ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат"

Препис

1 ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където е инсталирана програмата ЕДИС- АСО 5.7x/6.1/6.2 и я стартирайте, за да разархивирате включените в пакета файлове. След разархивирането на актуализацията в инсталационната директория на ЕДИС-АСО програмата ще бъде автоматично обновена. По време на актуализацията не трябва да има активни потребители на системата т.е. никой не трябва да работи с ЕДИС-АСО. На следващия етап преминете към т.2, за да обновите базите данни Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.6/5.65. Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където е инсталирана програмата ЕДИС- АСО 5.6 и я стартирайте, за да разархивирате включените в пакета файлове Прехвърляне на настройките и конфигурационните файлове от ЕДИС-АСО 5 към ЕДИС-АСО 6. Стартирайте програмата CONV56.EXE. Ще се появи екрана на фиг фиг. 1-1 За успешното прехвърляне на настройките и конфигурационните файлове ще бъдете информирани от екрана на фиг. 1-2

2 фиг Създаване на работни бази данни. На следващият етап трябва да създадете папките с работните бази данни за ЕДИС-АСО 6. Съществуващите работни папки за ЕДИС-АСО 5 не могат да бъдат използвани и освен това е необходимо да бъдат запазени за версия 5. За целта трябва да стартирате програмата ASOLINK6.EXE. Изискваната парола за Администратора е установената за ЕДИС-АСО 5.х. В случай, че не е променяна, тя е 0 (нула). Ще се появи екрана на фиг

3 фиг Изберете или създайте папката, в която ще бъдат записани работните бази данни на избраните фирми (1). Натиснете бутона в края на полето, за да активирате екрана за избор на папка (фиг. 1-4). фиг. 1-4 Ако папката не съществува или желаете да създадете нова, напишете нейното име в полето Име на директория и натиснете бутон ДА. Ще бъде поискано потвърждение, че желаете да създадете новата папка. (фиг. 1-5). фиг. 1-5 Името на избраната (създадена) папка ще се появи в полето Локална папка на ЕДИС-АСО (1). Не избирайте мрежово устройство за съхраняване на работните папки. Така се натоварват излишно мрежовите ресурси и се забавя работата на програмата. 2.Маркирайте полето Създай работните бази данни в локалната папка (2) 2. От панела Обслужвани фирми (3) изберете, за кои фирми желаете да бъдат създадени работни бази данни. Можете да използвате мишката или функционалните клавиши F2-избор на всички (маркира всички фирми от списъка) или F3-без избор (размаркира всички). 3. От панела Работни места (4) изберете работното място, за което ще бъдат създадени работните бази данни. При не мрежови варианти това е само 1-во работно място. При мрежови варианти това са предварително определените от вас номера на компютри (работни места) свързани към локалната мрежа. ВНИМАНИЕ! В мрежова среда тази програма се стартира от всяко работно място включено в мрежата и за всяко се определя локална папка за съхраняване на работните бази данни. 4. Следващите опции ви дават възможност за избор на режима на работа (5): Добави липсвaщите работни папки - в избраната локалната папка ще бъдат създадени само липсващите подпапки с работни бази данни. Програмата по подразбиране използва името WORK допълнено с последователния номер на фирмата. Например, в конкретния случай за 1-во работно място към фирма ДЕМО 2 (втората фирма) ще бъде създадена работна база данни в подпапка WORK2 в локалната папка Е:\EDIS6W или пълния път за достъп ще бъде: Е:\EDIS6W\WORK2. Обнови съществуващите работни папки - ще бъдат обновени съществуващите работни папки т.е текущото съдържание ще бъде припокрито от празни работни файлове. Тази опция е полезна, в случай, че програмата извежда съобщения за грешки в работните файлове и е необходимо те да бъдат заменени от нови празни работни копия. Изтрий работните папки за не маркираните фирми - работните папки за фирмите, които не са маркирани ще бъдат изтрити от локалната папка с работни бази данни. Тази опция се използва, ако желаете да забраните достъпа на даден потребител до определени фирми. 5. В следващите полета Парола и Персонален код (6) можете да зададете парола и персонален код за достъп до избраното работно място за маркираните фирми. Това е аналогично на прозореца на въвеждане на пароли и персонални кодове за достъп от меню Конфигурация/Фирми,работни места и права за достъп.

4 Ако полетата бъдат оставени празни, по подразбиране ще бъдат установени пароли 0 (нула). Забележете, че паролите трябва да се въведат по два пъти, за да може програмата да ги сравни и при различие ще ви уведоми за това (фиг. 1-6). фиг. 1-6 С бутон "Създай" се преминава към създаване на работните бази данни в избраната локална папка. С бутон "Изход" напускате след приключване на работата с програмата или ако желаете да спрете работата с нея, без да създавате каквото и да било Създаване на локална инсталация на ЕДИС-АСО 6. Обичайният начин за инсталиране на ЕДИС-АСО в локална мрежа е папката, в която се инсталира програмата да се намира на сървъра и работните станции да стартират програмата от него. Предимството на този вид инсталация е, че при обновяване на програмата, тези актуализации веднага са достъпни за работните станции, без да се изисква изпълнението на каквито и да било процедури на тях. Това води до известно натоварване на мрежовия трафик и възможно минимално забавяне при стартирането на софтуера. В програмата ASOLINK6.EXE е включена и друга възможност за конфигуриране, която позволява на ЕДИС-АСО 6 да може да стартира от локална папка. За целта след определянето на локалната папка на ЕДИС-АСО (позиция 1 от фиг. 1-3), с бутон Създай (обнови) локалната инсталация на ЕДИС-АСО в избраната папка (позиция 7 от фиг.1-3) се създава локално копие на системата, позволяващо нейното стартиране от локалния диск на работната станция. Ако автоматичното инсталиране е неуспешно, трябва да извършите ръчно следните операции: копирайте EDISASO6.EXE от сървъра в локалната папка; копирайте файловете avconfig.ini и avlock.bg от сървъра в локалната папка; копирайте файловете *.DLL от сървъра в локалната папка; копирайте папката CONFIG от сървъра в локалната папка. ВНИМАНИЕ! При този вид инсталация трябва да спазвате следните правила: стартирайте EDISASO6.EXE с администраторски права; трябва да използвате ASOLINK6.EXE за това работно място при всяко обновяване на софтуера или промяна на конфигурационните файлове, за да имате актуална инсталация Избор на интерфейс. В новата версия а предвиден избор на: 1) Вида на визуализация на менютата: ляво разположен панел, където се отварят менюта при натискането на бутоните разположени в лентата (фиг. 1-7); стандартния използван в досегашните версии (фиг. 1-8) 2) Вида на формата на номенклатурата на контрагентите: новия формуляр включен в ЕДИС-АСО 6 (фиг. 1-9) стандарния използван в досегашните версии (фиг.1-10)

5 фиг. 1-7 фиг. 1-8 фиг.1-9

6 фиг.1-10 Превключването между двата варианта става от меню Конфигурация/Избор на интерфейс (фиг. 1-11). Ще се появи екрана на фиг При превключване между възможните варианти за визуализация на менюто и номенклатурата на контрагентите, в дясната част на екрана се появява миниатюрно графично представяне на направения избор. Тези параметри се установяват локално за всяко работно място и отразяват личните предпочитания на всеки работещ със системата. Установените параметри се запазват и след напускане на програмата и остават валидни до следващата им промяна. фиг. 1-11

7 фиг.1.12 На следващия етап преминете към т.2, за да обновите базите данни. 2. ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ. 2.1 Обновяване на базите данни на ЕДИС-АСО 5.6x/5.7x Стартирайте програмата ASO6PROC.EXE и приложете актуализацията последователно за всяка фирма от списъка с бутон Актуализация. 2.2 Зареждане на новите процедури в базите данни. За да инсталирате тези актуализации трябва да стартирате програмата ASO6UPD.EXE:.

8 Фиг. 1 Ще бъде зареден списък с фирмите обслужвани от програмата. Натиснете бутона означен като папка вдясно от полето за въвеждане (1). Изберете от появилия се списък името на файла с актуализацията (разширението е винаги SQL). Избраното име ще се появи в полето Актуализация (2). В колоната Направено от таблицата с фирмите ще се появи дата на актуализацията (3), ако тя вече е приложена за текущата фирма и не се налага да я повтаряте. Актуализацията може да бъде приложена само за текущо избраната фирма (4). Натиснете бутона Актуализация (5), за да стартирате актуализацията. След нейното завършването в долния прозорец (6) ще бъде изведен журнал за нейното протичане (фиг.2). Внимателно проследете статистиката дали всички промени са приложени успешно и особено реда, който ви информира за крайния резултат от нейното прилагане (6). Следвайки горните стъпки последователно приложете следните актуализации за всяка фирма от списъка: 1. aso6upd1.sql 2. aso6upd2.sql 3. aso6upd3.sql 4. aso6upd4.sql 5. aso6upd5.sql 3. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА. За ваше удобство, можете да създадете препратки (shortcut) на екрана (десктопа), менюто за бързо стартиране (quick luinch) и старт менюто на програмите: EDISASO65.EXE и SETUSERS6.EXE. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Актуализирани версии на програмния продукт и неговата документация можете да изтеглите от сайта на ЕДИС СОФТУЕР където ще намерите и подробни указания за тяхното инсталиране. Текущата версия и серийния номер на вашия лиценз трябва да ви е винаги под ръка, когато се свързвате с фирма ЕДИС СОФТУЕР или нейните дистрибутори за допълнителни услуги свързани с обучение, сервиз и поддръжка или актуализация към нова версия на системата. Моля изпращайте своите въпроси, препоръки и коментари на

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

MAXTRADE CTM v

MAXTRADE CTM v гр. Горна Оряховица 5140 ул. Патриарх Евтимий 27 http://www.avalonbg.com АВАЛОН ООД Тел: 0619/22218 факс: 0619/22218 mail: home@avalonbg.com Автор: Авалон ООД Дата: 15.01.2016 г. Версия: 1.0.0.1 MAXTRADE

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по- ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-гъвкава от всичко, което Microsoft са правили досега.

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно