ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол 45 от г. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019год., Общински съвет Любимец Р Е Ш И: 1. Приема бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2019год. както следва: А. ПРИХОДИ : лв. /разпределени по параграфи съгласно Приложение 1/ в т.ч. 1.1.Приходи с държавен характер в т.ч лв. - приходи и доходи от собственост 2 600лв. - обща допълваща субсидия лв. - преходен остатък /разпределен в следните д/сти/ лв. СУ "Желязко Терпешев лв. в т.ч. д/ст Неспециализирани у/ща по & 0208, 1015, 1016, 1030, 5100 д/ст Други д/сти по образование 555 по & 1901 д/ст Спорт за всички по & 1011,1015,1020,1051,1062 НУ"Христо Ботев" лв. в т.ч. д/ст Неспециализирани у/ща по & 0208, 1011, 1030 д/ст Други д/сти по образование по & 1030 д/ст Спорт за всички 331 по & 1020 НУ"Захари Стоянов" лв. в т.ч. д/ст Неспециализирани у/ща по & 1011 д/ст Други д/сти по образование 16 по & 1020 д/ст Спорт за всички по & 1015 ОУ"Св.Св.К.и Методий" лв. в т.ч. д/ст Неспециализирани у/ща по & 1011, 1016, 1020, 5100 д/ст Други д/сти по образование по & 1030 д/ст Спорт за всички 100 по & 1015 Детски градини лв. в т.ч. д/ст Детски градини по & 0208, 1016, 1030 д/ст Други д/сти по образование по &

2 д/ст Спорт за всички 532 по & 1015 д/ст Ликвидиране на последици лв. по & 5100 от стихийни бедствия 1.2.Приходи с общински характер в т.ч лв. - имуществени данъци лв. - неданъчни приходи в т.ч лв. приходи и доходи от собственост приходи от общински такси в т.ч такса за битови отпадъци глоби, наказателни лихви други неданъчни приходи в т.ч продажба на дървесина внесени ДДС и данъци върху продажбите приходи от продажба на активи в т.ч от продажба на сгради от продажба на земя трансфери за местни дейности в т.ч лв. обща изравнителна субсидия зимно поддържане и снегопочистване целева субсидия за капит.разходи предоставени трансфери между между бюджетни сметки получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - безлихвени заеми м/у бюджети и сметки лв. с метки за средства от ЕС - погасяване на част от дългосрочен заем от ПУДООС лв. - погасяване на част от дългосрочен заем от банка лв. - преходен остатък /разпределени в следните д/сти/ лв. д/ст Общинска администрация по & 1020, 5100 д/ст Детски градини по & 1016 д/ст Други д/сти по здравеопазване по & 5501 д/ст Читалища по & 5100 д/ст Друг ид/сти по културата по & 1030 д/ст Дейности по поддържане на пътища по & 1030 Б.РАЗХОДИ : лв. /разпределени по д/сти и параграфи съгласно Приложение 1/ в т.ч. - държавни дейности лв. - общински дейности лв. - дофинансиране с общински приходи лв. Разпределението по дейности и параграфи е както следва : ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ : Функция Общи държавни служби в т.ч лв. - общинска администрация Функция Отбрана и сигурност в т.ч лв. 2

3 - други дейности по вътрешната сигурност отбранително-мобилизационна подготовка ликвидиране на последици от стихийни бедствия доброволни формирования за защита при бедствия Функция"Образование" в т.ч. - детски градини подготвителна група в у/ще неспециализирани училища други дейности по образованието лв Функция "Здравеопазване" в т.ч лв. - детски ясли здравен кабинет в детски градини и у/ща Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти" - спорт за всички читалища лв. ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ : Функция Общ държавни служби в т.ч лв. - общинска администрация общински съвет Функция "Образование" - детски градини Функция "Здравеопазване" в т.ч. - детски ясли други дейности по здравеопазването лв лв Функция "Соц.осиг., подпом.и грижи" - домашен социален патронаж клуб на пенсионера програми за временна заетост други служби и д/сти по соц.осигуряване лв Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство" в т.ч лв. - водоснабдяване и канализация осветление улици и площади изгражд,ремонт и поддръжка на ул.мрежа др.д/сти по жил.стройтелство озеленяване чистота Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти" - спортни бази обредни домове и зали друг идейности по културата Функция "Иконом.д/сти и услуги" в т.ч. - д/сти по селско и горско ст/во служби и д/сти по поддържане на пътища туристически бази лв лв. 3

4 - общински пазар Функция "Други разходи" 2 380лв. - разходи за лихви други разходи /такси ангажимент/ 500 ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ : Функция Общи държавни служби лв. - общинска администрация Функция Поч.дело,култура,рел.д/сти лв. - читалища Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници за финансиране, съгласно / Приложение 2 / 3. Приема разчета на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно / Приложение 3 / 4. Приема лимит на средствата за представителни разходи както следва: - за кмет на община 4 900лв./съгласно чл.90, ал.1 от ЗДБРБ/ - за общински съвет 2 450лв./съгласно чл.90, ал.2 от ЗДБРБ/ 5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи, съгласно чл.36, ал.2 от Постановление за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г. и Наредба 1 от г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва: 5.1.общинска администрация целодневни детски градини ОУ Св.Св.Кирил и Методий 9 / Приложение 4 / Пътуването може да се извършва с влак, автобус или автомобил. При пътуване с автомобил, разхода не може да надвишава цената на автобусния билет по съответния маршрут. Документите удостоверяващи извършването на съответния разход са фактури, билети или абонаментни карти. 6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва: - Сдружение волейболен клуб Любимец лв. - Клуб по борба 4 000лв. - Дружество,,Тракия 2 400лв. - Сдружение,,Светлина 1 800лв. Ръководителите на съответните организации да представят на Кмета на общината в срок до г. отчет за извършените разходи през 2018г.. 7. Дава съгласие, за предоставяне на временни безлихвени заеми както следва: 7.1. От общинския бюджет на сметките обслужващи средствата от Европейския съюз в размер до лв., за авансово финансиране на плащания по проекти, съгласно чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси и срока за погасяване да бъде съобразен със сроковете на ползването на съответното финансиране и да бъде до 5 работни дни след получаване по сметка на окончателното плащане по проекта, от Управляващия орган От сметка за чужди средства в сметка обслужваща общинския бюджет в размер до лв., със срок на погасяване до края на бюджетната година и да бъдат предоставяни като безлихвен заем само средствата от депозити и гаранции, чиито падеж на връщане настъпва следващата бюджетна година. 8. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на общината за бюджетната 2019год./чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси/: 4

5 8.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на делегиран бюджет,при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност В частта за местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит 9. Разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети: 9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2019г. при спазване на ограниченията в чл.32 от Закона за публичните финанси. 9.2.Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в делегираните от държавата дейности, медикаменти, стипендии и издръжка до размера определен от МФ в делегираните от държавата дейности 9.3.Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в местни дейности, застраховка на общинско имущество и издръжка на местните дейности до размера на получените собствени приходи 9.4.Текущи ремонти, капиталови разходи и придобиване на ДМА със собствени средства 10. Задължава кмета на общината: 10.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 10.2.Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява за това съответните органи. 11.Общинският съвет съгласно чл.39 и чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси одобрява следните параметри по бюджета на общината: 11.1.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината лв. и налични към края на 2019г. задължения за разходи до лв Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината лв. и налични към края на 2019год. поети ангажименти за разходи до лв Размерът на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2019г лв План-график за разплащане на просрочените задължения съгласно / Приложение 5 / 11.5.Размерът на просрочените вземания от предходни години, които да бъдат събрани през 2019г лв Максимален размер на нов общински дълг лв Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2019год лв Актуализираната бюджетна прогноза за периода год. съгласно / Приложение 6 / МС/МФ ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС.. /М.Станкова/ 5

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

reshenie

reshenie РЕШЕНИЕ 33 28.01.2016 г. Общински съвет Чирпан Предвид предложение за решение вх. 036 / 11.01.2016 г., внесена от Кичка Петкова кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан РЕШИ: На основание чл. 21,

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на: -Закон за публичните финанси -Решение на Министерски съвет 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от 27.1.2017г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133, site: П

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,  site:   П ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крушари за 2010 година. След направените изказвания и предложения на основание

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно