Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе"

Препис

1 Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете % В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна възраст % Над трудоспособна възраст % Живородени ОБЩО ЗА СТРАНАТА ОБЩО ЗА СТРАНАТА % 51% 73% 27% 15% 61% 24% 9,38 15,13-5,74 БУРГАС БУРГАС ОБЛАСТ % 51% 75% 25% 16% 62% 22% 10,17 13,38-3,21 БУРГАС Айтос % 51% 69% 31% 18% 62% 20% 12,07 13,91-1,84 БУРГАС Бургас % 52% 95% 5% 16% 64% 21% 9,52 11,22-1,71 БУРГАС Камено % 50% 42% 58% 17% 55% 28% 9,97 20,63-10,66 БУРГАС Карнобат % 51% 74% 26% 16% 58% 26% 9,95 17,18-7,23 БУРГАС Малко Търново % 52% 62% 38% 13% 50% 37% 8,01 24,58-16,57 БУРГАС Несебър % 50% 68% 32% 16% 64% 20% 12,79 10,84 1,94 БУРГАС Поморие % 51% 69% 31% 16% 62% 21% 10,25 14,34-4,09 БУРГАС Приморско % 51% 65% 35% 15% 61% 24% 11,02 16,62-5,59 БУРГАС Руен % 50% 0% 100% 19% 64% 17% 11,34 10,36 0,98 БУРГАС Созопол % 50% 50% 50% 15% 59% 26% 8,44 19,32-10,88 БУРГАС Средец % 51% 60% 40% 17% 56% 27% 11,27 23,70-12,42 БУРГАС Сунгурларе % 51% 26% 74% 17% 56% 27% 10,81 19,97-9,15 БУРГАС Царево % 51% 77% 23% 15% 61% 23% 8,90 16,64-7,74 Умрели Естествен прираст

2 РАЗДЕЛ I. КЛАС ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО МКБ-10 ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 2. Заболеваемост по групи заболявания и по възраст ДЕЦА ОТ 0 ДО 17-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ ОБЩО Регистрирани заболявания На 100 хил. души Отн. дял % Регистрирани заболявания На 100 хил. души Отн. дял % Регистрирани заболявания На 100 хил. души I Някои инфекциозни и паразитни болести ,86 5,30 % ,75 2,26 % ,76 3,13 % II Новообразувания ,77 0,25 % ,87 2,21 % ,07 1,65 % Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния III ,98 0,22 % ,14 0,84 % ,31 0,66 % механизъм IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата ,44 0,30 % ,44 3,56 % ,49 2,62 % V Психични и поведенчески разстройства ,28 0,41 % ,40 1,19 % ,87 0,96 % VI Болести на нервната система ,11 0,54 % ,62 4,53 % ,71 3,38 % VII Болести на окото и придатъците му ,77 5,00 % ,05 8,10 % ,82 7,21 % VIII Болести на ухото и мастоидния израстък ,75 2,77 % ,45 2,76 % ,39 2,76 % IХ Болести на органите на кръвообращението ,73 0,23 % ,24 13,93 % ,14 9,99 % Х Болести на дихателната система ,91 38,20 % ,02 11,77 % ,16 19,36 % ХI Болести на храносмилателната система ,62 5,28 % ,04 4,95 % ,68 5,05 % ХII Болести на кожата и подкожната тъкан ,46 5,50 % ,57 3,55 % ,42 4,11 % ХIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан ,58 0,89 % ,45 6,77 % ,40 5,08 % ХIV Болести на пикочо-половата система ,57 2,82 % ,92 7,84 % ,33 6,40 % ХV Бременност, раждане и послеродов период ,14 0,31 % ,10 0,87 % ,75 0,71 % ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период ,39 0,31 % ,77 0,09 % ХVII Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации ,81 0,46 % ,84 0,04 % ,38 0,16 % ХVII Симптоми, признаци и отклонения от нормата ,85 3,51 % ,76 1,88 % ,03 2,35 % I ХIX Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини ,30 6,95 % ,13 7,33 % ,85 7,22 % XX Външни причини за заболеваемост и смъртност ,30 6,95 % ,13 7,33 % ,85 7,22 % XXI Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби ,59 13,81 % ,59 8,31 % ,68 9,89 % ОБЩО ,22 100,00 % ,51 100,00 % ,87 100,00 % Отн. дял %

3 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 3. Хоспитализирана заболеваемост на населението КЛАС ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО МКБ-10 Хоспитализирани случаи На 100 хил. души Отн. дял % ОБЩО ЗА СТРАНАТА На 100 хил. души I Някои инфекциозни и паразитни болести ,60 1,68 % 691,30 II Новообразувания ,90 3,09 % 2 209,50 III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм ,30 1,14 % 250,00 IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата ,00 1,33 % 951,80 V Психични и поведенчески разстройства ,20 2,21 % 760,70 VI Болести на нервната система ,70 1,94 % 1 045,80 VII Болести на окото и придатъците му ,70 2,84 % 1 008,20 VIII Болести на ухото и мастоидния израстък ,10 0,92 % 546,00 IХ Болести на органите на кръвообращението ,10 11,30 % 4 444,60 Х Болести на дихателната система ,30 9,10 % 3 322,00 ХI Болести на храносмилателната система ,40 7,73 % 2 764,10 ХII Болести на кожата и подкожната тъкан ,80 1,34 % 649,90 ХIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан ,50 2,56 % 1 740,70 ХIV Болести на пикочо-половата система ,60 6,54 % 2 314,80 ХV Бременност, раждане и послеродов период ,60 5,01 % 1 911,30 ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период ,90 1,29 % 344,00 ХVII Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации ,90 0,10 % 88,50 ХVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата ,00 0,63 % 280,40 ХIX Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини ,60 3,63 % 1 609,40 XX Външни причини за заболеваемост и смъртност XXI Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби ,60 35,62 % 5 228,30 ОБЩО ,80 100,00 % ,30

4 РАЗДЕЛ II. ВИД, БРОЙ, ДЕЙНОСТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Таблица 1. Вид, брой, дейност и разпределение на съществуващите лечебни заведения ВИД ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ АБРЕВИАТУРА ОБЛАСТ БУРГАС на 100 хил. души население Айтос Бургас Камено Карнобат Малко Търново Несебър Поморие Приморско Руен Созопол Средец Сунгурларе Царево ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ , Индивидуална практика за първична ИППИМП , извънболнична медицинска помощ Индивидуална практика за първична ИППИМП ДМ , извънболнична медицинска помощ - дентална медицина Групова практика за първична ГППИМП 6 1, извънболнична медицинска помощ Групова практика за първична ГППИМП ДМ 20 4, извънболнична медицинска помощ - дентална медицина СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА , ПОМОЩ Индивидуална практика за ИПСИМП , специализирана извънболнична медицинска помощ Групова практика за специализирана ГПСИМП 8 1, извънболнична медицинска помощ Индивидуална практика за ИПСИДП 6 1, специализирана извънболнична медицинска помощ - дентална медицина Групова практика за специализирана ГПСИДП извънболнична медицинска помощ - дентална медицина Медицински център МЦ 39 9, Медико дентален център МДЦ 1 0, Дентален център ДЦ 1 0, Диагностично-консултативен център ДКЦ 5 1, Самостоятелна медико-диагностична СМДЛ 17 4, лаборатория Самостоятелна медико-техническа СМТЛ 29 7, лаборатория БОЛНИЧНА ПОМОЩ 17 4, Многопрофилна болница за активно МБАЛ 9 2, лечение Специализирана болница за активно СБАЛ 3 0, лечение Болница за продължително лечение и БПЛР рехабилитация Болница за продължително лечение БПЛ

5 Специализирана болница за СБР 5 1, рехабилитация Държавна психиатрична болница ДБП ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 18 4, Център за спешна медицинска помощ ЦСМП - филиал 11 2, Център по трансфузионна хематология ЦТХ Комплексен онкологичен център КОЦ 1 0, Център за психично здраве ЦПЗ 1 0, Център за кожно-венерически ЦКВЗ 1 0, заболявания Дом за медико-социални грижи ДМСГ 1 0, Диализен център ДЦ 1 0, Тъкнна банка ТБ Хоспис ХОСПИС 2 0, РАЗДЕЛ III. НЕОБХОДИМ МИНИМАЛЕН БРОЙ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ Таблица 1. Необходим минимален брой лекари и лекари по дентална медицина по специалности СПЕЦИАЛНОСТ Брой специалисти на 100 хил. души ЛЕКАРИ В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ,70 ОБЩА МЕДИЦИНА ,74 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ,96 ЛЕКАРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ,20 ЛЕКАРИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ,16 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 31 7,48 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 7 1,69 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 26 6,28 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 6 1,45 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА 19 4,59 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 2 0,48 КАРДИОЛОГИЯ 26 6,28 КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ 2 0,48 КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ 1 0,24 КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ 1 0,24 КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ 15 3,62 МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ 4 0,97 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ - НЕРВНИ БОЛЕСТИ 39 9,42 НЕФРОЛОГИЯ 5 1,21 ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 20 4,83 ОЧНИ БОЛЕСТИ 30 7,24

6 ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 12 2,90 ПСИХИАТРИЯ 17 4,10 РЕВМАТОЛОГИЯ 3 0,72 УРОЛОГИЯ 7 1,69 УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ 20 4,83 ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 11 2,66 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - НЕВРОХИРУРГИЯ 3 0,72 СЪДОВА ХИРУРГИЯ, АНГИОЛОГИЯ 3 0,72 ХИРУРГИЯ 22 5,31 ПЕДИАТРИЯ 54 13,04 ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 1 0,24 ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА - ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ 2 0,48 ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ - ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ - ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ - ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 1 0,24 ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ - ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ - ДЕТСКА ХИРУРГИЯ - ЛЕКАРИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 54 13,04 ВИРУСОЛОГИЯ 4 0,97 КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 1 0,24 ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2 0,48 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 12 2,90 КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 8 1,93 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 3 0,72 ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 3 0,72 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 21 5,07 ОБЩ БРОЙ ЛЕКАРИ ,89 ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 88 21,25 ОРТОДОНТИЯ 4 0,97 ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 8 1,93 ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА 12 2,90 ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 22 5,31 ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ И ЕНДОДОНТИЯ 20 4,83 ОРАЛНА ХИРУРГИЯ 20 4,83 ДЕНТАЛНА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ 1 0,24 ДЕНТАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 1 0,24

7 РАЗДЕЛ III. НЕОБХОДИМ МИНИМАЛЕН БРОЙ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ Таблица 2. Необходим минимален брой специалисти от професионално направление Здравни грижи СПЕЦИАЛНОСТ Брой специалисти на 100 хил. души МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ,32 АКУШЕРКИ 43 10,38 ФЕЛДШЕРИ 65 15,69 РЕХАБИЛИТАТОРИ 51 12,31 КЛИНИЧНИ ЛАБОРАНТИ ,01 РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ 42 10,14 ОБЩ БРОЙ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ,85 РАЗДЕЛ IV. БРОЙ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Таблица 1. Брой на практикуващите лекари и лекари по дентална медицина по специалности СПЕЦИАЛНОСТ Практикуващи само в ИМП Практикуващи и в ЛЗБП ОБЩО на 100 хил. души население ЛЕКАРИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ,43 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ,18 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ,79 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ,28 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ,14 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ,86 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 3 3 0,72 КАРДИОЛОГИЯ ,24 КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ ,48 КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ 1 1 0,24 КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ 2 2 0,48 КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ,31 МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ ,72 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ ,72 НЕРВНИ БОЛЕСТИ ,04 НЕФРОЛОГИЯ ,69 ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ,79 ОЧНИ БОЛЕСТИ ,21

8 ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ,62 ПСИХИАТРИЯ ,28 РЕВМАТОЛОГИЯ ,45 УРОЛОГИЯ ,38 УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ,17 ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ,38 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - - НЕВРОХИРУРГИЯ ,69 СЪДОВА ХИРУРГИЯ, АНГИОЛОГИЯ ,21 ХИРУРГИЯ ,21 ПЕДИАТРИЯ ,14 ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ - - ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА - - ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ 1 1 0,24 ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ - - ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ - - ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ - - ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ - - ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ - - ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ - - ДЕТСКА ХИРУРГИЯ - - ОБЩА МЕДИЦИНА ,04 ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ ,70 ЛЕКАРИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ,49 ВИРУСОЛОГИЯ ,48 КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 2 2 0,48 ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ,62 КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ ,17 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ - - ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 2 2 0,48 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ,24 ОБЩ БРОЙ ЛЕКАРИ ,92 ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ,04 ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ,25 ОРТОДОНТИЯ 6 6 1,45 ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - - ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА - - ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ,41 ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ И ЕНДОДОНТИЯ - - ОРАЛНА ХИРУРГИЯ 8 8 1,93

9 ДЕНТАЛНА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ - - ДЕНТАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА - - ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ ,74 РАЗДЕЛ IV. БРОЙ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Таблица 2. Брой на специалистите от професионално направление Здравни грижи СПЕЦИАЛНОСТ Брой в ПИМП Брой в СИМП ОБЩО на 100 хил. души МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ,03 АКУШЕРКИ ,45 ФЕЛДШЕРИ ,69 РЕХАБИЛИТАТОРИ ,31 КЛИНИЧНИ ЛАБОРАНТИ ,59 РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ ,42 ОБЩ БРОЙ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ,50 РАЗДЕЛ V. БРОЙ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ ПО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПО НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ВИДОВЕ ЛЕГЛА В ЛЗ за активно лечение /МБАЛ,СБАЛ,КОЦ,ЦПЗ,ЦКВЗ/ 15 В други ЛЗ /БПЛР,БПЛ,СБР,ДБП/ 5 ОБЩО Таблица 1. Брой на съществуващите легла за болнично лечение по видове на 1000 души АКТИВНИ ,28 ИНТЕНЗИВНИ ,13 ТЕРАПЕВТИЧНИ ,47 ХИРУРГИЧНИ ,90 ПЕДИАТРИЧНИ ,46 АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ ,32 ДРУГИ ,73 ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ /ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ/ ,14 ПСИХИАТРИЧНИ ,32 ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ,26 ОБЩО ,01

10 РАЗДЕЛ V. БРОЙ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ ПО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПО НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ Таблица 2. Осъществявани медицински дейности по видове, лечебни заведения и нива на компетентност ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА Медицински дейности по видове I II III ОБЩО Общо легла Интензивни АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - НЕПРОФИЛИРАНИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КАРДИОЛОГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БОЛЕСТИ НЕФРОЛОГИЯ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИОХИРУРГИЯ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ОЧНИ БОЛЕСТИ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ УРОЛОГИЯ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕОНАТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

11 ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ 5 5 Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ (БРОЙ ПОСТОВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР (БРОЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА - - МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКOЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 5 5 СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 1 1 "МБАЛ-Бургас" АД "МБАЛ-Айтос" ЕООД "МБАЛ-Поморие" ЕООД "МБАЛ-Карнобат" ЕООД "МБАЛ-Средец" ЕООД III Медицински дейности по видове I II ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО Общо легла Интензивни АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - НЕПРОФИЛИРАНИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

12 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КАРДИОЛОГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БОЛЕСТИ НЕФРОЛОГИЯ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИОХИРУРГИЯ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ОЧНИ БОЛЕСТИ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ УРОЛОГИЯ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕОНАТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ (БРОЙ ПОСТОВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР (БРОЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

13 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКOЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА "МБАЛ-Лайф Хоспитал" ЕООД "МБАЛ-Дева Мария" ЕООД "МБАЛ Д-р Маджуров" ООД МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД "СБАЛПФЗ-Бургас" ЕООД Медицински дейности по видове I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО Общо легла Интензивни АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - НЕПРОФИЛИРАНИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КАРДИОЛОГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БОЛЕСТИ НЕФРОЛОГИЯ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИОХИРУРГИЯ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ОЧНИ БОЛЕСТИ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ УРОЛОГИЯ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕОНАТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

14 ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ (БРОЙ ПОСТОВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР (БРОЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКOЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА "МБАЛ-Лайф Хоспитал" ЕООД "МБАЛ-Дева Мария" ЕООД "МБАЛ Д-р Маджуров" ООД МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД "СБАЛПФЗ-Бургас" ЕООД Медицински дейности по видове I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО Общо легла Интензивни АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - НЕПРОФИЛИРАНИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КАРДИОЛОГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БОЛЕСТИ НЕФРОЛОГИЯ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ

15 Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИОХИРУРГИЯ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ОЧНИ БОЛЕСТИ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ УРОЛОГИЯ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕОНАТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ (БРОЙ ПОСТОВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР (БРОЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКOЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА "СОБАЛ - БУРГАС" ООД "СБАЛК Сити Клиник Бургас" ООД "КОЦ-Бургас" ЕООД "ЦПЗ-Бургас" ЕООД "ЦКВЗ-Бургас" ЕООД Медицински дейности по видове I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО I II III ОБЩО

16 Общо легла Интензивни АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - НЕПРОФИЛИРАНИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КАРДИОЛОГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БОЛЕСТИ НЕФРОЛОГИЯ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИОХИРУРГИЯ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ОЧНИ БОЛЕСТИ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ УРОЛОГИЯ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕОНАТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА

17 ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ (БРОЙ ПОСТОВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР (БРОЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКOЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА "СБР -Бургаски минерални бани " ЕАД "СБР - национален комплекс" ЕАД София - филиал Поморие "СБР "Стайков и фамилия"" ЕООД "СБР "Мари"" ЕООД "СБР - Несебър" АД ИМЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Медицински дейности по видове I II III ОБЩ О I II III ОБЩ О I II III ОБЩ О I II III ОБЩ О I II III ОБЩ О I II III ОБЩ О Общо легла Интензивни АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - НЕПРОФИЛИРАНИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КАРДИОЛОГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БОЛЕСТИ НЕФРОЛОГИЯ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИОХИРУРГИЯ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ОЧНИ БОЛЕСТИ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ УРОЛОГИЯ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕОНАТОЛОГИЯ

18 ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ (БРОЙ ПОСТОВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР (БРОЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКOЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА РАЗДЕЛ I. ВИД, БРОЙ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ В ОБЛАСТТА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ И НАЛИЧНАТА ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В ОБЛАСТТА Таблица 1. Наличен Вид високотехнологични дейности Вид високотехнологична апаратура брой Позитрон-емисионна томография PET-CT - Емисионна компютърна томография SPECT-CT - Високотехнологични дейности и апаратура по вид, брой и разпределение "МБАЛ- МБАЛ "КОЦ- Бургас" БУРГАСМЕД Бургас" АД ЕООД ЕООД "МБАЛ- Дева Мария" ЕООД "СБАЛК Сити Клиник Бургас" ООД

19 Магнитно-резонансна компютърна томография МРТ 1,5 Тесла Компютърна томография Спирален КТ 32-срезов Ендоваскуларно лечение, в т.ч. на екстракраниални Ангиограф 4 (коронарни, каротидни, периферни съдове) на интракраниални съдове Роботизирана хирургия Ендоскопска роботизирана система - Лъчелечение Линеен ускорител - Лъчелечение с модулиран интензитет Линеен ускорител с възможности за модулиран интензитет 1 1 Радиохирурургия Линеен ускорител или друга апаратура за радихирургия 1 1 Брахитерапия Апаратура за брахитерапия - Трансплантация на сърце - - Трансплантация на бял дроб - - Трансплантация на черен дроб - - Трансплантация на бъбрек - - Трансплантация на панкреас - - Трансплантация на хемопоетични стволови клетки - - In vitro методи за асистирана репродукция - 1 1

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г.

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. СЪСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАСЕЛЕНИЕ НА БУРГАСКИ РЕГИОН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ Години Общо Мъже Жени В градовете В селата 1970 407717 208213 199504 229005 178712 1980 432721 216969

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на здравеопазването Регионална здравна инспекция Бургас гр. Бургас 8000, ул. Александровска 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11 СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД-01-133/09.05.2019 г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-113/01.04.2019 г.) Състав Структура Упражнявана медицинска

Подробно

План-разписание 2019 г.

План-разписание 2019 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ проф. д-р СВ. ГЕОРГИЕВ, дм 26.06.2019 г. ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София, 2019 г. 1 2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: С Ъ Г Л А С У В А Н О: РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ Проф. д-р В.

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ /за специализанти след II-та година обучение и сформиране на група от 5 кандидата/ Място на провеждане: СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна, Заседателна зала, ет.1 Основен курс

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с специалност Акушерка І курс, І семестър 8.00 10.15 ФВСАГ - Р 2, зала 303 11.00 13.15/14.00 Физиологично акушерство- /1-8 с./ до 13.15 ч. и /9-15 с./- до 14.00 ч. ІІ база 10.30 12.00 Физическо възпитание

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА

Подробно

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЩИНА РАЗГРАД

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА РАЗГРАД АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА д-р Лиляна Димитрова Тонева ул."гаврил Кръстевич" 3А 0888376563 Обща медицина д-р Елена Илиева Миличина ул."васил Левски" 1 к-т 3 0889622662

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категори

Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категори Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категория ТП Гедеон Рихтер АД Дата на оповестяване: 30.06.2018

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 2 Рубрика по МКБ-10 Код МКБ-10 Заболявания Диспансеризира щ лекар Обща продължителност на наблюдението Медицински дейности

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската ПОСТАНОВЛЕНИЕ 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Брой (хил

Брой  (хил Икономически анализ надейносттаналечебните заведениязаболничнапомощ всистематанаобщественото здравеопазваневр България 2013г. запериода201014 Прогнози за2014г. София,2014 122 Национален център по обществено

Подробно

Microsoft Word - Otch doc

Microsoft Word - Otch doc УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ 366 НА ПСИХИАТРИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТНA КАМПАНИЯ 2011 г. ) РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА Данните трябва да са еднакви с тези

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 4 5 на Столичния общински

Подробно

generated pdf

generated pdf Здравна инфраструктура РАЗВИВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС Обща цел: Подобряване на грижата за

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 1. Акушерство и гинекология Ехографски критерии за оценка феталното

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

Microsoft Word - Sesia.doc

Microsoft Word - Sesia.doc ДО Общински съвет Шумен ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Веселин Златев - Кмет на Община Шумен Относно: Приемане на годишните счетоводни отчети на едноличните общински търговски дружества Към 31.12.2005г. Община Шумен

Подробно