134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З

Размер: px
Започни от страница:

Download "134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З"

Препис

1 134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата г../ Протокол 1 1

2 УВОД Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и социално-икономическото развитие. Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма на 134. СУ Димчо Дебелянов за превенция на ранното напускане на образователната система са: - ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; - НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ; - ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА - СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ( ) - ПЛАН ЗА Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ( ) - СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ( ) - НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ( ) - НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА - КОНВЕНЦИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО; В Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ( ), преждевременното напускане на училище е дефинирано като сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социалноикономическо развитие на страната в средносрочен и дългосрочен план. Определението, което ползва стратегията за отпадане от училище е отписването от училище на ученик до 18 годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище. Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България. Въвеждат се широкообхватни мерки, насочени към осигуряване на: успешен преход между различните степени на образование, гъвкави и успешни възможности за преждевременно напусналите да продължат обучението си в системата на училищното образование с цел придобиване на ключови компетентности, разнообразни форми на обучение, признаване и валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене, добра координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление национално, регионално, местно и училищно. Един от факторите за преждевременно напускане на образователната система наложи въвеждането на единен Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който е въведен и в 134. СУ и има за цел да подпомогне училището в усилията по превенцията на това явление. При изготвянето на програмата се отчитат: 1. Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду им, като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни училищна общност, образователни институции, обществени организации; 2. Сътрудничеството в образователната институция, насочено към насърчаване на позитивната училищна култура, работа в екип в рамките на училищната общност; 2

3 3. Координираните мерки на всички нива; 4. Проследяване на напредъка на ниво училище. Настоящата Програма конкретизира изброените стратегическите и нормативни документи в три основни направления: 1. Превенция на преждевременното напускане на училище в 134. СУ Димчо Дебелянов чрез: - анализ на причините, водещи до отпадане от училище и напускане на образователната система; - идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище с оглед ограничаване на последиците от тях; - плануване на политики и мерки за преодоляване на рисковите фактори от отпадане; - осигуряване на позитивна образователна среда; - прилагане на съвременни подходи на преподаване; - задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училището; - повишаване ефективността на образованието чрез продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, отговаряща на изискванията и очакванията за покачествено обучение на учениците. 2. Интервенция срещу преждевременното напускане на училище чрез: - повишаване участието и ангажираността на родителите в различни инициативи и дейности; - утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество; - активно участие на ученическия съвет; - кариерно ориентиране и консултиране; - развитие на занимания по интереси; - развитие на системи за финансово подпомагане на ученици, застрашени от отпадане, както и за талантливи деца и включването им в проекта Твоят час ; 3. Политики за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище - създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на преждевременно напусналите я; - завръщане на преждевременно напусналите училище към формалната система на образование и обучение чрез използването на различни форми на обучение: самостоятелна, индивидуална и дистанционна; - изграждане на система за признаване и валидиране на компетентности, придобити в процес на неформално образование и/или самостоятелно учене; - популяризиране на възможностите за учене в клубове по интереси, създадени към училището, библиотеката, читалище Емил Шекерджийски, младежки информационно-консултантски центрове, регионални и местни центрове и форматите на партньорските организации; - кариерно ориентиране и консултиране от училищния психолог за информиран избор на образователен и професионален път от семейството и ученика, с цел за мотивиране и оставане в училище и придобиване на образователна степен. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ: Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории. 1. Икономически причини; 3

4 2. Социални причини; 3. Образователни причини; 4. Етнокултурни причини; 5. Институционални причини; 6. Причини, свързани със здравния статус. Фактори, определящи решението за напускане на 134. СУ Димчо Дебелянов, са: - Затруднения при усвояване на учебния материал; - Недостатъчна подкрепа от страна на педагогическите специалисти; - Промяна на мотивацията за учене, промяна на интересите към изучаване на учебния материал поради непознаване интересите, желанията, способностите на учениците; - Понижаване на мотивацията за учене и постижение на ученик, поради продължително несправяне по даден учебен предмет; - Неангажираност на ученика в училище поради семейни или психологически причини; - Недостатъчно разбиране и съответна подкрепа на родителите към своите деца, както в учебния процес, така и за успешната му социализация в училище; - Продължително отсъствие на ученик, поради заболяване или семейни причини. За последните две години в 134 СУ Димчо Дебелянов град София, няма отпаднали ученици, поради провежданата училищна политика за превенция на ранното напускане. Това се дължи на отговрната политика на училището да го превръща в притегателно място, което гарантира сигурност и се грижи пълноценно за учениците си, предоставя им възможност да откриват своите интереси и способности чрез разнообразни извънкласни формати, да проявяват себе си, да общуват активно и с удоволствие помежду си в една приятна атмосфера, да се социализират успешно и да добият увереност и самочувствие. Превантивните дейности, които съпътстват целогодишната работа на училищната общност са подчинени на принципите за: - всеобхватност на дейностите осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес; - публичност и прозрачност на цялостната политика чрез интернет страницата на училището и партньорството с медиите, документиране на проблемните и рискови ситуации и добрите практики от училищната телевизия; - обратна връзка с институции, родители, училищен психолог, класни ръководители, ученици и учители; - приемственост и новаторство чрез съхраняване на традициите, но и предлагане на нови идеи и методи; - идентифициране на рисковите фактори анализи и доклади на училищния психолог и класните ръководители. Политиките и дейностите, които 134. СУ предприема за преодоляване на причините за отпадане са подчинени на националните, областни и общински стратегически мерки като се отчита спецификата на образователната институция и нуждите от подкрепа на всяко дете: 1. Ранно обхващане на ученици, застрашени от отпадане: - в начален етап- ученици, които имат трудности в обучението - в края на първия учебен срок класните докладват на Екипа за подкрепа на личностното развитие, с цел създаване на индивидуална програма за личностно развитие. - За ученици от прогимназиален и гимназиален етап, които имат слаби оценки за срок и година, екипът създава индивидуална програма за личностно развитие, 4

5 според специфичните нужди, проблеми, интереси и способности, като се търси подкрепа на допълващи форми за подпомагане; - За ученици, които трудно се социализират или често влизат в конфликт със съученици или учители, се анализират причините, състоянието и възможностите за работа с този ученик, чрез индивидуално съставена програма съвместно с родителите, преподавателите на ученика и училищния психолог, както и с участието на лидери от класа; - За ученици, които имат над 5 неизвинени отсъствия и над 45 извинени за срок, се анализират причините и се съставят мерки за справяне с проблема. 2. Поддържане на активно и ползотворно сътрудничество между училище, семейство, центрове за личностно развитие, основни институции, които ще подпомагат, но и ще контролират дейността на училищната общност: - Партньорство с други специалисти или специализирани центрове за работа с уязвими семейства, за повишаване на родителски капацитет, подобряване на комуникацията между деца и родители и възможност за сформиране на групи за родителска подкрепа по общи проблеми на територията на училището; - Партньорство със специалисти за повишаване мотивацията на ученика, за кариерно ориентиране с цел създаване на представа за интересите и възможностите му; - Подпомагане на училищната общност при недостатъчна компетентност за работа с деца и ученици със специални потребности, чрез обучения, обмен на добри практики между училищата. 3. Ежегодни, актуализиращи се квалификации и практически възможности за подобряване работата на педагогическите специалисти: - Обучения, семинари, споделяне на добри практики; - Обединяване усилията на учители от различни научни области спрямо интересите на детето за създаване на междупредметни връзки чрез разработване на проекти, в които това ще бъде приложено; - Квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на конфликти и справяне с агресията и насилието. 4. Процесът на учене в 134. СУ да става все по-качествен, интересен, съвременен, разнообразен, за да може учениците да бъдат увлечени в него, според интересите, способностите и желанията си: - Превръщане на училището в приятно и желано място за учениците чрез използване на интерактивни методи и форми на преподаване, овладяване на учебните знания и осигуряване на подходяща среда в нови модели класни стаи и места за извънучебни занимания; - Поставяне на индивидуални задачи с практическа насоченост; - Обвързване на индивидуалната работа според екипната роля и даване на екипни задачи при разработване на проекти; - Оценяването да е според положените усилия и да осигурява мотивираща за ученика обратна връзка, чрез която ще може да остане мотивиран и да продължи със самочувствие обучението си; - Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал; - Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите чрез създаване на специфична образователна и възпитателна интерактивна среда медиен център, включващ училищно радио и телевизия. 5. Извънкласни и извънучилищни форми дейности, отразени в сайта на училището. 6. Активно участие на Ученическия съвет 5

6 Целта на Програмата за превенция за ранно напускане на училище е да утвърди 134. СУ Димчо Дебелянов като институция, която работи с внимание и грижа за всеки ученик и осигурява обща подкрепяща среда. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Детска градина 34 Лястовичка /с яслена група/ гр. Варна, ж.к.възраждане I, до бл. 3 Телефон: 052/ ,

Детска градина 34 Лястовичка /с яслена група/ гр. Варна, ж.к.възраждане I, до бл. 3 Телефон: 052/ , обучение, признаване и валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене, добра координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление национално, регионално,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА Програмата за превенция н

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА Програмата за превенция н ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА Програмата за превенция на ранното напускане на училище в СУ Проф. д-р Асен

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: Директор: Криси Аврамова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 о

УТВЪРЖДАВАМ: Директор: Криси Аврамова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 о УТВЪРЖДАВАМ: Директор: Криси Аврамова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

Участници във фокус-групата, изготвили Програма за превенция на ранното напускане на училище: 1. Иван Николов директор на НУ «Илия Р. Блъсков» 2. Мари

Участници във фокус-групата, изготвили Програма за превенция на ранното напускане на училище: 1. Иван Николов директор на НУ «Илия Р. Блъсков» 2. Мари Участници във фокус-групата, изготвили Програма за превенция на ранното напускане на училище: 1. Иван Николов директор на НУ «Илия Р. Блъсков» 2. Мариана Иванова заместник-директор 3. Пепа Тенева представител

Подробно

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ; Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ;  Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/846-51-67, ;e-mail: ou143@abv.bg Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Директор на 143.ОУ Г.Бенковски ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА 4400 гр. Пазарджик, бул. "Цар Освободител " 105, тел./факс: www

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА 4400 гр. Пазарджик, бул. Цар Освободител  105, тел./факс: www ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА 4400 гр. Пазарджик, бул. "Цар Освободител " 105, тел./факс: 034 444 571 e-mail: tmtpz@netscape.net, www.pgmetpz.com УТВЪРЖДАВАМ: пп /подпис и печат/ ДИРЕКТОР:

Подробно

ОУ "Св.Патриарх Евтимий 99^- Варна гр.варна (9023) ж.к."вл.варненчик" ул."димитър Дон Директор - телефон/факс (052) Е-та!1 - ра(па Утвърдил: В

ОУ Св.Патриарх Евтимий 99^- Варна гр.варна (9023) ж.к.вл.варненчик ул.димитър Дон Директор - телефон/факс (052) Е-та!1 - ра(па Утвърдил: В ОУ "Св.Патриарх Евтимий 99^- Варна гр.варна (9023) ж.к."вл.варненчик" ул."димитър Дон Директор - телефон/факс (052) 510-690 Е-та!1 - ра(па Утвърдил: Веселина МАнолойа директор на У (Ев/П. Евтимий" ПРОГРАМА

Подробно

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОЧО МАВРОДИЕВ ГР. ПЕТРИЧ ул. Тракия 1, е-mail: ПРОГРАМА за превенция на ранното н

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОЧО МАВРОДИЕВ ГР. ПЕТРИЧ ул. Тракия 1, е-mail:   ПРОГРАМА за превенция на ранното н ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОЧО МАВРОДИЕВ ГР. ПЕТРИЧ ул. Тракия 1, е-mail: kochomavrodiev@abv.bg, www.kochomavrodiev.com ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците от Първо основно училище Кочо

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ" С.ЧОМАКОВНИ. ОБЩ. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛ.ПЛЕВЕН \\ о V /< /? ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРИОДА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ЧОМАКОВНИ. ОБЩ. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛ.ПЛЕВЕН \\ о V /< /? ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРИОДА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ" С.ЧОМАКОВНИ. ОБЩ. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛ.ПЛЕВЕН \\ о V /< /? ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 година Програмага е създадена на основание

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно

78. СУ Христо Смирненски гр. Банкя УТВЪРЖДАВАМ: / Весела Неделчева Директор / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създа

78. СУ Христо Смирненски гр. Банкя УТВЪРЖДАВАМ: / Весела Неделчева Директор / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създа 78. СУ Христо Смирненски гр. Банкя УТВЪРЖДАВАМ: / Весела Неделчева Директор / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за

Подробно

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - ГРАД БУРГАС УТВЪРЖДАВАМ Петко Георгиев Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - ГРАД БУРГАС УТВЪРЖДАВАМ Петко Георгиев Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - ГРАД БУРГАС УТВЪРЖДАВАМ Петко Георгиев Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създадена на основание чл.263, ал.1, т. 8 от Закона

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ ГРАД ПАЗАРДЖИК УТВЪРЖДАВАМ Директор Д. Кемчева ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ за учебната

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ ГРАД ПАЗАРДЖИК УТВЪРЖДАВАМ Директор Д. Кемчева ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ за учебната ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ ГРАД ПАЗАРДЖИК УТВЪРЖДАВАМ Директор Д. Кемчева ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ за учебната 2018/2019 година Утвърдена със заповед 383-1353/11.09.2018

Подробно

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ГРАД ВАРНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебната 2018/2019 година Програмата

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ГРАД ВАРНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебната 2018/2019 година Програмата МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ГРАД ВАРНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебната 2018/2019 година Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно