ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС ДО Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС ДО Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Р Е Д за редовното заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за г. (сряда) от 11,30 часа в заседателната зала на ул. Eкзарх Йосиф 12, етаж 3 І. РАЗНИ Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Мария Димова Шолекова заместник на административния ръководител заместник-председател на Районен съд гр. Ловеч във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител председател на Районен съд гр. Ловеч, която ще се проведе на г. Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Веселин Василев Георгиев - и.ф.административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Мадан във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител председател на Районна прокуратура гр. Мадан, която ще се проведе на г. 1

2 Р-3. ОТНОСНО: Проекти на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на г. 1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Цветанка Тинкова Гетова административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна. 2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Владимир Чавдаров Станков прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна. Р-4. ОТНОСНО: Жалба от Веселин Атанасов Георгиев срещу протокол от г. за отстраняване на кандидат от участие в конкурса за първоначално назначаване на длъжността прокурор в окръжна прокуратура и обявяването му за нищожен. Р-5. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол 10 от заседание на КАОСНОСВ на Висшия съдебен съвет, проведено на г., във връзка с предложение от административните ръководители на Районен съд Шумен и Районен съд Велики Преслав за преместване на 1 длъжност съдия по реда на чл. 194 от ЗСВ. Р-6. ОТНОСНО: Молба от Иво Николаев Петров съдия в Районен съд гр. Ботевград, (командирован в Софийски градски съд), относно искане на Председателя на Районен съд гр. Ботевград за прекратяване на командироването му в Софийски градски съд. Р-7. ОТНОСНО: Определение 1640/ г. по адм. дело 1700/2015 г. по описа на Върховен административен съд, Шесто отделение, и частна жалба на Николай Миланов Николов срещу определението. Р- 8. ОТНОСНО: Определение 2208/ г. по адм. дело 1701/2015 г. по описа на Върховен административен съд, Шесто отделение. Р-9. ОТНОСНО: Определение 3106/ г. по адм. дело 15485/2014 г. по описа на Върховен административен съд, Петчленен състав, Втора колегия. 2

3 Р-10. ОТНОСНО: Определение 2757/ г. по адм. дело 2271/2015 г. по описа на Върховен административен съд, Петчленен състав, Втора колегия. Р-11. ОТНОСНО: Определение 1434/ г. по адм. дело 1110/2015 г. по описа на ВАС, Петчленен състав, ІІ колегия, по частна жалба от Галентин Пламенов Грозев срещу определение 296/ г. по адм. дело 12948/2014 г. по описа на ВАС. Р-12. ОТНОСНО: Жалба от Галентин Пламенов Грозев срещу решение 15118/ г. по адм. дело 11454/2014 г. по описа на ВАС, Шесто отделение. Р-13. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол 14 от заседание на Комисия Международна дейност на ВСС, проведено на г. Р-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител председател на Окръжен съд гр. Монтана, за оптимизиране на щатната численост и назначаване на магистрати на длъжност заместник на административния ръководител заместник председател на Окръжен съд гр. Монтана. Р-15. ОТНОСНО: Жалба от Рая Стефанова Станкова участник в конкурс за първоначално назначаване за длъжността съдия във Върховен административен съд срещу протокол за резултати от проведен писмен изпит на г. от конкурс за първоначално назначаване за заемане на 2 (две) длъжности съдия във Върховен административен съд. Р-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на гр. Русе, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, за назначаване на Мирослав Минчев Маринов прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг прокурор в АП, на длъжността заместник на административния ръководител заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе. ІІ. АТЕСТИРАНЕ ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ КПА А-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Петрич за придобиване статут на несменяемост на Диана Кирилова Хаджиева - съдия в Районен съд гр. Петрич, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 3

4 А-2. ОТНОСНО: Предложение от Даринка Алексиева Станчева съдия в Окръжен съд гр. Русе (към момента на откриване на процедурата - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Русе), с ранг съдия във ВКС и ВАС, за периодично атестиране на основание чл. 196, А-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Диляна Господинова Господинова съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. А-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Мария Ангелова Дончева съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. А-5. ОТНОСНО: Предложение от Иван Николов Кирков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг прокурор в ОП, за периодично атестиране на основание чл. 196, ІІІ. СЪДИЛИЩА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК С-1. ОТНОСНО: Предложение от Диана Кирилова Хаджиева - съдия в Районен съд гр. Петрич, за периодично атестиране на основание чл. 196, С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Несебър за периодично атестиране на Мария Маркова Берберова - Георгиева съдия в Районен съд гр. Несебър, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, С-3. ОТНОСНО: Предложение от и.ф административен ръководител - председател на Районен съд гр. Габрово за периодично атестиране на Васил Венелинов Ставрев съдия в Районен съд гр. Габрово, на основание чл. 196, 4

5 С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Хасково за периодично атестиране на Валентина Жекова Иванова съдия в Районен съд гр. Хасково, на основание чл. 196, С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Хасково за периодично атестиране на Гроздан Бончев Грозев съдия в Районен съд гр. Хасково, с ранг съдия в ОС на основание чл. 196, С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Евтим Станчев Банев съдия в Административен съд гр. Велико Търново, с ранг съдя в АС, на основание чл. 196, С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Мария Добрева Василева - Данаилова съдия в Административен съд гр. Велико Търново, с ранг съдя в АС, на основание чл. 196, С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Търговище за периодично атестиране на Йордан Павлов Иванов съдия в Окръжен съд гр. Търговище, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Галина Чавдарова Неделчева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 5

6 С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Стара Загора за повишаване на Михаил Драгиев Русев - съдия в Административен съд гр. Стара Загора, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Жана Иванова Маркова Колева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Даниела Димова Томова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Разград за повишаване на Марин Димитров Маринов съдия в Административен съд гр. Разград, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Добрич за повишаване на Любомир Иванов Генов - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Сливница за повишаване на Дора Димитрова Михайлова - съдия в Районен съд гр. Сливница, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 6

7 С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла за повишаване на Ивелина Илиева Келлева - Бонева съдия в Районен съд гр. Бяла, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Русе за периодично атестиране на Ралица Герасимова Цветкова съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Видин за периодично атестиране на Николай Петров Витков съдия в Административен съд гр. Видин, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Червен бряг за периодично атестиране на Йохан Мирославов Дженов - съдия в Районен съд гр. Червен бряг, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Добрин Пеев Кючуков съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Берковица за периодично атестиране на Десислава Цветкова Миланова съдия в Районен съд гр. Берковица, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Даяна Калинова Цветанова съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 7

8 С-23. ОТНОСНО: Предложение от Гюляй Шемсидинова Кокоева съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, за придобиване статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. София за периодично атестиране на Ивайло Петров Георгиев съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, С-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Враца за периодично атестиране на Росица Иванова Ангелова съдия в Районен съд гр. Враца, на основание чл. 196, С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Светослава Иванова Алексиева заместник на административния ръководител заместник-председател на Районен съд гр. Перник, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Екатерина Владимирова Мандалиева съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Румяна Иванова Андреева Атанасова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Бранимир Веселинов Василев - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, 8

9 С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Галя Георгиева Костадинова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, С-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Цветелина Евгениева Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, С-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Светослава Михайлова Цонева заместник на административния ръководител заместник-председател на Районен съд гр. Плевен, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, С-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Видин за периодично атестиране на Владимир Калоянов Крумов съдия в Районен съд гр. Видин, на основание чл. 196, С-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Румяна Димова Христова Ненова съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг съдия в ОС на основание чл. 196, ІV. ПРОКУРАТУРИ ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Попово за периодично атестиране на Пламен Стоянов Трифонов и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Попово, (към момента на откриване на процедурата - прокурор в Районна прокуратура гр. Попово), с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, 9

10 П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Попово за периодично атестиране на Пламен Иванов Илиев прокурор в Районна прокуратура гр. Попово, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Мария Огнянова Гьоргова следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг следовател в НСлС, на основание чл. 196, П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Христо Тодоров Колев следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг следовател в НСлС, на основание чл. 196, П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък за периодично атестиране на Дойчо Петров Цанев прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък за периодично атестиране на Таня Цветанова Димитрова заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пирдоп за периодично атестиране на Минчо Анастасов Минчев прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, 10

11 П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък за периодично атестиране на Иван Димов Червенков прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък за периодично атестиране на Христо Георгиев Петров прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Раднево за периодично атестиране на Веско Иванов Грозев прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора за периодично атестиране на Евгения Тодорова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Провадия за повишаване на Станислав Желязков Станев - прокурор в Районна прокуратура гр. Провадия, с ранг прокурор в ОП, на място в по-горен ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково за повишаване на Николай Сотиров Трендафилов - прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, с ранг прокурор в ОП, на място в по-горен ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 11

12 П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Валентин Ненков Филипов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свищов за повишаване на Блага Димитрова Георгиева заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг прокурор в ОП, на място в по-горен ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свищов за повишаване на Силвия Николаева Начкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг прокурор в ОП, на място в по-горен ранг прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ ( 129, ал. 3 ЗИДЗСВ) П-17. ОТНОСНО: Предложение от Красимира Спасова Нейчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ П-18. ОТНОСНО: Предложение от Борис Василев Балев - прокурор в Софийска градска прокуратура (командирован в Апелативна специализирана прокуратура), с ранг прокурор във ВКП и ВАП, за периодично атестиране на основание чл. 196, 12

13 П-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Габриела Иванова Динова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Стефка Николова Димитрова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-21. ОТНОСНО: Предложение от Любен Владимиров Иванов - административен ръководител - районен прокурор Районна прокуратура гр. Търговище, с ранг прокурор в АП, за периодично атестиране на основание чл. 196, П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на подполковник Добрин Огнянов Маринов - военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. София на основание чл. 196, ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Симона Максимова Конова завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг следовател в НСлС, на основание чл. 196, П-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Люба Румянова Лазарова - Маринова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, 13

14 П-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Даниел Стефанов Йорданов следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, П-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Валери Кръстев Кръстев следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, П-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Николай Миланов Николов следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг следовател в НСлС, на основание чл. 196, П-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Марта Недялкова Пушева - Бориславова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, П-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Камен Иванов Каменов заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Враца, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, П-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана за периодично атестиране на Пламен Борисов Петков следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг следовател в НСлС, на основание чл. 196, 14

15 П-31. ОТНОСНО: Предложение от и.д. административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Женя Емилова Енева прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, П-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране Александър Милчев Борисов следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, П-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране Маруся Тошкова Русинова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране Димитър Димитров Халачев следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, П-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране Цветелина Иванова Евтимова прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, П-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране Кремена Пламенова Господинова прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, (към момента на откриване на процедурата е прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник), с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, П-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране Даниела Йорданова Банкова прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, 15

16 П-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разград за периодично атестиране Павлина Малчева Узунова прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, на основание чл. 196, П-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разград за периодично атестиране Ива Рашкова Рангелова прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, на основание чл. 196, П-40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Лом за периодично атестиране Валери Константинов Илиев прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО: (П) МИЛКА ИТОВА 16

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

klas.xls

klas.xls Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността "прокурор" във Окръжните прокуратури (9 щатни бройки) 2 2 4 в

Подробно

Start list by classes

Start list by classes Page 1 M21E (8) W21E (5) M12 (16) M14 (24) 1 412721 Християн Маринов Север Плевен 14:00 2 2008631 Иван Банов Ловеч Ловеч 14:02 3 9999666 Ивайло Иванов Бегун Варна 14:04 4 9992222 Иван Сираков Вариант 5

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно