НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 10 Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 10 Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната"

Препис

1 Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната дисциплина Физика Йордан Димов Creating a Remote Module for Practical Еxercises on Тhe Оptics of Тhe Course Physics : A model to developing a site that contains practical exercises in physics from the optics has been proposed.. Key words: distance Learning, physics, optics. ВЪВЕДЕНИЕ Дистансионното обучение с интернет, е все по-налагаща се форма на обучение поради очевидните му предимства. Този вид обучение дава възможност на хора, които не могат да си позволят да учат в редовна или задочна форма, да се обучават дистанционно от всяко място и по всяко време. Друго предимство на дистанционното обучение е, че дава възможност за непрекъснато обучение и допълнителна квалификация, независимо от възрастта. Това налага създаването на различни WEB базирани учебни помагала. При дистансионното обучение самостоятелната работа е на много по-високо ниво, усвояването на материала също, а при оценяването се избягва субективния фактор. По-долу е предложен вариант на практическо упражнение, разработено за дистанционно обучение по физика на тема Интерференция на светлината. Идеята е породена от факта, че при дистанционното обучение студентите няма как да правят измервания в лабораторията, но целите са подобни, а резултатите могат и да са по-добри. Предложеният модел има следната структура: Цел на упражнението; Описание на явлението; Задачи за самостоятелна работа; Оценяване. ИЗЛОЖЕНИЕ Същността на поредлагания вариант е следната: Изработва се сайт, в който всеки обучаван се регистрира, с което създава свой профил, в който се съхраняват резултатите и в който влизайки, студентът има достъп до упражненията. Всяко от упражненията съдържа: - страница с теоретична част, описваща даденото явление и закономерностите, на които се подчинява. - страница със задачи за изпълнение, в чиито условия стойностите се генерират на случаен принцип от компютъра, в предварително зададени граници, съобразени с реалността. Например за упражнение на тема Интерференция на светлината те са: дължината на светлинната вълна е в интервала от до ; разстоянието между процепите да е в границите от до ; разстоянието от процепите до екрана да е в границите от до ; ъгълът на отклонение да е по-малък от. Времето за изпълнение на задачите е ограничено, с продължителност три пъти по-голяма от времето, за което би се справил преподавателят. При просрочването му, възможността за попълване на данни се прекратява и непопълнените отговори се приемат за неверни. Това време започва да тече при отваряне на страницата със задачите

2 На база получените резултати се генерира оценка, която заедно с тях се пази в таблица. Резултатите могат да се видят при натискане на бутон, поставен найдолу в страницата. Резултатите на всички студенти ще се виждат от преподавателя, а всеки студент ще може да вижда само своите резултати. Ако при изпълнение на упражнението не е постигната положителна оценка, или постигнатият резултат не задоволява студента, упражнението може да бъде повтотено. При всяко ново стартиране на упражнението, данните в таблицата се изчистват и там се записват новите резултати. С цел избягване на грешки, когато студентът е доволен от постигнатия резултат и не иска повече да го променя, декларира това с натискане на бутон, който заключва това упражнение за неговия профил и то повече не може да бъде изпълнявано от там. Теорията на упражнението е всеизвестна, има я във всички учебници по физика, за това ще се спра на нея съвсем кратко:

3 Обяснено е, какво представлява явлението интерференция, как може да се наблюдава, какви са условията за получаване в дадено направление на интерферентен минимум или максимум. На базата на тези формули обучаваният може да разсъждава, как зависи интерференчната картина от дължината на светлинната вълна, от разстоянието между процепите, от разстоянието между процепите и екрана. Именно тези разсъждения са в основата на условията на поставените задачи за решаване

4 Задачите са следните: 1. Монохроматична светлина с дължина на вълната 435 nm пада перпендикулятно върху преграда с два процепа. Зад преградата, успоредно на равнината и на разстояние L е поставен екран. На екрана се наблюдава интерференчна картина. В точка О, в която перпендикулятът издигнат от равнината на преградата между двата процепа пробожда екрана, се намира централният максимум, който наричаме нулев. Направлението към точка Р1, в която се намира първият максимум, сключва ъгъл от 4 градуса с перпендикуляра. А. Колко е разликата между оптичните пътища на лъчите, достигащи в точка Р1 от двата процепа? Б. Колко е растоянието между процепите? В. Ако екранът е разположен на растояние L=2m от преградата с процепите, какво е линейното отклонение Х от средата на централния максимум до средата на първия максимум, измерено по протяжение на екрана? - Колко е ъгловото отклонение към центъра на втория максимум Р2? - Колко би било ъгловото отклонение към центъра на десетия максимум Р10? - Колко би било ъгловото отклонение към центъра на двадесетия максимум Р20? Г. Нека сега сменим източника на светлина с нов. Ако вторият максимум на новия източник на светлина точно отговаря на местоположението на третия максимум Р3 от първоначалнния източник на светлина, каква е дължината на вълната на новия източник? 2. Монохроматична светлина преминава през два процепа S 1 и S 2, намиращи се на разстояние d = 4.0 x 10-6 m. На екран поставен на разстояние L = 1 m зад процепите се наблюдава поредица от светли и тъмни ивици. Разстоянието между средите на всеки две съседни ивици е 0,17 m. А. Колко е дължината на вълната на падащата светлина? Б. Кой е най-високият порядък на максимум, който може да бъде наблюдаван? 3. Светлина с дължина на вълната 5.8 x 10-7 m, осветява преграда с два процепа, разстоянието между които е 2 x 10-4 m. Зад преградата върху екран, разположен на разстояние L = 3 m от нея, се наблюдава интерференчна картина

5 А. Колко е разстоянието Х от средата на централния максимум до средата на максимум от трети порядък, измерено по екрана? Б. Ако вместо двата процепа поставим решетка имаща по 100 процепа на линеен милиметър, какво ще бъде новото разстояние Х от средата на централния максимум до средата на максимум от трети порядък? 4. При опита на Юнг за интерференция от два процепа, максимумите от втори и по-висок порядък започват да се застъпват. Колко е дължината на светлинна вълна, чиито максимум от четвърти порядък се намира на същото място, на което се получава максимум от втори порядък от свелина с дължина на вълната 760 nm? 5. Кохерентна светлина преминава през два процепа и на екран, разположен зад тях, се наблюдава поредица от светли и тъмни ивици. Кое от долуизброените действия, ще доведе до получаването на по-отдалечени една от друга линии на екрана? I. Намаляване на разстоянието между процепите. II. Намаляване на разстоянието между преградата с процепите и екрана. III. Увеличаване на дължината на вълната на падащата светлина. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Примерът показва как ще изглежда упражнението на тема Интерференция на светлината. С него бе предложен вариант за направата на практическо упражнение по физика, което да се използва при дистанционното обучение, даващо възможност на хора, които не могат да си позволят да учат в редовна или задочна форма на обучение, да се обучават дистанционно от всяко място и по всяко време Всичко това води до една доста задълбочена самостоятелна работа, даваща възможност за по-добро усвояване на учебния материал, като до голяма степен се избягват възможности за преписване. ЛИТЕРАТУРА [1]. Тошев С., И. Баев, М. Маринов, Л. Бончев, Физика, Държавно Издателство Наука и изкуство, София [2]. Георгиева. И., Е. Маринова, С. Дамянова, З. Златанов, Л. Минчев, С. Николов, К. Йовчев, Записки по лабораторна физика, Печатна база към МНП, София [3]. За контакти: Йордан Димов, Катедра Технически и природоматематически науки, Русенски университет Ангел Кънчев Филиал Силистра, Тел.: , 217, Е-mail: Докладът е рецензиран

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли Кинетика на преориентация на F центрове, при осветяване с неполяризирана F светлина Димитър Попов, Йордан Димов Reorienaion Kineics Of F Ceners In KCL:Na Obained Under Illuminaion Wih Unpolarized F Lighs:

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ВЪЛНИ

ВЪЛНИ 9. ВЪЛНИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЛНОВОТО ДВИЖЕНИЕ. ВИДОВЕ ВЪЛНИ. ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЧУПВАНЕ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ. Вълни: характеристики на вълновото движение. В предходна лекция бяха разгледани трептенията

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от 28.04.2005 г.; Актуализирана прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: Акад. Проф. Иван

Подробно

Microsoft Word - seminar12.docx

Microsoft Word - seminar12.docx Семинар 12 Линеен дискриминантен анализ В този семинар ще се запознаем с линейния дискриминантен анализ (ЛДА), който се използва в статистиката, разпознаването на образи и обучението на машини. От обектите

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. 12. клас) Върху хоризонтален прав асфалтов път разстоянието

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ I-ВИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ЛАБОРАТОРНА

Подробно

ÒÅÑÒÎÂÅÒÅ: ÇÀ ÈËÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÒÅÑÒÎÂÅÒÅ: ÇÀ ÈËÈ ÏÐÎÒÈÂ ТЕСТОВЕТЕ ОТ ТИПА "МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР": ЗАЩО И КАК Гл. ас. Атанас Аврамов Гл. ас. Стефан Грозев Катедра "Математика и статистика" СА Д. А. Ценов Резюме: В този материал авторите продължават дискусията върху

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2015

Подробно