НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ"

Препис

1 НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят: 1. нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите; 2. изискванията за вземане и изпитване на почвени проби за определяне съдържанието на вредни вещества. Глава втора. ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПК), МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ (МДК), ИНТЕРВЕНЦИОННИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ИК) ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ (ТММ) И УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (УОЗ) И НЕФТОПРОДУКТИ В ПОЧВИТЕ Чл. 2. Нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите са определени въз основа на оценка на риска за околната среда и човешкото здраве в три нива: 1. предохранителни концентрации; 2. максимално допустими концентрации; 3. интервенционни концентрации. Чл. 3. Съдържанията по чл. 2 на тежки метали и металоиди са определени като концентрации, посочени в приложение 1, табл. 1-3, като се отчитат типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рн (Н2О) на почвите. Чл. 4. Съдържанията по чл. 2 на устойчиви органични замърсители и нефтопродукти са определени като концентрации, посочени в приложение 2, без да се отчита типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рн (Н2О) на

2 почвите. Глава трета. ВЗЕМАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ Чл. 5. (1) За определяне съдържанието на вредни вещества в почвите се вземат и изпитват почвени проби по методи съгласно български или международни стандарти, а ако няма такива - по валидирани вътрешноведомствени методи. (2) Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории. (3) Задължителната дълбочина за вземане на почвени проби е посочена в приложение 3. (4) Използваните методи за изпитване гарантират граница на откриване за съответното вредно вещество с един порядък по-ниска от нормите по чл. 2. Допълнителни разпоредби 1. По смисъла на тази наредба: 1 "Вредни вещества" са изброените в приложенията метали, металоиди и органични вещества. 2. "Предохранителна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която не води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве. 3. "Максимално допустима концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която при определени условия води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве. 4. "Интервенционна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве. 6. "Обекти на опазване" са човекът, почвите и подземните води. 7. "Тип земеползване" е предназначението на териториите, определено с устройствените схеми и планове. Преходни и Заключителни разпоредби 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.). 3. Тази наредба отменя Наредба 3 от 1979 г. за норми относно допустими съдържания на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 5

3 от 1996 г., бр. 54 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.; доп., бр. 39 от 2002 г.). 4. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица. 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник". Приложение 1 към чл. 3 Норми за предохранителни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia) Таблица Почва Тежки метали и металоиди арсен кадми й мед хром никел олово цинк живак кобал As Cd Cu Cr Ni Pb Zn Hg Co Фонови концентрации Стандартна почва с рн (H2O) <= 6,0 10 0, ,03 20 Предохранителни концентрации 1. Глинесто-песъчливи и песъчливи почви 15 0, , Песъчливо-глинести 15 0, , Глинести почви 20 1, , Почви с повишено природно съдържание на ТММ Установяват се, ако е необходимо, на базата на локални фонови стойности. Забележки: 1. При рн < 6,0 предохранителните стойности за почвите с песъчливо-глинест механичен състав се прилагат за глинести почви, а стойностите за глинестопесъчливите и песъчливите почви - за почвите с песъчлив глинест механичен състав. 2. За олово границата на рн е < 5,0. Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на обработваеми земи и постоянни тревни площи (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia) Таблица Максимално допустими концентрации Интервенционни обработваеми постоянни коефициент концентрации

4 mm) > 60 % в орния хоризонт (дълбочина 0-20 cm) и/или хоризонт А (0-10 cm) на необработваеми земи ТММ рн (H2O)(1) земи тревни на корекция - площи КК(2) Арсен (As) ,2 90 Кадмий (Cd) <6,0 1,5 2,0 6,0-7,4 2,0 2,5 1,3 12 >7,4 3,0 3,5 Мед (Cu) <6, ,0-7, ,2 500 >7, Хром (Cr) ,2 550 Никел (Ni) <6, ,0-7, ,2 300 >7, Олово (Pb) <6, ,0-7, ,3 500 >7, Живак (Hg) 1,5 1,5 1,2 10 Цинк (Zn) <6, ,0-7, ,3 900 >7, Забележки: (1) рн, определено при съотношение почва : вода 1:5 и време на взаимодействие с вода 5 h. (2) КК - коефициент за корекция се прилага за почви със съдържание на физична глина (частици < 0,01 чрез умножаване на стойностите на максимално допустими концентрации за обработваеми земи и постоянни тревни площи с КК. Данните за съдържание на физична глина се вземат от почвени карти и очерци или чрез изпитване на място. Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на населени места, паркове, спортни площадки и индустриални/производствени терени (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia) Таблица Населени места, паркове, спортни площадки Индустриални/ ТММ производствени терени МДК ИК МДК ИК Арсен (As) Кадмий (Cd) Мед (Cu) Хром (Cr) Никел (Ni) Олово (Pb) Живак (Hg) Цинк (Zn)

5 Приложение 2 към чл. 4 Норми за предохранителни концентрации, максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти в почвите (определени като общ съдържание в mg/kg суха почва) Наименование Справочни ПК МДК ИК фонови стойности I. Полициклични ароматни въглеводороди 1 РАН16(сума) 0,150 0,40 4, Нафтален 0,022 0,02 0,1-3 Аценафтен/ACE 0,010 0,03 0,2-4 Аценафтилен/ACY 0,003 0,03 0,2-5 Флуорен/FLU* 0,010 0,03 0,3-6 Фенантрен/PHE 0,015 0,045 0,4-7 Антрацен/ANT 0,005 0,050 0,5-8 Флуорантен/FLA 0,015 0,020 0,1-9 Пирен/PYR 0,008 0,020 0,2-10 Бенз[a]антрацен/BaA 0,003 0,020 0,2-11 Хризен/CHR 0,008 0,020 0,2-12 Бензо[b]флуорантен/BbF + 0,016 0,020 0,2 - Бензо[j]флуорантен/BjF + Бензо[k]флуорантен/BkF 13 Бензо[a]пирен/BаP 0,005 0,015 0,1-14 Бензо[e]пирен/BeP 0,008 0,020 0,15-15 Индено[1,2,3-cd]пирен/IND 0,011 0,020 0,2-16 Дибенз[ah]антрацен/DbahA 0,002 0,020 0,1-17 Бензо[ghi]пирилен/BghiP 0,004 0,020 0,1 - II. Полихлорирани бифенили 18 РСВ6(сума) 0,005 0,02 0, ,4,4'-трихлорбифенил РСВ-28 0,001 0,001 0, ,2',5,5'-тетрахлорбифенил PCB-52 0,001 0,001 0, ,2',4,5,5'-пентахлорбифенил PCB-101 0,001 0,004 0, ,2',4,4',5'-хексахлорбифенил PCB-138 0,001 0,004 0, ,2',4,4',5,5',- хексахлорбифенил PCB-153 0,001 0,004 0, ,2',3,4,4',5,5',-хептахлорбифенил PCB-180 0,000 0,004 0,04 - III. Органохлорни пестициди 25 Хексахлорбензен - 0,025 0, алфа-бета-гама (**)-Хексахлорциклохексан - 0,001 0, DDX (сума DDT, DDD и DDE) -

6 (5000) DDX (сума DDT, DDD и DDE) 0,3 1, ,4' и 4,4'- Дихлордифенилдихлоретилен - 0,1 0,5 - /-o,p'-и p,p'-dde/ 29 2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2- - 0,1 0,5 - дихлоретан /o,p'-и p,p'-ddd/ 30 2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2,2- - 0,1 0,5 - трихлоретан /o,p' и p,p'-ddt/ 31 IV. Нефтопродукти Забележки. (*) Стойността се отнася за индустриални/производствени терени. (**) a, b, g Приложение 3 към чл. 5, ал. 3 Дълбочина на пробовземане на почвени проби според типовете земеползване Тип земеползване Дълбочина на пробовземане (cm) Населени места Паркове 0-10 Спортни площадки Индустриални/ 0-10 производствени терени Обработваеми земи Постоянни тревни площи

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода НАЦИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) В БЪЛГАРИЯ 30-31 ОКТОМВРИ 2013Г. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ ДОБРИ ПРАКТИКИ Българска асоциация

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда /

Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда / Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ 1. Хидробиологичен мониторинг Данни от мониторинг

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

To: Copy:

To: Copy: Приложения към ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА За изпълнение на дейностите през 2017 г. за които е издено Комплексно разрешително 63-Н1/2007, актуализирано с Решение 63-Н1-И0-А1/ 2013 г и Решение 63-Н1-И0-А2/

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите брой: 6, от дата

Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите брой: 6, от дата Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите брой: 6, от дата 16.1.2018 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ

Подробно

ОП СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА АНАЛИЗ СЪ

ОП СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА АНАЛИЗ СЪ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА АНАЛИЗ СЪОБРАЗНО АКТУАЛИЗИРАНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 431-И0-А1/2015, КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 481- Н0/2013 Г., НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО

Подробно

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия Приета с ПМС 30 от 6.02.2007

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

ДОВОС

ДОВОС Сравнителен анализ на потенциалните площадки Резултатите от сравнителния анализ на потенциалните площадки по отделните критерии е даден по-долу. А Литостратиграфски строеж Радиана -- Формация с изцяло

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ІІ.1 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ В. Търново, като част от НСМОС - подсистема въздух В териториалният обхват на РИОСВ-Велико

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 май 2015 г. (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Европейската комисия Дата н

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 май 2015 г. (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Европейската комисия Дата н Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 май 2015 г. (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Европейската комисия Дата на получаване: 12 май 2015 г. До: Генералния секретариат

Подробно

licceni2018

licceni2018 Цени: офис 1-природни води (питейни, повърхностни, минерални, подземни води, води за рибовъдство, води от плувни басейни, поливни води) Показател Метод Цена без ДДС, лв Цена с ДДС, лв 1 Активна реакция

Подробно

Стандарти. Норми

Стандарти. Норми Европейски сертификати за дървесни пелети EN plus и Д-р. Инж. Димитър Младенов Председател на УС на Асоциацията за Енергийно Оползотворяване на Биомасата Дървесните пелети са горивен продукт, формиран

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Отпадъци 14.1.

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Отпадъци 14.1. 14. Отпадъци 14.1. рн БДС EN ІSO 10523 БДС EN 15933 14.2. Електропроводимост БДС EN 27888 СД CEN/TS 15937 14.3. Сух остатък БДС EN 12880 БДС EN 14346 БДС EN 15934 БДС 17.1.4.04 14.4. Разтворени вещества

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността Васил Узунов началник сектор ПУРБ Доклад за изпълнението на Програмите от мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. трябва да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период - 2010-2015

Подробно

generated pdf

generated pdf 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Каталог от мерки и предложени мерки за район Пловдив Минно-геоложки университет Св. Ив. Рилски проф. д-р Маринела Панайотова, експерт по проект EARBDMINING Основна цел Основната цел на мерките е намаляване

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ" В сила

Подробно