У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие

Размер: px
Започни от страница:

Download "У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие"

Препис

1 У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда І. Информация за контакт с възложителя: Възложител: ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 258, ЕИК Пълен пощенски адрес: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 258 Телефон: Управителен съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД 1. Николай Йорданов Николов 2. Красимир Тодоров Иванов 3. Румен Георгиев Лалев Лице за контакт: Йоана Богданова Йорданова тел. за контакт II.Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението: Като част от инвестиционната програма на Дружеството, с цел оптимизиране и подобряване на електрозахранването, се предвижда въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ клон, електрозахранен от ТП 1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ (идентично с УПИ XIII-160,161, кв. 17), по плана на с. Казашко, Община Варна. За изграждане на въздушното кабелно електрозахранване са необходими 5 броя стъбове. Местата на стълбовете за съобразени с имотните граници и допустимите междустълбия за усукан изолиран проводник. Предвидени са изкопни работи за монтиране на стълбовете. Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При монтаж на новите стоманено-бетонни стълбове ще се използва наличната пътна инфраструктура. 2. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение: С реализиране на инвестиционното предложение ще осигури по-надеждно, качествено и сигурно електроснабдяване на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. - няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

2 4. Подробна информация за разгледани алтернативи. - Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗУТ - Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти. ВКЛ НН с изолиран усукан проводник преминава през имоти публична общинска собственост. Не са възможни други алтернативи. 5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. Новите съоръжения ще бъдат разположени изцяло в ПИ с идентификатор по КККР на село Казашко, Община Варна общинска публична собственост, отреден за второстепенна улица. Трасето ще започне от съществуващ клон, електрозахранен от ТП 1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ (идентично с УПИ XIII-160,161, кв. 17), по плана на с. Казашко, Община Варна. 6. Описание на основните процеси ( по проспектни данни), капацитет. За електрозахранване на сградите ще се изгради въздушно кабелно електрозахранване от ТП 1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ чрез изграждане на отклонение от съществуващ клон, след подмяна на съществуващ СБС с нов тип ЪЦ 835 и от него с усукан изолиран проводник (УИП) 3х70+54,6мм2. Ще се монтират нови стомано - бетонови стълбове. 7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. При извършване на строително монтажни работи /СМР/ ще се използва съществуващата пътна инфраструктура и няма да се налага изграждане на временни пътища и подходи. 8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. Обектът ще се реализира на един етап, като действията по извършване на СМР ще бъдат съобразени с проекта за Временна организация и безопасност на движението и съгласно одобрения график от Община Варна. Настилките на повечето улици е трошенокаменна, която след приключване на СМР ще бъде възстановена. 9. Предлагани методи за строителство. За електрозахранване на сградите ще се изгради въздушно кабелно електрозахранване от ТП 1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ чрез изграждане на отклонение от съществуващ клон, след подмяна на съществуващ СБС с нов тип ЪЦ 835 и от него с усукан изолиран проводник (УИП) 3х70+54,6мм2. Ще се монтират нови стомано - бетонови стълбове.

3 Фигура Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

4 Не се предвижда използване на природни ресурси. 11. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: При проектиране и изпълнението на строежа не се предвиждат опасни отпадъци. Прогнозата за образуване на отпадъци ще бъде определена в проект План за управление на строителни отпадъци. Предвид вида на строежа (линеен обект) изкопаните земни маси ще бъдат върнати обратно в изкопа, за възстановяване на трасето. 12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. Използваните изолирани усукани проводници НН не са опасни и не влияят отицателно върху околната среда по време на ползването на строежа. 13. Други дейности свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води). За този вид строителство не са необходими. 14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното намерение. Съгасно действащата нормативна уредба за този вид строеж е необходимо издаване на разрешение за строеж. 15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. Няма 16. Риск от инциденти. При изпълнение на СМР на конкретния строеж ще се спазва "План за безопасност и здраве", който е част от проектната документация. III. Местоположение на инвестиционното предложение. 1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположение в близост елементи от Националната екологична мрежа и най- близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях. Строежът не попада в защитена територия и не е в непосредствена близост до защитен обект. В близост до строежа няма недвижими паметници на културата. Обектът не попада в границите на ЗЗ Европейската екологична мрежа Натура. Проектът не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници. Обектът не попада в обхвата и не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ. 2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването към площадката или трасето на обекта

5 на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. Новите съоръжения ще бъдат разположени изцяло в имоти общинска собственост (Община Варна) в село Казашко съгласно приложената скица и извадка от кадастралния регистър. Трасето ще започне от от съществуващ клон, електрозахранен от ТП 1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ (идентично с УПИ XIII-160,161, кв. 17), по плана на с. Казашко, Община Варна. 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. Новите съоръжения ще бъдат разположени изцяло в имоти публична общинска собственост ( Община Варна), разположени в село Казашко. 4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарноохранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питиейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. Строежът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. 4а. Качество и регенеративната способност на природните ресурси. Качество и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да се промени. 5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. Поради характера на строежа ( линеен обект) и целта на инвестиционното предложение изграждане на нова въздушна мрежа на част от село Казашко, община Варна, и съгласно действащата нормативна уредба - мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти, предложеното трасе е единствено възможно, поради което други алтернативи не се разглеждат. IV. Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание за възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/: 1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. Реализацията на ИП не оказва въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и

6 процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения. При изграждане на съоръженията не се очакват шумове, вибрации, радиации. 2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. Не се очаква въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 3.Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/. Не се очаква въздействие. 4.Обхват на въздействието географски район; засегнато население; населени места /наименование, вид- град, село, курортно селище, брой жители и др./. Инвестиционното предложение осигурява ел. снабдяване на нов битов потребител на ел. енергия в жилищна сграда. Не се очакват негативни въздействия върху работещите и населението на село Казашко, община Варна. 5. Вероятност на поява на въздействието. Няма вероятност от поява на въздействие. 6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието. Няма. 7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. Не се налагат мерки. 8.Трансграничен характер на въздействията. Няма.

7 Дата:.. Уведомител:.

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г.

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г. Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г. ) Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Подробно

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г.

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г. Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г. ) Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Подробно

Гр

Гр О Б Щ И Н А П Е Р Н И К Сертифицирана по ISO 9001: 2000 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 Приложение 2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта

Подробно

Информация по Приложение №2 към чл

Информация по Приложение №2 към чл Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда І. Информация за контакт с възложителя 1. Община Търговище, ЕИК 000875920,

Подробно

KM_C554e

KM_C554e ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ВРАЦА ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Ш Л.Щ &.ш. М /& *.. М. М Ш Q-.......fjfcj. $#.

Подробно

Приложение №2

Приложение №2 Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с инвеститора: 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство

Подробно

INF_Tatarevo

INF_Tatarevo ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ, в имот 171040, в землището на с. Татарево, общ. Минерални бани, област Хасково Възложител:

Подробно

Microsoft Word - Application No 2.docx

Microsoft Word - Application No 2.docx ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - С Л И В СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната

Подробно

Приложение № 2 към чл

Приложение № 2 към чл С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС,

Подробно

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл.

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване

Подробно

Приложение № 2 към чл

Приложение № 2 към чл Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 1. Информация за възложителя : Димо Димитров Терзиев земеделски производител,

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О К О Л Н А Т А С Р Е Д А И В О Д И Т Е

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А  О К О Л Н А Т А С Р Е Д А И В О Д И Т Е Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА 14 - ПР / 2013г. за преценяване

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е СЗ ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл. 81,

Р Е Ш Е Н И Е СЗ ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл. 81, Р Е Ш Е Н И Е СЗ - 35 - ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с те р с тв о н а о к о л н а та с р е д а и в о д и те Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА 14 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О К О Л Н А Т А С Р Е Д А И В О Д И Т Е

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А  О К О Л Н А Т А С Р Е Д А И В О Д И Т Е Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО Р Е Ш Е Н И Е ХА 66 ПР/ 2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА 81 ПР / 2012г. за преценяване

Подробно

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Октомври, 2016 г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА  Октомври, 2016 г. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ. Ноември, 2016 г 1 Цели и обхват на ЕО Основни цели на ПУРН и връзката му

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О К О Л Н А Т А С Р Е Д А И В О Д И Т Е

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А  О К О Л Н А Т А С Р Е Д А И В О Д И Т Е Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА 77 - ПР / 2013г. за преценяване

Подробно

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя физическо лице) Гр. Варна,

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с те р с тв о н а о к о л н а та с р е д а и в о д и те Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА - 58 ПР/2016 г. за преценяване на

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с те р с тв о н а о к о л н а та с р е д а и в о д и те Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА - 41 ПР/2016 г. за преценяване на

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Microsoft Word Non-Technical Summary Rev02 _ __BG.doc

Microsoft Word Non-Technical Summary Rev02 _ __BG.doc ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ АД EOLICA BULGARIA AD НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ Rev02 (5.08.2009) СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод...2 2. Описание на проекта...3 3. Предистория...10 3.1. Основа на проекта... 10 3.2. Правни изисквания и спазване

Подробно

OneTouch 4.6 Scanned Documents

OneTouch 4.6 Scanned Documents РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ СО - fi ~ Е0/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЕКО ДИЗАЙН 2010 ООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Инсталиране на оборудване за промяна на захранването на съществуващите

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно