С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Международни финанси) при Университета за национално и световно стопанство Позиция на представящия становището: председател на Научно жури по процедура за присъждане на образователна и научна степен доктор, на основание Заповед 1159/ г. на Зам-ректора на УНСС и Решение на Научното жури от учредителното заседание на г. Кандидат за присъждане на образователната и научна степен доктор Ивайла Димитрова Димитрова, докторант към катедра Финанси при УНСС, съгласно Заповед 653/ г. на Ректора на УНСС. Тема на дисертационния труд: Фискална стабилност в страните от Централна и източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната Изисквания, относно формата и съдържанието на Становището: Закон за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилник за приложението му, Глава VIII от Правилника за учебната дейност на УНСС 1. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният за рецензиране дисертационен труд е с обем 206 страници, като се състои от увод, три глави, заключение, библиография и 4 приложения. Използвани са 17 фигури и 23 таблици. Списъкът с използваната литература включва 141 източника. Обемът на приложенията е 10 страници. По темата на дисертационния труд са направени 5 публикации. Дисертационният труд е посветен на актуална и обществено значима тема, тъй като постигането и поддържането на фискална стабилност е предпоставка за наличие на устойчив във времето икономически растеж и конвергенция. На ниво Европейски съюз

2 бяха предприети редица действия за подобряване на рамката за фискална стабилност, за да се намали вероятността за сериозни кризисни събития и в бъдеще. Обект на дисертационния труд е фискалната стабилност на страните от ЦИЕ. Предмет на изследването е измерване на влиянието на определени фактори от вътрешната и външната среда върху фискалната стабилност на страните от Централна и Източна Европа за периода от 1999 г. до 2016 г. Изследователската теза е, че фискалната стабилност е изложена на вътрешни и външни рискове, като отвореността на икономиката е фактор с голям рисков потенциал, а нейната структура оказва опосредствано влияние върху бюджетното салдо. Формулирани са следните изследователски хипотези: - Критериите за конвергенция не са единствени и надеждни регулатори на икономическото развитие на европейските страни за продължителен период от време; - Фискалните правила допринасят за поддържането на стабилност и осигуряването на прозрачност на публичните финанси; - Критерият за бюджетен дефицит на ЕК е най-проблематичен за изпълнение от страните от ЦИЕ. Основните задачи на изследването са следните: - Преглед на литературата по проблема; - Преглед по страни на изпълнението на критериите от Маастрихт; - Сравнителен анализ на изпълнението на критериите от Маастрихт; - Представяне на страните според критериите паричен режим и валутен курс, както и анализ на приложението на теорията за оптималните валутни зони; - Изследване и оценка на влиянието на определени фактори от вътрешната и външната среда върху стабилността на публичните финанси; - Анализ на резултатите и извеждане на препоръки. Авторката демонстрира много задълбочени познания по проблематиката, като прилага подходящата методология, за да защити тезата, както и да реализира поставените цели и задачи. Структурата и съдържанието на дисертационния труд се характеризират с изрядна логическа последователност.

3 2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Дисертационният труд представя резултати, които са категорично изведени и аргументирани. Използват се подходящ набор от изследователски методи. Този подход позволява да се изгради една ясна и детайлизирана представа за ролята на фискалната стабилност в национален план, както и да се осъзнае мястото й в общия европейски контекст. Дисертационният труд се характеризира с последователност, висок научен и изследователски стил. Постигнат е плавен преход между отделните части, които се вписват прецизно в предварително формулираната рамка на изследването. 3. Оценка на научните и научно-приложни приноси Авторката е формулирал пет основни приноса, които са посочени в автореферата. Те са изведени коректно, което ми дава основание да ги приема като напълно реалистични и базирани на конкретните изследователски резултати. Те разширяват и обогатяват емпиричното знание, като по конкретната проблематика не са налични достатъчно задълбочени публикации по темата. Това прави дисертационния труд особено полезен както за академичната общност, така и за формулирането и прилагането на икономическата политика. Критично е анализиран голям обем литература по проблема, като се акцентира на тази, която е приложима в нашите условия. Демонстрирани са изследователски методи, които позволяват анализ и моделиране на значителен брой макроикономически индикатори, както и формулиране на изводи с широко приложно поле. Конкретните приноси са следните: - Обширен анализ на теорията и практиките по отношение изследването на фискалната стабилност; - Разкриване на положителни и отрицателни характеристики на прилагането на различни подходи към проблема за фискалната стабилност; - Подробен и всеобхватен индивидуален и сравнителен анализ на икономическото развитие на страните в Централна и Източна Европа в динамичен аспект; - Разработване на иконометричен модел за определяне влиянието на специфични фактори върху фискалната стабилност на страните от Централна и Източна Европа.

4 Дисертационният труд изпълнява основните си цели и напълно отговаря на изискванията за придобиване на ОКС доктор по ПН Икономика. 4. Оценка на изпълнението на поставените задачи Обоснованото ми становище е, че изследователската цел е постигната, поставените задачи са изпълнени, като е използвана прецизна методология и адекватни изследователски подходи. Анализиран е достатъчен обем статистическа информация, демонстрирани са последователни и комплексни теоретични познания, много високо ниво на академична подготовка, както и на способност за извършване на самостоятелни научни изследвания, с което докторант Ивайла Димитрова изпълнява всички изисквания на ЗРАСРБ за придобиване на ОНС доктор. 5. Оценка на публикациите на докторанта На вниманието на научното жури са представени пет публикации на докторанта три доклада от международни научни конференции (на английски език); една публикация в списание Икономически и социални алтернативи (на български език), както и една презентация на международна научна конференция (на английски език). Три от публикациите са индивидуални, а две са в съавторство. Публикациите представляват завършени научни изследвания, като резултатите от тях могат да намерят широко приложение. Публикациите са свързани с дисертационния труд, отличават се с високо качество, което позволява да се формулира оценката, че и по този показател, докторантът отговаря на изискванията на ЗРАСБ за придобиване на ОНС доктор. 6. Оценка на автореферата Авторефератът е с обем от 44 страници. Той отговаря на необходимите изисквания и обективно възпроизвежда в синтезиран вид съдържанието, основните изводи, както и постигнатите изследователски резултати в дисертационния труд. Приемам напълно и подкрепям научните и научно-приложни приноси, които са формулирани в автореферата.

5 7. Критични бележки и препоръки В представения за рецензиране дисертационен труд не откривам съществени пропуски или неточности, както от технически, така и от същностен характер. Препоръчвам на авторката да публикува дисертационния труд като монография или книга, за да осигури по-голям публичен достъп на заинтересованата аудитория до резултатите от изследването. Авторката притежава значителни знания и изследователски умения, което ми позволява да й препоръчам да продължи изследователската си дейност, което би било от полза на само за академичните среди, но и за формулиране и прилагане на икономическата политика. 8. Заключение На базата на гореизложеното, може да се направи заключение, че дисертационният труд има характера на обосновано, самостоятелно и завършено научно изследване, с високо качество и полезност за практиката. Авторката притежава и демонстрира значителни знания и много добре развити изследователски умения. Поради това давам изцяло положителна оценка на дисертационния труд и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да подкрепят присъждането на образователна и научна степен доктор на докторанта Ивайла Димитрова Димитрова, по научно направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Международни финанси) при Университета за национално и световно стопанство. София Рецензент: г. /доц. д-р Петър Чобанов/

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготв

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготв РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготвен от докторант Ивайла Димитрова Димитрова Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Петър Чобанов Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Петър Чобанов   Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Петър Чобанов e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

От: С Т А Н О В И Щ Е Доц. Д-р Даниела Николова Бобева - Филипова; Институт за икономически изследвания при БАН, София Секция Международна икономика О

От: С Т А Н О В И Щ Е Доц. Д-р Даниела Николова Бобева - Филипова; Институт за икономически изследвания при БАН, София Секция Международна икономика О От: С Т А Н О В И Щ Е Доц. Д-р Даниела Николова Бобева - Филипова; Институт за икономически изследвания при БАН, София Секция Международна икономика Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно