СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,"

Препис

1 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , РЕШЕНИЕ 377 на Столичния общински съвет от година За одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за м. с Волуяк", кв. 9а, УПИ за обществено обслужване,търговия, безвредни производства, складове, офиси и т.п.", УПИ П-17- за склад, офис, магазин и сервиз" за поземлени имоти с идентификатори и и изменение на улица между о.т.231-о.т.233 (Ломско шосе), план схема на техническата инфраструктура - част ВиК", район Връбница". В Направление Архитектура и градоустройство" на Столична община е постъпило заявление вх. ГР-94-М-11/ г. от Михаил Соколов с искане за разрешаване изработване на проект за ПУП за поземлен имот с идентификатор , м.,,волуяк", район Връбница" и заявление ГР / г. от Принц С" ЕООД за поземлен имот с идентификатор , м. Волуяк", район Връбница". Към заявленията са приложени: скици, документи за собственост, задания, отговарящи на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и мотивирани предложения за ПУП-ПРЗ. С протокол на ОЕСУТ ЕС-Е-30/ г., т. 4 е взето решение за обединяване на двете преписки под ЕР-94-М-11/2013 г. и приемане на мотивираното предложение и задание за ПИ и ; Предлага на главния архитект на СО да издаде заповед за одобряване на заданието и за допускане на устройствена процедура за ПРЗ при спазване условията на отделите в НАЕ-CO; Проектът да се процедира след влизане в сила на ПУП по преписка ЕР /2012 г. Към обединените преписки е представено мотивирано предложение за транспортен достъп до имотите (първи и краен етап), съгласувани с отдел ОБД"-СО и ОПП-СДВР и протокол на ОПУ-София. Отдел Общ устройствен план" е удостоверил, че имотите попадат в урбанизирана територия в устройствена зона Смф2", т. 14, съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

2 Със заповед РД / г. на главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект на подробен устройствен план при териториален обхват - ПИ и ПИ , м. Волуяк", район Връбница" и част от улична регулация на Ломско шосе", съгласно приложения проект, и е одобрено задание за изработване на подробен устройствен план за ПИ и С писмо изх. ГР-94-М-11/13/ г. на началник отдел ПУП", заповед РД / г. на главния архитект на СО е изпратена до район Връбница" СО за сведение и изпълнение. С писмо вх. ГР-94-М-11/13/ г., главният архитект на район Връбница" СО уведомява, че цитираната по-горе заповед е обявена на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. Съобщението е публикувано на интернет страницата на районната администрация. Със заявление вх. ГР-94-М-11/13/ г. е внесен проект за ПРЗ и ИПР за кв. 9а, ПИ и ПИ , м. Волуяк", район Връбница" с обяснителна записка. С писмо изх. ГР-94-М-11-[1]/13/ г. на началник отдел ПУП", заявителите са уведомени за необходимостта от представяне на нов проект съобразен с изискванията поставени в заповед РД / г. по отношение на обвръзката с влезлия в сила ПУП по административна преписка per ГР /2012 г., одобрен с Решение 390/ г. на Столичен общински съвет. С молба вх. ГР-94-М-11-[2]/13/ г. е внесена декларация за наличие на съществуващата растителност на ПИ и ПИ , м. Волуяк", район Връбница", заверена от Дирекция Зелена система" при СО с ЗС / г. С молба вх. ГР-94-М-11-[3]/13/ г. е внесен нов проект за ПРЗ и ИПР за кв. 9а, ПИ и ПИ , м. Волуяк", район Връбница" с обяснителна записка. С писмо изх. ГР-94-М-11-[4]/13/ г. проектът е изпратен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ до район Връбница". Със заявление вх. ГР-94-М-11-[5]/13/ г. е внесено допълнително становище на РИОСВ-София с изх / г. за ПУП-ПРЗ за ПИ и ПИ , м. Волуяк", район Връбница", от което е видно, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. С писмо изх. АГ [37]/ г. (вх. ГР-94-М-11-[6] /13/ г. на НАГ-СО) проектът е върнат от район Връбница" след процедура по съобщаване с информация, че в законоустановения срок няма постъпили възражения. С писмо изх. ГР-94-М-11-[7]/13/ г. на началник отдел ПУП", заявителите са уведомени за необходимостта от представяне на проект съгласуван с Агенция Пътна инфраструктура" (АПИ). Със заявление вх. САГ16-ГР00-895/13/ г. са внесени допълнително: становище изх / г. от АПИ-ОПУ-

3 София, с което не възразяват по така представеното предложение за транспортен достъп до ПИ и ПИ , м. Волуяк", район Връбница"; протокол 45/ г. на Дирекция Транспортна инфраструктура" при СО, с който е взето решение за съгласуване на транспортния достъп; становище per ОД5090/ г. на СДВР- ОПП, с което е констатирано, че предложеният проект и транспортен достъп отговарят на нормативните изисквания за безопасност на движението, съгласно Наредба 2/2004 г. и Наредба 18/2001 г. на МРРБ. Проектът е съгласуван с отделите в Направление Архитектура и градоустройство". Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ по протокол ЕС-Г-27/ г., т. 6 с решение да се изпрати по компетентност в СОС за одобряване, във връзка с чл. 21, ал. 7 от ЗОС. При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното: Заявлението за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересувани лица по смисъла на чл.124а, ал.5, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, с което е спазена разпоредбата на чл.124а, ал.5 от ЗУТ. Разрешаването на изработването на проект на подробен устройствен план и съответно за одобряване на задание е от компетенциите на главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. Действащата улична регулация на Ломско шосе е одобрена с Решение 390 по протокол 64/ г. на СОС. Кадастралната карта на с. Волуяк е одобрена със Заповед РД-18-40/ г. на изпълнителния директор на АГКК. С проекта за план за регулация се предвижда отреждане на УПИ за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, складове, офиси и т.п." по имотни граници за ПИ с идентификатор и УПИ 11- за склад, офис, магазин и сервиз" за ПИ с идентификатор от нов кв. 9а, м. с. Волуяк" и изменение на улична регулация между о.т.231 и о.т.233 (Ломско шосе). Предназначението на новите УПИ е за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, складове, офиси и т.п.", склад, офис, магазин и сервиз", което е допустимо в устройствена зона Смф2", в която попадат имотите, съгласно становище на отдел ОУП". Предвид горното, проектът не противоречи на ОУП на СО, с което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ. Проектът е изработен върху кадастрална карта, с което е спазен чл.115, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Изходът (лицето) на новите УПИ се осигурява по улична регулация - новопредвидена улица по о.т.231-а-о.т.233а. С горното е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

4 С проекта за план за застрояване в новообразуваните УПИ се ситуират сгради с К.К и К.К м. на пълни отстояния от регулационните граници. С ПЗ се предвижда конкретно застрояване със свободностоящи нежилищни сгради в отделните УПИ I и II, кв. 9а при К.к. 10м. и 5 м. Застрояването се одобрява при спазване на нормите на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ. Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към вътрешните регулационни граници и към застрояването в съседните имоти и/или сгради, включително и през улица. Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта-сезиране на административния орган от заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ със заявление и мотивирано предложение, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПРЗ и Изменение на улична регулация от компетентния затова орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ. Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му. Проектът е съгласуван с експлоатационните предприятия и е изпълнено изискването на чл. 19, ал.4 от ЗУЗСО. Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл.108, ал.5 от ЗУТ. Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Компетентен да одобри ПУП е Столичен общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижими имоти - собственост на физически лица за изграждане на обект - публична общинска собственост - основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местната администрация и местното самоуправление, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и ал. 2, чл. 108, ал. 5, чл. 35, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ, устройствена категория по т. 14 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ ЕС-Г- 27/ г., т. 6 СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ : ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА:

5 1. План за регулация за м. с Волуяк", кв.9а/нов/, обособяване на нови УПИ!-31- за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, складове, офиси и т.п.", УПИ за склад, офис, магазин и сервиз" за поземлени имоти с идентификатори и ; изменение на улична регулация по о.т а-231б-231в- 232а-233в-233б-233а по червените, сини, кафяви и зелени линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект. 2. План за застрояване на м. с. Волуяк", кв.9а/нов/, УПИ за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, складове, офиси и т.п.", УПИ за склад, офис, магазин и сервиз" с корекцията в зелен цвят съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица. 3. План - схема на техническата инфраструктура - част ВиК" в обхвата на проекта за ПУП. Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица. Строително разрешение ще бъде издадено след провеждане на процедури по ЗОЗЗ. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община - Направление Архитектура и градоустройство" (sofia-agk.com) на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район Връбница" и се изпращат в Административен съд София-град от отдел Правен" на Направление Архитектура и градоустройство" на Столична община. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на г., Протокол 16, точка 15 от дневния ред, по доклад СОА16-ВК / г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет: (п) Елен Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 794

Microsoft Word - Copy of 794 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 9 4 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 388 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 867 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 777 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 0 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 6 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 871 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 0 5 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 27 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 3 5 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 527.doc

Microsoft Word - Copy of 527.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 2 7 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 6 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 541

Microsoft Word - Copy of 541 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 4 1 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 3 6 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОКТПИНА СТО ЛИЧЕН О БЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 СосЬия. m Московска 33. Тел Факс info( sofiacouncil.bq. До арх. Петър

СТОЛИЧНА ОКТПИНА СТО ЛИЧЕН О БЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 СосЬия. m Московска 33. Тел Факс info( sofiacouncil.bq. До арх. Петър СТОЛИЧНА ОКТПИНА СТО ЛИЧЕН О БЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 СосЬия. m Московска 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: info( sofiacouncil.bq. До арх. Петър Диков главен архитект на София УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИКОВ,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО 19 ООД, УРБИТАТ ЕООД ОБЕКТ: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА НОВИ УЛИЦИ ОТ О.Т ; О.Т ; О.Т

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО 19 ООД, УРБИТАТ ЕООД ОБЕКТ: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА НОВИ УЛИЦИ ОТ О.Т ; О.Т ; О.Т ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО ООД, УРБИТАТ ЕООД И ЗАСТРОЯВАНЕ НОВИ УПИ І "за ТП и ОЗЕЛ.", ІІ- "за ЖС", ІІІ- "за ЖС", ІV- "за ЖС", V- "за ЖС" В НОВ КВ., НОВИ УПИ І-,, "за ЖС", ІІ-,, "за ЖС", ІІІ-, "за ЖС", ІV "за ИНЖ.

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 0 4 на Столичния общински

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.06 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева

Подробно