[Version 8, 10/2012]

Размер: px
Започни от страница:

Download "[Version 8, 10/2012]"

Препис

1 [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

2 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки ml съдържа: Активна субстанция: Enrofloxacin 100 mg Ексципиенти: Бензилов алкохол 7.8 mg За пълния списък на ексципиентите, виж т ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Перорален разтвор. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП Пилета. 4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни Лечение на инфекции, причинени от следните бактерии, чувствителни на enrofloxacin: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli. 4.3 Противопоказания Да не се използва за профилактика. Да не се използва, когато е известно, че в ятото, подлежащо на лечение, възниква резистентност/кръстосана резистентност към (флуоро)хинолони. Да не се използва при животни с нарушения в хрущялния растеж. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите. 4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Възможно е терапията срещу инфекции с Mycoplasma spp. да не унищожи микроорганизмите. 4.5 Специални предпазни мерки при употреба При употреба на продукта, трябва да се вземе под внимание официалната и локалната антимикробна политика.

3 Флуорохинолоните трябва да се пазят в резерв за третирането на клинични състояния, които са се повлияли слабо, или се очаква да се повлияват слабо, от други класове антимикробни средства. Когато е възможно, флуорохинолоните трябва да се употребяват на базата на тестване на чувствителност. Употребата на продукта извън инструкциите, дадени в кратката характеристика на продукта, може да доведе до широко разпространение на бактериална резистентност и до намаляване ефективността на третиране с други хинолони, поради потенциалната кръстосана резистентност. Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта От първоначалното лицензиране на енрофлоксацин за употреба при домашни птици е налице широкоразпространено понижение на чувствителността на E.coli към флуорохинолони и възникване на резистентни микроорганизми. В ЕС резистентност е съобщена и за Mycoplasma synoviae. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Хора с установена свръхчувствителност към флуорохинолони трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Да се избягва контакт на продукта с кожата и очите. Ако след работа с ветеринарномедицинския продукт се появят симптоми, като например кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави етикета на продукта. Оток на лицето, устните или очите, или затрудняване на дишането представляват посериозни симптоми и изискват незабавна лекарска помощ. Не пушете, не яжте и не пийте течности, докато работите с ветеринарномедицинския продукт. 4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) Поради известното увреждащо действие на флуорохинолоните върху ставите, специално при млади животни, повишеният прием на вода, а оттам и на активна субстанция, трябва да бъде контролиран при спазването на специален температурен режим и условия на отглеждане. 4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Не е приложимо. 4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Съвместното перорално прилагане на субстанции, съдържащи калций, магнезий и алуминий, може да редуцира абсорбцията на енрофлоксацина. Съвместното използване с други ветеринарномедицински продукти с хепатална екскреция може да доведе до чернодробни взаимодействия. 4.9 Доза и начин на приложение 10 mg enrofloxacin/kg телесна маса дневно за 3-5 последователни дни.

4 Лечение в продължение на 3-5 последователни дни; 5 последователни дни при смесени инфекции и хронични прогресивни форми. Ако в рамките на 2-3 дни не се постигне клинично подобрение, въз основа на изследване на чувствителността трябва да се обмисли възможността за алтернативна антимикробна терапия Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо Максималната поносима доза е два пъти по-висока от терапевтичната доза. Може да се появи стомашна непоносимост (повръщане и анорексия) и слабо повишаване на спонтанната смъртност, които изчезват със спиране на третирането. Съществува риск от появата на фоточувствителност и алергични реакции, съпътствани от появата на артралгия. Прекратява се прилагането на ветеринарномедицинския продукт и се пристъпва към симптоматично третиране Карентен срок Месо и вътрешни органи: 7 дни. Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Да не се прилага при птици носачки за подмяна в рамките на 14 дни от началото на яйценосенето. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: хинолонови и хиноксалинови антибактериални, флуорохинолони. Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QJ01MA Фармакодинамични свойства Антибактериален спектър: Enrofloxacin е активен срещу много Грам-отрицателни бактерии, срещу Грам-положителни бактерии и Mycoplasma spp. Податливостта in vitro е доказана при щамове на (i) Грам-отрицателни видове като Escherichia coli, Pasteurella multocida и Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum и (ii) Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae. (вж. точка 4.5). Видове и механизми на резистентност: Съобщено е, че резистентността към флуорохинолони възниква от пет източника (i) точкови мутации в гените, кодиращи за ДНК гиразата и/или топоизомераза IV, което води до промени в съответния ензим, (ii) промени в пропускливостта спрямо ветеринарномедицинския продукт при Грам-отрицателни бактерии, (iii) ефлуксни механизми, (iv) медиирана от плазмидите резистентност и (v) предпазващи гиразата протеини. Всички механизми водят до намалена чувствителност на бактериите към флуорохинолони. Кръстосаната резистентност в рамките на флуорохинолоновия клас антимикробни средства е често срещана. 5.2 Фармакокинетични особености Enrofloxacin притежава относително висока перорална, интрамускулна и подкожна бионаличност при всички изследвани животински видове.

5 След перорално прилагане на enrofloxacin при пилета, пуйки, телета, кучета и коне, максималните концентрации се достигат за период от 0.5 до 2.5 часа. Максималните концентрации, след прилагане на терапевтична доза, са μg/ml. Съвместното прилагане на съединения, съдържащи поливалентни катиони (антиациди, мляко и млекозаместители) намалява пероралната бионаличост на флуорохинолоните. Флуорохинолоните се характеризират с широка дифузия в телесните течности и в тъканите, където, в някои случаи, концентрациите надвишават тези в плазмата. Още повече, флуорохинолоните се разпределят широко в кожата, костите и семенната течност, достигат, също така, предната и задната очни камери, преминават плацентата и хематоенцефалитната бариера. Също така, флуорохинолоните се натрупват във фагоцитните клетки (алвеоларните макрофаги и неутрофилите) и, поради това, са ефективни спрямо интрацелуларните микроорганизми. Степента на метаболизиране варира при различните животински видове и е около 50-60%. Биотрансформацията на enrofloxacin в черния дроб води до появата на активен метаболит ciprofloxacin. Като цяло, този метаболизъм се осъществява чрез хидроксилиране и оксидиране до оксофлуорохинолони. Други реакции, които вземат участие в метаболизирането са N-дезалкилиране и конюгация с глюкуронова киселина. Екскрецията се осъществява по билиарен и ренален път, като вторият е по-съществен. Реналната екскреция се осъществява чрез гломерулна филтрация и чрез активна тубуларна секреция през органичните анионни помпи. Пилета: След перорално прилагане на 5 mg/kg, enrofloxacin се абсорбира бавно, достигайки максимални концентрации от 1 μg/ml 2 часа след прилагането, при бионаличност от 70-80%, с полуживот на плазматично елиминиране и средно време на задържане от около 12 часа. След перорално прилагане на 10 mg/kg, enrofloxacin достига максимални концентрации от 2.5 μg/ml 16 часа след прилагането, при бионаличност от 64%, с полуживот на плазматично елиминиране от 14 часа и средно време на задържане от около 15 часа. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 6.1 Списък на ексципиентите Бензилов алкохол Динатриев едетат Калиев хидроксид Глациалова оцетна киселина Пречистена вода 6.2 Несъвместимости С кисели разтвори, поради опасност от преципитиране на активната субстанция. 6.3 Срок на годност Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно. Срок на годност след разтваряне, в съответствие с инструкциите: 24 часа Специални условия за съхранение на продукта Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. 6.5 Вид и състав на първичната опаковка

6 Непрозрачни пресовани бутилки от 1 L (полиамид + полиетилен с висока плътност) от 100 g. Вместимост на бутилката: 1211 ml. Анодизирана алуминиева капсула с вътрешен порест диск и бяла външна шлифовка. Непрозрачни бутилки от5 L (полиетилен с висока плътност) от 240 g. Вместимост на бутилката: 5300 ml. Бутилката е снабдена със споен полиетиленов стопер. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА АСКЛЕП - ФАРМА ООД гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3 Република България 8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 03/09/2011. Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: ДД/ММ/ГГГГ. 10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 06/2016 ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

7 ПРИЛОЖЕНИЕ III ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

8 A. ЕТИКЕТ

9 РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: АСКЛЕП - ФАРМА ООД гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3 Република България Производител, отговорен за освобождаване на партидата: LABORATORIOS CALIER, S.A. Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета (enrofoxacin) 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ Всеки ml съдържа: Активна субстанция: Enrofloxacin 100 mg Ексципиенти: Бензилов алкохол 7.8 mg 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Лечение на инфекции, причинени от следните бактерии, чувствителни на enrofloxacin: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli. 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се използва за профилактика. Да не се използва, когато е известно, че в ятото, подлежащо на лечение, възниква резистентност/кръстосана резистентност към (флуоро)хинолони. Да не се използва при животни с нарушения в хрущялния растеж. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите. 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

10 Поради известното увреждащо действие на флуорохинолоните върху ставите, специално при млади животни, повишеният прием на вода, а оттам и на активна субстанция, трябва да бъде контролиран при спазването на специален температурен режим и условия на отглеждане. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Пилета. 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 10 mg enrofloxacin/kg телесна маса дневно за 3-5 последователни дни. Лечение в продължение на 3-5 последователни дни; 5 последователни дни при смесени инфекции и хронични прогресивни форми. Ако в рамките на 2-3 дни не се постигне клинично подобрение, въз основа на изследване на чувствителността трябва да се обмисли възможността за алтернативна антимикробна терапия. 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Медикаментозната вода се приготвя в момента на употреба. 10. КАРЕНТЕН СРОК Месо и вътрешни органи: 7 дни. Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Да не се прилага при птици носачки за подмяна в рамките на 14 дни от началото на яйценосенето. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета след {Годен до:}. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец. Срок на годност след първото отваряне на опаковката: използвайте незабавно. Срок на годност след разтваряне или разреждане, съгласно указанията: 24 часа. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Възможно е терапията срещу инфекции с Mycoplasma spp. да не унищожи микроорганизмите. Специални предпазни мерки при употреба:

11 При употреба на продукта, трябва да се вземе под внимание официалната и локалната антимикробна политика. Флуорохинолоните трябва да се пазят в резерв за третирането на клинични състояния, които са се повлияли слабо, или се очаква да се повлияват слабо, от други класове антимикробни средства. Когато е възможно, флуорохинолоните трябва да се употребяват на базата на тестване на чувствителност. Употребата на продукта извън инструкциите, дадени в кратката характеристика на продукта, може да доведе до широко разпространение на бактериална резистентност и до намаляване ефективността на третиране с други хинолони, поради потенциалната кръстосана резистентност. Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: От първоначалното лицензиране на енрофлоксацин за употреба при домашни птици има широкоразпространено понижение на чувствителността на E.coli към флуорохинолони и възникване на резистентни микроорганизми. В ЕС резистентност е съобщена и за Mycoplasma synoviae. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Хора с установена свръхчувствителност към флуорохинолони трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Да се избягва контакт на продукта с кожата и очите. Ако след работа с ветеринарномедицинския продукт се появят симптоми, като например кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. Оток по лицето, устните или очите, или затрудняване на дишането представляват по-сериозни симптоми и изискват незабавна лекарска помощ. Не пушете, не яжте и не пийте течности, докато работите с ветеринарномедицинския продукт. Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене: Не е приложимо. Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Съвместното перорално прилагане на субстанции, съдържащи калций, магнезий и алуминий, може да редуцира абсорбцията на енрофлоксацина. Съвместното използване с други ветеринарномедицински продукти с хепатална екскреция може да доведе до чернодробни взаимодействия. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Максималната поносима доза е два пъти по-висока от терапевтичната доза. Може да се появи стомашна непоносимост (повръщане и анорексия) и слабо повишаване на спонтанната смъртност, които изчезват със спиране на третирането. Съществува риск от появата на фоточувствителност и алергични реакции, съпътствани от появата на артралгия.

12 Прекратява се прилагането на ветеринарномедицинския продукт и се пристъпва към симптоматично третиране. Несъвместимости: С кисели разтвори, поради опасност от преципитиране на активната субстанция. 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 13/06/ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Размер на опаковката: 1 L и 5 L. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. Номер на лиценза за употреба:

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

Apoquel, INN-oclacitinib maleate

Apoquel, INN-oclacitinib maleate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 5.4 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 16 mg

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Previcox 57 mg дъвчащи таблети за кучета Previcox 227 mg дъвчащи таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Ypozane, INN-osaterone acetate

Ypozane, INN-osaterone acetate ПРИКЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Подробно

Fungitraxx; INN itraconazole

Fungitraxx;  INN itraconazole ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за декоративни птици 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки ml

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - V-132-PI-bg

Microsoft Word - V-132-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/34 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Trocoxil 6 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 20 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 30 mg дъвчащи

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Bravecto, INN-Fluralaner

Bravecto, INN-Fluralaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много малки кучета (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate)

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Suprelorin 4.7 mg имплант за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Deslorelin (под

Подробно

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg пресовани таблетки за смучене ANZIBEL Classic 5 mg /4 mg /3 mg compressed lozenge 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка пресована таблетка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

Simparica, INN-sarolaner

Simparica, INN-sarolaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1,3 2,5 kg Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2,5 5

Подробно