П Р О Т О К О Л № 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л № 1"

Препис

1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, г., комисия назначена със Заповед ОА-99/ г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП и във връзка с обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява С-2 от г., с ID , с предмет: Изработване на технически проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за активно лечение-ботевград гр. Ботевград, област Софийска, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Христова нач. отдел Правно-нормативно обслужване ЧЛЕНОВЕ: 1. Таня Накова - гл.експерт Обществени поръчки, търгове и конкурси 2. арх. Георги Джотолов гл. архитект на община Ботевград 3. инж. Стоил Атанасов началник отдел Инфраструктура и капитално строителство 4. инж. Ирена Илиева гл. експерт "Ниско строистелство и техническа инфраструктура" Резервни членове: 1. инж. Митко Тодорин гл. експерт Инвеститорски контрол и капитални вложения 2. инж. Васил Василев - главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 3. Катрин Михайлова юрисконсулт на община Ботевград се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените документи от участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от участниците по реда на постъпване на офертите им. 1. НОВИЗА ЕООД Информация е посочена в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.6) от ЕЕДОП, с което се покриват изискванията на Възложителя.

2 2. ДММ-ДИЗАЙН ЕООД - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка Професионална отговорност в проектирането със застрахователна сума, възлизаща на лв. Съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховането в проектирането и строителството, във връзка с чл.171, ал.2 от ЗУТ, минималната застрахователна сума за проектант е лв. При така посочената информация за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. в т.1б) участникът е декларирал изпълнени услуги през последните три години, но за комисията не става ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т от документацията за участие е посочено, че За услуга, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда втора или по-висока категория строежи. 3. ГЛАВПРОЕКТ 1946 ООД задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен Информацията е посочена в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.6) от ЕЕДОП. Комисията направи справка в публичния регистър на КАБ и КИИП и установи, че участникът е посочил за експерт по част ВиК лицето Вергиния Василева Стоицева с удостоверение за ППП по част ВиК издадено от КИИП с рег , но в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност на КИИП, регистрационният номер на удостоверението е С оглед на установеното, комисията единодушно реши, че се касае за техническа грешка и приема, че участникът удовлетворява изискването на възложителя.

3 4. ФРИБУЛ ООД задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 5. ЕНЕРДЖИДИЗАЙН ЕООД - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, Информация е посочена в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.6) от ЕЕДОП, с което се покриват изискванията на Възложителя. В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 6. МЪРИ ЕООД След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията установи следното: - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка Професионална отговорност в проектирането със застрахователна сума, възлизаща на лв. Съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховането в проектирането и строителството, във връзка с чл.171, ал.2 от ЗУТ, минималната застрахователна сума за проектант е лв. При така посочената информация за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията на образеца.

4 7. ПЛОТ-АРХ ЕООД участникът е декларирал изпълнени услуги през последните три години, но за комисията не става ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т от документацията за участие е посочено, че За услуга, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда втора или по-висока категория строежи. участникът е декларирал, че разполага с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Комисията направи справка в публичния регистър на КАБ и КИИП и установи, че участникът е посочил за експерт по част ОВК лицето Ирена Звезданова Маркова с удостоверение за ППП по част ЕЕ издадено от КИИП с рег , но в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност на КИИП, под рег фигурира лицето Ирина Звезданова Петрунова. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на Възложителя. 8. НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът не е декларирал наличие на застраховка Професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. участникът не е декларирал изпълнени услуги през последните три години и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. участникът не е декларирал, че разполага е с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор.

5 9. БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на поставения въпрос Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, участникът е посочил отговор ДА, но не е описал специфичните национални основания за изключване. Ако за участникът се прилагат специфичните национални основания за изключване и коректният отговор е ДА, то следва да се отговори на следващия въпрос В случай че се прилага някое от специфичните национални основания за изключване. Участникът следва да прецизира своя отговор, тъй като така посочения отговор се явява абсолютна пречка за участие в обществената поръчка. в т.1б) участникът е декларирал изпълнена услуга през последните три години, но за комисията не става ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т от документацията за участие е посочено, че За услуга, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда втора или по-висока категория строежи. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат право да заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят изискванията на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. След извършване на тези действия на г. в 12:30ч. комисията приключи своята работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за представяне на допълнително изисканите документи. КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: * /Мария Христова/ ЧЛЕНОВЕ: /Таня Накова/ /арх. Георги Джотолов/ /инж. Стоил Атанасов/ /инж. Ирена Илиева/ * заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико ПРОТОКОЛ 3 Днес на 15.10.2018 г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД 22-985/13.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново във връзка с конкурс за проект с предмет:

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе ПРОТОКОЛ Днес, 28.08.2018 г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначена със Заповед 386 от 16.07.2018 г. на Кмета на Община

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ по чл.196, ал.5 от ЗУТ 2016 година Глава първа.

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д Ъ Л Г О П О Л НАРЕДБА 16 от 15 февруари 2008 г. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

Naredba 16

Naredba 16 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛ.МОНТАНА Н А Р Е Д Б А 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Наредбата

Подробно

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 /

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 / О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603890 ПРОТОКОЛ 1 Днес 18.04.2018г. година в изпълнение

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно