Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc"

Препис

1 П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж 4. Приложение 4 цени на отдадените под наем жилища и гаражи 5. Приложение 5 цени на незастроена земя при сделки /продажби,замени/ 6. Приложение 6 цени на отдадени под наем земи от общ.поз.фонд 7. Приложение 7 цени на отдадена под наем незастр. земя в регулационните граници 8. Приложение 8 - цени за отстъпено право на строеж извън урбанизирани територии

2 Приложение 1 Към Наредба 4 на ОбС-Козлодуй Глава четвърта МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА НАЕМНИ ЦЕНИ на отдадените под наем общински помещения в община Козлодуй ПОМЕЩЕНИЯ В ГР.КОЗЛОДУЙ лв. за 1 кв.м./месец З О Н И Вид дейност А І Б ІІ ІІІ Банкова, застрахователна, Административно-правна , Офиси за фирмена дейност ,60 Търговска дейност Клубове на обществени организации и сдружения; Бюджетни организации Складова дейност: - целогодишно - сезонно ,00 2,30 1,50 1,50 1,50 1,50 4, , , Здравни услуги за кабинет месечно в лв Производствени нужди Педагогически и др.услуги за класна стая месечно в лв. /за имоти, публична собственост/ Монтаж на кафе-машина

3 Забележка: 1. Делението на зоните в гр.козлодуй е както следва: І-ва зона - централна градска част(в района на жилищните комплекси): А - ул. Търговска, в района на Стария пазар, в района около сградата на фирма Радецки и по ул. Хр. Ботев - от читалището до търговски комплекс Бриз ; Б - останалите в централна градска част. ІІ-ра зона - по главните улици в града- Хр. Ботев, Г. Димитров, Освободител и Ломска. ІІІ-та зона - останалите улици в района на града.

4 За съставните кметства: лв. за 1кв.м./месец Общински помещения за вид дейност Населено място офиси Търговска дейност здравни услуги Производ нужди за монтаж на кафемашина 1. Хърлец - първа зона - втора зона Гложене - първа зона - втора зона Бутан - първа зона - втора зона Крива бара Зони в съставните кметства: 2.1. с.хърлец І-ва зона м/у ул. Хр.Ботев, ул. Н.Вапцаров, ул. Юрий гагарин, ул. Г.Димитров ІІ-ра зона за останалата част от селото с.гложене: І-ва зона м/у ул. Маршал Березьов, ул. Александър І, ул. Дунав и ул. Паисий. ІІ-ра зона за останалата част на селото 2.3. с.бутан: І-ва зона м/у ул. Ленин, ул. Хр.Ботев, ул. Г.Димитров и ул. П.Костов ІІ-ра зона за останалата част от селото 2.4. с.крива бара: І-ва зона м/у Стадиона и у-щето, зад Пощата и сградата на Кметството и частта на гл.улица и зад Ресторанта в центъра. ІІ-ра зона за останалата част на селото.

5 Приложение 2 Към Наредба 4 На ОбС-Козлодуй Глава четвърта МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ на отдадените под наем земи, общинска собственост, предоставени на физически и юридически лица за монтаж на временни търговски обекти и гаражни клетки ТЕРЕНИ ЗА ПАВИЛИОНИ В ГР.КОЗЛОДУЙ Вид дейност /лв. за 1 кв.м./месец/ З О Н И А І Б ІІ ІІІ 1. Кафе-аперитив с продажба на алкохол. 2. Продажба на хранителни стоки, плод. и зеленчуци, ,40 приготвяне и продажба на бързи закуски, кафе и безалкохолни напитки. 3. Продажба на промишлени стоки, вестници, списания ,40 и книжарски стоки,цветя. 4. Услуги на населениеточасовник, обущарски, , сарашки, ремонт на бит.техника. 5. Изкупуване на вторични суровини 6. Гаражни клетки Паркинги за кметствата 1.20 лв/кв.м. 8. За Лица с физически увреждания наемните цени са 50% от действуващите цени.

6 по ред Населено място 1. Хърлец - първа зона - втора зона терени за монтаж на павилиони кафеаператив търговия с хранителни, пром.стоки услуги лв/кв.м./месец Терени за монтаж на гаражни клетки Гложене - първа зона - втора зона Бутан - първа зона - втора зона Крива бара Забележка: Делението на зоните в гр.козлодуй е както следва: І-ва зона - централна градска част(в района на жилищните комплекси): А - ул. Търговска, в района на Стария пазар, в района около сградата на фирма Радецки и по ул. Хр. Ботев - от читалището до търговски комплекс Бриз ; Б - останалите в централна градска част. ІІ-ра зона - по главните улици в града- Хр. Ботев, Г. Димитров, Освободител и Ломска. ІІІ-та зона - останалите улици в района на града.

7 Приложение 3 Към Наредба 4 На ОбС Козлодуй Глава седма І. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА за отстъпено право на строеж върху терени, общинска собственост на територия на Община Козлодуй в лв/кв.м. Населено място за жилищ. строител. За търгов. обекти За обекти за услуги и администр. дейност за гаражи 1. гр.козлодуй І-ва зона ІІ-ра зона ІІІ-та зона с.хърлец с.гложене І-ва зона ІІ-ра зона с.бутан І-ва зона ІІ-ра зона с.крива бара ІІ. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА за отстъпено право на строеж върху терени, общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура водопроводи и канализации, топлопроводи, газопроводи, телефонни, електроснабдителни и др.кабели и мрежи в лв/кв.м., както следва:. За гр.козлодуй в регулационни граници лв/кв.м. - извън регулационни граници 9.20 лв/кв.м.; За кметствата Хърлец; Гложене; Бутан; Крива бара: - в регулационните граници лв/кв.м. - извън регулационните граници 6.90 лв/кв.м. III. Цена в лв/кв.м. за сервитутно право за горните инфраструктурни линейни обекти, учредено по силата на специални закони, в размер на 50% от първоначалните цени за отстъпено право на строеж. ІV. /Изм. с реш. 263 по прот. 17 от г./ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА за право на преминаване през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура водопроводи и канализации, топлопроводи, газопроводи, телефонни, електроснабдителни и др.кабели и мрежи в лв/ л.м., както следва:

8 За гр.козлодуй в регулационни граници 4.00 лв/ л.м. - извън регулационни граници 3.20 лв/ л.м.; За кметствата Хърлец; Гложене; Бутан; Крива бара: - в регулационните граници лв/ л.м. - извън регулационните граници 2.40 лв/л..м. V. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА за право на строеж за нелинейни обекти от техническата инфраструктура /трафопостове, сондажи, помпени пречиствателни станции, кладенци и др./, собственост на експлоатационни търговски предприятия, като за тях се прилагат цените, определени по Приложение 3 за първоначална цена за отстъпено право на строеж за търговски обекти.

9 Приложение 4 Към Наредба 4 На ОбС-Козлодуй Глава четвърта НАЕМНИ ЦЕНИ на отдадените под наем общински жилища и гаражи в Община Козлодуй лв./кв.м./мес. Населено място Наемна цена на общ.жилища Наемна цена на гаражни клетки 1. гр.козлодуй - апартамент - къща с.хърлец - апартамент - къща 3. с.гложене - апартамент - къща с.бутан - къща с.крива бара - къща

10 Приложение 5 Към Наредба 4 На ОбС Козлодуй Глава седма ПЪРВОНАЧАЛНИ ЦЕНИ на незастроена земя в населените места на Община Козлодуй при извършване на сделки /продажба, замяна/ с общински имоти Населено място Незастроена земя 1. гр.козлодуй І-ва зона 28 ІІ-ра зона 20 ІІІ-та зона с.хърлец 6 3. с.гложене І-ва зона 6 ІІ-ра зона 5 4. с.бутан І-ва зона 6 ІІ-ра зона 5 5. с.крива бара 3 Забележка: Районирането по зони е както следва: - І ва зона - ЦГЧ обхваща централната част на града, в обсега на жилищните комплекси; - ІІ-ра зона извън ЦГЧ в обсега на главните улици на гр.козлодуй; - ІІІ-та зона обсега на останалата част на града.

11 Приложение 6 към Наредба 4 на ОбС-Козлодуй Глава четвърта МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НАЕМНИ ЦЕНИ на отдадените под наем земи от общински поземлен фонд, включително и за не земеделски нужди в Община Козлодуй І. Земеделски земи от ОПФ за земеделски нужди: Категория ниви лв/дка Мери и пасища лв/дка ІІ 17 1 ІІІ 16 1 ІV 15 1 V 14 1 VІ 13 1 VІІ 12 1 VІІІ 11 1 ІХ 10 1 Х 9 1 ІІ. Цени за ползване на земеделски земи за не земеделски нужди, по реда на гл.v от ЗОЗЗ, като първоначалния размер на наемната цена е 30 лв/дка /месечно.

12 Приложение 7 Към Наредба 4 На ОбС Козлодуй Глава четвърта ПЪРВОНАЧАЛНИ ЦЕНИ За отдаване под наем на незастроена земя в регулационните граници на населените места на Община Козлодуй за земеделско ползване и други законно допустими дейности Населено място Цени за земеделско ползване /лева/кв.м. за година/ Цени за други Законо - допустими дейности /лева/кв.м. за година/ 1. гр.козлодуй І-ва зона ІІ-ра зона 0.35 ІІІ-та зона с.хърлец I- ва зона с.гложене І-ва зона ІІ-ра зона с.бутан І-ва зона ІІ-ра зона с.крива бара I- ва зона

13 Приложение 8 Към Наредба 4 На ОбС Козлодуй Глава седма ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА на отстъпено право на строеж върху земи, частна общинска собственост, намиращи се извън урбанизираните територии / населени места/ или попадащи в неурегулирани територии на община Козлодуй в лв/кв.м. Населено място За жилищ. строител. За търгов. обекти За обекти за услуги администр. дейност За гаражи 1. гр.козлодуй 1.1 Терени с изградени поне два от елементите на техническа инфраструктура Терени без изградена 1.2 техническа инфраструктура с.хърлец 2.1 Терени с изградени поне два от елементите на техническа инфраструктура Терени без изградена 2.2 техническа инфраструктура с. Гложене 3.1 Терени с изградени поне два от елементите на техническа инфраструктура Терени без изградена 3.2 техническа инфраструктура с.бутан 4.1 Терени с изградени поне два от елементите на техническа инфраструктура Терени без изградена 4.2 техническа инфраструктура 5. с.крива бара 5.1 Терени с изградени поне два от елементите на техническа инфраструктура Терени без изградена 5.2 техническа инфраструктура Елементи на техническа инфраструктура - път с трайна настилка, водопровод, канализация, електроснабдяване, топлозахранване, телефонна връзка

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/15.02.2005г /Променена с р-е 213/24.03.2005г.; р-е 411/30.03.2006г.; р-е 542/21.12.06г.;

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ Община Родопи на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени Заповеди на Кмета на община Родопи и Разрешения на Общински съвет Родопи -Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: 1.

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА 2014-2020 АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014 Илюстрация 1. Карта на общинската собственост на община Марица, източник Агенция по

Подробно

Microsoft Word - protokol_44_467

Microsoft Word - protokol_44_467 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ======================================================= ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 44 от проведено заседание на 29.05.2015г. по точка шеста от дневния ред ОТНОСНО: Определяне на маломерни

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 1069 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград вторник, 06 март 2007 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 1069 от 25.01.2007 г. На основание чл.3 ал.2 от Наредбата за условията и реда

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно