ChirpanskiPlod.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "ChirpanskiPlod.xls"

Препис

1 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул., БУЛ. " ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" N 2 Тел. 042/ Факс Е-mail БУЛСТАТ /ЕИК/ БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА 8 ОТРАСЪЛ : (Отрасълът се отбелязва в съответната клетка със знак "Х") СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОМИШЛЕНОСТ ТЪРГОВИЯ С : РЕМОНТ НА : СТРОИТЕЛСТВО НА : ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ СЪОБЩЕНИЯ, ФИНАНСИ ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО БИЗНЕСУСЛУГИ ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПО- СПЕЦИАЛНО СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ : - УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ (холдинг) - ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯ (РМД) НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Х ДРУГИ икономически неактивно ОСНОВНА ГРУПА ПРЕДЛАГАНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ : ЧЛЕН НА БТПП: (Невярното се изчиства с бутон Delete) ЧЛЕН НА РЕГИОНАЛНА ПАЛАТА: ГРАД: (Невярното се изчиства с бутон Delete) СОБСТВЕНОСТ : Българска % 100 Чуждестранна % Държава: 100 ИЗГОТВИЛ: Стоянка Петрова Тачева (Име, тел. за контакт) (Име, тел. за контакт)

2 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31декември 2002г. Приложение 1 към ННС 1 АКТИВ ПАСИВ Раздели, групи, статии Сума ( хил.лв) Раздели, групи, статии Сума (хил. лв) текуща предходна текуща год. предходна год. год. год. а 1 2 а 1 2 A. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ I. Парични средства и парични еквиваленти I. Краткосрочни задължения Други 1 17 Необезпечени Всичко I 1 17 Всичко I II.Краткосрочни вземания II. Дългосрочни задължения Други 3 3 Необезпечени 3 3 Всичко II 3 3 Всичко II 3 3 Общо за раздел А: 4 20 Общо за раздел А: Б. ДЪЛГОТРАЙНИ / ДЪЛГОСРОЧНИ / АКТИВИ Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ Други I. Основен капитал Всичко I II. Финансов резултат от ликвидацията Общо за раздел Б: Загуба от ликвидацията /18/ / 2/ Всичко II /18/ /2/ III. Финансов резултат от стопанската дейност Загуба от стопанската дейност /16/ /17/ Всичко III /16/ /17/ Общо за раздел Б: СУМА НА АКТИВА СУМА НА ПАСИВА в т.ч. сума на: Необезпечени задължения Необезпечен ликвидационен капитал В. УСЛОВНИ АКТИВИ х х Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ х х

3 ОТЧЕТ Приложение 3 за приходите и разходите към НСС 1 за 31декември 2002 Сума (хил.лв.) Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ предходна НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ текуща предходна текуща година година година година а 1 2 а 1 2. РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА I. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА Разходи за издръжка на ликвидаторите Приходи от продажба на: Балансова стойност на продадените активи/без продукция/ 42 а) дълготрайни материални активи 54 Други разходи, свързани с ликвидацята 4 ВСИЧКО ЗА ГРУПА I ВСИЧКО ЗА ГРУПА I II. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ 18 2 II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ х х III. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА 18 2 III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ IV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ ВСИЧКО ( I + III + IV ) ВСИЧКО ( I + III ) 18 56

4 ОТЧЕТ Приложение 1 за паричните потоци по прекия метод Към НСС 7 за 31декември 2002г. ( хил. лв.) Текущ период Предходен период Наименование на паричните потоци постъп нетен постъп плащания ления поток ления плащания нетен поток а Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията Парични потоци, свързани с контрагенти Парични потоци, свързани с разчети с персонала 22 / 22 / 26 /26 / Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията (Б) /16 / В. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б ) /16 / 8 Г. Парични средства в началото на периода 17 9 Д. Парични средства в края на периода 1 17

5 ПОКАЗАТЕЛИ премии резерв от целеви резерви от последващи специали печалба загуба общи други емисия оценки на активи зирани a Салдо в началото на отчетния период 663 х х х х х х 19 х 644 Финансов резултат за текущия период 34 / 34 / 3. Разпределение на печалбата Други изменения в собствения капитал /24/ /24/ Салдо към края на отчетния период ОТЧЕТ Приложение 6 за собствения капитал Към НСС 1 към 31 декември 2002г. ( хил.лв.) Резерви Финансов резултат Резерв Основен от капитал преводи Общо собствен капитал

6 Приложение 7 към НСС 1 Елемент 7.1 СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика Оповестяване на счетоводната политика на Чирпански плод ЕАД /в несъстоятелност/, гр. Чирпан Чирпански плод ЕАД /в несъстоятелност/, гр.чирпан е дружество обявено в несъстоятелност със съдебно решение 896 / 15ноември 1999 година.

7 ПОКАЗАТЕЛИ В началото на периода на постъпилите през периода СПРАВКА за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31 декември 2002г. Отчетна стойност на дълготрайните активи на излезлите през периода В края на периода (1+2-3) Последваща оценка Увеличение Намаление Преоценена стойност (4+5-6) В началото на периода А м о р т и з а ц и я Начислена през Отписана през периода периода В края на периода (8+9-10) Елемент 7.2 Последваща оценка Увеличение Намаление Преоценена амортизация в края на периода ( ) (хил.лв) Балансова стойност в края на периода (7-14) a I. Дълготрайни материални активи Земи (терени) Сгради и конструкции Машини и оборудване Съоръжения 5. Транспортни средства 6. Основни стада 7. Други дълготрайни материални активи Обща сума I: Дълготрайни нематериални активи II. 1. Права върху собственост Програмни продукти 3. Продукти от развойна дейност 4. Други дълготрайни нематериални активи Обща сума II Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни III. вземания) 1. Дялове и участия, в т.ч.: в дъщерни предприятия в смесени предприятия в асоциирани предприятия в други предприятия Инвестиционни имоти 3. Други дългосрочни ценни книжа Обща сума III IV. Търговска репутация 1. Положителна репутация Отрицателна репутация Обща сума IV: Общ сбор ( I+ II+ III+ IV) Забележка: 1.Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

8 СПРАВКА Елемент 7.3 А. ВЗЕМАНИЯ (в хил.лв) ПОКАЗАТЕЛИ Сума на Степен на ликвидност вземанията до 1 година над 1 година а I. Невнесен капитал II. Дългосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: - предоставени заеми - други Вземания от предоставени търговски заеми 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: - финансов лизинг - аванси - други Всичко за II.: III. Краткосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: - предоставени заеми - от продажби - други Вземания от клиенти 3. Вземания от предоставени аванси 4. Вземания от предоставени търговски заеми 5. Съдебни вземания Присъдени вземания 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: - данък за общините - данък върху печалбата - данък върху добавената стойност - възстановими данъчни временни разлики - други данъци 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: - по липси и начети - от социалното осигуряване - по рекламации - други Всичко за III.: 3 3 Общо вземания: (I+II+III) 3 3 Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ Сума на задължението Степен на изискуемост до 1 година над 1 година (в хил.лв.) Стойност на обезпечението а I. Дългосрочни задължения 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: - заеми - доставки на активи и услуги Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: към банки - просрочени до 3 години - просрочени над 3 години Задължения по получени търговски заеми 4. Задължения по облигационни заеми 5. Задължения по получени аванси 6. Отсрочени данъци 7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: - по финансов лизинг Всичко за I: 3 3 II. Краткосрочни задължения 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: - доставени активи и услуги - дивиденти Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: - към банки - просрочени 3. Задължения по търговски заеми 4. Задължения към доставчици Задължения по получени аванси Задължения към персонала Данъчни задължения данък за общините 4 4

9 - данък върху печалбата данък върху добавената стойност други данъци Задължения към осигурителни предприятия социално осигуряване здравно осигуряване други Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви Всичко за II: Общо задължения: (I+II) В. ПРОВИЗИИ (в хил.лв) В началото на ПОКАЗАТЕЛИ Увеличение Намаление В края на годината годината а Провизии за правни задължения Провизии за конструктивни задължения 3. Други провизии Обща сума: (1+2+3) Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

10 ПОКАЗАТЕЛИ СПРАВКА за ценните книжа към Вид и брой на ценните книжа обикновени привилегировани конвертируеми Увеличение Намаление Инвестиции от технически резерви (в хил.лв.) а I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции Изкупени собствени акции 3. Облигации 4. Изкупени собствени облигации 5. Държавни ценни книжа Обща сума I: х х х х х х х х х II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции Облигации 3. Държавни ценни книжа 4. Инвестиционни бонове 5. Други документи и права Обща сума II: х х х х х х х х х Задължения: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите. отчетна стойност Преоценка Стойност на ценните книжа Преоценена стойност (4+5+6) Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна. Eлемент No7.4 В това число Инвестиции от други резерви

11 Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията СПРАВКА за участията в капиталите на други предприятия към 31декември 2002г. Размер на съучастието Процент на съучастието в капитала на другото предприятие Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса а А. В СТРАНАТА I. В дъщерни предприятия Обща сума I: х х х х II. В смесени предприятия Обща сума II: х х х х III. В асоциирани предприятия Обща сума III: х х х х IV. В други предприятия Обща сума IV: х х х х Обща сума за страната (I+II+III+IV) Б. В ЧУЖБИНА I. В дъщерни предприятия Обща сума I: х х х х II. В смесени предприятия Обща сума II: х х х х III. В асоциирани предприятия Обща сума III: х х х х IV. В други предприятия Обща сума IV: х х х х Обща сума за чужбина (I+II+III+IV) х х х х Елемент 7.5 (в хил.лв.)

12 ПОКАЗАТЕЛИ А I. Извънредни приходи 1. Получени застрахователни обезщетения Други Елемент 7.7 СПРАВКА за извънредните приходи и разходи към 31декември 2002г II. Извънредни разходи 1. Разходи от природни и други бедствия Разходи от принудително отчуждаване на активи 3. Други Обща сума I: Обща сума II: Сума I х х (в хил.лв.)

13 СПРАВКА Елемент 7.8 за финансовите резултати към 31декември 2002г. (в хил. лв.) ПОКАЗАТЕЛИ Сума a 1 А. Неразпределена печалба I. Неразпределена печалба към II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: 1. Печалба от предходната година Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. 3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи 4. Други източници Обща сума II: х III. Разпределение на печалбата от минали години : 1. За покриване на загуби от минали години За резерви 3. За дивиденти в т.ч. за държавата 4. Дарения 5. Увеличаване на основния капитал 6. За други цели 7. Неразпределена печалба Обща сума III: IV. Неразпределена печалба към Б. Непокрита загуба 19 I. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ II. Увеличение на загубата за сметка на: 1. Прехвърляне на загуба от предходната година Други 5 Всичко за II: 5 III. Покриване на загуби от минали години за сметка на: 1. Неразпределена печалба от минали години Резерви 3. Основен капитал Обща сума III: х IV. Непокрита загуба към В. Финансов резултат от текущата година 1. Печалба Загуба 34 Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат"

14 ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ към г. (в хил.лв.) За увеличаване на облагаемата печалба За намаляване на облагаемата печалба Суми на данъците върху Суми на Суми на данъците върху временните Данък за Данък върху временните Данък върху Данък за общините общините печалбата разлики печалбата Суми на временните разлики С П Р А В К А Елемент No 7.9 за данъци от печалбата върху временни разлики I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) х х х х х х Б. Облагаеми II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) х х х х х х Б. Облагаеми III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) х х х х х х Б. Облагаеми IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ А. Намаляеми

15 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации От обезценка на материални запаси 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) х х х х х х Б. Облагаеми V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации От преоценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба ОБЩО А: ( ) х х х х х х х

16 До Ръководството на Чирпански плод ЕАД / в несъстоятелност / град Чирпан ОДИТОРСКИ ДОКЛАД Извърших одит на счетоводния отчет на Чирпански плод ЕАД / в несъстоятелност/, град Чирпан към год. Отговорността за изготвянето на този счетоводен отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит. Одита бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в достатъчна степен доколко годишният счетоводен отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Считам, че извършеният от мен одит дава достатъчно основание за изразяване на одитирско мнение. Не е уточнен произхода на някои салда по счетоводните сметки. За някои от активите не е уточнено имущественото състояние по отношение на собствеността. Като изключим промените в имущественото и финансовото състояние в резултат на изложените по-горе резерви изразявам мнение, че годишния финансов отчет представя достоверно във всички съществени аспеки имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2002 година, както и получения финансов резултат, и промяната в паричните потоци за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство. Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени във финансовия отчет. град Стара Загора година. Регистриран одитор: /Елена Дянкова/

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно