Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда"

Препис

1 Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда: гледната точка на гражданското общество ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОУЧВАНЕТО И ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА Въпреки икономическото възстановяване и някои признаци на подобрение на състоянието на пазара на труда в ЕС, дълготрайната безработица 1 продължава да бъде много висока. Тя засяга 9,6 милиона работници, които съставляват 4% от активното население на ЕС 2 (Евростат, 2016 г.). Близо половината от безработните са дълготрайно безработни лица. Едно от основните предизвикателства пред настоящия европейски дневен ред, посветен на създаването на работни места и растежа, е справянето с този проблем. През февруари 2016 г. Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия 3, прие Препоръка относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Държавите членки се приканват да я изпълняват, разчитайки на подкрепата на Европейския социален фонд. Съгласно препоръката държавите членки трябва да: насърчават регистрацията на дълготрайно безработните лица в службите по заетостта; гарантират, че на регистрираните дълготрайно безработни лица се предлага изготвянето на задълбочена индивидуална оценка за определяне на техните потребности и потенциал най-късно до 18 месеца от началото на безработицата; предоставят насоки и информация за възможностите за работа и за наличната подкрепа; предлагат споразумение за работна интеграция на всички регистрирани дълготрайно безработните лица най-късно до 18 месеца от началото на безработицата. Тези споразумения следва да бъдат индивидуализирани планове, които могат да включват 1 Според Евростат понятието дълготрайна безработица се отнася за броя хора, които са без работа и са търсили активно работа в продължение на поне една година. 2 Евростат, 2016 г. 3 Вж. съобщението за медиите на Европейската комисия и публикуваната информация относно дълготрайната безработица на уебстраницата на Комисията. BG

2 наставничество, помощ при търсене на работа, допълнително образование и обучение и подкрепа при жилищно настаняване, транспорт, грижи за деца, здравни грижи и рехабилитация; определят единно звено за контакт за гарантиране на приемствеността и последователността на осигуряваната подкрепа; насърчават активното участие на работодателите чрез партньорства с публичните органи, като им предлагат финансови стимули и услуги като преглед на свободните работни места, подпомагане при назначаване на работа и наставничество на работното място. ПРОУЧВАНЕ И АНКЕТА НА ЕИСК В този контекст Обсерваторията на пазара на труда на Европейския икономически и социален комитет провежда проучване на изпълнението на препоръката относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда в шест избрани държави членки от перспективата на гражданското общество. Тези шест държави, България, Германия, Испания, Хърватия, Италия и Швеция, бяха избрани на базата на конкретната ситуация вътре в тях, за да се илюстрират добрите практики и предизвикателствата в ЕС. Проучването цели: по-добро разбиране от гледна точка на организираното гражданско общество на политиките и мерките по места с цел оказване на съдействие на дълготрайно безработните лица да намерят работа, на прилагането на тези политики и мерки, както и на тяхното действително въздействие върху безработицата; оценка на участието на социалните партньори и други организации на гражданското общество и предоставяне на възможност, на равнище ЕС, за отправяне на коментари и препоръки по отношение на настоящите политики и реформи; откриване и обмен на добри практики или срещнати трудности в избраните държави членки, като така се осигурява възможност за взаимно опознаване и по-добро разбиране на начина, по който работят националните системи; изготвяне на доклад и препоръки, които да бъдат представени на ЕИСК, европейските институции и други заинтересовани страни в политиката на ЕС в областта на заетостта. Проучването се извършва посредством: въпросник, който е изпратен до редица организации в избраните за проучването държави членки (работодателски организации, синдикати и различни НПО); искане за информация, което е изпратено до публичните органи, отговарящи за заетостта в избраните държави членки; поредица от срещи в шестте държави с организациите на гражданското общество и публичните органи. 2

3 Въз основа на отговорите на въпросника, интервютата по места и други изследвания ще бъде изготвен доклад, който се очаква да бъде публикуван през февруари 2018 г. През март 2018 г. Обсерваторията на пазара на труда ще проведе публична проява на високо равнище в Брюксел, на която ще бъдат поканени представители на организациите, участващи в проучването, социалните партньори и организациите на гражданското общество. Благодарим Ви за участието в нашето проучване оценяваме високо Вашето сътрудничество и принос! Разглеждаме това и като възможност за организациите на гражданското общество да представят своите коментари и препоръки във връзка с политиките за интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Ще сме Ви благодарни също така, ако можете да подчертаете в отговорите си участието на Вашата организация, нейните инициативи, партньорства, най-добри практики, както и срещаните трудности. Моля, изпратете Вашите отговори до на секретариата на Обсерваторията на пазара на труда (Ana Dumitrache, ) и не се колебайте да се свържете с нас, ако желаете да получите допълнителна информация относно това проучване. Благодарим Ви за времето и ценния принос! ВЪПРОСНИК Име на участващата в анкетата организация Лице за контакт Име, длъжност, адрес на електронна поща, телефонен номер: Поверителност Попълненият въпросник: може да бъде публикуван (само с името на организацията; името и координатите за връзка на лицето за контакт няма да бъдат публикувани); няма да бъде публикуван (ще остане конфиденциален). 1. Прилагането на мерките, предвидени в препоръката на Съвета на ЕС (индивидуална оценка, насоки, споразумение за работна интеграция, единно звено за контакт, потесни връзки с работодателите и др.), допринася ли или има ли потенциал да 3

4 допринася за интеграцията на повече дълготрайно безработни лица на пазара на труда? 2. Прилагането на мерките, предвидени в препоръката, ще доведе ли до преход към качествени и устойчиви работни места? 3. Координацията и интеграцията на публичните служби по заетостта, здравните и социалните услуги (включително услугите на местно/регионално равнище) биха ли подкрепили в достатъчна степен дълготрайно безработните лица във Вашата държава? Моля, дайте подробна информация, като обърнете специално внимание на добрите практики (особено с участието на гражданското общество) и конкретните предизвикателства: Какво бихте препоръчали за подобряване на положението? 4. До каква степен мерките от препоръката достигат до хората, които имат най-труден достъп до пазара на труда (като например ромите, лицата с мигрантски произход, хората с увреждания, лицата с ниска квалификация, възрастните хора и др.)? Моля, обяснете, като обърнете специално внимание на добрите практики (особено с участието на гражданското общество) и предизвикателствата: Какво бихте препоръчали за подобряване обхвата на тези мерки по отношение на посочените групи хора? 4

5 5. Вашата организация (или нейни филиали) ангажирана ли е и участва ли в действия срещу дълготрайната безработица във Вашата държава? Моля, обяснете, като обърнете специално внимание на добрите практики и предизвикателствата, пред които е изправена Вашата организация: 6. На регистрираните дълготрайно безработни лица предлага ли се изготвянето на задълбочена индивидуална оценка и насоки най-късно до 18 месеца от началото на безработицата? Какво бихте препоръчали за подобряване на положението? 7. Дълготрайно безработните лица разполагат ли с изчерпателна информация за предложенията за работа, включително в други държави членки на ЕС? Какво бихте препоръчали за подобряване на положението? 8. Как бихте оценили подкрепата за търсещите работа лица, чрез която да станат самостоятелно заети или да създадат стартиращо предприятие? Какво бихте препоръчали за подобряване на положението? 5

6 9. Какво мислите за споразуменията за работна интеграция, които трябва да бъдат предложени на търсещите работа в рамките на 18 месеца от началото на безработицата? Моля, обяснете, като обърнете специално внимание на добрите практики (особено с участието на гражданското общество) и предизвикателствата: 10. Налице ли са партньорства между публичните органи и работодателите с цел улесняване на прехода към заетост на дълготрайно безработните лица? Моля, обяснете, като обърнете специално внимание на добрите практики и предизвикателствата: 10.1 Участва ли Вашата организация в такива партньорства или би ли желала да участва? 10.2 Разработени ли са стимули и/или услуги в подкрепа на участието на работодателите (напр. субсидии, намаляване на социалноосигурителните вноски, подпомагане при назначаване на работа, наставничество на работното място и обучение)? 10.3 Ако има такива стимули и/или услуги, те подходящи и достатъчни ли са? 10.4 Какво бихте препоръчали по отношение на партньорствата с работодатели? 6

7 11. Налице ли са партньорства между публичните органи и работодателските, работническите и другите организации на гражданското общество, които да улесняват прехода към заетост на дълготрайно безработните лица? Моля, обяснете, като обърнете специално внимание на добрите практики и предизвикателствата: 11.1 Участва ли Вашата организация в такива партньорства или би ли желала да участва? 11.2 Разработени ли са стимули и/или услуги в подкрепа на участието на гражданското общество в прилагането на препоръката на Съвета? 11.3 Ако има такива стимули и/или услуги, те подходящи и достатъчни ли са? 11.4 Какво бихте препоръчали по отношение на партньорствата с организациите на гражданското общество? 12. Запознати ли сте с доброволни инициативи или съюзи между дружества, ангажирани с устойчивата интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда? 7

8 13. Запознати ли сте с проекти за социални иновации, целящи интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда? 14. Имате ли други бележки? Моля изпратете Вашите отговори по електронна поща на адрес до Благодарим Ви за времето и ценния принос! 8

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Малцинствените езици и образованието: най-добри практики и евентуални предизвикателства

Малцинствените езици и образованието: най-добри практики и евентуални предизвикателства ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ НА ЕС ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ Б: СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОУЧВАНЕ ЗА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕЗИЦИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗА ТАНГО ТРЯБВАТ ДВАМА Любен Панов Български център за нестопанско право НЯКОИ ФАКТИ Само 3 % членуват в НПО; Едва 11 % са имали контакт с неправителствена организация; Само 27 % биха се включили в НПО

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Slide 1

Slide 1 SESP Изследователско проучване на социалните предприятия Анализ на Социалните предприятия в Австрия, България, Литва и Португалия Saretas 2011 1 Цел Получаване на ясна представа за състоянието на социалните

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People «Специализирано обучение през смартфон Андроид за обрижващ персонал на хора с увреждания и застаряващо население» Основна информация Финансов гранд от подпрограма Леонардо да Винчи на програма Учене през

Подробно

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд”

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд” Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд 1. Смятате ли, че съдът във вашия град работи ефективно и прозрачно?, напълно, но

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно