ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията"

Препис

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието. Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество. Важен аспект за подобряване на качеството на образование е повишаване на контрола върху качеството на образование, което осигуряват образователните институции. Контролът на качеството на придобитите знания и умения от учениците по време на началното и основното се осигурява чрез провеждане на външно, което цели усвояване на необходимите знания и умения от всички ученици. Резултатите от проверката на знанията могат да се използват за анализ на постигнатите резултати и сравнение на постиженията на учениците по общообразователните предмети на различни училища и позволяват на образователните институции да предприемат мерки за подобряване на преподаването и качеството на образование. Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, и внасяне на подобрения. Качеството на образованието в институциите се осигурява при спазване на следните принципи: 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 2. автономия и самоуправление; 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението; 4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица; 5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики; 6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в училището; 7. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование; 8. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на училището. Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище. Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на училището по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий. Измерването на постигнатото качество в институциите се осъществява ежегодно чрез само.

2 МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на изисквания от ОУ Ангел Кънчев за: 1. Подобряване на работната среда. 2. Оосигуряване развитие на персонала. 3. Подобряване резултатите от обучението на учениците. 4. Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, средните училища и други заинтересовани страни. МЕРКИ ЗА ПОВИШАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 1. За подобряване на работната среда: а) прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на ОУ Ангел Кънчев ; б) осигуряване на достъпна архитектурна среда; в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура; г) развитие на организационната култура в ОУ Ангел Кънчев. д) създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 2. За осигурява развитие на персонала: а) самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешноучилищната система за квалификация; б) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност; в) с тимулиране на учителите за ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на УВР и въвеждане на иновации в образователния процес;. г) засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение на документацията на методическите обединения; д) изграждане на култура за осигуряване на качеството; е) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в ОУ Ангел Кънчев ; ж) повишаване на ефективността на административното обслужване; з) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение. 3. Подобряване резултатите от обучението: а) повишаване на мотивацията на обучаемите; в) да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания; б) повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати; в) намаляване на дела на рано отпадналите от обучението; г) създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

3 4. Подобряване взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, средните училища и други заинтересовани страни: а) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; б) подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението; г) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на ОУ Ангел Кънчев в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението; д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението. МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1. За осигуряване на качеството в ОУ Ангел Кънчев се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг. 2. Методическото подпомагане включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики. 3. Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в ОУ Ангел Кънчев. 4. Вътрешният мониторинг се осъществява от директора. 5. Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата от Министерството на образованието и науката и от Регионалните управления по образованието. ФИНАНСИРАНЕ Дейностите по осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират, както следва: 1. със средства от субсидия по формула, като общинско училище; 2. от собствени приходи. ОУ Ангел Кънчев може да ползва и други източници на финансиране спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.

4 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от ОУ Ангел Кънчев чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самото. Самото е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището. Периодът за само за училищата е една учебна година. Самото в училищата се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях. Критерии: 1. управление на институцията ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образование; 2. образователен процес обучение, възпитание и социализация; 3. взаимодействие на всички заинтересовани страни. Показатели: Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий- Приложение 1. Критериите се оценяват с, като максималният общ брой по всички критерии е 100. Максималният брой за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на. Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените по всички критерии. Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища: 1. отлично при крайна оценка от 91 до 100 ; 2. добро при крайна оценка от 66 до 90 ; 3. задоволително при крайна оценка от 46 до 65 ; 4. незадоволително при крайна оценка до 45 включително. Самото се провежда по процедури, утвърдени от директора. По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други); начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията; отговорностите на лицата. За проведеното само се изготвя годишен доклад от главните учители, който включва: цел на самото; информация за външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самото; резултати от самото; сравняване на оценките по критериите с предходния период на само; анализ на получените резултати; постижения и добри педагогически практики; резултати от то, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности. Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали. Докладът от самото се утвърждава от директора преди края на учебната година.

5 1. Критерии по и показатели за измерване на постигнатото качество 1. Област: Достъп до образование и обучение 1.1. Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му 1.2. Осигурена достъпна архитектурна среда 24 4,0 Липсват начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч. училищен сайт. 4,0 Не е осигурена. 5 Приложение 1 Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт. Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги. Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла, училищен вестник, рекламни материали и електронни информационни средства в сградата на училището, поддържа се динамичен училищен сайт. Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на Използват се многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни информационни средства; брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен училищен сайт за учебната година с архивиране на предходните и опции за обучение и онлайн 4,0 т. Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на

6 1.3. Наличие на модерна материалнотехническа база за обучение (кабинети, и др.) в съответствие с изискванията на ДОС 1.4. Равнище на административно обслужване 1.5. Осигуряване на възможност за образование и обучение в 5,0 Има кабинети,но не по всички изучавани предмети; наличните са оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника. 3,0 Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви. 3,0 Училището осигурява възможност за образование и ползващите ги; ресурсен кабинет. Има кабинети но не по всички изучавани предмети, оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника. Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са вежливи и коректни. 1,05 т. Училището осигурява възможност за образование и обучение в две форми на обучение. 6 Има кабинети но не по всички изучавани предмети и, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника. 3,5 т. Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни. Училището осигурява възможност за образование и обучение в три форми на обучение. ползващите ги; асансьори; ресурсен кабинет. 4,0 т. Има кабинети но не по всички изучавани предмети, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника; поне една от учебните работилници/лаборатории е оборудвана със съвременна работеща техника, използвана от фирмите в бранша. 5,0 т. Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи. Училището осигурява възможност за образование и обучение в повече от три форми на обучение.

7 различни форми на обучение 1.6. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани % 1.7. Предоставяне на възможност за целодневно обучение на учениците 2. Област: Придобиване на професионална квалификация 2.1. Функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището обучение само в една форма на обучение. 0 т. 2,0 Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани до 2%. 0,5 т. 3,0 Не се предоставя възможност за целодневно обучение на учениците. 61 2,0 Няма разработена вътрешна система. 1,0 т. 2,00 т. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани от 2% до 5%. 1,0 т. Предоставя се възможност за целодневно обучение на учениците- само на част от учениците от начален етап. 1,0 т. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани от 5% до 10%. Предоставя се възможност за целодневно обучение на учениците от начален етап и на част от учениците от прогимназиален етап. 2,00 т. Относителен брой на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани над 10%. Предоставя се възможност за целодневно обучение на всички желаещи ученици. Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището и тя функционира епизодично. 0,75 т. Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството, тя функционира и се отчитат резултати. Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират 7

8 2.2. Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове 2, Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 2.4. Проведено измерване на постигнатото качество чрез само 2.5. Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие от общия брой обучавани % 2.6. Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към Няма създаден. 2,0 Няма създаден. 3,0 Не е проведено само. 3,0 Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие. 3,0 Недостатъчна осигуреност на педагогическия персонал до 50%. Има създаден механизъм, но той не функционира координирано. 1,0 т. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50% от показателите за измерване на постигнатото качество. 1,0 т. Проведено е само, но не е изготвен доклад. 0,5 т. Информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани не надвишават 30%. 1,0 т. Минимална осигуреност на педагогическия персонал от 51 до 75%. 1,0 т. Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80% от показателите за измерване на постигнатото качество. Проведено е само, изготвен е доклад, но не са формулирани коригиращи мерки. От 31% до 60%. Средна осигуреност на педагогическия персонал от 76 до 99%. предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството. Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80% от показателите за измерване на постигнатото качество. Проведено е само, изготвен е доклад и са формулирани коригиращи мерки. Над 60%. Максимална осигуреност на педагогическия персонал 100%. 8

9 обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация по професия 2.7. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене 2.8. Относителен дял на учителите, участвали в различни форми на допълнително и продължаващо 3,0 Няма осигурени условия. Няма учители, участвали в допълнително и продължаващо обучение. Осигурени са условия за ползване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). 1,0 т. Осигурени са условия за ползване на мултимедия в над 40% от всички кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение. До 20%. От 21% до 60%. Над 60%. Осигурени са условия за ползване на мултимедия и интернет в над 60% от всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е подходящ софтуер за професионално обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение. 9

10 обучение, от общия брой учители % 3,0 1,0 т. 2. Относителен дял Няма учители, До 10%. От 11% до 30%. Над 30%. 10. на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда. брой учители % 2,0 1,0 т. 2. Относителен дял Над 5%. От 4% до 5%. От 2% до 3%. От 0 до 2%. 11. на отпадналите от училище към постъпилите в началото на обучението % 3,0 1,00 т. 2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%. 12. на придобилите основно образовоние от постъпилите в началото на обучението % 4,0 1,0 т. 4,0 т. 2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%. 13. на придобилите основно 10

11 образование лица от уязвимите групи към постъпилите в началото на обучението лица от тези групи % 2,0 0,5 т. 1,0 т. 2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%. 14. на успешно положилите изпити НВО % 4,0 1,0 т. 4,0 т. 2. Организация и До 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 15. планиране на учителите имат учителите имат учителите имат имат достатъчни умения урока достатъчни умения достатъчни умения при достатъчни умения при при планиране на урока, при планиране на планиране на урока, планиране на урока, проявяват гъвкавост и урока и/или не проявяват гъвкавост и проявяват гъвкавост и творчество и разбират разбират разбират необходимостта творчество и разбират необходимостта от необходимостта да да извършват промени в необходимостта да промени в плановете си, извършват промени плановете си, за да извършват промени в за да отговорят на в плановете си, за да отговорят на образователните потребности на групи (изоставащи, напредн) отговорят на образователните потребности на групи или отделни ученици(изоставащи, напреднали). плановете си, за да отговорят на образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали). образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали). 4,0 0,75 т. 4,0 т. 2. Използване на От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 16. разнообразни учителите използват учителите използват учителите използват използват разнообразни форми за разнообразни форми разнообразни форми за разнообразни форми за форми за проверка на проверка на за проверка на проверка на знанията, проверка на знанията, знанията, уменията и знанията, знанията, уменията уменията и уменията и компетентностите на уменията и и компетентностите компетентностите на компетентностите на учениците/курсистите. 11

12 компетентностите на учениците/курсистите. учениците/курсистите. на учениците/курсистите. учениците 4,0 0,75 т. 2,5 т. 4,0 т. 2. Точно и ясно От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 17. формулиране на учителите имат учителите имат точно и учителите имат точно и имат точно и ясно критериите за точно и ясно ясно формулирани ясно формулирани формулирани критерии на формулирани критерии за на критерии за на за на знанията, знанията, критерии за знанията, уменията и знанията, уменията и уменията и уменията и на компетентностите на компетентностите на компетентностите на компетентностите, информираността на учениците за тях знанията, уменията и компетентностите на учениците и те са запознати с тях. учениците и те са запознати с тях. 12 учениците и теса запознати с тях. учениците и те са запознати с тях. 3,0 0,75 т. 2,5 т. 2. 2,0 От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 18. Ритмичност на учителите оценяват учителите оценяват учителите оценяват оценяват ритмично то ритмично ритмично постиженията ритмично постиженията постиженията на постиженията на на учениците в на учениците в учениците в учениците съответствие с Наредбата съответствие с Наредбата съответствие с Наредбата са в съответствие с за, за, за Наредбата за проверяват прецизно проверяват прецизно, проверяват, писмените работи, писмените работи, прецизно писмените проверяват прецизно отстраняват грешките, отстраняват грешките, работи, отстраняват писмените работи, оценяват ги и поставят оценяват ги и поставят грешките, оценяват ги и отстраняват аргументирана рецензия. аргументирана рецензия. поставят аргументирана грешките, оценяват Съхраняват входно и Съхраняват входно и рецензия. Съхраняват ги и поставят изходно ниво до края на изходно ниво до края на входно и изходно ниво аргументирана учебната година. учебната година. до края на учебната рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво 1,0 т. година.

13 Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия брой ученици % 2, Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти до края на учебната година. 0,5 т. Участвали в състезания, олимпиади, конкурси и други от 10% до 30% от общия брой ученици. 0,5 т. 2,0 Училището няма участие в програми и проекти. От 31% до 60%. 1,0 т. Училището участва в програми, кандидатства с разработени проекти, но няма класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни). 0,75 т. От 61% до 80%. Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) най-малко 2 броя. Над 80%. Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) 3 и повече броя. 13

14 Диференцирана работа както с напреднали, така и с изоставащи ученици Изпълнение на училищния график за педагогически консултации. Организиране на допълнителни индивидуални консултации с изоставащи ученици, включително и в рамките на часовете за самоподготовка в ЦДО Организиране на съвместни дейности Общински културни институти и НПО /Асоциация Дислексия", Клуб 2,0 От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%. 0,5 т. 1,0 т. Има информирани и консултирани до 30%. 3,0 Няма информирани и консултирани. Относителен дял на информирани и консултирани от 31% до 60%. 1,0 т. Няма проведени Има проведени допълнителни допълнителни консултации консултации. Училището няма участие в в съвместни дейности. Училището участва в в съвместни дейности наймалко 2 броя. 0,75 т. Относителен дял на информирани и консултирани от 31% до 60%. Училището участва в съвместни дейности наймалко 4 броя. Информирани и консултирани са над 60%. Информирани и консултирани са над 60%. Училището участва в в в съвместни дейности наймалко 6броя. 14

15 Отв.общество", спортни клубове... Осъществяване на ежеседмични контакти с родителите за осъществяване на действен контрол по успеваемостта и дисциплината на учениците Дейност на училищното настоятелство Педагогическо взаимодействие училище 2,0 Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година няма реализирана дейност. 3,0 Родителите не са информирани за учебните планове и програми по Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година епизодично реализира дейност по инициатива на ръководството на училището. 0,75 т. Има изграден информационен кът с учебните планове по специалности, Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището. Има изграден информационен кът с учебните планове по специалности, Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., подпомага социално слаби ученици. Има изграден информационен кът с учебните планове по специалности, 15

16 семейство специалности, за организираните от училището извънкласни дейности и не са мотивирани за участие в тях. родителите са запознати на родителска среща с училищния учебен план. Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности, но не проявяват интерес. 1,00 т. посочени са сайтовете, от които родителите могат да се запознаят с ДОС, с националните изпитни програми, с учебните програми за целия етап на обучение и с училищните учебни планове. Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности, проявяват интерес и подпомагат организацията и провеждането им. 2,0т. посочени са сайтовете, от които родителите могат да се запознаят с ДОС, с националните изпитни програми, с учебните програми за целия етап на обучение и с училищните учебни планове. Цялата информация за учебната документация по изучаваните в училището специалности е налична и на сайта на училището. Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности и чрез училищния сайт, проявяват интерес и участват в организирането и провеждането им. Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и 3,0 Училището не взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище. Училището взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието. Училището активно взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието. Училището много активно участва в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на 16

17 регионално равнище 1,00 т. качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др. 17

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1. Критерии и казатели за измерване на стигнатото качество критериите 1. Област: Достъп до образование и обучение 1.1. Публичност и пуляризиране на плаганото

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1, Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1,   Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1, e-mail: oucgora@abv.bg Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил и Методий Заповед 5/ 15.02017г. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

Подробно

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова Директор МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: УТВЪРДИЛ:. ЕМИЛ АНДОНОВ Директор на СУ Ст.Караджа МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018/2019 Г. 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Управлението на образователно-възпитателния процес в СУ Ст.Караджа е

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 83-31, 83-32, e-mail: pgzaimov@yahoo.com УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно