект И II /0 19 Статистика и моделиране на логистичните процеси 20 Документация на логистичните процеси 21 Социално-икономическа. и екологична ефективност на транспортните и логистични системи 22 Приложение на ИТ технологиите в логистиката ОБЩИ ДАННИ ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН Часове от задължителни дисциплини по семестри Часове от избираеми дисциплини по семестри Общо аудиторни часове за целия курс на обучение (часове по задължителни плюс минималния брой избираеми) Брой ECTS кредити

7 Учебна практика Учебно- производствена практика Начин на завършване на обучението Наименование на практиката Семестър Седмици Часове Наименование на практиката Семестър Седмици Часове ECTSкредити ECTSкредити Държавни изпити Защита на дипломна работа (15 кредита) Първа държавна сесия: февруари Втора държавна сесия: юли Трета държавна сесия : ноември Забележка: Студентът може да избира както избираеми, така и задължителни дисциплини от всички магистърски програми в Стопанския факултет. Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол 03 от г. ДЕКАН... /доц. д-р Тодор Попов/ 7

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20 Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА 1. Преструктуриране на собствеността,

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно