СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , Съгласувал:... ЗДУД: /Калинка Гайтанинчева/ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В СУ СВ.ЦАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ С. АБЛАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Изготвил: <У4с..>... Председател на МО /Найме Гърбева/

2 ПЛАН I. Членове на методическото обединение Председател на МО Найме Гърбева - старши учител общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап в целодневна организация на обучение- VIP1 група Членове на МО: 1. Зорница Дерменжиева - старши учител общообразователен учебен предмет, начален етап в целодневна организация на обучение-1 група 2. Юнеска Конедарева-старши учител общообразователен учебен предмет, начален етап в целодневна организация на обучение- II група 3. Минире Топова - старши учител общообразователен учебен предмет, начален етап в целодневна организация на обучение- III група 4. Елза Моллова - старши учител общообразователен учебен предмет, начален етап в целодневна организация на обучение- IV група 5. Никен Сюлейманова Лапантова-Газиева - учител общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап в целодневна организация на обучение- V група 6. Ирзана Чаушева - старши учител общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап в целодневна организация на обучение- VI група 7. Гюлфе Ханьова - старши учител общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап в целодневна организация на обучение- VII6 група II. Основни цели 1. Заниманията и самоподготовката в групите включени в Целодневна организация на обучение да допринасят за повишаване качеството на образователно - възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество, съобразени с Европейските стандарти. 2. Превръщане на малкия ученик в активен участник и партньор в целодневната организация на учебно - възпитателния процес. 3. Постигане на интелектуално израстване на учениците. Практическо приложение на техните знания, умения,навици, логически операции и творчески прояви.

3 III. Основни задачи 1. Формиране на трайна мотивация за учене у учениците чрез разнообразни форми за надграждане на знания в съответствие с новите образователни изисквания. 2. Насърчаване на ученика за овладяване и практикуване на интелектуални умения и стимулиране любознателността и стремежа му към знания. 3. Създаване на условия за творческо развитие и удовлетворяване потребностите на учениците за активна дейност, изява, и общуване в групата. 4. Формиране на личностни и социални умения у подрастващите 5. Координиране обмяната на добри практики между учителите по общообразователен учебен предмет начален и прогимназиален етап в целодневна организация на обучение. 6. Диагностициране и насърчаване постиженията на учениците. 7.Опазване здравето и живота на учениците. IV. Дейности за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи 1.Разработване на план за дейността на Методическото обединенние. Срок: м. IX. 2018г. Отговорник:председателят на МО и учителите НЕ и ПГЕ в целодневна организация на обучение 2. Подготвяне на годишен тематичен план за дейностите в групите от ЦО. Срок: м. IX.2018 г. 3.Изготвяне на план-график за ползване на стаите за Занимания по интереси. Срок: м.1х. 2018г. 4. Запознаване с новите указания от септемврийските съвещания на учителите. Срок: м. IX г. 5. Изготвяне на график за обедно хранене, придружаване на пътуващите ученици, дежурства. Срок: м. IX г. 6.Осигуряване на педагогическа подкрепа на новопостъпил учител в методическото обединение.

4 7. Уеднаквяване на изискванията на учителите по общообразователен учебен предмет в групите от ЦО и преподавателите, с цел пълноценно овладяване и надграждане на учебното съдържание. 8. Изработване на есена изложба от учениците с помощта на природни материали и семена. Срок:м. XI г 9. Изработване на табло за Деня на народните будители. Срок: м. XI г. Отговорник: учител ПГЕ-VI група в целодневна организация на обучение Ю.Провеждане на открит урок в час по организиран отдих и физическа активност в прогимназиален етап Срок:м. XI г. Отговорник: учителители ПГЕ в целодневна организация 11. Ефективната организация на ЗИ - условие за повишаване инициативността и активността на учениците - среща разговор за обмяна на опит между учителите по общообразователен учебен предмет в целодневна организация на обучение Отговорник: учителите, НЕ и ПГЕ в целодневна организация на обучение А 12. Участие в новогодишното тържесство на училището. Изработване на предмети за украса на коледното дръвче, класните стаи и коридорите в училището. Срок: м. XII г. Отговорник: учителите, НЕ и ПГЕ в целодневна организация на обучение i 13.0бсъждане и отчет на резултатите от първия учебен срок. Срок: м. II. 2019г. Отговорник: председател на МО 14. Изработване на табло за годишнина от обесването на Васил Левски. Срок: м.п.2019г. Отговорник: учител ПГЕ-VII rpyna в целодневна организация на обучение 15. Поддържане и актуализиране на интернет-страницата за Целодневна организация на учебния процес, с цел популяризиране работата на учители и ученици в групите. Отговорник: председател на МО

5 16. Представяне на тематични кътове за Баба Марта, Празникът на мама. Пролет в рисунки. Срок: м. III-IV. 2019г Отговорник: : учителите, НЕ и ПГЕ в целодневна организация на обучение 17. Изработване на табло по случай Национален празник на Република България -3 Март Срок: м. III. 2019г. Отговорник: VII а група в целодневна организация на обучение 18. Провеждане на открит урок в час по занимания по интереси в начален етап Срок: м. IV. 2019г. Отговорник: учителите НЕ в целодневна организация на обучение 19. Изготвяне на тематична изложба от групите в ЦО под надслов" Моят свят в рисунки" Срок: m.v. 2019г. 20. Бързи, смели, сръчни. Спортно състезание между учениците в начален етап на обучение. Срок: m.v. 2019г. Отговорник: учителите НЕ в целодневна организация на обучение 21. Първи юни- празник на детето. Рисунки на асфалт. Срок: м. VI г. 22.Обсъждане на резултатите от учебно-възпитателната работа в групите. Срок: м. VI г. i 23.0тчет за работата на МО на учителите в Целодневна организация на обучение Срок: M.VII.2019r. Отговорник: председателят на МО Изготвил... Председател на МО: Найме Гърбева

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната 2016-2017 година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. Учебните занятия са организирани в дневна форма на обучение

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2013 2014 УЧЕБНА ГОДИНА Да проследим съпоставката между резултатите входно - изходно ниво от 5 до 12 клас Трайна е тенденцията успехът от изходното ниво да бъде по-висок в сравнение с входното ниво 6

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/ ; 0

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/ ; 0 СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/84 45 96; 082/84 17 85; 082/84 56 28; 082/84 17 83; e-mail: soupne_ruse@abv.bg

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно