О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

Размер: px
Започни от страница:

Download "О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Препис

1 О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч г. Д О З И М Е Т Р Ы Г А М М А И З Л У Ч Е Н И Я С Ф У Н К Ц И Е Й О Б Н А Р У Ж Е Н И Я П А Р О В Т О К С И Ч Н Ы Х В Е Щ Е С Т В Д К Г - Р М М М Е Т О Д И К А П О В Е Р К И М Р Б М П (взам е н М Р Б М П ) л ь. & З С Д М б ВЕРНО и*-*< 5 Ю р и сф н сул * /AJ4-. Б оярова M -. lt. 201,5 г

2 1 В в о д н а я ч а с ть 1.1 Н а с то я щ а я м е т о д и к а п о в е р к и уста н а в л и в а е т м е то д ы и ср е д ства п е р в и ч н о й и п е р и о д и ч е с к о й п о в е р к и д о з и м е т р ы га м м а - и з л у ч е н и я с ф у н к ц и е й о б н а р у ж е н и я п а р о в т о к с и ч н ы х вещ е ств Д К Г - Р М М, Д К Г - Р М М А (далее п р и б о р ы ) и с о о тв е тств у е т м е то д и ч е с к и м у к а з а н и я м М И 1788 "П р и б о р ы д о з и м е т р и ч е с ки е для и зм е р е н и я э к с п о з и ц и о н н о й д о зы и м о щ н о с т и э к с п о з и ц и о н н о й д о зы, п о гл о щ е н н о й д о з ы и м о щ н о с т и п о гл о щ е н н о й д о зы в в о зд у хе ф о т о н н о го и з л у ч е н и я. М е т о д и к а п о в е р к и ". 1.2 П е р в и ч н о й п о в е р ке п о д л е ж а т п р и б о р ы, в ы п у с ка е м ы е и з произв о д ств а. 1.3 П е р и о д и ч е с к о й п о в е р ке п о д л е ж а т п р и б о р ы, н а х о д я щ и е с я в э к с п л у а т а ц и и и л и н а х р а н е н и и, через у с т а н о в л е н н ы е м е ж п о в е р о ч н ы е инте р валы. 1.4 В н е о ч е р е д н а я п о в е р к а п р и б о р о в п р о в о д и т с я д о о к о н ч а н и я с р о к а д е й с тви я п е р и о д и ч е с к о й п о в е р к и в с л е д у ю щ и х сл у ч а я х : - посл е р е м о н т а п р и б о р о в ; - п р и н е о б х о д и м о с т и п о д т в е р ж д е н и я п р и го д н о с т и п р и б о р о в к п р и м е н е н и ю ; - п р и вводе п р и б о р о в в э к с п л у а т а ц и ю, о т п р а в ке (п р о д а ж е )п о т р е б и т е л ю, а т а к ж е п е ред п е р е д а чей в а р е н д у п о и с т е ч е н и и п о л о в и н ы м е ж п о в е р о ч н о го и н те р вала н а н и х. В н е о ч е р е д н а я п о в е р к а п р и б о р о в п осл е р е м о н та п р о в о д и т с я в объеме, у с та н о в л е н н о м в м е т о д и к е п о в е р к и для п е р в и ч н о й п о в е р ки. 1.5 П о в е р к а п р и б о р о в д о л ж н а п р о в о д и т ь с я о р га н а м и м е т р о л о ги ч е с к о й с л у ж б ы Г о с с т а н д а р та и л и о р га н а м и, а ккр е д и т о в а н н ы м и н а пр о ве д е н и е д а н н ы х работ. П е р и о д и ч н о с т ь п о в е р к и п р и б о р о в, н а х о д я щ и х с я в э к с п л у а т а ц и и, - 12 мес. 2 О п е р а ц и и п о в е р к и 2.1 П р и п р о в е д е н и и п о в е р к и д о л ж н ы б ы ть п р о в е д е н ы о п е р а ц и и, у ка з а н н ы е в т а б л и ц е 1. Т а б л и ц а 1 Н о м е р П р о в е д е н и е о п е р а ц и и п р и Н а и м е н о в а н и е о п е р а ц и и п у н к т а м е т о д и к и п е р в и ч н о й п о в е р ке п е р и о д и ч е с к о й п о в е р ке В н е ш н и й о с м о т р 8.К Д а Д а О п р о б о в а н и е 8.2 Д а Д а О пределение м е т р о л о ги ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к : 8.3 Д а Д а - о пределение д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о г р е ш н о с т и и зм е р е н и я м о щ н о с т и Д а Д а а м б и е н т н о го э кв и в а л е н т а д о з ы Н * ( 1 0 ) (далее М Э Д ) ф о т о н н о го и з л у ч е н и я ; о пр е д е л е н и е д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и те л ь н о й п о г р е ш н о с т и и зм е р е н и я а м б и е н т Д а Д а н о го э кв и в а л е н та д о з ы Н * ( 1 0 ) (далее Э Д ) ф о т о н н о го и з л у ч е н и я ;? 3 С р е д ств а п о в е р к и П р и п р о в е д е н и и п о в е р к и д о л ж н ы п р и м е н я т ь с я ср е д ств а п о в е р к и с хар; м и, у к а з а н н ы м и в та б л и ц е 2.

3 Таблица 2 Н а и м е н о в а н и е э т а л о н н ы х и в с п о м о га т е л ь н ы х ср е д ств а п о в е р к и О с н о в н ы е м е т р о л о ги ч е с к и е и т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и Н о м е р п у н к т а м е т о д и к и п р и п е р в и ч п е р и о д и н о й п о ч е с к о й п о ве р ке верке Э та л о н н а я п о в е р о ч н а я Д и а п а з о н изм е р е н и я М Э Д о т 8.3.1, 8.3.1, д о з и м е т р и ч е с ка я у с т а н о в к а п о Г О С Т с н а б о р о м и с т о ч н и к о в 137Cs 0,1 м к З в /ч д о 10 З в/ч. П о гр е ш н о с т ь а тте с та ц и и у с т а н о в к и не более ± 5 % Т е р м о м е тр Ц е н а д е л ения 1 0 С. Д и а п а з о н и зм е р е н и я те м п е р а т у р ы о т 10 С д о 40 С Б аром етр Ц е н а д е л ения 1 к П а. Д и а п а з о н и зм е р е н и я а тм о с ф е р н о го давлен и я о т 60 к П а д о 120 кп а. О с н о в н а я п о гр е ш н о с т ь не более 0,2 к П а И зм е р и те л ь в л а ж н о с т и Д и а п а з о н и зм е р е н и я о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в о з д у х а о т 30 % д о 90 %. П о гр е ш н о с т ь и зм е р е н и я н е более ± 5 % Д о з и м е т р у - и з л у ч е н и я Д и а п а з о н и зм е р е н и я М Э Д в н е ш н е го у - ф она о т 0,1 м к З в /ч д о 10 м к З в /ч. Д о п у с к а е м а я о с н о в н а я о тн о с и те л ь н а я п о гр е ш н о с т ь и з м е р е н и я не более ± 20 % Т р е б о в а н и я к к в а л и ф и к а ц и и поверите л е й 4.1 К п р о в е д е н и ю и з м е р е н и й п р и п о в е р ке и (и л и ) о б р а б о т ке р е зу л ь та то в и з м е р е н и й д о п у с к а ю т л и ц, а т т е с т о в а н н ы х в ка ч е ств е го с у д а р с т в е н н ы х п о в е р и те л е й в у с та н о в л е н н о м п о р я д ке. 5 Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и 5.1 П о с т е п е н и з а щ и т ы о т п о р а ж е н и я э л е к т р и ч е с к и м т о к о м п р и б о р с о о тв е тств у е т о б о р у д о в а н и ю кл а с с а I I I Г О С Т П р и п р о в е д е н и и п о в е р к и д о л ж н ы б ы ть с о б л ю д е н ы т р е б о в а н и я б е зо п а с н о с ти в с о о т в е т с т в и и с С а н П и Н о т г «Т р е б о в а н и я к о б е с п е ч е н и ю р а д и а ц и о н н о й б е зо п а с н о с ти п е р с о н а л а и н а се л е н и я п р и о с у щ е с т в л е н и и д е я те л ь н о с ти п о и с п о л ь зо в а н и ю а т о м н о й э н е р ги и и и с т о ч н и к о в и о н и з и р у ю щ е го и з л у ч е н и я» и С а н П и н о т г «Т р е б о в а н и я к р а д и а ц и о н н о й б е зо п а с н о с ти ". 5.3 П р о ц е с с п о в е р к и д о л ж е н б ы ть о тн е с е н к р а боте с о с о б о в р е д н ы м и у с л о в и я м и тр уд а. ях: 6 У с л о в и я п о в е р к и 6.1 П о в е р к у п р и б о р а н е о б х о д и м о п р о в о д и т ь в н о р м а л ь н ы х к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и т е м п е р а т у р а о к р у ж а ю щ е й с р е д ы... (2 0 ± 5) С о т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь в о з д у х а...60 (+ 2 0 ;- 3 0 ) % а тм о сф ер ное д а в л е н и е ,3 (+ 5,4 ; -1 5,3 ) к П вн е ш н е е ф оновое у - и з л у ч е н и е...не более 0,2 м к З в /ч.

4 7 П о д г о т о в к а к п о в е р ке 7.1 П о в е р к а п р и б о р о в о с у щ е с тв л я е тся п р и п и т а н и и и х о т н о в ы х э л е м е н то в п и т а н и я с га р а н т и р о в а н н ы м с р о к о м го д н о с т и. 7.2 П е р е д п р о в е д е н и е м п о в е р к и д о л ж н ы б ы ть в ы п о л н е н ы с л е д у ю щ и е п о д го т о в и те л ьны е р а б о ты : - и з у ч и т ь "Р у к о в о д с т в а п о э к с п л у а т а ц и и " (Р Э ) н а п р и б о р ы ; - п о д го т о в и т ь п р и б о р ы к р а боте с о гл а с н о разд е л у 8 Р Э н а п р и б о р ы ; - п о д го т о в и т ь с р е д ств а и з м е р е н и й и в с п о м о га те л ь н о е о б о р у д о в а н и е к п о в е р ке в с о о т в е т с т в и и с и х т е х н и ч е с к о й д о ку м е н т а ц и е й. 8 П р о в е д е н и е п о в е р к и 8.1 В н е ш н и й о с м о т р П р и п р о в е д е н и и в н е ш н е го о с м о тр а д о л ж н о б ы ть у с та н о в л е н о со о тв е тств и е п р и б о р о в с л е д у ю щ и м тр е б о в а н и я м : - со о т в е т с т в и е к о м п л е к т н о с т и поверяем о го п р и б о р а т р е б о в а н и я м Р Э н а п р и б о р ; - н а л и ч и я в Р Э н а п р и б о р ы о т м е т к и о п о в е р ке и л и с в и д е те л ь ства о п о сл е д н е й п о верке ; ра. - н а л и ч и е ч е т к и х м а р к и р о в о ч н ы х н а д п и с е й н а п р и б о р е ; - о т с у т с т в и е з а гр я з н е н и й, м е х а н и ч е с к и х п о в р е ж д е н и й, в л и я ю щ и х н а р а б о ту п р и б о 8.2 О п р о б о в а н и е П р и п р о в е д е н и и о п р о б о в а н и я н е о б х о д и м о п р о в е с т и : - п р о в е р к у р а б о т о с п о с о б н о с т и пр и б о р а ; - п о д т в е р ж д е н и е с о о т в е т с т в и я П О н а п р и б о р П р о в е р к у р а б о т о с п о с о б н о с т и п р и б о р о в п р о в е с т и в с о о т в е т с т в и и с разделом 10.1, 10.3 Р Э н а п р и б о р о в. П о сл е у с п е ш н о го о к о н ч а н и я т е с т и р о в а н и я п е р е х о д я т в р е ж и м и зм е р е н и я М Э Д ф о т о н н о го и зл у ч е н и я. ^ П о д т в е р ж д е н и е с о о т в е т с т в и я П О п р и б о р о в п р о в е с т и и д е н т и ф и ка ц и е й П О и п р о в е р ко й з а щ и т ы П О о т н е с а н к ц и о н и р о в а н н о го д о с т у п а во и з б е ж а н и е и с к а ж е н и я р е зу л ь тато в и зм е р е н и я. v П р о в е р ка с о о т в е т с т в и я в с т р о е н н о го П О, за п и сь к о т о р о г о о сущ е ствл я е тся в п р о цессе п р о и з в о д с т в а и д о с т у п к к о т о р о м у в о з м о ж е н т о л ь к о с п о м о щ ь ю т е х н о л о ги ч е с к о й п р о гр а м м ы п р о и з в о д и т е л я, п р о в о д и т с я п р о в е р к о й о т с у т с т в и я с о о б щ е н и й о б о ш и б к а х п р и т е с т и р о в а н и и п р и б о р о в, ц е л о с т н о с т ь ю п л о м б ы н а п р и б о р е и с о о тв е тств и я в е р сии в с т р о е н н о го П О, и н д и ц и р у е м о го п р и те с т и р о в а н и и п р и б о р о в с н о м е р о м в е р с и и за п и с а н н о й в разделе 18 Р Э «С в и д е те л ь с тв о о п р и е м ке». Д л я п р о в е р к и п р и к л а д н о го П О н е о б х о д и м о п р о в е р и т ь с о о тв е тств и е в е р сии П О и з н а ч е н и й к о н т р о л ь н ы х с у м м м е т р о л о ги ч е с к и з н а ч и м ы х ф айлов, р а с с ч и т а н н ы х п о м е то д у M D 5 и у к а з а н н ы х в та б л и ц е 3 (н а с то я щ е й м е т о д и к и п о в е р к и ), с п о л у ч е н н ы м и п р и п о в е р ке. Р асчет к о н т р о л ь н о й с у м м ы п р о в о д и т с я с т а н д а р т н ы м и ср е д с тв а м и, н а п р и м е р T o ta l C o m m a n d e r, D o u b le C o m m a n d e r. Н а и м е н о в а н и е П О Программа пользователя В е р с и я П О И м я ф айла К о н т р о л ь н а я с у м м а М е т о д р а сче т а к о н т р о л ь н о й сум м ы * PM 2012M.exe e594e23da804a84bfd 166d5f58ba52d M D 5 * Т е кущ и й номер версии П О «Программа пользователя» указан в разделе РЭ «С видетедь^щ оо приемке». Контрольная сумма относится к текущ ей версии П О ^ Р е зу л ь та ты о п р о б о в а н и я с ч и т а ю т п о л о ж и т е л ь н ы м и, есл и п р и ( вания и к а л и б р о в к и п е р е х о д я т в р е ж и м и зм е р е н и я М Э Д ф о т о н н о го и зл }

5 ю т со о б щ е н и я о б о ш и б к а х и и д е н т и ф и ка ц и о н н ы е д а н н ы е П О с о о т в е т с т в у ю т у к а з а н н ы м в та б л и ц а х 3 и в разделе 18 Р Э «С в и д е те л ь ство о п р и е м ке». 8.3 О п р е д е л е н и е м е т р о л о ги ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к О п р е д е л е н и е о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я М Э Д п р о в е с т и с л е д у ю щ и м о б р а зо м : 1) в к л ю ч и т ь р е ж и м и н д и к а ц и и М Э Д ; 2 ) у с т а н о в и т ь п р и б о р н а п о в е р о ч н у ю д о з и м е т р и ч е с к у ю у с т а н о в к у с и с т о ч н и к о м га м м а -и з л у ч е н и я 137C s т а к, ч т о б ы о сь п о т о к а и з л у ч е н и я п р о х о д и л а через ге о м е т р и ч е с ки й ц е н т р д е т е кто р а, а л и цевая п а нель п р и б о р а б ы л а о б р а щ е н а к и с т о ч н и к у и зл у ч е н и я. Г е о м е т р и ч е с к и й ц е н т р д е т е кто р а у ка з а н в э к с п л у а т а ц и о н н о й д о к у м е н т а ц и и н а д о зи м е тр ; 3 ) о п р е д е л и т ь среднее з н а ч е н и е и з м е р е н н о й М Э Д в н е ш н е го ф она га м м а - и з л у ч е н и я (далее п о т е к с т у - га м м а -ф о н а ) в о т с у т с т в и и э т а л о н н о го и с т о ч н и к а и з л у ч е н и й. Д л я э т о го не м енее ч е м через 300 с п о сл е р а зм е щ е н и я п р и б о р а н а д о з и м е т р и ч е с к о й у с т а н о в к е и с и н те р в а л о м не м енее чем через 60 с с н я т ь п я т ь р е зу л ь та то в и зм ере- н и я М Э Д и р а с с ч и т а т ь среднее зн а че н и е М Э Д га м м а -ф о н а Н -ф, м к З в /ч, п о ф орм уле; i = l Н ф 0 ) П гд е п - к о л и ч е с т в о и з м е р е н и й га м м а -ф о на р а вное 5; Н ф> -р е з у л ь т а т п р и i -о м и з м е р е н и и М Э Д га м м а -ф о на, м к З в /ч. 4 ) у с т а н о в и т ь п р и б о р н а д о з и м е т р и ч е с к о й у с т а н о в к е т а к, ч т о б ы ге о м е тр и ч е с ки й ц е н т р д е те кто р а с о в п а л с к о н т р о л ь н о й т о ч к о й, в к о т о р о й эта л о н н о е зн а чение М Э Д р а вно 8,0 м к З в /ч, и п о д в е р гн у т ь д о з и м е т р ы о б л у ч е н и ю ; 5) не м енее ч е м через 300 с п о сл е начала о б л у ч е н и я и с и н те р в а л о м не м енее чем через 60 с с н я т ь п я ть р е зу л ь та то в и зм е р е н и я М Э Д и р а с с с ч и т а ть среднее зн а че н и е М Э Д -j, м к З в /ч, п о ф орм ул е v (2 ) где H j i- i -ое и зм е р е н н о е значение М Э Д в j -о й п р о в е р я е м о й т о ч к е, м к З в /ч ; 6 ) у с т а н о в и т ь п р и б о р н а д о з и м е т р и ч е с к о й у с т а н о в к е т а к, ч т о б ы ге о м е т р и ч е с ки й ц е н тр д е т е кто р а с о в п а л с к о н т р о л ь н о й т о ч к о й, в к о т о р о й эта л о н н о е зн а чение М Э Д, р а вно 80,0 м к З в /ч и п о д в е р гн у т ь д о з и м е т р ы о б л у ч е н и ю. Н е м енее чем через 60 с п о сл е начал а о б л у ч е н и я, а за те м с и н те р в а л о м н е м енее чем через 20 с с н я т ь п я ть р е зульта то в и зм е р е н и я М Э Д и р а с с ч и т а т ь среднее зн а чение М Э Д п о ф орм уле (2 ); 7 ) у с т а н о в и т ь п р и б о р н а д о з и м е т р и ч е с к о й у с т а н о в к е т а к, ч т о б ы ге о м е тр и ч е с ки й ц е н тр д е т е кто р а с о в п а л с к о н т р о л ь н о й т о ч к о й, в к о т о р о й эта л о н н о е зн а чение М Э Д, равно 800 м к З в /ч и п о д в е р гн у т ь д о з и м е т р ы о б л у ч е н и ю ; 8) не м енее ч е м через 10 с п о сл е начал а о б л у ч е н и я, а за те м с и н те р валом не менее чем через 5 с с н я т ь п я т ь р е зу л ь та то в и зм е р е н и я М Э Д и р а с с ч и т а т ь среднее зн а че н и е М Э Д п о ф орм уле (2 ); 9 ) и зм е р е н и я в с о о т в е т с т в и и с п е р е чи с л е н и е 8) п о в т о р и т ь для т о ч е к, в к о т о р ы х э та л о н н о е зн а ч е н и е М Э Д р а вно 8,0; 80,0 ; 800 и м З в /ч ; 10) в ы ч и с л и т ь о т н о с и т е л ь н у ю п о гр е ш н о с т ь и зм е р е н и я Q j, %, п о ф орм уле ^

6 где H 0j эталонное значение М ЭД в проверяемой точке; H j - среднее и зм е р е н н о е зн а че н и е М Э Д в п р о в е р я е м о й т о ч к е ; Н ф- среднее и зм е р е н н о е зн а че н и е М Э Д га м м а -ф о н а 11) р а с с ч и т а т ь д о в е р и те л ь н ы е гр а н и ц ы д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я М Э Д 8, %, п р и д о в е р и те л ь н о й в е р о я т н о с т и 0,95 п о ф орм уле гд е Qo ~ п о гр е ш н о с т ь э т а л о н н о й д о з и м е т р и ч е с к о й у с т а н о в к и, % ; Q j - о т н о с и т е л ь н а я п о гр е ш н о с т ь и зм е р е н и я в п р о в е р я е м о й т о ч к е, р а с с ч и т а н н а я п о ф ор м ул е (3 ), %. 12) с р а в н и т ь д о в е р и т е л ь н у ю гр а н и ц у п о гр е ш н о с т и 8, р а с с ч и т а н н у ю ф орм уле (4 ), с п р е д е л а м и д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и р а с с ч и т а н н ы м п о ф ор м ул е (5 ) для м о д и ф и к а ц и и Д К Г - Р М М и п о ф орм уле (6 ) для м о д и ф и ка ц и и Д К Г - Р М М А ; (4 ) бдоп. = ± ( К / Н ) %, (5 ) гд е : н - зн а ч е н и е М Э Д, м З в /ч ; К - ко э ф ф и ц и е н т р а в н ы й 0,0 2 м З в /ч 5 д о п ± (1 0 + К 1/ Н + К 2- Н ) %, (6 ) гд е Н - и зм е р е н н о е зн а че н и е М Э Д в м З в /ч ; K i - ко э ф ф и ц и е н т, р а в н ы й 0,02 м З в /ч ; К г - ко э ф ф и ц и е н т, р а в н ы й 0,0 0 2 м З в /ч. Р е зу л ь та ты п о в е р к и с ч и т а т ь п о л о ж и т е л ь н ы м и, есл и зн а ч е н и я д о в е р и те л ь н ы х гр а н и ц о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я М Э Д для в с е х к о н т р о л ь н ы х т о ч е к, р а с с ч и та н н ы е п о ф орм ул е (4 ), не п р е в ы ш а ю т пределов д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и 8ДОп., р а с с ч и т а н н ы х п о ф орм ул е м (5 ) д л я м о д и ф и к а ц и и Д К Г - Р М М и п о ф ор м ул е (6 ) д л я м о д и ф и к а ц и и Д К Г - Р М М А О п р е д е л е н и е о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я Э Д п р о в е с ти с л е д у ю щ и м о б р а зо м : 1) у с т а н о в и т ь н а п р и б о р е м а кс и м а л ь н ы е з н а ч е н и я п о р о го в п о М Э Д и Э Д и в к л ю ч и т ь р е ж и м и з м е р е н и я Э Д. С б р о с и т ь н а ко п л е н н о е значение Э Д ; 2 ) в ы п о л н и т ь д е й с т в и я п (2 ); 3 ) с ч и т а т ь с п р и б о р а н а чал ьное п о ка з а н и е Э Д ; 4 ) у с т а н о в и т ь п р и б о р н а д о з и м е т р и ч е с к о й у с т а н о в к е т а к, ч т о б ы ге о м е т р и ч е с к и й ц е н тр д е т е кт о р а с о в п а л с к о н т р о л ь н о й т о ч к о й, в к о т о р о й эта л о н н о е зн а че н и е М Э Д р а вно 0,08 м З в /ч, и п о д в е р гн у т ь п р и б о р о б л у ч е н и ю в те ч е н и е в р е м е н и Т р а в н о м у 60 м и н у т а м ; 5 ) п о о к о н ч а н и и о б л у ч е н и я с н я ть с п р и б о р а к о н е ч н о е значе н и е Э Д ; 6 ) р а с с ч и т а т ь о с н о в н у ю о т н о с и т е л ь н у ю п о гр е ш н о с т ь и зм е р е н и я Э Д G j, в п р о ц е н та х, п о ф ор м уле (7 );

7 (7) гд е H Kj - к о н е ч н о е значение Э Д, м З в ; H Hj - н а ч а л ь н о е зн а че н и е Э Д, м З в; ' 0j - э та л о н н о е з н а ч е н и е М Э Д в п р о в е р я е м о й т о ч к е, м З в /ч ; Т - вр е м я о б л у ч е н и я в часах. 7 ) и зм е р е н и я п о п у н к т а м (1-6 ) п о в т о р и т ь для т о ч е к, п р и э та л о н н о м зн а ч е н и и М Э Д р а в н о м 8,0 м З в /ч, 8 0 0,0 м З в /ч и ,0 м З в /ч, п р и Т = 30 м и н ; 8) р а с с ч и т а т ь д о в е р и те л ь н ы е гр а н и ц ы п о гр е ш н о с т и п о в е р я е м о го п р и б о р а для к а ж д о й и з м е р е н н о й т о ч к и п о ф орм уле (7 ) п р и д о в е р и те л ь н о й в е р о я т н о с т и 0,95 ; гд е G 0 - п о гр е ш н о с т ь э т а л о н н о й д о з и м е т р и ч е с к о й у с т а н о в к и, % ; G j - о с н о в н а я о тн о с и те л ь н а я п о гр е ш н о с т ь и зм е р е н и я Э Д, определенная п о ф орм уле (7 ), %. 9 ) с р а в н и т ь д о в е р и те л ь н ы е гр а н и ц ы д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и 5, р а с с ч и т а н н ы е п о ф орм уле (8 ), с п р е д е л а м и д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о г р е ш н о с т и 5Д0П. = + 15% Р е зу л ь та ты п о в е р к и с ч и т а т ь п о л о ж и т е л ь н ы м и, есл и зн а ч е н и я д о в е р и те л ь н ы х гр а н и ц о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я Э Д дл я в с е х к о н т р о л ь н ы х т о ч е к не п р е в ы ш а ю т пределов д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и 8 < 5ДОп. I- 9 О ф о р м л е н и е р е зу л ь та то в п о в е р к и 9.1 Р е зу л ь таты п о в е р к и за н о с я тся в п р о т о к о л п о в е р к и. Р е ко м е н д уе м а я ф орм а п р о т о ко л а п о в е р к и п р и в е д е н а в п р и л о ж е н и и А. 9.2 П р и п о л о ж и т е л ь н ы х р е зу л ь та та х п е р в и ч н о й п о в е р к и в Р Э н а п р и б о р ы в раздел а х "С в и д е те л ь с тв о о п р и е м к е " с та в и тс я п о д п и с ь, о т т и с к кл е й м а п о в е р и те л я, п р о и зв е д ш е го п о в е р к у, и д а та п о в е р к и. 9.3 П р и о т р и ц а т е л ь н ы х р е зу л ь та та х п о в е р к и п р и б о р ы к п р и м е н е н и ю не д о п у с к а ю т ся. Н а н и х вы д а ется з а к л ю ч е н и е о н е п р и го д н о с т и (в с о о т в е т с т в и и с Т К П , п р и л о ж е н и е Д ) с у ка з а н и е м п р и ч и н н е п р и го д н о с т и. П р и э то м о т т и с к кл е й м а п о в е р и те л я п о д л е ж и т п о га ш е н и ю, а с в и д е те л ь ство а н н у л и р у е т с я. Р а зр а б о т ч и к : О О О "П о л и м а с т е р " Р азработали: П. Н. Б и л и н с к и й " <? S 2015 г. Р у ко в о д и те л ь р а зр а б о тки Д. Г. Б о р о в и к " 0 * " О Х 2015 г.

8 Приложение А (р е ко м е н д у е м о е ) Ф орма протокола поверки д о з и м е тр а га м м а и з л у ч е н и я с ф у н к ц и е й о б н а р у ж е н и я п а р о в т о к с и ч н ы х вещ еств Д К Г - Р М , Дата поверки Поверка проводилась поверочный орган Условия поверки: - те м п е р а тура - о тн о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь - атм осф ерное д а в л е н и е - в н е ш н и й ф он у - и з л у ч е н и я С ; _ к П а ; м к З в /ч Средства поверки:. Д и а п а з о н и з м е р е н и я М Э Д о т 1,0 м к З в /ч до 10,0 З в/ч. П р е д е л ы д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я М Э Д : 8 доп. = ± К / Н ) %, для м о д и ф и к а ц и и Д К Г - Р М М гд е : Н - зн а ч е н и е М Э Д, м З в /ч ; К - к о э ф ф и ц и е н т р а в н ы й 0,02 м З в /ч 5доп ± ( K i / H + K 2- H ) %, N для м о д и ф и к а ц и и Д К Г - Р М М А гд е н - и зм е р е н н о е значение М Э Д в м З в /ч ; K i - ко э ф ф и ц и е н т, р а в н ы й 0,02 м З в /ч ; К г - ко э ф ф и ц и е н т, р а в н ы й 0,0 0 2 м З в /ч. Д и а п а з о н и з м е р е н и я Э Д : - о т 1,0 м к З в д о 9,9 9 Зв д л я м о д и ф и к а ц и и Д К Г - Р М М ; - о т 1,0 м к З в д о 14,9 Зв д л я м о д и ф и к а ц и и Д К Г - Р М М А. П р е д е л ы д о п у с к а е м о й о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я Э Д 5Доп= ± 15%. А.1 В н е ш н и й о с м о т р : - д о к у м е н т а ц и я - к о м п л е к т н о с т ь - о т с у т с т в и е м е х а н и ч е с к и х п о в р е ж д е н и й А.2 О п р о б о в а н и е : - р а б о т о с п о с о б н о с т ь - со о тв е тств и я П О н а п р и б о р : - в с тр о е н н о е П О - (н о м е р в е р с и и )

9 - п р и к л а д н о е П О Т а б л и ц а А.1 Н а и м е н о вание П О В е р с и я П О И м я ф айла В е р с и я ф айла К о н т р о л ь н а я с у м м а М е т о д р а сче т а к о н т р о л ь н о й с у м м ы А.З М етрологические характеристики А.3.1 О п р е д е л е н и е о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и з м е р е н и я М Э Д. Т а б л и ц а А.2 Эталонное значение МЭД Источник / R, см Н 0j, мкзв/ч Н jj, мкзв/ч ф он 8,0 80,0 800,0 Показания дозиметра H j j, мкзв/ч Доверительные границы погрешности ± 5 Пределы допускаемой погрешности + ^доп % % Н oj, мзв/ч Н jj, мзв/ч 8,0 8 0,0 8 00, ,0 H j j, мзв/ч Т а б л и ц а А З Эталонное значение, Н 0j, мзв/ч 3.2. О пр е д е л е н и е о с н о в н о й о т н о с и т е л ь н о й п о гр е ш н о с т и и зм е р е н и я Э Д Источник /R, см Время набора ЭД, Т, мин Расчетное значение ЭД, H0J, мзв Показания мзв Пределы допускаемой погрешности Нач. значение, HHj дозиметра, Кон. значение, HKj Доверительные границы погрешности ± 8,% ^ДОП.» 0, ,08 8,0 30 4,0 800, , , ,0 Выводы С в и д е те л ь ств о о т (и зв е щ е н и е о н е п р и г о д н о с т и ) П о в е р к у п р о в е л ( ) п о д п и с ь

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО О Р Д Е Н А ТРУ Д О В О ГО К РА С Н О Г О З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И НС ТИТУ ТА имени С. М. К И Р О В А 967 Т ом 7 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТЫ И АВАРИЙНЫХ

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И З В Е С Т И Я Т О М С К О Г О О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О K p A C H O lo З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А имени С. М. К И Р О В А Том 161 1967 РЕЖ И М П Р Е Р Ы В И С

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕН А ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА И С С Л ЕД О В А Н И Е СТАТИЧЕСКОЙ С И Н Х РО Н Н Ы Х УСТОЙЧИВОСТИ РЕА К ТИ В Н Ы Х М А Ш И Н Е. В. КОНОНЕНКО

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Том 1966 9 РЕКО НСТРУКЦ И Я УСТАНО ВКИ ВЕН ТИ Л ЬН Ы Х Т И П А P В С -2 2 0 РАЗРЯД Н И КО В И. И. К А Л

Подробно

MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С

MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С П У Ь Ц И К И К Р Ы М къ ы р ы м Д Ж У М Х У Р И Е

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: ~ е-тай: Утвържда /Йорданка Граф

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов 19 тел факс: ~ е-тай:   Утвържда /Йорданка Граф гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: 0361 6-28-1 ~ е-тай: gpche.ki@abv.bg www.botev-kardzhali.com Утвържда /Йорданка ---------------------------- П р е д м е т К л ас 9А1 К о н тр о л н а 1

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов.У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/6-28-17 е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йордан ка\ч --------------------------------------------------------------

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И 3 В E С '1 И Я ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. M КИРОВА Том 152 1966 П РИ М ЕН ЕН И Е Н ИЗКОЧАСТОТНО ГО И НД УКТИ ВН О ГО П А РА MFTPOHA б е з п о д м а

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И З В Е С Т И Я ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КРАСНОГО ИНСТИТУТА им. С. М. ЗН АМ ЕНИ КИРОВА Том 148 1967 А М А Л Ь Г А М Н О -П О Л Я Р О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ПОВЕДЕНИЕ ГАЛЛИ Я О. С. СТЕПАНОВА,

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов.Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/6-28-17 e-mail: 2Dche.ki@abv.bg w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай Ч П р е д м е т К л ас 10А1 К о н тролна 1 К о н тролна 2 К о н тр о л н а 3

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно