СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg"

Препис

1 СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg УТВЪРДИЛ:... ДИРЕКТОР / ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА/ П Л А Н на Координационния съвет при СУ Неофит Рилски гр. Банско във връзка с прилагане на Механизма за притиводействие на тормоза и насилие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Координационния съвет в СУ Неофит Рилски е определен със Заповед 08-50/ г. на Директора на училището и е в състав: Председател: Елена Палазова -ЗДУД Членове:1.Марияна Георгиева-психолог 2.Бойка Спасова -логопед 3.Александър Цигорийн -охрана 4.Елена Георгиева-родител 5.Здравка Кърпачева-гл.учител ОНЕ 6.Георги Котирков учител в ПЕ I. Дейности по превенция. 1.Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма за противодействие на тормоза и насилие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование: Срок г. Отговорник : Координациониия съвет 2.Актуализиране на етичния кодекс за работа с деца в СУ Неофит Рилски. Срок. в началото на всяка учебна година Отговорник : посочен от директора

2 Етичният кодекс на училището се актуализира ежегодно в началото на учебната година 3.Запознаване на учителите и представителите на училищното настоятелство с етичния кодекс. 3. Създаване и актуализиране на правилата в Правилника на дейността на училището. Срок м. януари 2019г. Отговорник :Координационният съвет Провеждане на среща с обществения съвет и обсъждане на мерки за превенция на тормоза и насилието в училище. Отговорник: Председателя на Координационния съвет. 3.2 Участие на учениците от V,VI и V -те класове, представени от ученическия съвет в създаване и актуализиране на правилата на класа и училището. Срок м. декември 2019г. Отговорник : класни ръководители и уч. психолог 4. Оценка на ситуацията в училище на база на въпросниците за учителите и учениците. / Приложение 1/ Срок : м декември 2018г. Отговорник: Координационният съвет. 5. Дейности на ниво клас във връзка с изпълнение на механизма. 5.1.Дейности, заложени в часа на класа >Решаване на казуси >Теми, свързани с насилието и тормоза >Участие в училищните и извънучилищни мероприятия >Запознаване на учениците с дейността на горещата тел.линия за деца Срок: постоянен Отговорник : класните ръководители 5.2 Групова работа с класовете по теми: Срок: постоянен Отговорник : училищния психолог 6.Дейности в училището.

3 6.1.Отбелязване на деня на розовата фланелка-последната сряда на м.февруари г. Срок : г. Отговорник : Координационният съвет. 6.2 Участие в конкурси, организиран от МКБППМН към ОбА гр. Банско Срок постоянен Отговорник: класните ръководители 6.3 Организиране на семейни игри Срок м.май 2019г. Отговорник: Общественият съвет и Координационният съвет. 6.4 Участие в Риболовец без дрога Срок м октомври 2018г и м. юни 2019г. Отговорник: класните ръководители 6.5 Провеждане на родителски срещи, свързани с превенция или интервенции във връзка с тормоза в училище. Срок: постоянен Отговорник: класните ръководители и училищния психолог 6.6 Отбелязване на деня на търпението Срок г. Отговорник: класните ръководители и училищния психолог. 6.7 Запознаване на учениците от 4-те класове с дейността на МКБППМН към ОбА гр. Банско. Срок: м. април 2019г. Отговорник Координационният съвет 6.8 Срещи на учителите във връзка с решаване на конкретен казус. Споделяне на добри практики. Срок: постоянен / веднъж месечно/ Отговорник : Координационният съвет.

4 6.9 Организиране на училище за родители на тема Агресивното поведение при децата Срок м. май 2019г. Отговорник: Координационния съвет.дейности за интервенция. 1.Актуализиране на процедурите за действие при инциденти, работа по случай и насочване към услуги. Срок: м. февруари 2019г. Отговорник:Координационният съвет 1.1Запознаване на педагогическия персонал с процедурите за действие при инциденти, работа по случай и насочване към услуги. Срок: м. март 2019г. Отговорник:Координационният съвет 1. 2.Актуализиране на дневника за случаи на насилие и тормоз. Срок: м. ноември 2018г. Отговорник: училищният психолог 2. Изготвяне на годишен доклад от Координационният съвет до директора на училището, съдържащ препоръки за създаване на по- сигурна и безопасна образователна среда. Срок г. Изготвил: Координационен съвет в състав: Председател: Е. Палазова ЗДУД... Членове:

5 ДНЕВНИК за регистриране на случаите на насилие и тормоз в СУ Неофит Рилски гр. Банско за учебната 2018/2019 година съгласно Механизма за притиводействие на тормоза и насилие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Дневникът да съдържа следната информация: 1. Дата Клас Участници Кратко описание на случая /какво се е случило...?/ 5. Къде се е случило? 6. Вид насилие Ниво на насилието Предприети действия а/ кои органи са информирани / родители, институции идр.../ б/как е приключила ситуацията... в/ какво предстои Ригистрирал ситуацията /име, подпис.../

6 СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg П Р ОТ О КО Л 1 / г. Днес г. се проведе първото редовно заседание на Координационния съвет към Средно училище Неофит Рилски гр. Банско във връзка с изготвянето на План, съобразно Механизма за притиводействие на тормоза и насилие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Дневен ред : Т.1 Изготвяне на План за превенция и противодействие на училищния тормоз. Срок г. Т.2. Планът да се представи за утвърждаване от Директора на училището Срок г. Т.3 Да се предоставят въпросниците за учителите на колегите с цел изследване на ситуацията в училището от тяхна гледна точка. Срок г. Отг. Училищния психолог. Т.3 Учениците от началния курс да участват в актуализиране на училищните правила. Срок: г. Отговорник: класните ръководители Председател: Елена Палазова... Членове:

7 СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg П Р ОТ О КО Л 2/ г. Днес г. се проведе редовно заседание на Координационния съвет към Средно училище Неофит Рилски гр. Банско във връзка с анализ на резултатите от изследване на тормоза в училище на база въпросниците за учителите. Дневен ред : Т.1 Запознаване с анализа, изготвен от училищния психолог. Т.2 Определяне на класовете, които ще бъдат анкетирани с въпросниците за учениците. Т.3 Избор на вариант на въпросник /посочване на имена или посочване само на брой/ Т.4 Обобщаване на правилата, предложени от учениците от началния курс. Решения: 1.След запознаване с резултатите от въпросниците за учителите Координационния съвет взе решение да се проведе изследване на тормоза между връстниците в Vа,Vг,VIб,VIг,VIIб класове. 2.В горепосочените класове да се анкетират по 10 ученици. 3.На учениците да бъде предоставен въпросника, в който директно се посочват имена с цел по-лесно идентифициране на агресорите, жертвите и агресори-жертви и предприемане на необходимите мерки за превенция или прекратяване на тормоза. Срок до г. отговорник:уч.психолог 4. Правилата да бъдат предоставени за утвърждаване от Директора. Срок г. Председател: Елена Палазова... Членове:

8

9 Начално училище "Свети Паисий Хилендарски" град Банско, ул. "Пирин" 16, тел.: 0749 / , ЗАПОЗНАТ:... ДИРЕКТОР / Н. БЪРДАРЕВА/ О Т Ч Е Т на Координационния съвет при Начално училище Свети П. Хилендарски ОТНОСНО изпълнението на плана за 2017/2018 уч. година във връзка с прилагане на Механизма за притиводействие на тормоза и насилие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. І.Дейности по превенция 1.Педагогическите специалисти и останалите служители са запознати с Механизма за противодействие на тормоза и насилие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование: 2. В началото на учебната година е актуализиран Етичния кодекс за работа с деца на НУ Свети П. Хилендарски 3. Актуализиран е Правилника на дейността на училището. 3.1 Учениците от 3-те и 4-те класове участваха в създаване и актуализиране на правилата на класа и училището. С училищните правила бяха запознати всички родители на родителски срещи. 4. Направена бе оценка на ситуацията за тормоза в училище на база на въпросниците за учениците и учителите, както в началото, така и в края на учебната година. 5. През м. май се проведе Училище за родители на тема: Семейството и агресивното поведение при децата 5. Дейности на ниво клас във връзка с изпълнение на механизма.

10 5.1.Дейностите, които бяха заложени за часа на класа и са изпълнени са : -Решаване на казуси - дискусия по теми, свързани с насилието и тормоза -Участие на учениците в мероприятията по инициатива на МКБППМН към ОбА гр.банско. -Участие в конкурса, организиран от ОбСНВ-Блгоевград Моят любим национален герой. 5.2 За 2017/2018 уч. година уч. психолог е провел повече от 60 часа групова работа с класовете по различни теми: 6.Дейности в училището. 6.1Отбелязан е на деня на розовата фланелка г. 6.2 Учениците участваха в конкурс на тема: Доброто, което направих днес, организиран от МКБППМН 6.3 Участие в конкурса Живей здравословно по инициатива на РЗИ Благоевград. 6.4 Участие в Риболовец без дрога,организирано от община Банско.Осъществява се две пъти годишно на Денят та Банско и Международният ден на детето 6.5 Проведени са родителски срещи, свързани с превенция или интервенции във връзка с тормоза в конкретен клас. 6.6 В училището бе отбелязан Деня на търпението 6.7 Учениците от 4-те класове се запознаха с дейността на МКБППМН към ОбА гр. Банско. 6.8.Учениците от ІV а клас се запознаха с работата на Отдел Закрила на детето. ІІІ. Дейности за интервенция. 1.Актуализирани са процедурите за действие при инциденти, работа по случай и насочване към услуги Педагогическият персонал е запознат с процедурите за действие при инциденти, работа по случай, както и с всички социални услуги на територията на община Банско 1. 3.Актуализиран е дневника за случаи на насилие и тормоз. Предвид анализа на ситуацията в училище на база проведени анкети и на база наблюдение върху взаимоотношенията между учениците Координационният съвет дава следните препоръки с цел създаване на по- сигурна и по- безопасна образователна среда.

11 1. Политиката на училището относно превенцията на насилието и тормоза да е прозрачна, ясно дефинирана, постоянно актуализирана и публична. С нея трябва да е запозната цялата училищна общност 2. Създаване на интерес и ангажираност от страна на родителите. 3. Да има ясен механизъм за последствията при нарушаване на правилата. В случаи на нарушение на границите и правилата да се прилагат санкции, запазващи авторитета и достойнтвото на ученика. Всеки ученик да е наясно с последствията при нарушаване на училищните правила. 4. Всеки педагогически специалист да е наясно с процедурите в случай на насилие и мерките, които се вземат на ниво клас и ниво училище 5. Всеки ученик да знае процедурата в случая на тормоз, независимо дали е свидетел или жертва.т.е. да знае кога и към кого да се обърне за помощ. 6. Да се разработи програма връстници обучават връстници. По- големи ученици да продобият умения за реагиране в конфликтни ситуации при по- малките. Изготвил: Координационен съвет в състав: Председател: М. Георгиева... Членове: 1. Мария Стоянова... 2.Светлана Глушкова... 3.Татяна Златева... 4.Атанас Цонев г. гр. Банско

12 ОТЧЕТ за изпълнението на плана за дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви, жалби и етика за учебната 2017/2018 година 1. Колегите са запознати с актуализирания етичен кодекс на училищната общност. 2. Комисията е работила по случай на превенция на отпадане на ученик от училище. 3.Провеждана е индивидуална корекционно-възпитателна работа с ученици, проявили агресивно поведение. 4.Членовете на комисията са съдействали за участие на ученици в мероприятията на МКБППМН и ОбНВ-Благоевград, отбелязване то на инициативи, свързани с превенция на агресията като Деня на розовата фанелка, Деня на търпението и др. 5. Всички ученици и колеги са запознати с механизма за противодействие на училищния тормоз. 6. Учениците от ІV-те класове са запознати със секретаря и дейността на МБППМН и със социалните работници и дейността на Отдел Закрила на детето към Д СП гр. Разлог. Дата: г. Изготвили: Председател: М. Георгиева /..../ Членове: Борислава Фурнаджиева /../

13 Атанас Цонев /.../

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 Приложение 1 Информационен въпросник за училището Моля, попълнете въпросника максимално искрено. Той няма оценъчен, а самооценъчен характер. Не е необходимо да имате утвърдителен отговор към въпросите.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна Годишен отчет на педагогическите съветници Олга Георгиева и Цвета Балтакова-Стоянова за учебната 2017 2018 година Цел на дейността на педагогическите съветници: подкрепа за личностно развитие на учениците

Подробно

???? ?? ??????????????? ?? ????????? ?????? ? ???”??? ?????????”, ??

???? ?? ??????????????? ?? ????????? ?????? ? ???”??? ?????????”, ?? НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ град София, обл. София град, общ. Столична, район Връбница, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16 www.ngdek.com; e-mail: ngdek.bg@gmail.com;

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

32-ро СОУ с изучаване на чужди езициСв УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно