РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Проектът на Постановление на Министерския съвет е разработен във връзка с влезлите в сила последни изменения и допълнения на Закона за опазване на земеделските земи, обнародвани в ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015г. Измененията и допълненията в Закона за опазване на земеделските земи са свързани предимно с облекчаване и намаляване на административната тежест при провеждане на

2 процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране и/или утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е извършено с оглед синхронизиране на разпоредбите и указване на необходимите действия, по които ще се прилагат настъпилите изменения в процедурите по реда на ЗОЗЗ. Направени са изменения, свързани с отпадане на процедурите по утвърждаване на подземни и надземни трасета. Предвид промените в закона относно промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени отдадени на концесия с решение на Министерски съвет, да се извършва без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране са извършени изменения в глава Пета, раздел Първи и Трети от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ. Във връзка с направените изменения в 2, ал. 3 от ДР на ЗОЗЗ, с изменението на правилника е определен реда, по който ще се осъществява придобиването на собственост върху земята, на която е извършено строителството преди влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за случаите в които земята е общинска. Предвид настъпили изменения в определени нормативни актове е предложено и изменение на чл. 3, чл. 30, чл. 51, чл. 64 от ППЗОЗЗ, както и изменения на чл. 68, във връзка с определения с чл. 39 от ЗОЗЗ състав на Комисията за земеделските земи. Във връзка с изтичане срока за временно ползване на земите, върху които са поставени мобилни телекомуникационни съоръжения и неприключили процедури по промяна на предназначение на земеделските земи, в случаите, за които следва да се проведат, с оглед правилното функциониране на вече изградената мрежа е удължен срока за ползване за тези обекти с още 10 години. Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. С проекта на Постановление не се въвеждат норми на европейското право, поради което не е необходимо да бъде изготвена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Постановление на Министерския съвет и докладът са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни. Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е съгласуван

3 в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация предлагам Министерският съвет да приеме така приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. С уважение, ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Министър на земеделието и храните гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55 Тел: (+3592) , , Факс: (+3592)

4 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... година ЗА изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление 240 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ., бр.84 от 1996г., изм. бр.100 от 1997г.; бр.14, бр.48, и бр.63 от 2000г.; бр.41 и бр.66 от 2001г.; бр.31 от 2003г.; бр.41 от 2004г.; бр.75 и бр.78 от 2006г.; бр.62 от 2007г.; бр.45, бр.71 и бр.95 от 2008г.; бр.62 от 2009г.; бр.39 и бр.50 от 2011г.; бр.35 от 2012г.) 1. В чл. 3 ал. 10 думите Наредбата за застрояване в земеделските земи се заменят с Наредба 19 от 25 октомври 2012г за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (обн., ДВ., бр. 85 от 2012г.). 2. В чл. 7, ал. 3 думите ал. 2 и се заличават. 3. В чл. 10 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите Съгласно чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ и от правилника се заличават, а думата на се заменя с На. 2. Алинея 2 се изменя така: (2) Технологиите за възстановяването и подобряването на земеделските земи по ал. 1 се извършват въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени проекти, които се одобряват и утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието и храните. 4. В чл. 14, ал. 1 след думата проекти се добавят на технологии. 5. В чл. 15, ал. 2 думите от правилника се заличават. 6. В чл. 17, ал. 1 след думите чл. 11 се добавя ал В чл. 19, ал. 3 след думата общината се добавят представител на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров, София. 8. В чл. 27, ал. 2, т. 3 б. б и в се отменят. 9. В чл. 28, ал. 7 думите добив на подземни богатства, се заличават. 10. В чл. 29, ал. 1 т. 6 се отменя.

5 11. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) точка 2 се изменя така: 2. скица на имота (имотите) в координатната система на кадастралната карта в 2 екземпляра; б) в т. 7 думите чл. 124 се заменят с чл. 124а. в) създава се т. 8: 8. здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр. 63 от 2009 г.); 2. Алинея 7 се отменя. 3. В ал. 8: а) в т. 3 думите а за територии, защитени по Закона за културното наследство - съгласувателно становище от Министерството на културата се заличават. б) създава се т. 5: 5. становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и по реда на глава пета от Закона за културното наследство. 12. В чл. 31 ал. 3 се отменя. 13. В чл. 32, ал. 3 се създава т. 5: 5. за изграждането на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи е налице отрицателно становище за присъединяването им, издадено от съответния мрежови оператор. 14. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4: а) в т. 3 след думата имота се добавя в координатната система на кадастралната карта, а думите от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър се заличават. б) точка 7 се отменя. 2. В ал. 5 думите съответно от областната дирекция "Земеделие" се заличават. 15. В чл. 40, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 4: 4. за територии с влезли в сила общи устройствени планове извадка от плана с обхват на поземления имот (поземлените имоти) и удостоверение за устройствената зона, издадени от съответната общинска администрация; 2. Досегашната т. 4 става т В чл. 41а думите отлага разглеждането на предложението се заменят със спира процедурата. 17. В чл. 51, ал. 1, т. 6 се изменя така: 6. удостоверение, че строежите са търпими и узаконими, издадено по реда на Закона за устройство на територията;.

6 18. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата държавна се добавя или общинска. 2. В ал. 2 думата земята се заменя с земя държавна собственост и се създава изречение второ: Придобиването на земи общинска собственост се извършва по реда на Закона за общинската собственост. 3. В ал. 4 накрая се добавя съответно по реда на чл. 41 от Закона за общинската собственост. 4. Алинея 6 се изменя така: (6) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд, съответно в общинския поземлен фонд. Стойността на земята държавна собственост се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и храните в двумесечен срок от съобщаване на заповедта по ал. 2 на заинтересованите лица по реда на АПК. Стойността на земята общинска собственост се заплаща по ред, определен от общинския съвет. 19. В чл. 64, ал. 2, думите на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци на градове с над жители и други промишлени обекти с национално значение се заменят със за проектиране и изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или публична общинска собственост. 20. В чл. 64а, ал. 6 думите съответната комисия по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ се заменят с общинската администрация, а след уведомява се добавя съответната комисия по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и. 21. В чл. 68, ал. 3 т. 4 се изменя така: 4. членове по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на правосъдието, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката, на Министерството на земеделието и храните и на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" в структурата на Селскостопанската академия. 22. В чл. 69, ал. 2 думите областната дирекция "Земеделие" се заменят с Министерството на земеделието и храните. 23. Навсякъде в правилника думите Института по почвознание Никола Пушкаров София се заменят с Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров, София. Преходна разпоредба 24. (1) Лицата, които осъществяват по търговски начин електронни съобщения при условията на Закона за електронните съобщения и имат право на временно ползване за електронните съобщителни съоръжения, които не са трайно свързани с терена, предоставено по реда на чл. 59а, ал. 2, могат да подадат искане за удължаване

7 на срока на ползване. Срокът може да се удължи с не повече от 10 години, считано от датата на влизане в сила на постановлението. (2) При подаване искането по ал. 1, към него се прилагат документите по чл. 59б, ал. 4 и становище за вида на съоръжението от главния архитект на съответната община. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО БОРИСОВ И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: ВЕСЕЛИН ДАКОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: МАГДАЛЕНА ДАКОВА

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н Протокол 1 от 26.01.2018г.

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20 Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010, бр.

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх.......2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К Л А Д от г-н Явор Гечев заместник-министър на земеделието

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно