РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув"

Препис

1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно гласуване ( за, против, въздържали се) разделно гласуване поотд. гласуване поотделно изм. изменение КИ компромисно изменение СЧ съответстваща част з изменение относно заличаване = идентични изменения параграф чл. член съобр. съображение ПР предложение за резолюция ОПР общо предложение за резолюция ТГ тайно гласуване P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 1 PE

2 1. Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97 Предложения за резолюция: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018 Общо предложение за резолюция RC-B8-0451/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) гласуване: резолюция (целия ) + Предложения за резолюция на политическите групи B8-0451/2018 ECR B8-0452/2018 ALDE B8-0453/2018 Verts/ALE B8-0454/2018 S&D B8-0455/2018 GUE/NGL B8-0457/2018 PPE 2. ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур Предложения за резолюция: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018 Общо предложение за резолюция RC-B8-0456/2018 (S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Анна Мария Кораца Билд, Амджад Башир, Моника Маковей) гласуване: резолюция (целия ) ПГ + 322, 220, 56 Предложения за резолюция на политическите групи B8-0456/2018 Verts/ALE B8-0458/2018 ECR B8-0459/2018 S&D P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 2 PE

3 B8-0462/2018 ALDE B8-0467/2018 GUE/NGL B8-0469/2018 PPE Искания за поименно гласуване GUE/NGL: окончателно гласуване [RC-B8-0456/2018] Разни: Фредерик Рийс оттегли подписа си от предложението за резолюция B8-0462/2018, както и от общото предложение за резолюция RC-B8-0456/2018. Патрисия Лалонд и Амджад Башир оттеглиха подписите си от общото предложение за резолюция RC-B8-0456/ Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион Предложения за резолюция: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018 Общо предложение за резолюция RC-B8-0460/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) гласуване: резолюция (целия ) + Предложения за резолюция на политическите групи B8-0460/2018 Verts/ALE B8-0461/2018 ECR B8-0463/2018 EFDD B8-0464/2018 S&D B8-0465/2018 ALDE B8-0466/2018 GUE/NGL B8-0468/2018 PPE 4. Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 3 PE

4 Доклад: Carlos Coelho (A8-0229/2018) ПГ/ЕГ - бележки единно гласуване ПГ + 534, 54, Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) ***I Доклад: Axel Voss (A8-0320/2017) Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията 195 EFDD - Временно споразумение Временно споразумение 196 комисия ПГ + 515, 64, Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията 146 EFDD - Временно споразумение Временно споразумение 145 комисия ПГ + 531, 51, 26 P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 4 PE

5 7. Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) Временно споразумение Временно споразумение 47 комисия ПГ + 520, 81, 6 8. Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека Предложения за резолюция: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 Предложение за резолюция B8-0443/2018 (комисия DEVE) 10 оригинален 1 + 2/ЕГ + 287, 249, оригинален 1 + 2/ЕГ + 284, 247, 71 3/ЕГ + 283, 249, оригинален 1 + 2/ЕГ + 281, 258, 66 гласуване: резолюция (целия ) ЕГ + 301, 288, 17 Предложение за резолюция B8-0472/2018 (ECR) гласуване: резолюция (целия ) P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 5 PE

6 Предложение за резолюция B8-0473/2018 (PPE) гласуване: резолюция (целия ) Предложение за резолюция B8-0474/2018rev (S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD) 10 оригинален оригинален оригинален 1 2 гласуване: резолюция (целия ) Искания за разделно гласуване PPE: B8-0443/ потвърждава спешната необходимост от ефективни и съгласувани действия на всички равнища, включително на национално, европейско и международно равнище, за да се отговори ефективно на нарушенията на правата на човека от транснационални корпорации, да се осигури достъп до правни средства за защита, да се разрешат правните проблеми, произтичащи от транснационалния характер на дейността на стопанските предприятия и транснационалните корпорации, все по-сложния характер на глобалните вериги за създаване на стойност и извънтериториалното измерение на транснационалните компании, както и свързаната с това несигурност по отношение на отговорността за нарушенията на правата на човека; P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 6 PE

7 14 3-та част: 19 потвърждава необходимостта от цялостно изпълнение на извънтериториалните задължения на държавите, в съответствие с принципите от Маастрихт и въз основа на различни инструменти на Съвета на Европа, поспециално Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); в по-широк план настоятелно призовава ЕС да предприеме инициативи за подобряване на достъпа до правни средства за защита в извънтериториални случаи в съответствие с препоръките, съдържащи се в становището на Агенцията за основните права от 2017 г.; Целият с изключение на думите: признаването на извънтериториалните задължения на държавите по отношение на правата на човека и както и създаването на международни съдебни и извънсъдебни механизми за надзор и правоприлагане признаването на извънтериториалните задължения на държавите по отношение на правата на човека както и създаването на международни съдебни и извънсъдебни механизми за надзор и правоприлагане отново отправя призив към ЕС и неговите държави членки за тяхното действително и конструктивно участие в междуправителствения процес с цел изпълнението на мандата на OEIGWG; подчертава първостепенното значение на конструктивния принос на ЕС за постигането на обвързващо споразумение, което ефективно ще разглежда въпроса за корпоративната отговорност за нарушения на правата на човека и свързаните с това предизвикателства PPE: B8-0474/2018rev 10 потвърждава спешната необходимост от ефективни и съгласувани действия на всички равнища, включително на национално, европейско и международно равнище, за да се отговори ефективно на нарушенията на правата на човека от страна на транснационални корпорации, да се осигури достъп до правни средства за защита, да се разрешат правните проблеми, произтичащи от транснационалния характер на дейността на стопанските предприятия и транснационалните корпорации, нарастващата сложност на глобалните вериги за създаване на стойност и извънтериториалното измерение на транснационалните компании, както и свързаната с това несигурност по отношение на отговорността за нарушенията на правата на човека потвърждава необходимостта от цялостно изпълнение на извънтериториалните задължения на държавите в съответствие с принципите от Маастрихт и въз основа на множеството инструменти на Съвета на Европа, по-специално Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); в поширок план настоятелно призовава ЕС да предприеме инициативи за подобряване на достъпа до правни средства за защита в извънтериториални случаи в съответствие с препоръките, съдържащи се в становището на Агенцията за основните права от 2017 г. 14 P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 7 PE

8 3-та част: 19 Целият с изключение на думите: признаване на извънтериториалните задължения на държавите в областта на правата на човека и и установяването на международни съдебни и извънсъдебни механизми за контрол и изпълнение на присъдите признаване на извънтериториалните задължения на държавите в областта на правата на човека и установяването на международни съдебни и извънсъдебни механизми за контрол и изпълнение на присъдите отново отправя призив към ЕС и неговите държави членки за тяхното действително и конструктивно участие в междуправителствения процес с цел изпълнението на мандата на OEIGWG; подчертава първостепенното значение на конструктивния принос на ЕС за постигането на обвързващо споразумение, което ефективно ще разглежда въпроса за корпоративната отговорност за нарушения на правата на човека и свързаните с това предизвикателства; 9. Положението в Йемен Предложения за резолюция: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018 Общо предложение за резолюция RC-B8-0444/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD) 20 оригинален 1/ПГ + 546, 41, 10 2/ПГ + 353, 217, оригинален съображение У оригинален гласуване: резолюция (целия ) + Предложения за резолюция на политическите групи B8-0444/2018 ECR P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 8 PE

9 B8-0445/2018 S&D B8-0446/2018 PPE B8-0447/2018 Verts/ALE B8-0448/2018 EFDD B8-0449/2018 ALDE B8-0450/2018 GUE/NGL Искания за поименно гласуване GUE/NGL: 20 Искания за разделно гласуване ECR: 23 запазва си правото да разглежда отново въпроса до постигането на решение посредством преговори; възлага на подкомисията по правата на човека да наблюдава развитието на правата на човека в Йемен и да изготви доклад относно извършените в страната нарушения на правата на човека и гражданските права PPE: 20 призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на ЕС; отново заявява поспециално необходимостта от строго прилагане от всички държави членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС; припомня в тази връзка резолюциите на Парламента относно положението в Йемен от 25 февруари 2016 г. и 30 ноември 2017 г. настоятелно призовава в този кон всички държави членки на ЕС, да се въздържат от продажба на оръжия и всякакво военно оборудване на Саудитска Арабия, ОАЕ и който и да било член на международната коалиция, както и на правителството на Йемен и на други страни в конфликта PPE, ECR: съображение У като има предвид, че по-голямата част от ударите, провеждани от въоръжените сили на САЩ в Йемен, са смъртоносни нападения от безпилотни летателни апарати; като има предвид, че решението за включване на някои лица в списъците с целите на операциите с безпилотни летателни апарати се взема често без съдебно разпореждане или съдебна заповед; като има предвид, че насочването на нападенията към определени лица и последващото им елиминиране може да се разглежда при определени обстоятелства като извънсъдебна екзекуция; 10. Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 9 PE

10 Предложение за резолюция: B8-0400/2018 Предложение за резолюция B8-0400/2018 (комисия CONT) 1 оригинален 8 оригинален 9 оригинален 10 оригинален 12 оригинален ПГ + 473, 100, 28 ПГ + 445, 131, 23 ПГ + 433, 155, 14 ПГ + 485, 74, 33 1/ПГ + 448, 132, 16 2/ПГ + 380, 187, 19 гласуване: резолюция (целия ) ПГ + 410, 84, 77 Искания за поименно гласуване EFDD: 1, 8, 9, 10, 12, окончателно гласуване Искания за гласуване поотделно ECR: 8, 12 Искания за разделно гласуване PPE: 12 Целият с изключение на думите: да обмисли възможността за прехвърляне на отговорностите на митническите органи от национално равнище към равнището на ЕС с цел тези думи P8_PV(2018)10-04(VOT)_BG.docx 10 PE

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

PA_NonLeg

PA_NonLeg Европейски парламент 2014-2019 Комисия по култура и образование 2017/2039(INI) 23.11.2017 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси относно

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/375 375 Приложение I член 8 параграф 3 алинея 2 Постановената санкция може да включва една или няколко от посочените в член 166, параграф 3 от правилника мерки. Постановената санкция

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Малцинствените езици и образованието: най-добри практики и евентуални предизвикателства

Малцинствените езици и образованието: най-добри практики и евентуални предизвикателства ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ НА ЕС ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ Б: СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОУЧВАНЕ ЗА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕЗИЦИ

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 343 Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели Глава 4 член 167 параграф 1 Съответният член на ЕП може да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември 2014 г., 9.00 12.30 ч. и 15.00 18.30 ч. Четвъртък,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно