Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ"

Препис

1 Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел. инструменти. Основа за изготвяне на Междинният финансов отчет на консолидирана база на Групата към 31 Декември 2018 г. са Закона за счетоводството, MСФО, данъчните закони, засягащи дейността на дружеството и вътрешните нормативни актове, утвърдени от ръководството на Групата, свързани със спецификата на неговата дейност. Междинните консолидирани финансови отчети на Групата, съставени според МСС 34, включват: а) Консолидиран счетоводен баланс - който представя активите, пасивите и собствения капитал на акционерите към 31 Декември 2018 г. Той е изготвен в едностранна форма, като са съпоставени данните от предходната година. б) Консолидиран отчет за доходите, където класификацията на приходите и разходите по видове, в съответствие с МСС 1 и е реализиран в едностранна форма. Съпоставени са данните към 31 Декември 2018 г. с данните към 31 Декември 2017 г. в) Консолидиран отчет за паричния поток, изготвен по непрекия метод в съответствие с МСС 7, като паричните потоци се представят в отделните дейности по основни класове брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период, произтичащи от сделките и операциите, които са извършени от Групата към 31 Декември 2018 г., съпоставени с данните към 31 Декември 2017 г. г) Консолидиран отчет за собствения капитал, в който се посочва информация за изменението в отделните елементи на собствения капитал. д) Справка за нетекущите активи. е) Справка за вземанията, задълженията и провизиите. ж) Справка за ценните книжа. з) Счетоводна политика и пояснителни бележки. Активи Нетекущи активи това са активите, в които се включват материалните, нематериалните, оперативните и финансовите активи с дългосрочен характер. Дълготрайни материални активи Дълготрайните материални активи са придобитите и притежавани от дружеството установени нефинансови ресурси, които отговарят на следните условия: имат натурално-веществена форма; използват се за производството или доставката на стоки или услуги, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и имат стойност при придобиване над 500 (петстотин) лева.

2 Дълготрайните материални активи на Групата към 31 Декември 2018 г. възлизат по балансова стойност на хил. лв. Разходите за придобиване на дълготрайни активи към 31 Декември 2018 г. са в размер на 967 хил. лв. Те включват собствени инвестиционни обекти, както и закупено оборудване. Активи, които отговарят на определението за дълготраен материален актив, но са със стойност при придобиването им под 500 лева, се отчитат като текущи разходи. Дълготрайните материални активи четвъртоначално се представят по цена на придобиване в съответствие с изискванията на MСС 16. Амортизацията като процес на намаляване стойността на дълготрайните материални активи вследствие на тяхното използване в производствената и административната дейност в Групата се начислява, като се прилага МСС 16. Дълготрайните материални активи в Групата се амортизират по линейния метод при прилагане на следните амортизационни норми: Съдържание Счетоводна амортизационна норма Данъчна амортизационна норма Земи и терени Не се амортизира Не се амортизира Сгради 4% 4% Съоръжения 4% 4% Машини;Оборудване 30% 30%. Компютърна техника 50% 50% Транспортни средства без автомобили 10% 25% Обзавеждане и др. ДМА 15% 15%. Автомобили 25% 25% Специално произв. оборудване 14.3% 30%. Отписването на дълготрайни материални активи в дружеството става в съответствие с МСС 16. При продажба на дълготраен материален актив се извършва съпоставяне на постъпленията от продажбата му и неговата балансова стойност. Разликите (печалби или загуби) намират отражение в отчета за приходи и разходи. За периода от групата не са изписвани дълготрайни материални активи. Поддръжката, ремонтите и подобренията на дълготрайните материални активи се отчитат като текущи разходи. Значимите подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се капитализират и увеличават неговата отчетна стойност.

3 2. Нематериални дълготрайни активи (МСС 38) Групата не е придобивала към 31 Декември 2018 г. нематериални дълготрайни активи. Четвъртоначалната оценка на нематериалния актив е по покупна цена. Амортизационната норма на нематериалните активи е 15%, а на програмните продукти 50 %. 3. Финансови дълготрайни активи Финансовите дълготрайни активи включват предоставени средства в други предприятия под формата на акции, дялове, имащи характер на дългосрочни инвестиции. За целите на настоящия отчет, СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД, заедно с дъщерното си дружество SPARKY Power Tools GmbH, Германия, са консолидирани по метода на собствения капитал в отчета на СПАРКИ ЕЛТОС АД. 5. Текущи активи Текущите активи на дружеството включват материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства и разходи за бъдещи периоди. 6. Материални запаси Материални запаси в Групата се отчитат съгласно МСС 2 и са структурирани по следния начин: материали основни и спомагателни; продукция; стоки и незавършеното производство. В Групата се използва единна система на класификация на материалните запаси. Методът, по който се изписват използваните в дружеството материали, съгласно МСС 2 е метод на средно претеглената стойност. Закупените материали се заприхождават по цената на придобиване. Материалите към 31 Декември 2018 г. са на стойност хил. лв. Продукцията към края на периода е на стойност хил. лв. Стоките към края на периода са хил. лв. Незавършено производство, като съвкупност от разходи, от които се очаква да се трансформират в произведена продукция и се установява в края на отчетния период. Незавършеното производство в баланса е на стойност хил. лв.

4 7. Краткосрочни вземания Групата класифицира като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чиито падеж настъпва в края на отчетния период. Те са: * вземания от свързани предприятия хил. лв.; * вземания от клиенти и доставчици хил. лв.; * данъци за възстановяване 119 хил. лв.; * други краткосрочни вземания хил. лв. 8. Краткосрочни финансови активи. Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки. В зависимост от тяхното местонахождение, в Групата те са класифицирани като: парични средства в брой 23 хил. лв.; парични средства в безсрочни депозити и разплащателни сметки в банки 354 хил. лв. 9. Собствен капитал Собственият капитал на Групата към 31 Декември 2018 г. е хил. лв. Като елементи в него се включват: основния капитал на дружеството, който към 31 Декември 2018 г. е в размер на хил. лв. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви хил. лв., целеви резерви хил. лв. и финансовият резултат към 31 Декември 2018 г. загуба в размер на хил. лв., включително текуща загуба в размер на хил. лв. 10. Нетекущи пасиви Нетекущите пасиви са задълженията на предприятието, чийто срок на уреждане е подълъг от 12 месеца. Лихвените плащания, свързани с тях се отчитат като текущи финансови разходи и се представят като краткосрочни задължения в случай, когато няма извършено плащане. Нетекущите пасиви от своя страна включват дългосрочни заеми хил. лв., пасиви по отсрочени данъци в размер на хил. лв. и други задължения в размер на 698 хил. лв. 11. Текущи пасиви Текущи са задълженията, чийто срок на уреждане е по-кратък от 12 месеца. Те се класифицират в Групата като; * текущата част от задълженията по заеми към банки и финансови институции е в размер на хил. лв. * задължения към свързани лица хил. лв. * задължения към доставчици и клиенти са в размер на хил. лв. * задължения към персонала, които се отчитат в съответствие с МСС 19 се отнасят за задължения за заплати, които не са изплатени към края на отчетния период; в размер на хил. лв., * задължения към осигурителни предприятия, които са в размер на хил. лв. * данъчните задължения са в размер на 108 хил. лв. * другите краткосрочни задължения са в размер на 975 хил. лв.

5 * Провизии свързани с персонала са в размер на 26 хил. лв. 12. Приходи В съответствие с дефинициите на МСС 18, Групата определя като приходи стойност на реализираната продукция, реализираните стоки и услуги на клиентите в хода на обичайната си дейност. Размерът на приходите към четвърто тримесечие на 2018 г. е хил. лв., разпределени както следва: Описание хил. лв. Приходи от продажби на продукция Приходи от продажби на стоки Други приходи и продажба на активи Нетни печалби и загуби за периода Нетният резултат на Групата към четвърто тримесечие на 2018 г е загуба в размер на хил. лв. 14. Промени в счетоводната политика МСС 8. Промени в счетоводната политика на групата за 2018 г. спрямо 2017 г. няма. Съставител : г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Microsoft Word - FinOtchatanins doc "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г. "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към 31.12.2005г. В хиляди лева Прил. 31.12.2005 31.12.2004 Приходи от продажба

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно